Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekintzailetza kulturala on line ikastaroa

250 views

Published on

Jakin badakigu Kultura ez dela produktu edo zerbitzu
bat soilik, baizik eta garapen pertsonala, soziala,
lurraldekoa eta ekonomikoa ahalbidetzen duen
elementua ere bada. Gauzak horrela, industria
kultural eta sortzaileak oinarrizko sektoreetako bat
dira industria berpizteko, eta hauxe sustatzen du Europako Komisioak ere krisi ondorengo garapen
ekonomikoa lortzeko.
Gainera, ekintzaile izateko garaian, sektore guztiak ez
dira berdinak izaten. Horregatik, ikastaro honek kultura
arloan ekiten hasi nahi duten horiei hainbat tresna eta
oinarrizko ezagutza eskainiko dizkie.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ekintzailetza kulturala on line ikastaroa

  1. 1. EKINTZAILETZAKULTURALA onlineikastaroak-etengabekoformakuntzaprofesionalentzat ANTOLATZAILEAK
  2. 2. EKINTZAILETZAKULTURALA Europako Komisioak ere krisiondorengo garapen ekonomikoalortzeko. Gainera,ekintzaileizatekogaraian,sektoreguztiakez diraberdinakizaten.Horregatik,ikastarohonekkultura arloanekitenhasinahidutenhorieihainbattresnaeta oinarrizkoezagutzaeskainikodizkie. JakinbadakiguKulturaezdelaproduktuedozerbitzu batsoilik,baiziketa garapen pertsonala,soziala, lurraldekoa eta ekonomikoa ahalbidetzen duen elementua ere bada.Gauzak horrela,industria kulturaletasortzaileakoinarrizkosektoreetakobat dira industria berpizteko,eta hauxe sustatzen du AURKEZPENA -Internetbidezemangodaikastaroa,ondoendatorkizunordutegianegindezakezu. -Ikastaropraktikoadaetaesperientzianoinarritutakoa;osobaliagarriakulturaarlokoprofesionalentzat. -Formatutxikikoikastaroada,gaizehatzetanezagutzakeskuraditzazundenboratartelaburbatean. ZERABANTAILADITUIKASTAROAK? HELBURUAK Ideiabatproiektuekintzailebilakatzea. Kulturan ekiteko beharrezkoak diren trebetasunakezagutzea. 1 2 PROGRAMA 1.Ideiatikproiektura. 1.1.Zeindabaliozkoproposamena. 1.2.Noridagozuzendua. 1.3.Originaltasun-etabereizgarritasun-maila. Negozio-ereduarensorrera. 2.1.BussinesModelCanvas. 2.2.Bideragarritasunarenetairaunkortasunarenbila. Kultur ekintzailearen nolakotasunak eta trebetasunak. 3.1.Adimenaridagozkionak. 3.2.Afektuaridagozkionak. 3.3.Gauzatzearekinlotutakoak. Formajuridikoegokiena. Enpresensorreranlaguntzenduteninstituzioak.Enpresensorreranlaguntzenduteninstituzioak. c Finantzaketa. 1 2 3 4 5 6
  3. 3. METODOLOGIA partaidetza bultzatzeko tresna desberdinak gaituko dira. Ikastaroa gainditu ahalizateko gutxienezko partaidetza-irizpide zenbait bete betebeharkodira. Ikastaroa Internetbidez emango da,hasieran banatuko diren gogoeta, eztabaida eta partaidetzarako baliagarriak diren materialetan oinarrituz. Ikasleen arteko eztabaida eta ASMOZetengabekoformakuntzarakozentroa E-posta:asmoz@asmoz.org Tel:943212369 INFORMAZIOGEHIAGO IZENAEMATEKOSAKATUHEMEN:IZEN-EMATEA 145euro(TripartitaFundazioarenhobariajasodezake). PREZIOA IRAUPENA 2015/11/02–2015/12/18(30ordu).Euskaraedoespainiera. HIZKUNTZA AITZOLBATIZAYARZA AISILANXXI,S.L.kulturkudeaketaenpresakozuzendarinagusiaetaKULTIBAkulturaholkularitzarenarduraduna. Kulturarenkudeaketa,sormenesperientziaetakulturerakundeenantolakuntzaereduetanaditua. ZUZENDARIAETAIRAKASLEA

×