SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
‫رطوبت‬
‫سرما‬
‫باد‬
)Hypotermi(‫هایپوترمی‬
)Frosbite( ‫سرمازدگی‬
‫کوهستان‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ستاد‬
)Frosbite(‫سرمازدگی‬
)Frosbite(‫سرمازدگی‬ ،‫بدن‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫زدگی‬ ‫یخ‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬
‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫سبب‬ ‫سلول‬ ‫هر‬ ‫داخل‬ ‫یخ‬ ‫بلور‬ ‫تشکیل‬ )Frosbite(‫درسرمازدگی‬
‫مرگ‬ ‫و‬ ‫سلول‬ ‫جدار‬ ‫پارگی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سلولی‬ ‫داخل‬ ‫ریز‬ ‫اجزای‬
‫های‬ ‫سلول‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫زدگی‬ ‫یخ‬ ‫این‬ ‫وسعت‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬
‫به‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫عضو‬ ‫آن‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ،‫بگیرد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عضو‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بافت‬
.‫دارد‬ )Hypotermi( ‫هایپوترمی‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ‫ماهیتی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫موضعی‬ ‫صورت‬
‫تر‬ ‫ضعیف‬ ‫خون‬ ‫جریان‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫انتهایی‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ )Frosbite( ‫سرمازدگی‬ ‫معموآل‬
‫برای‬ ‫ها‬ ‫مکان‬ ‫ترین‬ ‫محتمل‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫دارند‬ ‫تری‬ ‫آهسته‬ ‫و‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫گونه‬ ،‫پا‬ ‫پاشنه‬ ،‫بینی‬ ‫نوک‬ ،‫گوش‬ ‫الله‬ ،‫پا‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫انگشتان‬ ،‫سرمازدگی‬
.‫هستند‬ ‫پیشانی‬
،‫رطوبت‬ :‫شوند‬ ‫می‬ ‫سرمازدگی‬ ‫تشدید‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫مختلفی‬ ‫عوامل‬
... ‫و‬ ‫نامناسب‬ ‫رسانی‬ ‫وخون‬ ‫ها‬ ‫رگ‬ ‫اختالالت‬ ،‫محیط‬ ‫سرمای‬ ‫میزان‬ ،‫باد‬
‫ویژه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
‫گذاشته‬ ‫احترام‬ ‫است‬ ‫نوردان‬ ‫كوه‬ ‫توافق‬ ‫مورد‬ ‫كه‬ ‫نبايدهايي‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بايد‬ ،‫قوانين‬ ‫به‬ •
‫پیشگیری‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫«ستاد‬ ‫های‬ ‫ایستگاه‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫و‬
.‫کنید‬ ‫توجه‬ »‫کوهستان‬ ‫حوادث‬ ‫از‬
‫افراد‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫یا‬ ‫مشورت‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ،‫مقاالت‬ ،‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬
.‫است‬ ‫سودمند‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫تجربه‬ ‫با‬
‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫بیشتر‬ ‫عالقه‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫صعودهای‬ ‫و‬ ‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫هیات‬ ‫یا‬ ‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫های‬ ‫باشگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫آموزشی‬
.‫کنید‬ ‫کسب‬ ‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ورزشی‬
.‫بگیرید‬ ‫تماس‬ 125 ‫شماره‬ ‫با‬ ‫نجات‬ ‫و‬ ‫امداد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫بهپور‬ ‫علیرضا‬ ‫دکتر‬ :‫گردآوری‬
‫و‬ ‫ایمن‬ ‫پیمایی‬ ‫«کوه‬ ‫همگانی‬ ‫آموزش‬ ‫بروشورهای‬ ‫مجموعه‬
‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫در«ستاد‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ »‫کوهستان‬ ‫در‬ ‫خودنجاتی‬
»‫کوهستان‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬
»‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ورزشی‬ ‫صعودهای‬ ‫و‬ ‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫«هیئت‬ ‫اهتمام‬ ‫به‬ ‫بروشورها‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬
.‫دارد‬ ‫قرار‬ www.tehranclimb.ir‫در‬ ‫آنها‬ ‫الکترونیکی‬ ‫نسخه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬
‫تا‬ ‫زمستان‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ،»‫کوهستان‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ستاد‬«
‫شمال‬ ‫کوهستان‬ ‫پرتردد‬ ‫مسیر‬ 5 ‫در‬ ،‫تعطیل‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫آخر‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ،‫فروردین‬ ‫پایان‬
‫قله‬ ‫تا‬ ‫جمشیدیه‬ ‫پارک‬ -3 ‫توچال‬ ‫قله‬ ‫تا‬ ‫دربند‬ -2 ‫دارآباد‬ ‫ی‬ ‫قله‬ ‫تا‬ ‫دارآباد‬ -1 :‫تهران‬
‫به‬ ‫اقدام‬ ‫چال‬ ‫پلنگ‬ ‫تا‬ ‫درکه‬ -5 ‫توچال‬ ‫کابین‬ ‫تله‬ ‫پنج‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫ایستگاه‬ -4 ‫چال‬ ‫کلک‬
‫نوردان‬ ‫کوه‬ ‫ها‬ ‫ایستگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ایستگاه‬ 15 ‫برقراری‬
‫عزیز‬ ‫شهروندان‬ ‫راهنمایی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫مجرب‬ ‫مربیان‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ،‫دیده‬ ‫آموزش‬
‫دریافت‬ ‫ضمن‬ ‫ها‬ ‫ایستگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایمن‬ ‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫ترویج‬ ‫و‬
.‫شوید‬ ‫برخوردار‬ ‫نیروها‬ ‫این‬ ‫راهنمایی‬ ‫از‬ ‫همگانی‬ ‫آموزش‬ ‫بروشورهای‬
‫مفرح‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ،‫سالم‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫کننده‬ ‫تضمین‬ ،‫شده‬ ‫یاد‬ ‫نیروهای‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫همکاری‬
.‫است‬ ‫تهران‬ ‫شمال‬ ‫کوهستان‬ ‫در‬
.‫بگذارید‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارزشمند‬ ‫نظر‬ ‫و‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬
‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ورزشی‬ ‫صعودهای‬ ‫و‬ ‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫هیئت‬
‫اول‬ ‫طبقه‬ ،)‫سابق‬ ‫رسالت(دیهیم‬ ‫باشگاه‬ ،‫مدنی‬ ‫شهید‬ ‫خیابان‬ ،‫رسالت‬ ‫میدان‬ :‫نشانی‬
77845552-3 :‫تلفن‬
www.tehranclimb.ir
‫تعاریف‬
‫خطراتی‬ ‫از‬ )Frosbite(‫سرمازدگی‬ ‫و‬ )Hypotermi(‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫افت‬ ‫یا‬ ‫هایپوترمی‬
‫دو‬ ‫این‬ ،‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫کوهستان‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫زمستانی‬ ‫های‬ ‫ورزش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬
.‫دارند‬ ‫مستقیم‬ ‫تاثیر‬ ‫یکدیگر‬ ‫روی‬ ‫خطر‬
‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پایین‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫درلغت‬ ،)‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬
‫درجه‬ 35( ‫خاصی‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫مرکزی‬ ‫دمای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫وضعیتی‬
.‫باشد‬ ‫کمتر‬ )‫گراد‬ ‫سانتی‬
‫های‬ ‫بافت‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫زدگی‬ ‫یخ‬ ‫معنی‬ ‫به‬ )Frosbite(‫سرمازدگی‬
.‫است‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫بخشی‬
)Hypotermi( ‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫افت‬ ‫یا‬ ‫هایپوترمی‬
‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پایین‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫درلغت‬ ،)‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬
‫درجه‬ 35(‫خاصی‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫مرکزی‬ ‫دمای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫وضعیتی‬
‫مقعد‬ ‫یا‬ ‫دهان‬ ‫داخل‬ ‫دمای‬ ،‫مرکزی‬ ‫دمای‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫باشد‬ ‫کمتر‬ )‫گراد‬ ‫سانتی‬
‫باشد‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫خیلی‬ ‫حتی‬ ‫پا‬ ‫یا‬ ‫دست‬ ‫دمای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چون‬ ‫است‬
.‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫هایپوترمی‬ ‫دچار‬ ‫فرد‬ ‫ولی‬
.‫شویم‬ ‫قائل‬ ‫تمایز‬ )Frosbite(‫سرمازدگی‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫باید‬
‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افرادی‬ ‫میر‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫مهم‬ ‫علل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،)‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫اقامت‬ ‫اجبار‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫احیان‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫سرد‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫زمستان‬
‫به‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫قرار‬ ‫سردی‬ ‫خیلی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬
:‫باشد(مثل‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫حرارت‬ ‫تولید‬ ‫توانایی‬ ‫وی‬ ‫بدن‬ ‫دیگر‬ ‫مشکالت‬ ‫علت‬
‫خستگی‬ ،‫تغذیه‬ ‫سوء‬ ،‫زدگی‬ ‫ارتفاع‬ ،‫آبی‬ ‫کم‬ ،‫تیروئید‬ ‫بیماری‬ ،‫مغزی‬ ‫سکته‬
.‫شود‬ )‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬ ‫دچار‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ )... ‫و‬ ‫خوابی‬ ‫کم‬ ،‫شدید‬
‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫حاد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ )‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬
‫زده‬ ‫یخ‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫سقوط‬ ،‫بهمن‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫مدفون‬ :‫برد‬ ‫نام‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫این‬ ‫در‬ ،‫مناسب‬ ‫لباس‬ ‫بدون‬ ‫باد‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫هوای‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ،‫سرد‬ ‫و‬
‫نقطه‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫امداد‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫مدت‬ ‫ظرف‬ ‫بیمار‬ ‫وضعیت‬
.‫رود‬ ‫می‬ ‫مرگ‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫بحرانی‬
‫خطرناک‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫تا‬ ‫مشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ها‬ ‫وضعیت‬ ‫سایر‬ ‫در‬
‫مزمن‬ ‫عمومی‬ ‫هایپوترمی‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫روز‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫حاد)گفته‬ ‫(تحت‬
‫بروز‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫خستگی‬ ‫و‬ ‫باد‬ ‫و‬ ‫رطوبت‬ ،‫سرما‬
.‫هستند‬ )‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬
،‫دارد‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫افزایش‬ ‫سرما‬ ‫میزان‬ ‫باد‬ ‫وزش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حرارتی‬ ‫درجه‬ ‫هر‬ ‫در‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باد‬ ‫ثیر‬ً‫ا‬‫ت‬ ‫جدول‬ ‫در‬
30 ‫معادل‬ ‫بادی‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ 10 ‫منهای‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬
.‫رسد‬ ‫می‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ 20 ‫منهای‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫هوا‬ ‫واقعی‬ ‫دمای‬ ،‫ساعت‬ ‫در‬ ‫کیلومتر‬
‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ،)‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬ ،‫بیماری‬ ‫عالیم‬ ‫نظر‬ ‫از‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬
‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫مرکزی‬ ‫دمای‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫خفیف‬ ‫هایپوترمی‬ -1
‫لرز‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫سرما‬ ‫احساس‬ ‫فرد‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ 35 ‫تا‬ 32 ‫بین‬
‫دچار‬ ‫فرد‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مختل‬ ‫عضالنی‬ ‫حرکات‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫سیخ‬ ‫موها‬ ‫و‬ ‫دارد‬
‫حرف‬ ‫کمتر‬ ،‫است‬ ‫دیگران‬ ‫همراهی‬ ‫در‬ ‫توانایی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫حالی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫حالت‬
‫شده‬ ‫مختل‬ ‫فرد‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تفاوت‬ ‫بی‬ ‫اطراف‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫زند‬ ‫می‬
‫اختالل‬ ،‫نماید‬ ‫بیان‬ ‫مفهوم‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫بریده‬ ‫بریده‬ ‫حالت‬ ‫و‬
‫ممکن‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫اطراف‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫قضاوت‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫نیز‬ ‫تعادلی‬
‫تمایل‬ ‫فرد‬ ،‫نامناسب‬ ‫شرایط‬ ‫علیرغم‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫ناهنجار‬ ‫رفتارهای‬ ‫است‬
‫فردی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫فراموشی‬ ‫دچار‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫خوابیدن‬ ‫و‬ ‫نشستن‬ ‫به‬
‫وضعیت‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫تا‬ .‫شوند‬ ‫دیده‬ ‫آنها‬ ‫همه‬ ‫یا‬ ‫عالئم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫نجات‬ ‫فرد‬ ‫مناسب‬ ‫اقدام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫خطرناک‬ ‫چندان‬
‫قرار‬ ‫درجه‬ 26 ‫تا‬ 32 ‫بین‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫دمای‬ :‫شدید‬ ‫تا‬ ‫متوسط‬ ‫هایپوترمی‬ -2
‫عالئم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫وخیم‬ ‫وضعیت‬ ‫باشد‬ ‫کمتر‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫حرارت‬ ‫هرچه‬ ‫البته‬ .‫دارد‬
‫گیجی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫فرد‬ ‫هوشیاری‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫لرز‬ ،‫هستند‬ ‫تر‬ ‫شدید‬
‫عضالت‬ .‫است‬ ‫رنگ‬ ‫کبود‬ ‫و‬ ‫متورم‬ ‫سرد‬ ‫بدن‬ ‫پوست‬ ،‫است‬ ‫متغیر‬ ‫عمیق‬ ‫کمای‬ ‫تا‬
‫شده‬ ‫ضعیف‬ ‫نبض‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫سفت‬ ‫بیماری‬ ‫پیشرفت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫بدن‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامنظم‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫نیز‬ ‫تنفس‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫ضربان‬
‫به‬ ‫و‬ ‫درجه‬ 26 ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫دمای‬ ‫در‬ :‫مرگ‬ ‫تا‬ ‫شدید‬ ‫بسیار‬ ‫هایپوترمی‬ -3
‫فرد‬ ‫نجات‬ ‫احتمال‬ ،‫درمانی‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫خصوص‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫اگر‬ ‫تنفس‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫ضربان‬ .‫است‬ ‫عمیق‬ ‫کمای‬ ‫در‬ ‫فرد‬ .‫است‬ ‫کم‬
‫فرد‬ ‫بازگرداندن‬ ‫احتمال‬ ‫هنوز‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫مرده‬ ‫فرد‬ ً‫ا‬‫ظاهر‬ .‫است‬ ‫نامنظم‬ ‫و‬ ‫آهسته‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ثر‬ٌ‫و‬‫م‬ ‫اقدامات‬ ‫با‬
‫علیرغم‬ ‫فرد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شایع‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫انکار‬ ،‫بیماری‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫متاسفانه‬
‫را‬ ‫موضوع‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ،‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫عالئم‬ ‫وجود‬
‫عدم‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامه‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫مشکل‬ ‫پیشرفت‬ ‫سبب‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انکار‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫اولیه‬ ‫های‬ ‫کمک‬
‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیماری‬ ‫پیشرفت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫الزم‬ ‫عمل‬ ‫تنها‬ ‫خفیف‬ ‫هایپوترمی‬ ‫در‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫نجات‬ ‫وخیم‬ ‫وضعیتی‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫درایت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫درستی‬ ‫به‬
‫های‬ ‫لباس‬ ‫باید‬ ،‫داد‬ ‫قرار‬ ‫باد‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫محلی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬
‫لباس‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خشک‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫خارج‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫را‬ ‫بیمار‬ ‫خیس‬
‫امکان‬ ‫اگر‬ ،‫بدهید‬ ‫گرم‬ ‫غذای‬ ‫یا‬ ‫مایعات‬ ‫بیمار‬ ‫به‬ ،‫پوشانید‬ ‫دیگر‬ ‫خشک‬ ‫پوشش‬ ‫یا‬
‫گرم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫تا‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫گرمایی‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫است‬ ‫پذیر‬
‫مجدد‬ ‫فعالیت‬ ‫اجازه‬ ،‫اید‬ ‫نشده‬ ‫مطمئن‬ ‫بدنش‬ ‫از‬ ‫سرما‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫بیمار‬ ‫کامل‬ ‫شدن‬
.‫ندهید‬ ‫را‬ ‫آمیز‬ ‫مخاطره‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫برگشت‬ ‫و‬
:‫نکنید‬ ‫توجهی‬ ‫جمله‬ ‫این‬ ‫به‬
!‫دهم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫کارهای‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫حالم‬ ‫من‬
‫هر‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫مواجه‬ ‫واقعی‬ ‫اورژانس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شدید‬ ‫تا‬ ‫متوسط‬ ‫هایپوترمی‬ ‫در‬
‫قلب‬ ‫ضربان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کما‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کمکی‬ ‫اقدامات‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫چه‬
‫ریوی‬ – ‫قلبی‬ ‫احیای‬ ‫اقدامات‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫تنفسی‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬
‫در‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫خودداری‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫فرد‬ ‫سریع‬ ‫کردن‬ ‫گرم‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬
‫امکان‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫مالیم‬ ‫گرمای‬ ‫تداوم‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫که‬ ‫صورتی‬
،‫کرد‬ ‫منتقل‬ ‫را‬ ‫بیمار‬ ‫ابتدا‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تر‬ ‫مطمئن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫بیمار‬ ‫انتقال‬
‫باید‬ ‫بیمار‬ ‫ناگهانی‬ ‫و‬ ‫شدید‬ ‫دادن‬ ‫حرکت‬ ‫از‬ .‫نمود‬ ‫وی‬ ‫کردن‬ ‫گرم‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سپس‬
.‫نمود‬ ‫خودداری‬
‫پیشگیری‬
‫حین‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫لباس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫بیماری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫در‬ ‫اصل‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬
‫باد‬ ‫ضد‬ ‫پوشاک‬ ‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫ماندن‬ ‫خشک‬ .‫است‬ ‫فعالیت‬
.‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬
‫و‬ ‫آمده‬ ‫پدید‬ ‫مفرط‬ ‫خستگی‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫ادامه‬ ‫آنقدر‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬
‫و‬ ‫استراحت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫زمان‬ ‫اختصاص‬ ،‫آید‬ ‫بوجود‬ ‫انرژی‬ ‫تخلیه‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬
.‫دارد‬ ‫فراوانی‬ ‫اهمیت‬ ‫قوا‬ ‫تجدید‬
،‫دارد‬ ‫حیاتی‬ ‫نقش‬ ‫پیشگیری‬ ‫در‬ ‫گرم‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫پر‬ ‫غذاهای‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫تغذیه‬
.‫است‬ ‫الزامی‬ ‫نیز‬ ‫گرم‬ ‫مایعات‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کافی‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫آب‬ ‫نوشیدن‬ ‫همچنین‬
‫میزان‬ ‫به‬ ‫قهوه‬ ‫وحتی‬ ‫الکل‬ ،‫کدئین‬ ،‫مخدر‬ ‫مواد‬ ، ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫آرام‬ ‫مانند‬ ‫داروهایی‬ ‫از‬
.‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫نباید‬ ،‫زیاد‬
‫تمام‬ ‫جسمانی‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ،‫تجهیزات‬ ،‫تجربه‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫برنامه‬
.‫شود‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫گروه‬ ‫افراد‬
‫می‬ ‫همراهتان‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ‫روید؟‬ ‫می‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫بروید؟‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫کجا‬
‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫هوا‬ ‫وضعیت‬ ‫گردید؟‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫کی‬ ‫برید؟‬

More Related Content

Similar to سرمازدگي

عوامل فیزیکی زِِيان آور محیط کار
عوامل فیزیکی زِِيان آور محیط کارعوامل فیزیکی زِِيان آور محیط کار
عوامل فیزیکی زِِيان آور محیط کارSDM
 
Fever causes symptoms treatments
Fever causes symptoms treatmentsFever causes symptoms treatments
Fever causes symptoms treatmentslilimagmagazine
 
مارگزیدگی.pptx
مارگزیدگی.pptxمارگزیدگی.pptx
مارگزیدگی.pptxAliShahin19
 
Heat stress in broiler
Heat stress in broiler Heat stress in broiler
Heat stress in broiler amin*
 
1- general info about Malaria.pptx
1- general info about Malaria.pptx1- general info about Malaria.pptx
1- general info about Malaria.pptxRahatAltaf
 

Similar to سرمازدگي (6)

عوامل فیزیکی زِِيان آور محیط کار
عوامل فیزیکی زِِيان آور محیط کارعوامل فیزیکی زِِيان آور محیط کار
عوامل فیزیکی زِِيان آور محیط کار
 
garma.pptx
garma.pptxgarma.pptx
garma.pptx
 
Fever causes symptoms treatments
Fever causes symptoms treatmentsFever causes symptoms treatments
Fever causes symptoms treatments
 
مارگزیدگی.pptx
مارگزیدگی.pptxمارگزیدگی.pptx
مارگزیدگی.pptx
 
Heat stress in broiler
Heat stress in broiler Heat stress in broiler
Heat stress in broiler
 
1- general info about Malaria.pptx
1- general info about Malaria.pptx1- general info about Malaria.pptx
1- general info about Malaria.pptx
 

More from abas goodarzi

More from abas goodarzi (9)

5s
5s5s
5s
 
5S
5S5S
5S
 
5S
5S5S
5S
 
Work shop benches_(miz)
Work shop benches_(miz)Work shop benches_(miz)
Work shop benches_(miz)
 
چراغ پيشاني
چراغ پيشانيچراغ پيشاني
چراغ پيشاني
 
گورتكس
گورتكسگورتكس
گورتكس
 
هواشناسي و آذرخش
هواشناسي و آذرخشهواشناسي و آذرخش
هواشناسي و آذرخش
 
حفاظت از محيط كوهستان
حفاظت از محيط كوهستانحفاظت از محيط كوهستان
حفاظت از محيط كوهستان
 
بقاء در كوهستان
بقاء در كوهستانبقاء در كوهستان
بقاء در كوهستان
 

سرمازدگي

  • 1. ‫رطوبت‬ ‫سرما‬ ‫باد‬ )Hypotermi(‫هایپوترمی‬ )Frosbite( ‫سرمازدگی‬ ‫کوهستان‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ستاد‬ )Frosbite(‫سرمازدگی‬ )Frosbite(‫سرمازدگی‬ ،‫بدن‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫زدگی‬ ‫یخ‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫سبب‬ ‫سلول‬ ‫هر‬ ‫داخل‬ ‫یخ‬ ‫بلور‬ ‫تشکیل‬ )Frosbite(‫درسرمازدگی‬ ‫مرگ‬ ‫و‬ ‫سلول‬ ‫جدار‬ ‫پارگی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سلولی‬ ‫داخل‬ ‫ریز‬ ‫اجزای‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫زیاد‬ ‫زدگی‬ ‫یخ‬ ‫این‬ ‫وسعت‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫عضو‬ ‫آن‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ،‫بگیرد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عضو‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بافت‬ .‫دارد‬ )Hypotermi( ‫هایپوترمی‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ‫ماهیتی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫موضعی‬ ‫صورت‬ ‫تر‬ ‫ضعیف‬ ‫خون‬ ‫جریان‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫انتهایی‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ )Frosbite( ‫سرمازدگی‬ ‫معموآل‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫مکان‬ ‫ترین‬ ‫محتمل‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫دارند‬ ‫تری‬ ‫آهسته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گونه‬ ،‫پا‬ ‫پاشنه‬ ،‫بینی‬ ‫نوک‬ ،‫گوش‬ ‫الله‬ ،‫پا‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫انگشتان‬ ،‫سرمازدگی‬ .‫هستند‬ ‫پیشانی‬ ،‫رطوبت‬ :‫شوند‬ ‫می‬ ‫سرمازدگی‬ ‫تشدید‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫مختلفی‬ ‫عوامل‬ ... ‫و‬ ‫نامناسب‬ ‫رسانی‬ ‫وخون‬ ‫ها‬ ‫رگ‬ ‫اختالالت‬ ،‫محیط‬ ‫سرمای‬ ‫میزان‬ ،‫باد‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫گذاشته‬ ‫احترام‬ ‫است‬ ‫نوردان‬ ‫كوه‬ ‫توافق‬ ‫مورد‬ ‫كه‬ ‫نبايدهايي‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بايد‬ ،‫قوانين‬ ‫به‬ • ‫پیشگیری‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫«ستاد‬ ‫های‬ ‫ایستگاه‬ ‫در‬ ‫مستقر‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫و‬ .‫کنید‬ ‫توجه‬ »‫کوهستان‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫یا‬ ‫مشورت‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ،‫مقاالت‬ ،‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫مطالعه‬ .‫است‬ ‫سودمند‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫بیشتر‬ ‫عالقه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫صعودهای‬ ‫و‬ ‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫هیات‬ ‫یا‬ ‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫های‬ ‫باشگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫آموزشی‬ .‫کنید‬ ‫کسب‬ ‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ورزشی‬ .‫بگیرید‬ ‫تماس‬ 125 ‫شماره‬ ‫با‬ ‫نجات‬ ‫و‬ ‫امداد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫بهپور‬ ‫علیرضا‬ ‫دکتر‬ :‫گردآوری‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ‫پیمایی‬ ‫«کوه‬ ‫همگانی‬ ‫آموزش‬ ‫بروشورهای‬ ‫مجموعه‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫در«ستاد‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ »‫کوهستان‬ ‫در‬ ‫خودنجاتی‬ »‫کوهستان‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ »‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ورزشی‬ ‫صعودهای‬ ‫و‬ ‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫«هیئت‬ ‫اهتمام‬ ‫به‬ ‫بروشورها‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ www.tehranclimb.ir‫در‬ ‫آنها‬ ‫الکترونیکی‬ ‫نسخه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫تا‬ ‫زمستان‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ،»‫کوهستان‬ ‫حوادث‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ستاد‬« ‫شمال‬ ‫کوهستان‬ ‫پرتردد‬ ‫مسیر‬ 5 ‫در‬ ،‫تعطیل‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫آخر‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ،‫فروردین‬ ‫پایان‬ ‫قله‬ ‫تا‬ ‫جمشیدیه‬ ‫پارک‬ -3 ‫توچال‬ ‫قله‬ ‫تا‬ ‫دربند‬ -2 ‫دارآباد‬ ‫ی‬ ‫قله‬ ‫تا‬ ‫دارآباد‬ -1 :‫تهران‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫چال‬ ‫پلنگ‬ ‫تا‬ ‫درکه‬ -5 ‫توچال‬ ‫کابین‬ ‫تله‬ ‫پنج‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫ایستگاه‬ -4 ‫چال‬ ‫کلک‬ ‫نوردان‬ ‫کوه‬ ‫ها‬ ‫ایستگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ایستگاه‬ 15 ‫برقراری‬ ‫عزیز‬ ‫شهروندان‬ ‫راهنمایی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫مجرب‬ ‫مربیان‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ،‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫دریافت‬ ‫ضمن‬ ‫ها‬ ‫ایستگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایمن‬ ‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫ترویج‬ ‫و‬ .‫شوید‬ ‫برخوردار‬ ‫نیروها‬ ‫این‬ ‫راهنمایی‬ ‫از‬ ‫همگانی‬ ‫آموزش‬ ‫بروشورهای‬ ‫مفرح‬ ‫و‬ ‫ایمن‬ ،‫سالم‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫کننده‬ ‫تضمین‬ ،‫شده‬ ‫یاد‬ ‫نیروهای‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫همکاری‬ .‫است‬ ‫تهران‬ ‫شمال‬ ‫کوهستان‬ ‫در‬ .‫بگذارید‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارزشمند‬ ‫نظر‬ ‫و‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ورزشی‬ ‫صعودهای‬ ‫و‬ ‫نوردی‬ ‫کوه‬ ‫هیئت‬ ‫اول‬ ‫طبقه‬ ،)‫سابق‬ ‫رسالت(دیهیم‬ ‫باشگاه‬ ،‫مدنی‬ ‫شهید‬ ‫خیابان‬ ،‫رسالت‬ ‫میدان‬ :‫نشانی‬ 77845552-3 :‫تلفن‬ www.tehranclimb.ir
  • 2. ‫تعاریف‬ ‫خطراتی‬ ‫از‬ )Frosbite(‫سرمازدگی‬ ‫و‬ )Hypotermi(‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫افت‬ ‫یا‬ ‫هایپوترمی‬ ‫دو‬ ‫این‬ ،‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫کوهستان‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫زمستانی‬ ‫های‬ ‫ورزش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ .‫دارند‬ ‫مستقیم‬ ‫تاثیر‬ ‫یکدیگر‬ ‫روی‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پایین‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫درلغت‬ ،)‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬ ‫درجه‬ 35( ‫خاصی‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫مرکزی‬ ‫دمای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫وضعیتی‬ .‫باشد‬ ‫کمتر‬ )‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫زدگی‬ ‫یخ‬ ‫معنی‬ ‫به‬ )Frosbite(‫سرمازدگی‬ .‫است‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ )Hypotermi( ‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫افت‬ ‫یا‬ ‫هایپوترمی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پایین‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫درلغت‬ ،)‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬ ‫درجه‬ 35(‫خاصی‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫مرکزی‬ ‫دمای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫وضعیتی‬ ‫مقعد‬ ‫یا‬ ‫دهان‬ ‫داخل‬ ‫دمای‬ ،‫مرکزی‬ ‫دمای‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫باشد‬ ‫کمتر‬ )‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫باشد‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫خیلی‬ ‫حتی‬ ‫پا‬ ‫یا‬ ‫دست‬ ‫دمای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چون‬ ‫است‬ .‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫هایپوترمی‬ ‫دچار‬ ‫فرد‬ ‫ولی‬ .‫شویم‬ ‫قائل‬ ‫تمایز‬ )Frosbite(‫سرمازدگی‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫باید‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افرادی‬ ‫میر‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫مهم‬ ‫علل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،)‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫اقامت‬ ‫اجبار‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫احیان‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫سرد‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫زمستان‬ ‫به‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫قرار‬ ‫سردی‬ ‫خیلی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ :‫باشد(مثل‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫حرارت‬ ‫تولید‬ ‫توانایی‬ ‫وی‬ ‫بدن‬ ‫دیگر‬ ‫مشکالت‬ ‫علت‬ ‫خستگی‬ ،‫تغذیه‬ ‫سوء‬ ،‫زدگی‬ ‫ارتفاع‬ ،‫آبی‬ ‫کم‬ ،‫تیروئید‬ ‫بیماری‬ ،‫مغزی‬ ‫سکته‬ .‫شود‬ )‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬ ‫دچار‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ )... ‫و‬ ‫خوابی‬ ‫کم‬ ،‫شدید‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫حاد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ )‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬ ‫زده‬ ‫یخ‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫سقوط‬ ،‫بهمن‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫مدفون‬ :‫برد‬ ‫نام‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫مناسب‬ ‫لباس‬ ‫بدون‬ ‫باد‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫هوای‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ،‫سرد‬ ‫و‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫امداد‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫مدت‬ ‫ظرف‬ ‫بیمار‬ ‫وضعیت‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫مرگ‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫بحرانی‬ ‫خطرناک‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫تا‬ ‫مشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ها‬ ‫وضعیت‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫مزمن‬ ‫عمومی‬ ‫هایپوترمی‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫روز‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫حاد)گفته‬ ‫(تحت‬ ‫بروز‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫خستگی‬ ‫و‬ ‫باد‬ ‫و‬ ‫رطوبت‬ ،‫سرما‬ .‫هستند‬ )‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬ ،‫دارد‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫افزایش‬ ‫سرما‬ ‫میزان‬ ‫باد‬ ‫وزش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حرارتی‬ ‫درجه‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باد‬ ‫ثیر‬ً‫ا‬‫ت‬ ‫جدول‬ ‫در‬ 30 ‫معادل‬ ‫بادی‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ 10 ‫منهای‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ 20 ‫منهای‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫هوا‬ ‫واقعی‬ ‫دمای‬ ،‫ساعت‬ ‫در‬ ‫کیلومتر‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ،)‫بدن‬ ‫دمای‬ ‫هایپوترمی(افت‬ ،‫بیماری‬ ‫عالیم‬ ‫نظر‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫مرکزی‬ ‫دمای‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫خفیف‬ ‫هایپوترمی‬ -1 ‫لرز‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫سرما‬ ‫احساس‬ ‫فرد‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬ 35 ‫تا‬ 32 ‫بین‬ ‫دچار‬ ‫فرد‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مختل‬ ‫عضالنی‬ ‫حرکات‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫سیخ‬ ‫موها‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫حرف‬ ‫کمتر‬ ،‫است‬ ‫دیگران‬ ‫همراهی‬ ‫در‬ ‫توانایی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫حالی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫حالت‬ ‫شده‬ ‫مختل‬ ‫فرد‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تفاوت‬ ‫بی‬ ‫اطراف‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫زند‬ ‫می‬ ‫اختالل‬ ،‫نماید‬ ‫بیان‬ ‫مفهوم‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫بریده‬ ‫بریده‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫اطراف‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫قضاوت‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫نیز‬ ‫تعادلی‬ ‫تمایل‬ ‫فرد‬ ،‫نامناسب‬ ‫شرایط‬ ‫علیرغم‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیز‬ ‫ناهنجار‬ ‫رفتارهای‬ ‫است‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫فراموشی‬ ‫دچار‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫خوابیدن‬ ‫و‬ ‫نشستن‬ ‫به‬ ‫وضعیت‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫تا‬ .‫شوند‬ ‫دیده‬ ‫آنها‬ ‫همه‬ ‫یا‬ ‫عالئم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫نجات‬ ‫فرد‬ ‫مناسب‬ ‫اقدام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫خطرناک‬ ‫چندان‬ ‫قرار‬ ‫درجه‬ 26 ‫تا‬ 32 ‫بین‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫دمای‬ :‫شدید‬ ‫تا‬ ‫متوسط‬ ‫هایپوترمی‬ -2 ‫عالئم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫وخیم‬ ‫وضعیت‬ ‫باشد‬ ‫کمتر‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫حرارت‬ ‫هرچه‬ ‫البته‬ .‫دارد‬ ‫گیجی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫فرد‬ ‫هوشیاری‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫لرز‬ ،‫هستند‬ ‫تر‬ ‫شدید‬ ‫عضالت‬ .‫است‬ ‫رنگ‬ ‫کبود‬ ‫و‬ ‫متورم‬ ‫سرد‬ ‫بدن‬ ‫پوست‬ ،‫است‬ ‫متغیر‬ ‫عمیق‬ ‫کمای‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫ضعیف‬ ‫نبض‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫سفت‬ ‫بیماری‬ ‫پیشرفت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫بدن‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامنظم‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫نیز‬ ‫تنفس‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫ضربان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫درجه‬ 26 ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫دمای‬ ‫در‬ :‫مرگ‬ ‫تا‬ ‫شدید‬ ‫بسیار‬ ‫هایپوترمی‬ -3 ‫فرد‬ ‫نجات‬ ‫احتمال‬ ،‫درمانی‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫اگر‬ ‫تنفس‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫ضربان‬ .‫است‬ ‫عمیق‬ ‫کمای‬ ‫در‬ ‫فرد‬ .‫است‬ ‫کم‬ ‫فرد‬ ‫بازگرداندن‬ ‫احتمال‬ ‫هنوز‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫مرده‬ ‫فرد‬ ً‫ا‬‫ظاهر‬ .‫است‬ ‫نامنظم‬ ‫و‬ ‫آهسته‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ثر‬ٌ‫و‬‫م‬ ‫اقدامات‬ ‫با‬ ‫علیرغم‬ ‫فرد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شایع‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫انکار‬ ،‫بیماری‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ،‫دهنده‬ ‫هشدار‬ ‫عالئم‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامه‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫مشکل‬ ‫پیشرفت‬ ‫سبب‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انکار‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫کمک‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیماری‬ ‫پیشرفت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫الزم‬ ‫عمل‬ ‫تنها‬ ‫خفیف‬ ‫هایپوترمی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫نجات‬ ‫وخیم‬ ‫وضعیتی‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫درایت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫لباس‬ ‫باید‬ ،‫داد‬ ‫قرار‬ ‫باد‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫محلی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫ابتدا‬ ‫لباس‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خشک‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫بدن‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫خارج‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫را‬ ‫بیمار‬ ‫خیس‬ ‫امکان‬ ‫اگر‬ ،‫بدهید‬ ‫گرم‬ ‫غذای‬ ‫یا‬ ‫مایعات‬ ‫بیمار‬ ‫به‬ ،‫پوشانید‬ ‫دیگر‬ ‫خشک‬ ‫پوشش‬ ‫یا‬ ‫گرم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫تا‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫گرمایی‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫است‬ ‫پذیر‬ ‫مجدد‬ ‫فعالیت‬ ‫اجازه‬ ،‫اید‬ ‫نشده‬ ‫مطمئن‬ ‫بدنش‬ ‫از‬ ‫سرما‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫بیمار‬ ‫کامل‬ ‫شدن‬ .‫ندهید‬ ‫را‬ ‫آمیز‬ ‫مخاطره‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫برگشت‬ ‫و‬ :‫نکنید‬ ‫توجهی‬ ‫جمله‬ ‫این‬ ‫به‬ !‫دهم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫کارهای‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫حالم‬ ‫من‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫مواجه‬ ‫واقعی‬ ‫اورژانس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شدید‬ ‫تا‬ ‫متوسط‬ ‫هایپوترمی‬ ‫در‬ ‫قلب‬ ‫ضربان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کما‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کمکی‬ ‫اقدامات‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫چه‬ ‫ریوی‬ – ‫قلبی‬ ‫احیای‬ ‫اقدامات‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫تنفسی‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫خودداری‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫فرد‬ ‫سریع‬ ‫کردن‬ ‫گرم‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫مالیم‬ ‫گرمای‬ ‫تداوم‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ،‫کرد‬ ‫منتقل‬ ‫را‬ ‫بیمار‬ ‫ابتدا‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تر‬ ‫مطمئن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫بیمار‬ ‫انتقال‬ ‫باید‬ ‫بیمار‬ ‫ناگهانی‬ ‫و‬ ‫شدید‬ ‫دادن‬ ‫حرکت‬ ‫از‬ .‫نمود‬ ‫وی‬ ‫کردن‬ ‫گرم‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سپس‬ .‫نمود‬ ‫خودداری‬ ‫پیشگیری‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫لباس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫بیماری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫در‬ ‫اصل‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫باد‬ ‫ضد‬ ‫پوشاک‬ ‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اهمیت‬ ‫ماندن‬ ‫خشک‬ .‫است‬ ‫فعالیت‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫پدید‬ ‫مفرط‬ ‫خستگی‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫ادامه‬ ‫آنقدر‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫استراحت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫زمان‬ ‫اختصاص‬ ،‫آید‬ ‫بوجود‬ ‫انرژی‬ ‫تخلیه‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫فراوانی‬ ‫اهمیت‬ ‫قوا‬ ‫تجدید‬ ،‫دارد‬ ‫حیاتی‬ ‫نقش‬ ‫پیشگیری‬ ‫در‬ ‫گرم‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫پر‬ ‫غذاهای‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫تغذیه‬ .‫است‬ ‫الزامی‬ ‫نیز‬ ‫گرم‬ ‫مایعات‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کافی‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫آب‬ ‫نوشیدن‬ ‫همچنین‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫قهوه‬ ‫وحتی‬ ‫الکل‬ ،‫کدئین‬ ،‫مخدر‬ ‫مواد‬ ، ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫آرام‬ ‫مانند‬ ‫داروهایی‬ ‫از‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫نباید‬ ،‫زیاد‬ ‫تمام‬ ‫جسمانی‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ،‫تجهیزات‬ ،‫تجربه‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫برنامه‬ .‫شود‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫گروه‬ ‫افراد‬ ‫می‬ ‫همراهتان‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ‫روید؟‬ ‫می‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫بروید؟‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫هوا‬ ‫وضعیت‬ ‫گردید؟‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫کی‬ ‫برید؟‬