SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
‫ویريهای‬ ‫تمامی‬ ‫مشارکت‬ ، ‫رقابت‬ ‫صحىه‬ ‫در‬ ‫حضًر‬ ‫تدايم‬ ‫ي‬ ‫برتر‬ ‫کیفیت‬ ‫ي‬ ‫کمیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
‫میکىد‬ ‫طلب‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫شاغل‬ ‫اوساوی‬.‫پىجگاوه‬ ‫مراحل‬ ‫معرفی‬ ، ‫شًد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫بحث‬ ‫ایه‬ ‫در‬ ‫آوچه‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫ي‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫آراستگی‬ ‫در‬.
‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫تاریخچه‬5s:
‫ًظام‬5S‫گشفت‬ ‫ؽکل‬ ‫ژاپي‬ ‫دس‬ ‫دّم‬ ‫جِاًی‬ ‫جٌگ‬ ‫اص‬ ‫تؼذ‬ ‫تاس‬ ‫اّلیي‬ ‫تشای‬
‫تاؽذ‬ ‫ًوی‬ ‫ژاپٌی‬ ‫عیغتن‬ ‫ایي‬ َ‫اّلی‬ ٍ‫ایذ‬ ‫ّلی‬.‫ٌُگام‬ ‫دس‬ ‫ُا‬ ‫ژاپٌی‬
‫آهشیکا‬ ‫صٌایغ‬ ‫تشخی‬ ‫اص‬ ‫تاصدیذ‬(، ‫عاصی‬ ‫هِوات‬ ‫ُای‬ ًَ‫کاسخا‬ ‫ُوچْى‬
ّ ‫پضؽکی‬ ‫تجِیضات‬ ، ‫غزایی‬ ‫هْاد‬ ، ‫داسّعاصی‬ ، ‫عاصی‬ ‫کثشیت‬...)
ٍ‫پذیذ‬ ‫تا‬House Keeping(‫صٌؼتی‬ ‫داسی‬ ًَ‫خا‬ ‫یا‬)‫ؽذًذ‬ ‫آؽٌا‬.
‫کاهل‬ ‫سػایت‬ ، ‫تشتیة‬ ّ ‫ًظن‬ ، ‫تِذاؽت‬ ، ‫ًظافت‬ ‫ُوچْى‬ ‫هْاسدی‬
‫جلْگیشی‬ ، ‫عْصی‬ ‫ّآتؼ‬ ‫اًفجاس‬ ٍ‫ّیژ‬ َ‫ت‬ ‫دْادث‬ ‫اص‬ ‫جلْگیشی‬ ّ ‫ایوٌی‬
‫هؼاتش‬ ّ ًَ‫کاسخا‬ ‫خیاتاًِای‬ ّ ‫ساُشُّا‬ ‫دس‬ ‫هْاد‬ ّ ‫ضایؼات‬ ‫اًثاؽت‬ ‫اص‬
‫دس‬ ‫ؽیویایی‬ ‫هْاد‬ ّ ‫سّغي‬ ‫ًؾت‬ ّ ‫اتضاس‬ ‫ّپاػ‬ ‫سیخت‬ ، ‫کاسگاُِا‬ ‫داخل‬
‫تشّص‬ ‫هْجة‬ ‫آًِا‬ ‫سػایت‬ ‫ػذم‬ َ‫ک‬ ‫ؽذ‬ ‫هی‬ ‫سػایت‬ ‫ُایی‬ ًَ‫کاسخا‬
ّ ٍ‫گشدیذ‬ ‫اجتواػی‬ ّ ‫هالی‬ ، ‫جاًی‬ ‫جثشاى‬ ‫غیشلاتل‬ ‫ضایؼات‬ ّ ‫خطشات‬
ٍ‫کٌٌذ‬ ‫هصشف‬ ‫عالهتی‬ ّ ‫تِذاؽت‬ ‫تا‬ ‫هغتمیوا‬ ‫آًِا‬ ‫هذصْل‬ ‫یا‬
‫کشد‬ ‫هی‬ ‫پیذا‬ ‫عشّکاس‬.
‫داسی‬ ًَ‫خا‬ ‫هؼیاسُای‬ َ‫تْج‬ ‫لاتل‬ ‫ًّمؼ‬ ‫تاحیش‬ ٍ‫هؾاُذ‬ ‫تا‬ ‫ُا‬ ‫ژاپٌی‬
ٍ‫غیش‬ ّ ‫تِذاؽت‬ ّ ‫ایوٌی‬ ‫دفظ‬ ، َ‫آساعت‬ ‫کاسی‬ ‫هذیط‬ ‫ایجاد‬ ‫دس‬ ‫صٌؼتی‬
‫گیشًذ‬ ‫کاس‬ َ‫ت‬ ‫ژاپٌی‬ ‫ؽشکتِای‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫هزکْس‬ ‫هؼیاسُای‬ ‫تا‬ ‫ؽذًذ‬ ‫تشآى‬.
ّ ‫ژاپي‬ ‫صٌایغ‬ ‫تش‬ ‫داکن‬ ‫ؽشایط‬ ‫تا‬ ‫صٌؼتی‬ ‫داسی‬ ًَ‫خا‬ ‫اصْل‬ ‫تطثیك‬
‫هذیط‬ ‫آساعتگی‬ ‫دس‬ ‫اصل‬ ‫پٌج‬ ‫گیشی‬ ‫ؽکل‬ َ‫ت‬ ‫هٌجش‬ ‫آى‬ ‫ًوْدى‬ ‫تْهی‬
‫ایي‬ َ‫آًجاک‬ ‫اص‬ ّ ‫گشدیذ‬ ‫کاس‬5‫تلفظ‬ ‫تا‬ ‫اصل‬S، ‫ؽذ‬ ‫هی‬ ‫ؽشّع‬5S
‫تاؽذ‬ ‫هی‬ ‫صیش‬ ‫هطاتك‬ ‫هزکْس‬ ‫اصْل‬ ‫ؽشح‬ َ‫ک‬ ٍ‫گشدیذ‬ ‫ًاهگزاسی‬:
‫اصل‬1:Seiri
ّ ٍ‫تْد‬ ‫کاس‬ ‫هذل‬ ‫اص‬ ‫ضشّسی‬ ‫غیش‬ ‫الالم‬ ‫کشدى‬ ‫دّس‬ ‫هؼٌی‬ َ‫ت‬ ٍ‫ّاژ‬ ‫ایي‬
‫یا‬ ‫تْلیذ‬ ‫ضایؼات‬ ‫یا‬ ‫اضافی‬ ‫تجِیضات‬ ‫هیتْاًذ‬ ‫کاس‬ ‫هذل‬ ّ ‫ًْع‬ َ‫ت‬ َ‫تغت‬
‫گیشد‬ ‫تش‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ٍ‫غیش‬ ّ َ‫تاطل‬ ‫اّساق‬.
‫اصل‬2:Seition
‫اعت‬ ‫هذلِایی‬ ‫دس‬ ‫اّلْیت‬ ‫تشتیة‬ َ‫ت‬ ‫الالم‬ ‫دادى‬ ‫لشاس‬ ‫هؼٌی‬ َ‫ت‬ ٍ‫ّاژ‬ ‫ایي‬
‫ؽْد‬ ‫اًجام‬ ‫عِْلت‬ َ‫ت‬ ‫آًِا‬ َ‫ت‬ ‫دعتیاتی‬ ‫لضّم‬ ‫هْالغ‬ ‫دس‬ َ‫ک‬.‫تذیِی‬
ٍ‫اعتفاد‬ ‫دذاکخش‬ ‫صهاى‬ ‫اص‬ َ‫ک‬ ‫ؽذ‬ ‫خْاُذ‬ ‫عثة‬ ‫اهش‬ ‫ایي‬ ‫اجشای‬ ‫اعت‬
‫آیذ‬ ‫تؼول‬.
‫اصل‬3:Seiso
ّ ‫اعت‬ ‫ؽاغل‬ ‫تْعط‬ ‫کاس‬ ‫اتضاس‬ ّ ‫هذیط‬ ‫کشدى‬ ‫تویض‬ ‫هؼٌی‬ َ‫ت‬ ٍ‫ّاژ‬ ‫ایي‬
‫تاؽذ‬ َ‫داؽت‬ ‫هصذاق‬ ‫هیتْاًذ‬ ‫ؽغلی‬ ‫ُای‬ ٍ‫سد‬ ‫تواهی‬ ‫دس‬.
‫اصل‬4:Seiketsu
‫دس‬ ّ ‫اعت‬ ‫هغتوش‬ ‫تطْس‬ ‫کاس‬ ‫هذل‬ ‫کشدى‬ ‫هشتة‬ ‫هؼٌی‬ َ‫ت‬ ٍ‫ّاژ‬ ‫ایي‬
ّ ‫تْدى‬ ‫تویض‬ َ‫ت‬ ‫ػادت‬ ‫چیض‬ ‫ُش‬ ‫اص‬ ‫لثل‬ َ‫ک‬ ‫ؽذ‬ ‫خْاُذ‬ ‫ایجاد‬ ‫صْستی‬
‫آّسین‬ ‫تْجْد‬ ‫خْد‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫تْدى‬ ‫هشتة‬.
‫اصل‬5:Shitsuke
‫اص‬ ٍ‫اعتفاد‬ ‫تا‬ ‫تایغت‬ ‫هی‬ َ‫ک‬ ‫هیشعاًذ‬ ‫سا‬ ‫هفِْم‬ ‫ایي‬ ٍ‫ّاژ‬ ‫ایي‬
‫ًوْد‬ ‫ایجاد‬ ‫پشعٌل‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫کاسی‬ ‫اعتمالل‬ ّ ‫ًظن‬ ‫کاس‬ ‫ضوي‬ ‫آهْصؽِای‬.
‫نبینیم‬ ‫زیبایی‬ ‫تا‬‫آفرینیم‬ ‫نمی‬ ‫زیبایی‬ ،
ّ ٍ‫فشّؽٌذ‬ ‫تْاًایی‬ ‫دیگش‬ ‫ایي‬ ‫جذیذ‬ ‫هذیشیتی‬ َ‫تجشت‬ ّ ٍ‫دیذگا‬ ‫دس‬
‫سّاتط‬ ّ ٍ‫ؽذ‬ ٍ‫داد‬ ‫آهْصػ‬ ‫تْاًاییِای‬ ‫کوک‬ َ‫ت‬ َ‫ک‬ ‫ًیغت‬ ‫تاصاسیاب‬
‫ُش‬ ‫تا‬ ‫کاالیی‬ ‫ُش‬ ‫تتْاًذ‬ ‫تاصسگاًی‬ ‫تثلیغ‬ ًَ‫پؾتْا‬ ‫تا‬ ‫خْب‬ ‫ػوْهی‬
‫آى‬ ‫کیفیت‬ ‫تشاعاط‬ ‫کاال‬ ‫سّصُا‬ ‫ایي‬ َ‫تلک‬ ، ‫تشعاًذ‬ ‫فشّػ‬ َ‫ت‬ ‫سا‬ ‫کیفیتی‬
‫سعذ‬ ‫هی‬ ‫فشّػ‬ َ‫ت‬.َ‫ک‬ ٍ‫ًوْد‬ ‫پیذا‬ ‫جاهؼی‬ ‫تؼشیف‬ ‫ًیض‬ ‫خْد‬ ‫کیفیت‬
‫کاستشدی‬ ‫ّیژگیِای‬ ،‫کاال‬ ٍ‫چِش‬ ‫جزاتیت‬ ، ‫تٌذی‬ َ‫تغت‬ ‫صیثایی‬ ‫ؽاهل‬
ّ ‫آى‬ ‫اص‬ ٍ‫اعتفاد‬ ‫ًمؼ‬ ، ‫اًشژی‬ ‫هصشف‬ ‫ًْع‬ ّ ‫هیضاى‬ ، ‫دّام‬ ، ‫هذصْل‬
‫گیشد‬ ‫هی‬ ‫دستش‬ ‫سا‬ ‫اسصاًی‬ ‫هفِْم‬ َ‫ت‬ ‫لیوت‬ ‫ًیض‬.
‫تا‬ ‫آالت‬ ‫هاؽیي‬ ّ ‫هْاد‬ ‫تش‬ ‫تاکیذ‬ ‫کیفیت‬ ‫تذج‬ ‫دس‬ َ‫ک‬ َ‫گزؽت‬ ‫تشخالف‬
، ‫کیفیت‬ ‫تا‬ ‫کاس‬ ‫هذیط‬ ، ‫کیفیت‬ ‫تا‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫تش‬ ‫تاکیذ‬ ٍ‫اهشّص‬ ، ‫تْد‬ ‫کیفیت‬
َ‫ًتیج‬ ‫دس‬ ّ ‫کیفیت‬ ‫هذیشیت‬ ‫ُای‬ ‫عیغتن‬ ‫ًیض‬ ّ ‫عاصهاًی‬ ‫فشٌُگ‬
‫تاؽذ‬ ‫هی‬ ٍ‫فشآّسد‬ َ‫ت‬ ‫ًغثت‬ ‫فشآیٌذ‬ َ‫ت‬ ‫تیؾتش‬ َ‫تْج‬.‫ساعتا‬ ‫ایي‬ ‫دس‬
‫فشاگیش‬ ‫کیفیت‬ ‫هذیشیت‬ ‫ًظاهِای‬ ‫تکاسگیشی‬(T.Q.M)،S,JIT5ّ...
‫ًظام‬ ‫هیاى‬ ‫ایي‬ ‫دس‬ َ‫ک‬ ٍ‫گشدیذ‬ ‫هطشح‬5S‫تشای‬ ‫ًظام‬ ‫تشیي‬ ‫ضشّسی‬ ‫تؼٌْاى‬
، ‫کیفیت‬ ‫تا‬ ‫کاسکٌاى‬ َ‫ت‬ ‫دعتیاتی‬ ‫جِت‬ ‫کؾْسها‬ ‫صٌؼتی‬ ‫ّادذُای‬
‫هیثاؽذ‬ ‫هطشح‬ ‫عاصهاًی‬ ‫فشٌُگ‬ ّ ‫کیفیت‬ ‫تا‬ ‫کاس‬ ‫هذیط‬.
‫اجشای‬ َ‫ک‬ ‫ؽْد‬ ‫ایٌطْساعتٌثاط‬ ‫اعت‬ ‫هوکي‬ ‫اّل‬ ٍ‫ًگا‬ ‫دس‬5S‫کاسی‬
‫اعت‬ ‫پشدسدعش‬ ّ ٌَ‫پشُضی‬.‫ًظام‬ ‫اصاعتمشاس‬ ‫پظ‬ ‫اها‬5S‫هی‬ َ‫هتْج‬
ٍ‫آهذ‬ ‫تذعت‬ ‫هکاى‬ ‫اص‬ ‫ُن‬ ‫غیشضشّسی‬ ‫چیضُای‬ ‫کشدى‬ ‫دّس‬ ‫تا‬ َ‫ک‬ ‫ؽْین‬
‫هی‬ ‫کغة‬ ‫دسآهذتِتشی‬ ‫ضایؼات‬ ‫فشّػ‬ ‫اص‬ ‫ُن‬ ، ‫ؽْین‬ ‫هی‬ ‫هٌذ‬ ٍ‫تِش‬
‫ها‬ ‫هذصْالت‬ ، ‫یاتذ‬ ‫هی‬ ‫کاُؼ‬ ، ‫ًگِذاسی‬ ‫ُای‬ ٌَ‫ُضی‬ ‫ُن‬ ّ ‫ًوائین‬
‫تیٌٌذ‬ ‫ًوی‬ َ‫صذه‬ ّ ٍ‫ؽذ‬ ٍ‫چیذ‬ ‫تش‬ ‫هشتة‬ ‫تْلیذ‬ ‫دسخط‬.‫اص‬ ٍ‫اعتفاد‬ ‫تا‬
‫ّعایل‬ ‫اص‬ ٍ‫اعتفاد‬ ّ ‫حاتت‬ ‫چْتی‬ ‫ُای‬ ‫پالت‬ ‫جای‬ َ‫ت‬ ‫چشخذاس‬ ‫ّعایل‬
‫هی‬ ‫ّاسد‬ َ‫عاخت‬ ‫ًین‬ ‫هْاد‬ َ‫ت‬ ‫کوتشی‬ ‫ُای‬ ‫آعیة‬ ‫ُن‬ ‫چشخذاس‬ ‫آّیض‬
َ‫ُو‬ ‫صیشا‬ ، ٍ‫ؽذ‬ ‫هاًغ‬ ‫ّتذّى‬ ‫خلْت‬ ‫ّآهذ‬ ‫سفت‬ ‫هغیشُای‬ ‫ُن‬ ّ ‫ؽْد‬
‫گیشد‬ ‫لشاسهی‬ ‫خْدػ‬ ‫عشجای‬ ‫هؼاتش‬ ‫ُای‬ ‫کؾی‬ ‫خط‬ ‫سػایت‬ ‫تا‬ ‫چیض‬.
ّ ‫خلْت‬ ‫کاس‬ ‫هیضُای‬ ‫اطشاف‬ ّ ٍ‫ؽذ‬ ‫جْیی‬ َ‫صشف‬ ‫تشاک‬ ‫لیفت‬ ‫هصشف‬ ‫دس‬
‫گشدد‬ ‫هی‬ ‫تیؾتش‬ ‫کاسُا‬ ‫اًجام‬ ‫عشػت‬ ّ ٍ‫پاکیض‬.
‫هذیط‬ ‫ایجاد‬ ‫تش‬ ٍّ‫ػال‬ ‫ضایؼات‬ ‫فشّػ‬ ّ ‫اصْلی‬ ‫آّسی‬ ‫جوغ‬ ‫اص‬ ‫تٌِا‬
‫هی‬ ‫دعت‬ َ‫ًیضت‬ ‫هطلْتی‬ ّ ‫هٌطمی‬ ‫دسآهذ‬ ، ‫تِذاؽتی‬ ّ ‫ؽاداب‬
َ‫ایٌک‬ ‫ضوي‬ ، ‫آّسین‬5S‫کاُؼ‬ ‫اص‬ ‫جلْگیشی‬ ‫دس‬ ‫هْحش‬ ‫ػْاهل‬ ‫دیگش‬ ‫اص‬
‫اعت‬ ‫آالت‬ ‫هاؽیي‬ ّ ‫لْاصم‬ ‫ػوش‬ ‫طْل‬.ّ ‫ؽخصیت‬ ّ ‫غشّس‬ ‫ادغاط‬
‫دیگش‬ ‫یکی‬ ‫ّهطلْب‬ ‫دلپزیش‬ ‫کاس‬ ‫هذیط‬ ‫یک‬ ‫دس‬ ‫کاسکشدى‬ ‫اص‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫ادتشام‬
‫اجشا‬ ‫آحاس‬ ‫اص‬5S‫اعت‬.
‫ًظام‬ ‫اجشای‬ َ‫ک‬ ‫کوکی‬ ‫اّلیي‬5Sًَْ‫ایٌگ‬ ‫دّسکشدى‬ ‫کٌذ‬ ‫هی‬ ‫ها‬ َ‫ت‬
‫سا‬ ‫ای‬ َ‫آساعت‬ ّ ‫خلْت‬ ، ‫تذول‬ ‫لاتل‬ ‫هذیط‬ ‫عشػت‬ َ‫ت‬ َ‫ک‬ ‫اعت‬ ‫هْاد‬
‫ًوایذ‬ ‫هی‬ َ‫ُذی‬ ‫ها‬ َ‫ت‬.، ‫یاتین‬ ‫هی‬ ‫دس‬ ‫ًظام‬ ‫ایي‬ ‫اجشای‬ ‫اص‬ ‫هاتؼذ‬
‫ها‬ ‫عاصهاى‬ ‫دس‬ ‫ُویؾگی‬ ‫تکاًی‬ ًَ‫خا‬ ، َ‫اّلی‬ ‫تکاًی‬ ًَ‫خا‬ ‫اص‬ ‫پظ‬
‫آیذ‬ ‫هی‬ ‫تْجْد‬.‫ُا‬ ‫ًظوی‬ ‫تی‬ ، ٍ‫ؽذ‬ ‫دّس‬ ‫هذیط‬ ‫اص‬ ‫آلْدگیِا‬
َ‫سّدی‬ ‫تا‬ ّ ‫پشًؾاط‬ ‫هذیطی‬ ّ َ‫سفت‬ ‫تیي‬ ‫اص‬ ‫کاس‬ ‫هذیط‬ ‫ّآؽفتگیِای‬
‫اعت‬ ٍ‫ؽذ‬ ‫دلپزیشتش‬ ّ ‫آعاًتش‬ ‫آى‬ ‫دس‬ ‫کاس‬ ‫اًجام‬ َ‫ک‬ ‫آیذ‬ ‫هی‬ ‫تْجْد‬.‫دس‬
‫هذاسک‬ َ‫ت‬ ٍ‫اؽتثا‬ ‫تذّى‬ ّ ‫صدوت‬ ‫کن‬ ّ ‫آعاى‬ ‫دعتشعی‬ ‫لغوتِا‬ ‫توام‬
‫فشٌُگ‬ َ‫ُو‬ ‫اص‬ ‫هِوتش‬ ّ َ‫گشفت‬ ‫صْست‬ ‫لْاصم‬ ّ ‫لطؼات‬ ّ ‫هغتٌذات‬ ،
‫خْاُذ‬ ‫سایج‬ ‫تذشاى‬ ‫دل‬ ‫جای‬ َ‫ت‬ ‫ًگشی‬ ٍ‫آیٌذ‬ ّ ‫دسهاى‬ ‫جای‬ َ‫ت‬ ‫پیؾگیشی‬
‫داد‬ ‫خْاٌُذ‬ ‫اًجام‬ ‫تش‬ ‫دسعت‬ ‫سا‬ ‫خْد‬ ‫ّظایف‬ ‫افشاد‬ ّ ‫ؽذ‬.
123
‫ًظام‬ ‫اجشای‬ ‫اص‬ ‫لثل‬5S‫سا‬ ًَ‫کاسخا‬ ‫هِن‬ ‫تاصدیذُای‬ ‫ٌُگام‬ َ‫ت‬ ‫ًاچاسین‬
‫اّلؼ‬ ‫دال‬ َ‫ت‬ ‫صّدی‬ َ‫ت‬ ‫تاص‬ ‫اها‬ ‫کٌین‬ ‫هشتة‬ ‫صیادی‬ ‫صدوت‬ ‫تا‬ ‫ًْتت‬ ‫ُش‬ ‫دس‬
‫تااجشای‬ ‫اها‬ ، ‫گشدیذ‬ ‫هی‬ ‫تش‬5S‫ّفشٌُگ‬ ‫اعاعی‬ ‫تکاًی‬ ًَ‫خا‬ ّ
‫خْاُذ‬ ‫تاصدیذ‬ ٍ‫آهاد‬ ‫لثلی‬ ‫اطالع‬ ‫تذّى‬ ‫ها‬ ‫ّادذُای‬ َ‫ُو‬ ‫تمشیثا‬ ‫عاصی‬
‫تْد‬.‫آى‬ َ‫خالص‬ َ‫ک‬ ‫هییاتین‬ ‫دعت‬ ‫ًتایجی‬ َ‫ت‬ ‫ها‬ ‫فْق‬ ‫هْاسد‬ ‫تش‬ ٍّ‫ػال‬
‫تاؽذ‬ ‫هی‬ ‫صیش‬ ‫ؽشح‬ َ‫ت‬:
‫ي‬ ٌ‫تیر‬ ‫روگُای‬ ‫تغییر‬ ‫ي‬ ‫آمیسی‬ ‫روگ‬ ‫خاطر‬ ٍ‫ب‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫ضادضذن‬ ‫ي‬ ‫ضذن‬ ‫ريضه‬
‫ضاد‬ ‫روگُای‬ ٍ‫ب‬ ٌ‫مرد‬ ‫دل‬
،‫خیاباوُا‬ ‫مرزبىذی‬ ‫ي‬ ‫بىذی‬ ‫خیابان‬ ‫ي‬ ‫تفکیک‬ ‫ي‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫مرتب‬ ‫کطی‬ ‫خط‬
‫سرپرستی‬ ‫َای‬ ٌ‫محذيد‬ ‫ي‬ ‫َا‬ ‫پالت‬ ‫استقرار‬ ‫محل‬ ، ‫کاری‬ ‫ایستگاَُای‬
‫خطر‬ ‫کاَص‬ ‫ي‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫دستی‬ ‫ي‬ ‫ماضیىی‬ ‫تراکُای‬ ‫لیفت‬ ‫يآمذ‬ ‫رفت‬ ‫رياوی‬
‫مًاوع‬ ‫با‬ ‫برخًردآوُا‬
‫چیس‬ ٍ‫َم‬ ٍ‫ب‬ ‫سریع‬ ‫ي‬ ٌ‫کًتا‬ ‫ي‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬
ٍ‫ب‬ ‫وکردن‬ ‫کثیف‬ ‫فرَىگ‬ ٍ‫اضاع‬ ٌ‫يیژ‬ ٍ‫ب‬ ‫کارکىان‬ ‫تًسط‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫پاکیسگی‬
‫کردن‬ ‫تمیس‬ ‫جای‬
‫َمکاران‬ ‫تًسط‬ ‫وظم‬ ‫رعایت‬
‫تًلیذ‬ ‫ضایعات‬ ‫ي‬ ‫خطا‬ ‫کاَص‬
‫ریختگی‬ ‫درَم‬ ‫ي‬ ‫وابساماوی‬ ‫از‬ ‫واضی‬ ‫ضایعات‬ ‫کاَص‬
‫کاوالُاي‬ ،‫َا‬ ٍ‫چال‬ ‫در‬ ‫سقًط‬ ‫ي‬ ‫خًردگی‬ ‫زمیه‬ ‫از‬ ‫واضی‬ ‫اوساوی‬ ‫حًادث‬ ‫کاَص‬
‫درپًش‬ ‫بی‬ ‫گًدالُای‬
‫گیشین‬ ‫هی‬ ‫صیادی‬ ‫کوک‬ ‫فشٌُگی‬ ‫سّؽِای‬ ‫اص‬ ‫ها‬.‫کٌین‬ ‫هی‬ ‫عؼی‬ ‫ها‬
‫ًفغ‬ َ‫ت‬ ‫کاس‬ ‫ایي‬ َ‫ایٌک‬ ّ ‫کاسکٌاى‬ ‫تشای‬ ‫سا‬ ‫کاس‬ ‫ایي‬ ‫اُویت‬ ّ ‫فْائذ‬ َ‫ک‬
، ‫ُوگاًی‬ ‫هؾاسکت‬ ‫جلة‬ ‫ضوي‬ ٍ‫آًگا‬ ّ ‫کٌین‬ ‫تیاى‬ ‫آهْصػ‬ ‫تا‬ ‫آًِاعت‬
‫دُین‬ ‫لشاس‬ ‫خْد‬ ‫کاس‬ َ‫عشلْد‬ ‫سا‬ ‫تؾْیك‬.‫کٌین‬ ‫هی‬ ‫عؼی‬ ‫ها‬
‫ؽْد‬ ‫تلمی‬ َ‫تٌثی‬ ‫ًْػی‬ ‫ًؾذى‬ ‫تؾْیك‬ ‫تا‬ ‫کٌین‬ ‫آًمذستؾْیك‬.
‫ها‬ ‫اصالح‬ َ‫ًتیج‬ ‫دس‬ ّ ٍ‫تْد‬ ‫ّتصشی‬ ‫عوؼی‬ ّ ‫هغتٌذ‬ ‫ًیض‬ ‫ها‬ ‫آهْصؽِای‬
‫ّخؾًْت‬ ‫تشط‬ ‫طشیك‬ ‫اص‬ ‫اصالح‬ ًَ ‫اعت‬ ‫آهْصؽی‬ ّ ‫فشٌُگی‬.
‫تؾْیك‬ ّ ‫آساعتگی‬ ‫اجشای‬ ٌَ‫صهی‬ ‫دس‬ ‫پیؾتاص‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫ؽٌاعایی‬ ‫تا‬ ‫ها‬
‫دُین‬ ‫هی‬ ‫عْق‬ ‫فشٌُگ‬ ‫ایي‬ َ‫ت‬ ‫ُن‬ ‫سا‬ ‫دیگشاى‬ ‫آًِا‬.‫سّؽِای‬ ّ ‫کاسُا‬
‫کٌذ‬ ‫هی‬ ٍ‫هؼجض‬ ‫ّالؼا‬ ‫فشٌُگی‬.‫آهْصػ‬ ‫کاس‬ ‫اجشای‬ ‫هِن‬ ‫اسکاى‬ ‫اص‬ ‫یکی‬
‫کٌین‬ ‫هی‬ ‫ؽشّع‬ ‫آهْصػ‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ّ ‫اعت‬.
‫یک‬ ‫افشاد‬ َ‫ُو‬ ‫ّآؽٌاعاختي‬ ‫فشٌُگی‬ ‫الذاهات‬ ّ ‫آهْصػ‬ ‫تا‬ ‫تٌِا‬
‫تش‬ ‫تْاى‬ ‫هی‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫تیي‬ ‫صویوی‬ ‫استثاط‬ ‫ایجاد‬ ّ ‫ّالؼیتِا‬ ‫تا‬ ‫عاصهاى‬
‫ًوْد‬ َ‫غلث‬ ‫آًاى‬ ‫ًاهٌاعة‬ ‫سفتاسُای‬ ّ ‫ًاپغٌذ‬ ‫ػادات‬.َ‫ت‬ ‫لشیة‬ ‫اکخش‬
‫آهْصػ‬ ‫تا‬ ‫تایذ‬ ،‫داسًذ‬ ‫آساعتگی‬ َ‫ت‬ ‫توایل‬ ‫عاصهاى‬ ‫ُش‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫اتفاق‬
‫آًِا‬ ‫پای‬ ‫اصپیؼ‬ ‫سا‬ ‫هْاًغ‬ ّ ‫کشد‬ ‫تمْیت‬ ّ ‫تیذاس‬ ‫افشاد‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫راتی‬ ‫هیل‬ ‫ایي‬
‫تشّد‬ ‫پیؼ‬ ‫خْدتخْد‬ ‫آساعتگی‬ ‫ًظام‬ ‫تا‬ ‫تشداؽت‬.
ّ ‫کاسکٌاى‬ ‫خْد‬ ‫تشای‬ ‫ًظام‬ ‫اجشای‬ ‫هضایای‬ ‫ّتاصگْگشدى‬ ‫صذیخ‬ ‫آهْصػ‬
‫ها‬ َ‫ت‬ ‫اًذ‬ ٍ‫ًوْد‬ ‫اجشا‬ ‫تاهْفمیت‬ ‫سا‬ ‫طشح‬ ‫ایي‬ َ‫ک‬ ‫ؽشکتِایی‬ ‫اص‬ ‫تاصدیذ‬
‫کٌذ‬ ‫هی‬ ‫کوک‬ ‫خیلی‬.5S‫کیفیت‬ ‫هذیشیت‬ ‫صیشًظاهِای‬ َ‫ُو‬ ‫هخل‬ ‫ًیض‬
‫ؽْد‬ ‫آغاص‬ ‫تایذ‬ ‫هذیشیت‬ ‫ػولی‬ ّ ‫للثی‬ ‫تااػتماد‬.
5S‫آى‬ ‫اجشای‬ ٌَ‫ُضی‬ ّ
‫کٌین‬ ٍ‫ًگا‬ ‫گزاسی‬ َ‫عشهای‬ ‫یک‬ ‫ػٌْاى‬ َ‫ت‬ ‫آساعتگی‬ ٌَ‫ُضی‬ َ‫ت‬ ‫اعت‬ ‫تِتش‬
.‫اًجام‬ ‫ای‬ َ‫ّسیؾ‬ ‫تٌیادی‬ ‫کاس‬ ‫یک‬ ‫تخْاُین‬ َ‫ک‬ ‫جایی‬ ‫دس‬ ٌَ‫ُضی‬ ّ ‫صهاى‬
ّ ‫تشّیج‬ ّ ‫ایجاد‬ ‫عاصهاى‬ ‫یک‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ًْ ‫فشٌُگ‬ ّ ٍ‫دیذگا‬ ‫یک‬ ّ ‫دُین‬
‫اعت‬ ‫تلٌذهذت‬ ‫گزاسی‬ َ‫عشهای‬ ‫یک‬ ‫ایي‬ ،‫ًذاسد‬ ‫هؼٌی‬ ‫دُین‬ َ‫تْعؼ‬
‫کٌین‬ ‫اسصیاتی‬ ٍ‫آیٌذ‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫آى‬ ‫احشات‬ ‫تایذ‬ َ‫ک‬.
َ‫ک‬ ‫تذسیج‬ َ‫ت‬ ّ ‫تشعاًین‬ ‫اًجام‬ َ‫ت‬ ‫سا‬ ٌَ‫ُضی‬ ‫تذّى‬ ‫تکاًی‬ ًَ‫خا‬ ‫تایذ‬ ‫اّل‬
‫ًظام‬ ‫اجشای‬ ‫لطؼا‬ ، ‫تْد‬ ‫خْاُذ‬ ‫ًیاص‬ ‫ًیض‬ ‫ُا‬ ٌَ‫ُضی‬ ‫تشخی‬ ‫سفتین‬ ‫پیؼ‬
‫اتتذای‬ ‫دس‬ ّ ‫اعت‬ ‫هادی‬ ‫ُای‬ ٌَ‫ُّضی‬ ‫صهاى‬ ‫صشف‬ ‫هغتلضم‬ ‫آساعتگی‬
ٌَ‫ُضی‬ ‫ایي‬ ‫صشف‬ َ‫ت‬ ‫اػتمادی‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫ُن‬ ّ ‫هذیشیت‬ ‫ُن‬ ‫تغا‬ َ‫چ‬ ٍ‫سا‬
َ‫هتْج‬ ‫صّدی‬ َ‫ت‬ ‫اها‬ ‫تذاًٌذ‬ ‫لْکظ‬ ‫ُن‬ ‫لذسی‬ ‫آًشا‬ ّ ‫تاؽٌذ‬ َ‫ًذاؽت‬ ‫ُا‬
‫ُا‬ ٌَ‫ُضی‬ ‫اص‬ ‫ّاالتش‬ ‫تغیاس‬ ٍ‫آهذ‬ ‫دعت‬ َ‫ت‬ َ‫ًتیج‬ ‫اسصػ‬ َ‫ک‬ ‫خْاٌُذؽذ‬
‫اعت‬ ‫عاصهاى‬ ‫تلٌذهذت‬ ‫اُذاف‬ َ‫ت‬ ‫سعیذى‬ ‫تشای‬.
‫هی‬ ٍ‫اؽتثا‬ ‫ًْکشدى‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫آساعتگی‬ ،‫عاصهاًِا‬ ‫دس‬ ‫افشاد‬ ‫اص‬ ‫تغیاسی‬
‫داس‬ ٌَ‫ُضی‬ ‫آًاى‬ ‫تشای‬ ‫آساعتگی‬ ‫اعت‬ ‫هوکي‬ ‫دلیل‬ ‫ُویي‬ َ‫ت‬ ّ ‫گیشًذ‬
‫کٌذ‬ ٍْ‫جل‬.َ‫ک‬ ‫ؽلْاسی‬ ّ ‫کت‬ ‫تا‬ ‫تْاًین‬ ‫هی‬ ‫ها‬10‫سا‬ ‫آى‬ ‫اعت‬ ‫عال‬
َ‫آساعت‬ ‫اعت‬ َ‫ّصل‬ ‫تی‬ ّ ‫داسد‬ ْ‫ات‬ ّ ٍ‫پاکیض‬ ٍ‫ُوْاس‬ ‫اها‬ ‫پْؽین‬ ‫هی‬
ّ ‫این‬ ٍ‫خشیذ‬ ‫سا‬ ‫آى‬ ‫پیؼ‬ ٍ‫ها‬ ‫یک‬ َ‫ک‬ ‫ؽلْاسی‬ ّ ‫کت‬ ‫تا‬ ‫اها‬ ، ‫تاؽین‬
‫اص‬ ‫پش‬ ‫لثاط‬ ‫سّی‬ ّ ‫اعت‬ َ‫اًذاخت‬ َ‫کاع‬ ‫آى‬ ‫صاًْی‬ ّ ‫ًذاسد‬ ْ‫ات‬ ‫ؽلْاسػ‬
‫کٌین‬ ٍْ‫جل‬ َ‫ًاآساعت‬ ، ‫اعت‬ ‫چشّک‬ ّ ‫چیي‬ ّ َ‫لک‬.‫هی‬ ‫تاتتْاًین‬ ‫ها‬
‫ؽْین‬ َ‫آساعت‬ ًَ‫کاسخا‬ ‫دس‬ ‫هْجْد‬ ‫اهکاًات‬ ‫ُویي‬ ‫تا‬ ‫خْاُین‬.
‫نظام‬ ‫استقرار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آنچه‬‫آراستگی‬‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫کند‬ ‫تضمین‬ ‫را‬:
·‫پبکیشگی‬ ٍ ‫اًضجبط‬ ٍ ‫ًظن‬ ‫اصَل‬ ِ‫ث‬ ‫ًسجت‬ ‫هدیزاى‬ ‫حسبسیت‬ ‫اعوبل‬.
·‫فزٌّگ‬ ٍ ‫آهَسش‬ ٌِ‫سهی‬ ‫ایي‬ ‫در‬ ‫ایزاًی‬ ِ‫ایٌک‬ ‫تصَر‬ ٍ ‫فزٌّگی‬ ‫ثٌفس‬ ‫اعتوبد‬ ‫داضتي‬
‫است‬ ‫پذیز‬.
·‫هدیزیت‬ ‫اعتقبد‬
·‫هَردًیبس‬ ِ‫اٍلی‬ ‫اهکبًبت‬ ِ‫تْی‬
·‫تَلیدی‬ ٍ ‫عولیبتی‬ ‫ٍاحدّبی‬ ٍ ‫پطتیجبًی‬ ٍ ‫ستبدی‬ ‫ثَرٍکزاسی‬
·‫یب‬ ٍ ‫هدت‬ ‫هیبى‬ ‫عجیعتی‬ ِ‫ک‬ ‫فزٌّگی‬ ‫اهَر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ُ‫ثَیژ‬ ‫سبسهبًی‬ ‫سدگی‬ ‫ضتبة‬ ‫عدم‬
‫دارًد‬ ‫ثلٌدهدت‬.
·‫ضتبة‬ ‫ثدٍى‬ ٍ ِ‫هغبلع‬ ‫ثب‬ ‫تَام‬ ‫ضزٍع‬
·‫اٍلی‬ ‫اصل‬ ِ‫س‬ ‫اجزای‬ ‫اس‬ ‫پس‬ ‫پٌجن‬ ٍ ‫چْبرم‬ ‫اصل‬ ‫اجزای‬ ‫اس‬ ‫کَتبّی‬ ٍ ‫غفلت‬ ‫عدم‬
‫چطوی‬ ‫هویشی‬ ‫حتی‬ ٍ ‫فصلی‬ ٍ ًِ‫هبّب‬ ، ‫ّفتگی‬ ‫رسوی‬ ‫ّبی‬ ‫هویشی‬ ‫اًجبم‬ ‫ثب‬ ‫آراستگی‬
‫کبر‬ ‫هحیظ‬ ٌِ‫صح‬ ‫در‬ ‫حضَر‬ ‫ثب‬ ‫هدیزاى‬ ‫خَد‬ ‫تَسظ‬ ُ‫ٍغیز‬.
·‫در‬ ‫صٌعتی‬ ‫فزٌّگی‬ ‫هْن‬ ‫اهز‬ ‫ایي‬ ‫ثزای‬ ‫هستقل‬ ‫سبسهبًی‬ ُ‫جبیگب‬ ‫ثیٌی‬ ‫پیص‬
‫سبختبرسبسهبًی‬.
·‫داخلی‬ ‫هقزرات‬ ‫اعوبل‬ ‫ثب‬ ‫کبرکٌبى‬ ‫اجتوبعی‬ ٍ ‫خبًَادگی‬ ‫سٌتی‬ ‫رفتبر‬ ٍ ‫عبدات‬ ‫ثز‬ ِ‫غلج‬
‫هیداًی‬ ٍ ‫هدیزاى‬ ٍ ‫کبرضٌبسبى‬ ، ‫سزپزستبى‬ ‫در‬ ‫هیشًطیٌی‬ ِ‫ث‬ ‫ٍتوبیل‬ ‫سبسهبى‬
‫آًبى‬ ‫ًجَدى‬ ‫کبرگبّی‬ ٍ ‫ًجَدى‬.
·‫تَاًین‬ ‫ًوی‬ ‫هب‬ ‫ًطَد‬ ‫اصالح‬ ِ‫جبهع‬ ‫ٍقتی‬ ‫تب‬ ِ‫ک‬ ‫هدیزیتی‬ ‫تفکز‬ ٍ ُ‫دیدگب‬ ‫ایي‬ ِ‫غلج‬
‫دّین‬ ‫تغییز‬ ‫کبر‬ ‫هحیظ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خَد‬ ‫کبرکٌبى‬ ‫فزٌّگ‬.
·‫جَییْب‬ ِ‫صزف‬ ‫آغبس‬ ‫عدم‬ ٍ ‫ثْداضتی‬ ‫هَاد‬ ٍ ‫ایوٌی‬ ‫کبر،لَاسم‬ ‫کفص‬ ، ‫لجبس‬ ‫تدارک‬
‫ٍاجت‬ ‫اهَر‬ ًَِ‫گ‬ ‫ایي‬ ‫اس‬
·‫سبسهبًْب‬ ‫در‬ ‫ایوٌی‬ ٍ ‫ثْداضت‬ ‫قسوتْبی‬ ‫هسئَالى‬ ‫اس‬ ‫حوبیت‬
45
‫ژنراتور‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫مهندس‬ ‫شرکت‬ ‫مپنا‬ ‫گروه‬(‫پارس‬)
‫لیزر‬ ‫برش‬ ‫کارگاه‬ ‫تولید‬ ‫معاونت‬
‫است‬ ‫عاهل‬ ‫پٌج‬ ِ‫بست‬ ‫شاپي‬ ‫پیرٍزی‬ ‫رهس‬
‫است‬ ‫کاهل‬ ‫ضرح‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫دیي‬ ‫در‬ ‫آى‬ ِ‫گرچ‬
‫اًد‬ ِ‫گطت‬ ‫عبارت‬ ‫را‬ ‫آى‬ ‫عول‬ ‫در‬ ‫آًْا‬ ‫لیکي‬
‫اًد‬ ِ‫گطت‬ ‫تجارت‬ ٍ ‫تَلید‬ ِ‫ب‬ ‫اٍل‬ ِ‫رتب‬
‫زکار‬ ‫بردى‬ ‫برٍى‬ ‫را‬ ‫زائد‬ ِ‫چ‬ ‫ّر‬ ،‫اٍل‬ ‫رهس‬
‫قرار‬ ‫دادى‬ ‫خَد‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫را‬ ِ‫چ‬ ‫ّر‬ ، ‫دٍم‬ ‫رهس‬
‫کار‬ ‫بعد‬ ‫ًْادى‬ ‫جایص‬ ‫در‬ ِ‫ّرچ‬ ، ‫سَم‬ ‫رهس‬
‫ٍار‬ ُ‫زًجیر‬ ‫آهَزش‬ َُ‫ضی‬ ،‫چْارم‬ ‫رهس‬
‫ضدى‬ ‫دٍراى‬ ُ‫ضْر‬ ‫ًظافت‬ ‫در‬ ،‫رهسپٌجن‬
‫ضدى‬ ‫ایواى‬ ‫از‬ ‫ًیوی‬ ‫پاسدار‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬
‫هاست‬ ‫احکام‬ ‫در‬ ِ‫جول‬ ُ‫آزهَد‬ ‫شاپي‬ ِ‫آًچ‬
‫هاست‬ ‫اًعام‬ ‫ضایستگی‬ ‫ایي‬ ِ‫ک‬ ‫باید‬ ‫ّوتی‬
‫کاشانی‬ ‫مجتبی‬ ‫مرحوم‬
‫پدر‬5S‫ایران‬ ‫در‬

More Related Content

What's hot

7th polymernameh
7th polymernameh7th polymernameh
7th polymernamehheliad
 
3rd StartupWeekend Tehran - Report
3rd StartupWeekend Tehran - Report3rd StartupWeekend Tehran - Report
3rd StartupWeekend Tehran - ReportMohsen Malayeri
 
About Koosha Baspar Co.
About Koosha Baspar Co. About Koosha Baspar Co.
About Koosha Baspar Co. Ali Moghadam
 
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از Mojtaba Hasanlu
 
Datacenter design
Datacenter designDatacenter design
Datacenter designAlireza Taj
 
forme resume Fanid poor.!
forme resume Fanid poor.!forme resume Fanid poor.!
forme resume Fanid poor.!hassan fanid
 
Education by Cloud computing for Oil 2
Education by Cloud computing for Oil 2Education by Cloud computing for Oil 2
Education by Cloud computing for Oil 2Jamal Azizbeigi
 
2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran Report2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran ReportMohsen Malayeri
 
رویکردهای سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ارتباط با مشتریان
رویکردهای سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ارتباط با مشتریان رویکردهای سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ارتباط با مشتریان
رویکردهای سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ارتباط با مشتریان Alifard (Sunich)
 
مورد کاوی یک شرکت خانوادگی
مورد کاوی یک شرکت خانوادگیمورد کاوی یک شرکت خانوادگی
مورد کاوی یک شرکت خانوادگیOmid Omidvar
 
نظريه هاي پذيرش فناوروي در ارزيابي فناوريها اطلاعاتي كتابخانه ها
نظريه هاي پذيرش فناوروي در ارزيابي فناوريها اطلاعاتي كتابخانه ها نظريه هاي پذيرش فناوروي در ارزيابي فناوريها اطلاعاتي كتابخانه ها
نظريه هاي پذيرش فناوروي در ارزيابي فناوريها اطلاعاتي كتابخانه ها RezaNazari18
 
بررسی 20 سال تحقیقات توربین های بادی
بررسی 20 سال تحقیقات توربین های بادیبررسی 20 سال تحقیقات توربین های بادی
بررسی 20 سال تحقیقات توربین های بادیmohammad zaeem kohan
 
1sw tehran report
1sw tehran report1sw tehran report
1sw tehran reportHadi Akbari
 
تکنوفاندامنتال نماد حفاری
تکنوفاندامنتال نماد حفاریتکنوفاندامنتال نماد حفاری
تکنوفاندامنتال نماد حفاریARAM KHALILIFAR
 
Requirements workshop at Pardis TechPark Spring 2016
Requirements workshop at Pardis TechPark Spring 2016Requirements workshop at Pardis TechPark Spring 2016
Requirements workshop at Pardis TechPark Spring 2016softwareacademy
 

What's hot (20)

Work accident
Work accidentWork accident
Work accident
 
7th polymernameh
7th polymernameh7th polymernameh
7th polymernameh
 
3rd StartupWeekend Tehran - Report
3rd StartupWeekend Tehran - Report3rd StartupWeekend Tehran - Report
3rd StartupWeekend Tehran - Report
 
About Koosha Baspar Co.
About Koosha Baspar Co. About Koosha Baspar Co.
About Koosha Baspar Co.
 
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از
PWM- Fuzzy کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از
 
Datacenter design
Datacenter designDatacenter design
Datacenter design
 
forme resume Fanid poor.!
forme resume Fanid poor.!forme resume Fanid poor.!
forme resume Fanid poor.!
 
Education by Cloud computing for Oil 2
Education by Cloud computing for Oil 2Education by Cloud computing for Oil 2
Education by Cloud computing for Oil 2
 
2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran Report2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran Report
 
معرفي كامل
معرفي كاملمعرفي كامل
معرفي كامل
 
رویکردهای سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ارتباط با مشتریان
رویکردهای سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ارتباط با مشتریان رویکردهای سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ارتباط با مشتریان
رویکردهای سیستم های اطلاعاتی در مدیریت ارتباط با مشتریان
 
مورد کاوی یک شرکت خانوادگی
مورد کاوی یک شرکت خانوادگیمورد کاوی یک شرکت خانوادگی
مورد کاوی یک شرکت خانوادگی
 
نظريه هاي پذيرش فناوروي در ارزيابي فناوريها اطلاعاتي كتابخانه ها
نظريه هاي پذيرش فناوروي در ارزيابي فناوريها اطلاعاتي كتابخانه ها نظريه هاي پذيرش فناوروي در ارزيابي فناوريها اطلاعاتي كتابخانه ها
نظريه هاي پذيرش فناوروي در ارزيابي فناوريها اطلاعاتي كتابخانه ها
 
بررسی 20 سال تحقیقات توربین های بادی
بررسی 20 سال تحقیقات توربین های بادیبررسی 20 سال تحقیقات توربین های بادی
بررسی 20 سال تحقیقات توربین های بادی
 
1sw tehran report
1sw tehran report1sw tehran report
1sw tehran report
 
درخت زندگی
درخت زندگیدرخت زندگی
درخت زندگی
 
تکنوفاندامنتال نماد حفاری
تکنوفاندامنتال نماد حفاریتکنوفاندامنتال نماد حفاری
تکنوفاندامنتال نماد حفاری
 
Requirements workshop at Pardis TechPark Spring 2016
Requirements workshop at Pardis TechPark Spring 2016Requirements workshop at Pardis TechPark Spring 2016
Requirements workshop at Pardis TechPark Spring 2016
 
مقاله سیستم داینامیک و بازاریابی
مقاله سیستم داینامیک و بازاریابیمقاله سیستم داینامیک و بازاریابی
مقاله سیستم داینامیک و بازاریابی
 
رزومه جدید 94
رزومه جدید 94رزومه جدید 94
رزومه جدید 94
 

Viewers also liked

6 minute challenge
6 minute challenge6 minute challenge
6 minute challengesophie nye
 
Evaluation - Question 6
Evaluation - Question 6Evaluation - Question 6
Evaluation - Question 6EbrarOzturk
 
Best Practices for Successful Deployment
Best Practices for Successful DeploymentBest Practices for Successful Deployment
Best Practices for Successful DeploymentSalesforce Developers
 
Become a Salesforce Certified Developer
Become a Salesforce Certified DeveloperBecome a Salesforce Certified Developer
Become a Salesforce Certified DeveloperStephen Noe
 
Salesforce Consulting Services
Salesforce Consulting ServicesSalesforce Consulting Services
Salesforce Consulting ServicesManasa Nuguri
 
Preconception to post-natal health: case studies and clinical pearls, with Ca...
Preconception to post-natal health: case studies and clinical pearls, with Ca...Preconception to post-natal health: case studies and clinical pearls, with Ca...
Preconception to post-natal health: case studies and clinical pearls, with Ca...Igennus Healthcare Nutrition
 
Digital Tierra nº14 mes de julio de 2016. Especial Brilliant Jump
Digital Tierra nº14 mes de julio de 2016. Especial Brilliant JumpDigital Tierra nº14 mes de julio de 2016. Especial Brilliant Jump
Digital Tierra nº14 mes de julio de 2016. Especial Brilliant JumpEjército de Tierra
 
Him international Global Shopper Research 2016
Him international Global Shopper Research 2016Him international Global Shopper Research 2016
Him international Global Shopper Research 2016Ruth Cousins
 

Viewers also liked (12)

Mark bizzelle 2
Mark bizzelle 2Mark bizzelle 2
Mark bizzelle 2
 
6 minute challenge
6 minute challenge6 minute challenge
6 minute challenge
 
Строительная компания
Строительная компания Строительная компания
Строительная компания
 
Basics of agents
Basics of agentsBasics of agents
Basics of agents
 
Evaluation - Question 6
Evaluation - Question 6Evaluation - Question 6
Evaluation - Question 6
 
Best Practices for Successful Deployment
Best Practices for Successful DeploymentBest Practices for Successful Deployment
Best Practices for Successful Deployment
 
Become a Salesforce Certified Developer
Become a Salesforce Certified DeveloperBecome a Salesforce Certified Developer
Become a Salesforce Certified Developer
 
Finshing
FinshingFinshing
Finshing
 
Salesforce Consulting Services
Salesforce Consulting ServicesSalesforce Consulting Services
Salesforce Consulting Services
 
Preconception to post-natal health: case studies and clinical pearls, with Ca...
Preconception to post-natal health: case studies and clinical pearls, with Ca...Preconception to post-natal health: case studies and clinical pearls, with Ca...
Preconception to post-natal health: case studies and clinical pearls, with Ca...
 
Digital Tierra nº14 mes de julio de 2016. Especial Brilliant Jump
Digital Tierra nº14 mes de julio de 2016. Especial Brilliant JumpDigital Tierra nº14 mes de julio de 2016. Especial Brilliant Jump
Digital Tierra nº14 mes de julio de 2016. Especial Brilliant Jump
 
Him international Global Shopper Research 2016
Him international Global Shopper Research 2016Him international Global Shopper Research 2016
Him international Global Shopper Research 2016
 

Similar to 5S

Fuzzy - PWM کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از ...
Fuzzy - PWM کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از ...Fuzzy - PWM کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از ...
Fuzzy - PWM کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از ...Mojtaba Hasanlu
 
تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ”
  تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ”  تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ”
تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ”Mohammad Golestani
 
Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)Fatemeh Shahrjerdi
 
11th polymernameh
11th polymernameh11th polymernameh
11th polymernamehheliad
 
آموزش خرید لوستر چوبی
آموزش خرید لوستر چوبیآموزش خرید لوستر چوبی
آموزش خرید لوستر چوبیiranlustrads
 
Business idea generation
Business idea generationBusiness idea generation
Business idea generationMahdi Nasseri
 
8th polymernameh
8th polymernameh8th polymernameh
8th polymernamehheliad
 
استارت آپ و انواع سرمایه گذارها
استارت آپ و انواع سرمایه گذارهااستارت آپ و انواع سرمایه گذارها
استارت آپ و انواع سرمایه گذارهاmorteza heydari
 
Sans kill chain
Sans kill chain Sans kill chain
Sans kill chain mostame
 
کارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپکارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپmorteza heydari
 
The Effective Neural Networks in Determined Auditing Risk
The Effective Neural Networks in Determined Auditing RiskThe Effective Neural Networks in Determined Auditing Risk
The Effective Neural Networks in Determined Auditing RiskShanghai Jiao Tong University
 
چرا رهبران باید اهل کتاب و مطالعه باشند
چرا رهبران باید اهل کتاب و مطالعه باشندچرا رهبران باید اهل کتاب و مطالعه باشند
چرا رهبران باید اهل کتاب و مطالعه باشندArezoo Gholizade
 
Functional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.com
Functional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.comFunctional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.com
Functional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.comsadegh karimi
 

Similar to 5S (20)

Fuzzy - PWM کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از ...
Fuzzy - PWM کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از ...Fuzzy - PWM کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از ...
Fuzzy - PWM کنترل بهینه امپدانس مکانیکی یک سیستم سروو نیوماتیک با استفاده از ...
 
تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ”
  تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ”  تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ”
تاريخچه فعاليت و واحدهای سازمانی شرکت “برداسکن آسیا ”
 
Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)
 
11th polymernameh
11th polymernameh11th polymernameh
11th polymernameh
 
اصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکرهاصول و فنون مذاکره
اصول و فنون مذاکره
 
آموزش خرید لوستر چوبی
آموزش خرید لوستر چوبیآموزش خرید لوستر چوبی
آموزش خرید لوستر چوبی
 
Tv
TvTv
Tv
 
start_up 04
start_up 04start_up 04
start_up 04
 
Business idea generation
Business idea generationBusiness idea generation
Business idea generation
 
8th polymernameh
8th polymernameh8th polymernameh
8th polymernameh
 
استارت آپ و انواع سرمایه گذارها
استارت آپ و انواع سرمایه گذارهااستارت آپ و انواع سرمایه گذارها
استارت آپ و انواع سرمایه گذارها
 
نظریه الیس
نظریه الیسنظریه الیس
نظریه الیس
 
No10
No10No10
No10
 
Sans kill chain
Sans kill chain Sans kill chain
Sans kill chain
 
start_up 08
start_up 08start_up 08
start_up 08
 
کارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپکارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپ
 
The Effective Neural Networks in Determined Auditing Risk
The Effective Neural Networks in Determined Auditing RiskThe Effective Neural Networks in Determined Auditing Risk
The Effective Neural Networks in Determined Auditing Risk
 
David
DavidDavid
David
 
چرا رهبران باید اهل کتاب و مطالعه باشند
چرا رهبران باید اهل کتاب و مطالعه باشندچرا رهبران باید اهل کتاب و مطالعه باشند
چرا رهبران باید اهل کتاب و مطالعه باشند
 
Functional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.com
Functional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.comFunctional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.com
Functional Movement Screen (FMS) www.ghamatpooyan.com
 

More from abas goodarzi

More from abas goodarzi (9)

5s
5s5s
5s
 
5S
5S5S
5S
 
Work shop benches_(miz)
Work shop benches_(miz)Work shop benches_(miz)
Work shop benches_(miz)
 
چراغ پيشاني
چراغ پيشانيچراغ پيشاني
چراغ پيشاني
 
گورتكس
گورتكسگورتكس
گورتكس
 
سرمازدگي
سرمازدگيسرمازدگي
سرمازدگي
 
هواشناسي و آذرخش
هواشناسي و آذرخشهواشناسي و آذرخش
هواشناسي و آذرخش
 
حفاظت از محيط كوهستان
حفاظت از محيط كوهستانحفاظت از محيط كوهستان
حفاظت از محيط كوهستان
 
بقاء در كوهستان
بقاء در كوهستانبقاء در كوهستان
بقاء در كوهستان
 

5S

  • 1. ‫ویريهای‬ ‫تمامی‬ ‫مشارکت‬ ، ‫رقابت‬ ‫صحىه‬ ‫در‬ ‫حضًر‬ ‫تدايم‬ ‫ي‬ ‫برتر‬ ‫کیفیت‬ ‫ي‬ ‫کمیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫میکىد‬ ‫طلب‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫شاغل‬ ‫اوساوی‬.‫پىجگاوه‬ ‫مراحل‬ ‫معرفی‬ ، ‫شًد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫بحث‬ ‫ایه‬ ‫در‬ ‫آوچه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫ي‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫آراستگی‬ ‫در‬. ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫تاریخچه‬5s: ‫ًظام‬5S‫گشفت‬ ‫ؽکل‬ ‫ژاپي‬ ‫دس‬ ‫دّم‬ ‫جِاًی‬ ‫جٌگ‬ ‫اص‬ ‫تؼذ‬ ‫تاس‬ ‫اّلیي‬ ‫تشای‬ ‫تاؽذ‬ ‫ًوی‬ ‫ژاپٌی‬ ‫عیغتن‬ ‫ایي‬ َ‫اّلی‬ ٍ‫ایذ‬ ‫ّلی‬.‫ٌُگام‬ ‫دس‬ ‫ُا‬ ‫ژاپٌی‬ ‫آهشیکا‬ ‫صٌایغ‬ ‫تشخی‬ ‫اص‬ ‫تاصدیذ‬(، ‫عاصی‬ ‫هِوات‬ ‫ُای‬ ًَ‫کاسخا‬ ‫ُوچْى‬ ّ ‫پضؽکی‬ ‫تجِیضات‬ ، ‫غزایی‬ ‫هْاد‬ ، ‫داسّعاصی‬ ، ‫عاصی‬ ‫کثشیت‬...) ٍ‫پذیذ‬ ‫تا‬House Keeping(‫صٌؼتی‬ ‫داسی‬ ًَ‫خا‬ ‫یا‬)‫ؽذًذ‬ ‫آؽٌا‬. ‫کاهل‬ ‫سػایت‬ ، ‫تشتیة‬ ّ ‫ًظن‬ ، ‫تِذاؽت‬ ، ‫ًظافت‬ ‫ُوچْى‬ ‫هْاسدی‬ ‫جلْگیشی‬ ، ‫عْصی‬ ‫ّآتؼ‬ ‫اًفجاس‬ ٍ‫ّیژ‬ َ‫ت‬ ‫دْادث‬ ‫اص‬ ‫جلْگیشی‬ ّ ‫ایوٌی‬ ‫هؼاتش‬ ّ ًَ‫کاسخا‬ ‫خیاتاًِای‬ ّ ‫ساُشُّا‬ ‫دس‬ ‫هْاد‬ ّ ‫ضایؼات‬ ‫اًثاؽت‬ ‫اص‬ ‫دس‬ ‫ؽیویایی‬ ‫هْاد‬ ّ ‫سّغي‬ ‫ًؾت‬ ّ ‫اتضاس‬ ‫ّپاػ‬ ‫سیخت‬ ، ‫کاسگاُِا‬ ‫داخل‬ ‫تشّص‬ ‫هْجة‬ ‫آًِا‬ ‫سػایت‬ ‫ػذم‬ َ‫ک‬ ‫ؽذ‬ ‫هی‬ ‫سػایت‬ ‫ُایی‬ ًَ‫کاسخا‬ ّ ٍ‫گشدیذ‬ ‫اجتواػی‬ ّ ‫هالی‬ ، ‫جاًی‬ ‫جثشاى‬ ‫غیشلاتل‬ ‫ضایؼات‬ ّ ‫خطشات‬ ٍ‫کٌٌذ‬ ‫هصشف‬ ‫عالهتی‬ ّ ‫تِذاؽت‬ ‫تا‬ ‫هغتمیوا‬ ‫آًِا‬ ‫هذصْل‬ ‫یا‬ ‫کشد‬ ‫هی‬ ‫پیذا‬ ‫عشّکاس‬. ‫داسی‬ ًَ‫خا‬ ‫هؼیاسُای‬ َ‫تْج‬ ‫لاتل‬ ‫ًّمؼ‬ ‫تاحیش‬ ٍ‫هؾاُذ‬ ‫تا‬ ‫ُا‬ ‫ژاپٌی‬ ٍ‫غیش‬ ّ ‫تِذاؽت‬ ّ ‫ایوٌی‬ ‫دفظ‬ ، َ‫آساعت‬ ‫کاسی‬ ‫هذیط‬ ‫ایجاد‬ ‫دس‬ ‫صٌؼتی‬ ‫گیشًذ‬ ‫کاس‬ َ‫ت‬ ‫ژاپٌی‬ ‫ؽشکتِای‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫هزکْس‬ ‫هؼیاسُای‬ ‫تا‬ ‫ؽذًذ‬ ‫تشآى‬. ّ ‫ژاپي‬ ‫صٌایغ‬ ‫تش‬ ‫داکن‬ ‫ؽشایط‬ ‫تا‬ ‫صٌؼتی‬ ‫داسی‬ ًَ‫خا‬ ‫اصْل‬ ‫تطثیك‬ ‫هذیط‬ ‫آساعتگی‬ ‫دس‬ ‫اصل‬ ‫پٌج‬ ‫گیشی‬ ‫ؽکل‬ َ‫ت‬ ‫هٌجش‬ ‫آى‬ ‫ًوْدى‬ ‫تْهی‬ ‫ایي‬ َ‫آًجاک‬ ‫اص‬ ّ ‫گشدیذ‬ ‫کاس‬5‫تلفظ‬ ‫تا‬ ‫اصل‬S، ‫ؽذ‬ ‫هی‬ ‫ؽشّع‬5S ‫تاؽذ‬ ‫هی‬ ‫صیش‬ ‫هطاتك‬ ‫هزکْس‬ ‫اصْل‬ ‫ؽشح‬ َ‫ک‬ ٍ‫گشدیذ‬ ‫ًاهگزاسی‬: ‫اصل‬1:Seiri ّ ٍ‫تْد‬ ‫کاس‬ ‫هذل‬ ‫اص‬ ‫ضشّسی‬ ‫غیش‬ ‫الالم‬ ‫کشدى‬ ‫دّس‬ ‫هؼٌی‬ َ‫ت‬ ٍ‫ّاژ‬ ‫ایي‬ ‫یا‬ ‫تْلیذ‬ ‫ضایؼات‬ ‫یا‬ ‫اضافی‬ ‫تجِیضات‬ ‫هیتْاًذ‬ ‫کاس‬ ‫هذل‬ ّ ‫ًْع‬ َ‫ت‬ َ‫تغت‬ ‫گیشد‬ ‫تش‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ٍ‫غیش‬ ّ َ‫تاطل‬ ‫اّساق‬. ‫اصل‬2:Seition ‫اعت‬ ‫هذلِایی‬ ‫دس‬ ‫اّلْیت‬ ‫تشتیة‬ َ‫ت‬ ‫الالم‬ ‫دادى‬ ‫لشاس‬ ‫هؼٌی‬ َ‫ت‬ ٍ‫ّاژ‬ ‫ایي‬ ‫ؽْد‬ ‫اًجام‬ ‫عِْلت‬ َ‫ت‬ ‫آًِا‬ َ‫ت‬ ‫دعتیاتی‬ ‫لضّم‬ ‫هْالغ‬ ‫دس‬ َ‫ک‬.‫تذیِی‬ ٍ‫اعتفاد‬ ‫دذاکخش‬ ‫صهاى‬ ‫اص‬ َ‫ک‬ ‫ؽذ‬ ‫خْاُذ‬ ‫عثة‬ ‫اهش‬ ‫ایي‬ ‫اجشای‬ ‫اعت‬ ‫آیذ‬ ‫تؼول‬. ‫اصل‬3:Seiso ّ ‫اعت‬ ‫ؽاغل‬ ‫تْعط‬ ‫کاس‬ ‫اتضاس‬ ّ ‫هذیط‬ ‫کشدى‬ ‫تویض‬ ‫هؼٌی‬ َ‫ت‬ ٍ‫ّاژ‬ ‫ایي‬ ‫تاؽذ‬ َ‫داؽت‬ ‫هصذاق‬ ‫هیتْاًذ‬ ‫ؽغلی‬ ‫ُای‬ ٍ‫سد‬ ‫تواهی‬ ‫دس‬. ‫اصل‬4:Seiketsu ‫دس‬ ّ ‫اعت‬ ‫هغتوش‬ ‫تطْس‬ ‫کاس‬ ‫هذل‬ ‫کشدى‬ ‫هشتة‬ ‫هؼٌی‬ َ‫ت‬ ٍ‫ّاژ‬ ‫ایي‬ ّ ‫تْدى‬ ‫تویض‬ َ‫ت‬ ‫ػادت‬ ‫چیض‬ ‫ُش‬ ‫اص‬ ‫لثل‬ َ‫ک‬ ‫ؽذ‬ ‫خْاُذ‬ ‫ایجاد‬ ‫صْستی‬ ‫آّسین‬ ‫تْجْد‬ ‫خْد‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫تْدى‬ ‫هشتة‬. ‫اصل‬5:Shitsuke ‫اص‬ ٍ‫اعتفاد‬ ‫تا‬ ‫تایغت‬ ‫هی‬ َ‫ک‬ ‫هیشعاًذ‬ ‫سا‬ ‫هفِْم‬ ‫ایي‬ ٍ‫ّاژ‬ ‫ایي‬ ‫ًوْد‬ ‫ایجاد‬ ‫پشعٌل‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫کاسی‬ ‫اعتمالل‬ ّ ‫ًظن‬ ‫کاس‬ ‫ضوي‬ ‫آهْصؽِای‬. ‫نبینیم‬ ‫زیبایی‬ ‫تا‬‫آفرینیم‬ ‫نمی‬ ‫زیبایی‬ ، ّ ٍ‫فشّؽٌذ‬ ‫تْاًایی‬ ‫دیگش‬ ‫ایي‬ ‫جذیذ‬ ‫هذیشیتی‬ َ‫تجشت‬ ّ ٍ‫دیذگا‬ ‫دس‬ ‫سّاتط‬ ّ ٍ‫ؽذ‬ ٍ‫داد‬ ‫آهْصػ‬ ‫تْاًاییِای‬ ‫کوک‬ َ‫ت‬ َ‫ک‬ ‫ًیغت‬ ‫تاصاسیاب‬ ‫ُش‬ ‫تا‬ ‫کاالیی‬ ‫ُش‬ ‫تتْاًذ‬ ‫تاصسگاًی‬ ‫تثلیغ‬ ًَ‫پؾتْا‬ ‫تا‬ ‫خْب‬ ‫ػوْهی‬ ‫آى‬ ‫کیفیت‬ ‫تشاعاط‬ ‫کاال‬ ‫سّصُا‬ ‫ایي‬ َ‫تلک‬ ، ‫تشعاًذ‬ ‫فشّػ‬ َ‫ت‬ ‫سا‬ ‫کیفیتی‬ ‫سعذ‬ ‫هی‬ ‫فشّػ‬ َ‫ت‬.َ‫ک‬ ٍ‫ًوْد‬ ‫پیذا‬ ‫جاهؼی‬ ‫تؼشیف‬ ‫ًیض‬ ‫خْد‬ ‫کیفیت‬ ‫کاستشدی‬ ‫ّیژگیِای‬ ،‫کاال‬ ٍ‫چِش‬ ‫جزاتیت‬ ، ‫تٌذی‬ َ‫تغت‬ ‫صیثایی‬ ‫ؽاهل‬ ّ ‫آى‬ ‫اص‬ ٍ‫اعتفاد‬ ‫ًمؼ‬ ، ‫اًشژی‬ ‫هصشف‬ ‫ًْع‬ ّ ‫هیضاى‬ ، ‫دّام‬ ، ‫هذصْل‬ ‫گیشد‬ ‫هی‬ ‫دستش‬ ‫سا‬ ‫اسصاًی‬ ‫هفِْم‬ َ‫ت‬ ‫لیوت‬ ‫ًیض‬. ‫تا‬ ‫آالت‬ ‫هاؽیي‬ ّ ‫هْاد‬ ‫تش‬ ‫تاکیذ‬ ‫کیفیت‬ ‫تذج‬ ‫دس‬ َ‫ک‬ َ‫گزؽت‬ ‫تشخالف‬ ، ‫کیفیت‬ ‫تا‬ ‫کاس‬ ‫هذیط‬ ، ‫کیفیت‬ ‫تا‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫تش‬ ‫تاکیذ‬ ٍ‫اهشّص‬ ، ‫تْد‬ ‫کیفیت‬ َ‫ًتیج‬ ‫دس‬ ّ ‫کیفیت‬ ‫هذیشیت‬ ‫ُای‬ ‫عیغتن‬ ‫ًیض‬ ّ ‫عاصهاًی‬ ‫فشٌُگ‬ ‫تاؽذ‬ ‫هی‬ ٍ‫فشآّسد‬ َ‫ت‬ ‫ًغثت‬ ‫فشآیٌذ‬ َ‫ت‬ ‫تیؾتش‬ َ‫تْج‬.‫ساعتا‬ ‫ایي‬ ‫دس‬ ‫فشاگیش‬ ‫کیفیت‬ ‫هذیشیت‬ ‫ًظاهِای‬ ‫تکاسگیشی‬(T.Q.M)،S,JIT5ّ... ‫ًظام‬ ‫هیاى‬ ‫ایي‬ ‫دس‬ َ‫ک‬ ٍ‫گشدیذ‬ ‫هطشح‬5S‫تشای‬ ‫ًظام‬ ‫تشیي‬ ‫ضشّسی‬ ‫تؼٌْاى‬ ، ‫کیفیت‬ ‫تا‬ ‫کاسکٌاى‬ َ‫ت‬ ‫دعتیاتی‬ ‫جِت‬ ‫کؾْسها‬ ‫صٌؼتی‬ ‫ّادذُای‬ ‫هیثاؽذ‬ ‫هطشح‬ ‫عاصهاًی‬ ‫فشٌُگ‬ ّ ‫کیفیت‬ ‫تا‬ ‫کاس‬ ‫هذیط‬. ‫اجشای‬ َ‫ک‬ ‫ؽْد‬ ‫ایٌطْساعتٌثاط‬ ‫اعت‬ ‫هوکي‬ ‫اّل‬ ٍ‫ًگا‬ ‫دس‬5S‫کاسی‬ ‫اعت‬ ‫پشدسدعش‬ ّ ٌَ‫پشُضی‬.‫ًظام‬ ‫اصاعتمشاس‬ ‫پظ‬ ‫اها‬5S‫هی‬ َ‫هتْج‬ ٍ‫آهذ‬ ‫تذعت‬ ‫هکاى‬ ‫اص‬ ‫ُن‬ ‫غیشضشّسی‬ ‫چیضُای‬ ‫کشدى‬ ‫دّس‬ ‫تا‬ َ‫ک‬ ‫ؽْین‬ ‫هی‬ ‫کغة‬ ‫دسآهذتِتشی‬ ‫ضایؼات‬ ‫فشّػ‬ ‫اص‬ ‫ُن‬ ، ‫ؽْین‬ ‫هی‬ ‫هٌذ‬ ٍ‫تِش‬ ‫ها‬ ‫هذصْالت‬ ، ‫یاتذ‬ ‫هی‬ ‫کاُؼ‬ ، ‫ًگِذاسی‬ ‫ُای‬ ٌَ‫ُضی‬ ‫ُن‬ ّ ‫ًوائین‬ ‫تیٌٌذ‬ ‫ًوی‬ َ‫صذه‬ ّ ٍ‫ؽذ‬ ٍ‫چیذ‬ ‫تش‬ ‫هشتة‬ ‫تْلیذ‬ ‫دسخط‬.‫اص‬ ٍ‫اعتفاد‬ ‫تا‬ ‫ّعایل‬ ‫اص‬ ٍ‫اعتفاد‬ ّ ‫حاتت‬ ‫چْتی‬ ‫ُای‬ ‫پالت‬ ‫جای‬ َ‫ت‬ ‫چشخذاس‬ ‫ّعایل‬ ‫هی‬ ‫ّاسد‬ َ‫عاخت‬ ‫ًین‬ ‫هْاد‬ َ‫ت‬ ‫کوتشی‬ ‫ُای‬ ‫آعیة‬ ‫ُن‬ ‫چشخذاس‬ ‫آّیض‬ َ‫ُو‬ ‫صیشا‬ ، ٍ‫ؽذ‬ ‫هاًغ‬ ‫ّتذّى‬ ‫خلْت‬ ‫ّآهذ‬ ‫سفت‬ ‫هغیشُای‬ ‫ُن‬ ّ ‫ؽْد‬ ‫گیشد‬ ‫لشاسهی‬ ‫خْدػ‬ ‫عشجای‬ ‫هؼاتش‬ ‫ُای‬ ‫کؾی‬ ‫خط‬ ‫سػایت‬ ‫تا‬ ‫چیض‬. ّ ‫خلْت‬ ‫کاس‬ ‫هیضُای‬ ‫اطشاف‬ ّ ٍ‫ؽذ‬ ‫جْیی‬ َ‫صشف‬ ‫تشاک‬ ‫لیفت‬ ‫هصشف‬ ‫دس‬ ‫گشدد‬ ‫هی‬ ‫تیؾتش‬ ‫کاسُا‬ ‫اًجام‬ ‫عشػت‬ ّ ٍ‫پاکیض‬. ‫هذیط‬ ‫ایجاد‬ ‫تش‬ ٍّ‫ػال‬ ‫ضایؼات‬ ‫فشّػ‬ ّ ‫اصْلی‬ ‫آّسی‬ ‫جوغ‬ ‫اص‬ ‫تٌِا‬ ‫هی‬ ‫دعت‬ َ‫ًیضت‬ ‫هطلْتی‬ ّ ‫هٌطمی‬ ‫دسآهذ‬ ، ‫تِذاؽتی‬ ّ ‫ؽاداب‬ َ‫ایٌک‬ ‫ضوي‬ ، ‫آّسین‬5S‫کاُؼ‬ ‫اص‬ ‫جلْگیشی‬ ‫دس‬ ‫هْحش‬ ‫ػْاهل‬ ‫دیگش‬ ‫اص‬ ‫اعت‬ ‫آالت‬ ‫هاؽیي‬ ّ ‫لْاصم‬ ‫ػوش‬ ‫طْل‬.ّ ‫ؽخصیت‬ ّ ‫غشّس‬ ‫ادغاط‬ ‫دیگش‬ ‫یکی‬ ‫ّهطلْب‬ ‫دلپزیش‬ ‫کاس‬ ‫هذیط‬ ‫یک‬ ‫دس‬ ‫کاسکشدى‬ ‫اص‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫ادتشام‬ ‫اجشا‬ ‫آحاس‬ ‫اص‬5S‫اعت‬. ‫ًظام‬ ‫اجشای‬ َ‫ک‬ ‫کوکی‬ ‫اّلیي‬5Sًَْ‫ایٌگ‬ ‫دّسکشدى‬ ‫کٌذ‬ ‫هی‬ ‫ها‬ َ‫ت‬ ‫سا‬ ‫ای‬ َ‫آساعت‬ ّ ‫خلْت‬ ، ‫تذول‬ ‫لاتل‬ ‫هذیط‬ ‫عشػت‬ َ‫ت‬ َ‫ک‬ ‫اعت‬ ‫هْاد‬ ‫ًوایذ‬ ‫هی‬ َ‫ُذی‬ ‫ها‬ َ‫ت‬.، ‫یاتین‬ ‫هی‬ ‫دس‬ ‫ًظام‬ ‫ایي‬ ‫اجشای‬ ‫اص‬ ‫هاتؼذ‬ ‫ها‬ ‫عاصهاى‬ ‫دس‬ ‫ُویؾگی‬ ‫تکاًی‬ ًَ‫خا‬ ، َ‫اّلی‬ ‫تکاًی‬ ًَ‫خا‬ ‫اص‬ ‫پظ‬ ‫آیذ‬ ‫هی‬ ‫تْجْد‬.‫ُا‬ ‫ًظوی‬ ‫تی‬ ، ٍ‫ؽذ‬ ‫دّس‬ ‫هذیط‬ ‫اص‬ ‫آلْدگیِا‬ َ‫سّدی‬ ‫تا‬ ّ ‫پشًؾاط‬ ‫هذیطی‬ ّ َ‫سفت‬ ‫تیي‬ ‫اص‬ ‫کاس‬ ‫هذیط‬ ‫ّآؽفتگیِای‬ ‫اعت‬ ٍ‫ؽذ‬ ‫دلپزیشتش‬ ّ ‫آعاًتش‬ ‫آى‬ ‫دس‬ ‫کاس‬ ‫اًجام‬ َ‫ک‬ ‫آیذ‬ ‫هی‬ ‫تْجْد‬.‫دس‬ ‫هذاسک‬ َ‫ت‬ ٍ‫اؽتثا‬ ‫تذّى‬ ّ ‫صدوت‬ ‫کن‬ ّ ‫آعاى‬ ‫دعتشعی‬ ‫لغوتِا‬ ‫توام‬ ‫فشٌُگ‬ َ‫ُو‬ ‫اص‬ ‫هِوتش‬ ّ َ‫گشفت‬ ‫صْست‬ ‫لْاصم‬ ّ ‫لطؼات‬ ّ ‫هغتٌذات‬ ، ‫خْاُذ‬ ‫سایج‬ ‫تذشاى‬ ‫دل‬ ‫جای‬ َ‫ت‬ ‫ًگشی‬ ٍ‫آیٌذ‬ ّ ‫دسهاى‬ ‫جای‬ َ‫ت‬ ‫پیؾگیشی‬ ‫داد‬ ‫خْاٌُذ‬ ‫اًجام‬ ‫تش‬ ‫دسعت‬ ‫سا‬ ‫خْد‬ ‫ّظایف‬ ‫افشاد‬ ّ ‫ؽذ‬. 123
  • 2. ‫ًظام‬ ‫اجشای‬ ‫اص‬ ‫لثل‬5S‫سا‬ ًَ‫کاسخا‬ ‫هِن‬ ‫تاصدیذُای‬ ‫ٌُگام‬ َ‫ت‬ ‫ًاچاسین‬ ‫اّلؼ‬ ‫دال‬ َ‫ت‬ ‫صّدی‬ َ‫ت‬ ‫تاص‬ ‫اها‬ ‫کٌین‬ ‫هشتة‬ ‫صیادی‬ ‫صدوت‬ ‫تا‬ ‫ًْتت‬ ‫ُش‬ ‫دس‬ ‫تااجشای‬ ‫اها‬ ، ‫گشدیذ‬ ‫هی‬ ‫تش‬5S‫ّفشٌُگ‬ ‫اعاعی‬ ‫تکاًی‬ ًَ‫خا‬ ّ ‫خْاُذ‬ ‫تاصدیذ‬ ٍ‫آهاد‬ ‫لثلی‬ ‫اطالع‬ ‫تذّى‬ ‫ها‬ ‫ّادذُای‬ َ‫ُو‬ ‫تمشیثا‬ ‫عاصی‬ ‫تْد‬.‫آى‬ َ‫خالص‬ َ‫ک‬ ‫هییاتین‬ ‫دعت‬ ‫ًتایجی‬ َ‫ت‬ ‫ها‬ ‫فْق‬ ‫هْاسد‬ ‫تش‬ ٍّ‫ػال‬ ‫تاؽذ‬ ‫هی‬ ‫صیش‬ ‫ؽشح‬ َ‫ت‬: ‫ي‬ ٌ‫تیر‬ ‫روگُای‬ ‫تغییر‬ ‫ي‬ ‫آمیسی‬ ‫روگ‬ ‫خاطر‬ ٍ‫ب‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫ضادضذن‬ ‫ي‬ ‫ضذن‬ ‫ريضه‬ ‫ضاد‬ ‫روگُای‬ ٍ‫ب‬ ٌ‫مرد‬ ‫دل‬ ،‫خیاباوُا‬ ‫مرزبىذی‬ ‫ي‬ ‫بىذی‬ ‫خیابان‬ ‫ي‬ ‫تفکیک‬ ‫ي‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫مرتب‬ ‫کطی‬ ‫خط‬ ‫سرپرستی‬ ‫َای‬ ٌ‫محذيد‬ ‫ي‬ ‫َا‬ ‫پالت‬ ‫استقرار‬ ‫محل‬ ، ‫کاری‬ ‫ایستگاَُای‬ ‫خطر‬ ‫کاَص‬ ‫ي‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫دستی‬ ‫ي‬ ‫ماضیىی‬ ‫تراکُای‬ ‫لیفت‬ ‫يآمذ‬ ‫رفت‬ ‫رياوی‬ ‫مًاوع‬ ‫با‬ ‫برخًردآوُا‬ ‫چیس‬ ٍ‫َم‬ ٍ‫ب‬ ‫سریع‬ ‫ي‬ ٌ‫کًتا‬ ‫ي‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ٍ‫ب‬ ‫وکردن‬ ‫کثیف‬ ‫فرَىگ‬ ٍ‫اضاع‬ ٌ‫يیژ‬ ٍ‫ب‬ ‫کارکىان‬ ‫تًسط‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫پاکیسگی‬ ‫کردن‬ ‫تمیس‬ ‫جای‬ ‫َمکاران‬ ‫تًسط‬ ‫وظم‬ ‫رعایت‬ ‫تًلیذ‬ ‫ضایعات‬ ‫ي‬ ‫خطا‬ ‫کاَص‬ ‫ریختگی‬ ‫درَم‬ ‫ي‬ ‫وابساماوی‬ ‫از‬ ‫واضی‬ ‫ضایعات‬ ‫کاَص‬ ‫کاوالُاي‬ ،‫َا‬ ٍ‫چال‬ ‫در‬ ‫سقًط‬ ‫ي‬ ‫خًردگی‬ ‫زمیه‬ ‫از‬ ‫واضی‬ ‫اوساوی‬ ‫حًادث‬ ‫کاَص‬ ‫درپًش‬ ‫بی‬ ‫گًدالُای‬ ‫گیشین‬ ‫هی‬ ‫صیادی‬ ‫کوک‬ ‫فشٌُگی‬ ‫سّؽِای‬ ‫اص‬ ‫ها‬.‫کٌین‬ ‫هی‬ ‫عؼی‬ ‫ها‬ ‫ًفغ‬ َ‫ت‬ ‫کاس‬ ‫ایي‬ َ‫ایٌک‬ ّ ‫کاسکٌاى‬ ‫تشای‬ ‫سا‬ ‫کاس‬ ‫ایي‬ ‫اُویت‬ ّ ‫فْائذ‬ َ‫ک‬ ، ‫ُوگاًی‬ ‫هؾاسکت‬ ‫جلة‬ ‫ضوي‬ ٍ‫آًگا‬ ّ ‫کٌین‬ ‫تیاى‬ ‫آهْصػ‬ ‫تا‬ ‫آًِاعت‬ ‫دُین‬ ‫لشاس‬ ‫خْد‬ ‫کاس‬ َ‫عشلْد‬ ‫سا‬ ‫تؾْیك‬.‫کٌین‬ ‫هی‬ ‫عؼی‬ ‫ها‬ ‫ؽْد‬ ‫تلمی‬ َ‫تٌثی‬ ‫ًْػی‬ ‫ًؾذى‬ ‫تؾْیك‬ ‫تا‬ ‫کٌین‬ ‫آًمذستؾْیك‬. ‫ها‬ ‫اصالح‬ َ‫ًتیج‬ ‫دس‬ ّ ٍ‫تْد‬ ‫ّتصشی‬ ‫عوؼی‬ ّ ‫هغتٌذ‬ ‫ًیض‬ ‫ها‬ ‫آهْصؽِای‬ ‫ّخؾًْت‬ ‫تشط‬ ‫طشیك‬ ‫اص‬ ‫اصالح‬ ًَ ‫اعت‬ ‫آهْصؽی‬ ّ ‫فشٌُگی‬. ‫تؾْیك‬ ّ ‫آساعتگی‬ ‫اجشای‬ ٌَ‫صهی‬ ‫دس‬ ‫پیؾتاص‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫ؽٌاعایی‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫دُین‬ ‫هی‬ ‫عْق‬ ‫فشٌُگ‬ ‫ایي‬ َ‫ت‬ ‫ُن‬ ‫سا‬ ‫دیگشاى‬ ‫آًِا‬.‫سّؽِای‬ ّ ‫کاسُا‬ ‫کٌذ‬ ‫هی‬ ٍ‫هؼجض‬ ‫ّالؼا‬ ‫فشٌُگی‬.‫آهْصػ‬ ‫کاس‬ ‫اجشای‬ ‫هِن‬ ‫اسکاى‬ ‫اص‬ ‫یکی‬ ‫کٌین‬ ‫هی‬ ‫ؽشّع‬ ‫آهْصػ‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ّ ‫اعت‬. ‫یک‬ ‫افشاد‬ َ‫ُو‬ ‫ّآؽٌاعاختي‬ ‫فشٌُگی‬ ‫الذاهات‬ ّ ‫آهْصػ‬ ‫تا‬ ‫تٌِا‬ ‫تش‬ ‫تْاى‬ ‫هی‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫تیي‬ ‫صویوی‬ ‫استثاط‬ ‫ایجاد‬ ّ ‫ّالؼیتِا‬ ‫تا‬ ‫عاصهاى‬ ‫ًوْد‬ َ‫غلث‬ ‫آًاى‬ ‫ًاهٌاعة‬ ‫سفتاسُای‬ ّ ‫ًاپغٌذ‬ ‫ػادات‬.َ‫ت‬ ‫لشیة‬ ‫اکخش‬ ‫آهْصػ‬ ‫تا‬ ‫تایذ‬ ،‫داسًذ‬ ‫آساعتگی‬ َ‫ت‬ ‫توایل‬ ‫عاصهاى‬ ‫ُش‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫اتفاق‬ ‫آًِا‬ ‫پای‬ ‫اصپیؼ‬ ‫سا‬ ‫هْاًغ‬ ّ ‫کشد‬ ‫تمْیت‬ ّ ‫تیذاس‬ ‫افشاد‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫راتی‬ ‫هیل‬ ‫ایي‬ ‫تشّد‬ ‫پیؼ‬ ‫خْدتخْد‬ ‫آساعتگی‬ ‫ًظام‬ ‫تا‬ ‫تشداؽت‬. ّ ‫کاسکٌاى‬ ‫خْد‬ ‫تشای‬ ‫ًظام‬ ‫اجشای‬ ‫هضایای‬ ‫ّتاصگْگشدى‬ ‫صذیخ‬ ‫آهْصػ‬ ‫ها‬ َ‫ت‬ ‫اًذ‬ ٍ‫ًوْد‬ ‫اجشا‬ ‫تاهْفمیت‬ ‫سا‬ ‫طشح‬ ‫ایي‬ َ‫ک‬ ‫ؽشکتِایی‬ ‫اص‬ ‫تاصدیذ‬ ‫کٌذ‬ ‫هی‬ ‫کوک‬ ‫خیلی‬.5S‫کیفیت‬ ‫هذیشیت‬ ‫صیشًظاهِای‬ َ‫ُو‬ ‫هخل‬ ‫ًیض‬ ‫ؽْد‬ ‫آغاص‬ ‫تایذ‬ ‫هذیشیت‬ ‫ػولی‬ ّ ‫للثی‬ ‫تااػتماد‬. 5S‫آى‬ ‫اجشای‬ ٌَ‫ُضی‬ ّ ‫کٌین‬ ٍ‫ًگا‬ ‫گزاسی‬ َ‫عشهای‬ ‫یک‬ ‫ػٌْاى‬ َ‫ت‬ ‫آساعتگی‬ ٌَ‫ُضی‬ َ‫ت‬ ‫اعت‬ ‫تِتش‬ .‫اًجام‬ ‫ای‬ َ‫ّسیؾ‬ ‫تٌیادی‬ ‫کاس‬ ‫یک‬ ‫تخْاُین‬ َ‫ک‬ ‫جایی‬ ‫دس‬ ٌَ‫ُضی‬ ّ ‫صهاى‬ ّ ‫تشّیج‬ ّ ‫ایجاد‬ ‫عاصهاى‬ ‫یک‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ًْ ‫فشٌُگ‬ ّ ٍ‫دیذگا‬ ‫یک‬ ّ ‫دُین‬ ‫اعت‬ ‫تلٌذهذت‬ ‫گزاسی‬ َ‫عشهای‬ ‫یک‬ ‫ایي‬ ،‫ًذاسد‬ ‫هؼٌی‬ ‫دُین‬ َ‫تْعؼ‬ ‫کٌین‬ ‫اسصیاتی‬ ٍ‫آیٌذ‬ ‫دس‬ ‫سا‬ ‫آى‬ ‫احشات‬ ‫تایذ‬ َ‫ک‬. َ‫ک‬ ‫تذسیج‬ َ‫ت‬ ّ ‫تشعاًین‬ ‫اًجام‬ َ‫ت‬ ‫سا‬ ٌَ‫ُضی‬ ‫تذّى‬ ‫تکاًی‬ ًَ‫خا‬ ‫تایذ‬ ‫اّل‬ ‫ًظام‬ ‫اجشای‬ ‫لطؼا‬ ، ‫تْد‬ ‫خْاُذ‬ ‫ًیاص‬ ‫ًیض‬ ‫ُا‬ ٌَ‫ُضی‬ ‫تشخی‬ ‫سفتین‬ ‫پیؼ‬ ‫اتتذای‬ ‫دس‬ ّ ‫اعت‬ ‫هادی‬ ‫ُای‬ ٌَ‫ُّضی‬ ‫صهاى‬ ‫صشف‬ ‫هغتلضم‬ ‫آساعتگی‬ ٌَ‫ُضی‬ ‫ایي‬ ‫صشف‬ َ‫ت‬ ‫اػتمادی‬ ‫کاسکٌاى‬ ‫ُن‬ ّ ‫هذیشیت‬ ‫ُن‬ ‫تغا‬ َ‫چ‬ ٍ‫سا‬ َ‫هتْج‬ ‫صّدی‬ َ‫ت‬ ‫اها‬ ‫تذاًٌذ‬ ‫لْکظ‬ ‫ُن‬ ‫لذسی‬ ‫آًشا‬ ّ ‫تاؽٌذ‬ َ‫ًذاؽت‬ ‫ُا‬ ‫ُا‬ ٌَ‫ُضی‬ ‫اص‬ ‫ّاالتش‬ ‫تغیاس‬ ٍ‫آهذ‬ ‫دعت‬ َ‫ت‬ َ‫ًتیج‬ ‫اسصػ‬ َ‫ک‬ ‫خْاٌُذؽذ‬ ‫اعت‬ ‫عاصهاى‬ ‫تلٌذهذت‬ ‫اُذاف‬ َ‫ت‬ ‫سعیذى‬ ‫تشای‬. ‫هی‬ ٍ‫اؽتثا‬ ‫ًْکشدى‬ ‫تا‬ ‫سا‬ ‫آساعتگی‬ ،‫عاصهاًِا‬ ‫دس‬ ‫افشاد‬ ‫اص‬ ‫تغیاسی‬ ‫داس‬ ٌَ‫ُضی‬ ‫آًاى‬ ‫تشای‬ ‫آساعتگی‬ ‫اعت‬ ‫هوکي‬ ‫دلیل‬ ‫ُویي‬ َ‫ت‬ ّ ‫گیشًذ‬ ‫کٌذ‬ ٍْ‫جل‬.َ‫ک‬ ‫ؽلْاسی‬ ّ ‫کت‬ ‫تا‬ ‫تْاًین‬ ‫هی‬ ‫ها‬10‫سا‬ ‫آى‬ ‫اعت‬ ‫عال‬ َ‫آساعت‬ ‫اعت‬ َ‫ّصل‬ ‫تی‬ ّ ‫داسد‬ ْ‫ات‬ ّ ٍ‫پاکیض‬ ٍ‫ُوْاس‬ ‫اها‬ ‫پْؽین‬ ‫هی‬ ّ ‫این‬ ٍ‫خشیذ‬ ‫سا‬ ‫آى‬ ‫پیؼ‬ ٍ‫ها‬ ‫یک‬ َ‫ک‬ ‫ؽلْاسی‬ ّ ‫کت‬ ‫تا‬ ‫اها‬ ، ‫تاؽین‬ ‫اص‬ ‫پش‬ ‫لثاط‬ ‫سّی‬ ّ ‫اعت‬ َ‫اًذاخت‬ َ‫کاع‬ ‫آى‬ ‫صاًْی‬ ّ ‫ًذاسد‬ ْ‫ات‬ ‫ؽلْاسػ‬ ‫کٌین‬ ٍْ‫جل‬ َ‫ًاآساعت‬ ، ‫اعت‬ ‫چشّک‬ ّ ‫چیي‬ ّ َ‫لک‬.‫هی‬ ‫تاتتْاًین‬ ‫ها‬ ‫ؽْین‬ َ‫آساعت‬ ًَ‫کاسخا‬ ‫دس‬ ‫هْجْد‬ ‫اهکاًات‬ ‫ُویي‬ ‫تا‬ ‫خْاُین‬. ‫نظام‬ ‫استقرار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آنچه‬‫آراستگی‬‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫کند‬ ‫تضمین‬ ‫را‬: ·‫پبکیشگی‬ ٍ ‫اًضجبط‬ ٍ ‫ًظن‬ ‫اصَل‬ ِ‫ث‬ ‫ًسجت‬ ‫هدیزاى‬ ‫حسبسیت‬ ‫اعوبل‬. ·‫فزٌّگ‬ ٍ ‫آهَسش‬ ٌِ‫سهی‬ ‫ایي‬ ‫در‬ ‫ایزاًی‬ ِ‫ایٌک‬ ‫تصَر‬ ٍ ‫فزٌّگی‬ ‫ثٌفس‬ ‫اعتوبد‬ ‫داضتي‬ ‫است‬ ‫پذیز‬. ·‫هدیزیت‬ ‫اعتقبد‬ ·‫هَردًیبس‬ ِ‫اٍلی‬ ‫اهکبًبت‬ ِ‫تْی‬ ·‫تَلیدی‬ ٍ ‫عولیبتی‬ ‫ٍاحدّبی‬ ٍ ‫پطتیجبًی‬ ٍ ‫ستبدی‬ ‫ثَرٍکزاسی‬ ·‫یب‬ ٍ ‫هدت‬ ‫هیبى‬ ‫عجیعتی‬ ِ‫ک‬ ‫فزٌّگی‬ ‫اهَر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ُ‫ثَیژ‬ ‫سبسهبًی‬ ‫سدگی‬ ‫ضتبة‬ ‫عدم‬ ‫دارًد‬ ‫ثلٌدهدت‬. ·‫ضتبة‬ ‫ثدٍى‬ ٍ ِ‫هغبلع‬ ‫ثب‬ ‫تَام‬ ‫ضزٍع‬ ·‫اٍلی‬ ‫اصل‬ ِ‫س‬ ‫اجزای‬ ‫اس‬ ‫پس‬ ‫پٌجن‬ ٍ ‫چْبرم‬ ‫اصل‬ ‫اجزای‬ ‫اس‬ ‫کَتبّی‬ ٍ ‫غفلت‬ ‫عدم‬ ‫چطوی‬ ‫هویشی‬ ‫حتی‬ ٍ ‫فصلی‬ ٍ ًِ‫هبّب‬ ، ‫ّفتگی‬ ‫رسوی‬ ‫ّبی‬ ‫هویشی‬ ‫اًجبم‬ ‫ثب‬ ‫آراستگی‬ ‫کبر‬ ‫هحیظ‬ ٌِ‫صح‬ ‫در‬ ‫حضَر‬ ‫ثب‬ ‫هدیزاى‬ ‫خَد‬ ‫تَسظ‬ ُ‫ٍغیز‬. ·‫در‬ ‫صٌعتی‬ ‫فزٌّگی‬ ‫هْن‬ ‫اهز‬ ‫ایي‬ ‫ثزای‬ ‫هستقل‬ ‫سبسهبًی‬ ُ‫جبیگب‬ ‫ثیٌی‬ ‫پیص‬ ‫سبختبرسبسهبًی‬. ·‫داخلی‬ ‫هقزرات‬ ‫اعوبل‬ ‫ثب‬ ‫کبرکٌبى‬ ‫اجتوبعی‬ ٍ ‫خبًَادگی‬ ‫سٌتی‬ ‫رفتبر‬ ٍ ‫عبدات‬ ‫ثز‬ ِ‫غلج‬ ‫هیداًی‬ ٍ ‫هدیزاى‬ ٍ ‫کبرضٌبسبى‬ ، ‫سزپزستبى‬ ‫در‬ ‫هیشًطیٌی‬ ِ‫ث‬ ‫ٍتوبیل‬ ‫سبسهبى‬ ‫آًبى‬ ‫ًجَدى‬ ‫کبرگبّی‬ ٍ ‫ًجَدى‬. ·‫تَاًین‬ ‫ًوی‬ ‫هب‬ ‫ًطَد‬ ‫اصالح‬ ِ‫جبهع‬ ‫ٍقتی‬ ‫تب‬ ِ‫ک‬ ‫هدیزیتی‬ ‫تفکز‬ ٍ ُ‫دیدگب‬ ‫ایي‬ ِ‫غلج‬ ‫دّین‬ ‫تغییز‬ ‫کبر‬ ‫هحیظ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خَد‬ ‫کبرکٌبى‬ ‫فزٌّگ‬. ·‫جَییْب‬ ِ‫صزف‬ ‫آغبس‬ ‫عدم‬ ٍ ‫ثْداضتی‬ ‫هَاد‬ ٍ ‫ایوٌی‬ ‫کبر،لَاسم‬ ‫کفص‬ ، ‫لجبس‬ ‫تدارک‬ ‫ٍاجت‬ ‫اهَر‬ ًَِ‫گ‬ ‫ایي‬ ‫اس‬ ·‫سبسهبًْب‬ ‫در‬ ‫ایوٌی‬ ٍ ‫ثْداضت‬ ‫قسوتْبی‬ ‫هسئَالى‬ ‫اس‬ ‫حوبیت‬ 45 ‫ژنراتور‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫مهندس‬ ‫شرکت‬ ‫مپنا‬ ‫گروه‬(‫پارس‬) ‫لیزر‬ ‫برش‬ ‫کارگاه‬ ‫تولید‬ ‫معاونت‬ ‫است‬ ‫عاهل‬ ‫پٌج‬ ِ‫بست‬ ‫شاپي‬ ‫پیرٍزی‬ ‫رهس‬ ‫است‬ ‫کاهل‬ ‫ضرح‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫دیي‬ ‫در‬ ‫آى‬ ِ‫گرچ‬ ‫اًد‬ ِ‫گطت‬ ‫عبارت‬ ‫را‬ ‫آى‬ ‫عول‬ ‫در‬ ‫آًْا‬ ‫لیکي‬ ‫اًد‬ ِ‫گطت‬ ‫تجارت‬ ٍ ‫تَلید‬ ِ‫ب‬ ‫اٍل‬ ِ‫رتب‬ ‫زکار‬ ‫بردى‬ ‫برٍى‬ ‫را‬ ‫زائد‬ ِ‫چ‬ ‫ّر‬ ،‫اٍل‬ ‫رهس‬ ‫قرار‬ ‫دادى‬ ‫خَد‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫را‬ ِ‫چ‬ ‫ّر‬ ، ‫دٍم‬ ‫رهس‬ ‫کار‬ ‫بعد‬ ‫ًْادى‬ ‫جایص‬ ‫در‬ ِ‫ّرچ‬ ، ‫سَم‬ ‫رهس‬ ‫ٍار‬ ُ‫زًجیر‬ ‫آهَزش‬ َُ‫ضی‬ ،‫چْارم‬ ‫رهس‬ ‫ضدى‬ ‫دٍراى‬ ُ‫ضْر‬ ‫ًظافت‬ ‫در‬ ،‫رهسپٌجن‬ ‫ضدى‬ ‫ایواى‬ ‫از‬ ‫ًیوی‬ ‫پاسدار‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫هاست‬ ‫احکام‬ ‫در‬ ِ‫جول‬ ُ‫آزهَد‬ ‫شاپي‬ ِ‫آًچ‬ ‫هاست‬ ‫اًعام‬ ‫ضایستگی‬ ‫ایي‬ ِ‫ک‬ ‫باید‬ ‫ّوتی‬ ‫کاشانی‬ ‫مجتبی‬ ‫مرحوم‬ ‫پدر‬5S‫ایران‬ ‫در‬