Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Helburu pedagogikoak

6,510 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Helburu pedagogikoak

 1. 1. HELBURU PEDAGOGIKO OROKORRAKHAUR HEZKUNTZAZer ikasten dute zure seme-alabek Haur Hezkuntzan?Haur Hezkuntza haurrek hezkuntza sistemarekin daukaten lehenengo kontaktua da. Adinhonetan (2-5 urte) gurasoek garrantzi handia daukate, eta horretxegatik Ikastolakoekintzekin bat egitea beharrezkoa da.Etapa honetan zehar ikasleak bere gorputza deskubritzen du, eta era berean kontrolatzenikasten du, gero eta era autonomoago batez jokatzen hasten delarik. Horrela, berarengankonfiantza eta iniziatiba garatzen hasten da. Era honetan ingurunearekin erlazio sozialakmantentzeko gai izaten hasten da (helduekin zein bere adinekoekin). Era berean,afektuzko adierazpenak elkartrukatzen ikasten du, eta desberdintasunak errespetatzen.Jakin-minak bultzatuta, haur hezkuntzako umeek ingurune naturala eta kulturala behatu,ikertu... egiten dute, eta errespetatzen ikasten dute. Errealitatearen aspektu desberdinakadierazten ere irakasten dizkiegu.Etapa honetako beste helburu bat, ikasleak bere ideiak, sentimenduak, esperientziak etanahiak espresatzen ikastea da. Gainera, bere adinari dagozkion posibilitate adierazkorraketa artistikoak gara ditzan laguntzen dugu.LEHEN HEZKUNTZAHaurraren gaitasunak garatuz.Ikasleak dituen gaitasunak garatzea da Lehen Hezkuntzako helburu nagusia. Umearengaitasunak indartzea gizartean integra dadin. Etapa honetan haurrak bere gorputzaezagutu eta preziatuko du eta osasun ohiturak hartuko ditu. Ekimen propioei ekiteko gaiizango da, eta baita harreman afektiboak sortzeko ere.Umeak talde jardueretan parte hartzen du, eta dagozkion erantzukizunak bereganatuz,ikuspuntu ezberdinak errespetatzen ikasten du. Sineste, arraza, sexu edo bestelakobereizkeriak baztertzen ikasiko du, elkartasunezko harremanetan oinarrituta.Etapa honetako beste helburu bat komunikazioari lotuta dago. Izan ere, ikaslea ahoz etaidatzizko mezuak ulertzeko eta sortzeko gauza izango da, euskaraz nahiz gazteleraz. Eta,maila sinpleagoan, baita atzerriko hizkuntza batean ere (ingelesa adibidez).Lehen Hezkuntza hiru ziklotan banatuta dago (hasierakoa, erdiko eta goikoa) etabakoitzak bi urteko iraupena du. Sei urte hauetan zehar ikasleak Derrigorrezko BigarrenHezkuntzarako funtsezko diren kontzeptuak, teknikak eta jarrerak ikasiko ditu.
 2. 2. DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZADerrigorrezko Bigarren Hezkuntza lau maila ditu.DBH-ko ikaslea gizarteko partaide bizia da,elkarbizitzako arauak errespetatzen ikasten du,eta iritzi kritikoak, elkartasunezko zein tolerantziazko jarrerak agertzeko gai da. Eraberean,nagusiekiko dependentzia murriztu eta autonomiaeta erantzukizunez jokatzen ikasten du.Euskaraz biziko da, euskaraz ez ezik gazteleraz eta ingelesez ere ahozko eta idatzizkomezu zuzenak sortzen ditu; baita frantsesez ere , hizkuntza hori aukeratu duen ikaslearenkasuan.Etapa hau amaitu aurretik DBHko ikasleak osasun ohiturak bereganatzen ditu ( elikadura,higiene, jarduera fisikoa, gorputzaren funtzionamenduaren ezaguera...)Bere osasunerako hezkuntzaren protagonista bihurtzen da.Assa Ikastolak Baxilergoa ikasten jarraitzeko aukera eskaintzen du, DBHko 4urteak egineta gero.BATXILERGOABi urte iraungo duen etapa honetan, hezkuntza modalitate bi izango dira: giza eta gizartezientziak batetik eta natur eta osasun zientziak bestetik, ikasleak nahiago duenahautatzeko aukera du.Laburki esanda, bi ardatz horiekin lortu nahi dena ikasleari ahalik eta irtenbide gehieneskaintzea da .Izan ere, batxilergo amaitu eta gero, ikasleak bi aukera ditu: goi mailakoLanbide Heziketa edo Unibertsitatea.Unibertsitateko fakultate gehienetara sartu ahal izateko , derrigorrezkoa da selektibitateagainditzea.
 3. 3. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS GENERALESEDUCACIÓN INFANTIL¿Qué aprende tu hijo/a en Educación Infantil?La educación infantil es el primer contacto que tienen los niños/as con el sistemaeducativo. A esta edad (2-5 años) los padres y madres juegan un papel especialmenteimportante, que es necesario combinar con las actividades educativas de la Ikastola.Durante esta etapa el alumno/a descubre su cuerpo y aprende a controlarlo, actúa cadavez de forma más autónoma y desarrolla su iniciativa y su confianza en sí mismo/a. Deesta forma, es capaz de establecer relaciones sociales tanto con los/as adultos como consus compañeros/as. Así, aprende a intercambiar muestras de afecto y a respetar ladiversidad. Guiados/as por la curiosidad, los niños/as de infantil observan y exploran elentorno natural y cultural que les rodea, y aprenden a respetarlo. También les enseñamosa representar y a expresar los diferentes aspectos de la realidad.Otro de los objetivos de esta etapa educativa e conseguir que tu hijo/a aprenda aexpresar sus idea, sentimientos, experiencias y deseos. Además, les ayudamos a quedesarrollen las posibilidades expresivas y artísticas propias de sus edad.EDUCACIÓN PRIMARIADesarrollo de las capacidades del alumnoEl primer objetivo de la Educación Primaria es desarrollar las capacidades del alumno/a.Reforzar sus capacidades para una mejor integración en la sociedad. En esta etapa, elalumno/a conocerá y valorará su cuerpo adquiriendo hábitos relacionados con la salud.Será capaz de crear iniciativas y acciones propias, y también de crear relacionesafectivas.El alumno/a toma parte en actividades, y se apropia de responsabilidades, respetandodiferentes puntos de vista. Aprenderá a rechazar discriminaciones por raza, sexo...basándose en relaciones de solidaridad.Otro objetivo de esta etapa, esta ligado a la comunicación. El alumno/a será capaz deentender y crear mensajes escritos, en euskera o en castellano; y a un nivel máselemental en otra lengua, como el inglés.Durante los seis años de Educación Primaria el/la alumno/a aprende los conceptos,técnicas y actitudes que serán fundamentales para la ESO.
 4. 4. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIAEl alumno como miembro de una sociedadLa Educación Secundaria Obligatoria consta de 4 cursos.El alumno de la ESO es un miembro activo de la sociedad, y como tal, aprende a respetarnormas para la convivencia, a tener opiniones críticas, debiendo ser capaz de expresaractitudes de tolerancia y solidaridad.Así mismo, aprende a actuar de una manera autónoma, y responsable, disminuyendo ladependencia que pueda tener ante los adultos.Vivirá en euskera, y será capaz de expresarse mediante escritura, no solo en esta lengua,sino también en castellano y en inglés. (También en francés, en el caso del alumno queescoja esta opción). Antes de que termine esta etapa, el alumno de ESO asimila hábitosde salud (alimentación, higiene, actividad física, conocimiento del funcionamiento delcuerpo...) .Así se hace protagonista de su educación en una adecuada salud.Assa Ikastola ofrece la posibilidad de continuar estudiando el Bachillerato, una vezterminados los 4 años de ESO.BACHILLERATOOfrecemos dos salidas al alumnadoLas modalidades de esta etapa que dura 2 años son las siguientes: Humanidades yCiencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza y Salud.El alumno tiene la opción de elegir lo que más le guste, o convenga.Lo que con estas dos ramas se quiere conseguir es lo siguiente: ofrecer al alumno todaslas salidas posibles. De hecho, una vez terminado el Bachiller, el alumno tiene dosopciones: La Universidad o La Formación Profesional.En segundo de bachillerato y una vez superado este curso, se ha de aprobar laselectividad para poder acceder a la Universidad.
 5. 5. ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA Gure ikastolan Orientazio eta Hezkuntza Laguntasuna, etengabeko laguntzaprozesua dela ulertzen dugu, honen helburua, ikaslearen garapen osoa izango delarik.Komunikazio eta giza harremanen garapena, ikaskuntzarako estrategiak, nortasunpertsonalaren eraikuntza eta bizitza sozial, akademiko eta profesionalerako sarrera izangodira kontutan hartuko diren arloak, ikaslearen garapen osoa lortzeko.Guzti hau garatuko da hurrengo lan eremuak kontutan izanda: Ikastola Irakaslegoa Ikaslegoa GurasoakORIENTAZIO DEPARTAMENTUAREN FUNTZIOAK• Ikastetxeko Orientabide Plana eta Tutoretza Plana egitean parte hartzea eta burutzapen eta aplikazioaren jarraipena egitea.• Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuan eta Urteko Planean ezar daitezkeen aldaketa eta hobekuntzei buruzko proposamenak luzatu.• Departamentuak sumatzen dituen beharren araberako ekintza formatiboak proposatu eta praktikaren etengabeko hausnarketa eta azterketa bultzatu.• Orientazio Planaren proposamena egin: Tutoretza Plana. Orientazio pertsonala eta eskolarra. Orientazio akademiko-bokazionala. Prebentzioa eta garapenerako programak. Aniztasunari erantzuna.• Ikastetxeko irakasleei irakas-ikaste prozesuan gerta daitezkeen arazoak aurreikusten eta detekzio goiztiar bat egiten lagundu.• Aniztasunari erantzuteko neurri arruntak eta apartekoak (errefortzua, errepikapena, egokitzapenak,...) erabakitzeko eta martxan jartzeko erabiliko ditugun irizpide eta prozeduren proposamena egin eta martxan jartzen lagundu.• Orientabide pertsonal, akademiko eta profesionala eskaintzea eta koordinatzea beste erakundeekin.• Antzematen dituen beharren araberako ekintza formatiboak proposatu eta praktikaren etengabeko hausnarketa eta azterketa bultzatu.• Ikasteko zailtasunak dituzten ikasleen ebaluazio psikopedagogikoan lagundu, erantzun egokiena eskaintzeko asmotan.• Gurasoei informazioa ematea eta haien seme-alaben ikasketetan eta heziketan laguntzeko ekintzetan inplikatzea.• Bai ikasleei bai gurasoei, zenbait momentutan, laguntza ematea: ikaslea ikastolan hasten denean, ziklo edo etapaz aldatzen denean, arlo ezberdinen aukera egin behar duenean, formakuntza bide ezberdinen artean aukera egin behar duenean eta krisi pertsonal momentuetan.• Hezkuntza sistemari buruz eta DBH bukatzean dauden aukera ezberdinei buruz informazioa zabaltzea.• Irakasleen eta familien artean lankidetza sustatzea eta hezkuntza komunitateko elementu desberdinen artean komunikazio eta lankidetza bultzatzea.• Batxilergoko guraso eta ikasleen beharrei erantzun maila pertsonal eta akademikoan, etorkizuneko urrats eta erabakietan laguntza emanez.
 6. 6. ORIENTAZIO DEPARTAMENTUAREN HELBURUAHaur Hezkuntza• Irakasleekin batera haurren integrazioa, gaitasun garapena, autoestima eta autonomia lortzeko landu behar diren jarrerak eta jarduerak aukeratzea eta bultzatzea.• Tutorearekin batera talde ezberdinen eta, batez ere, zailtasunak dituzten ikasleen jarraipena egitea.• Azterketa, oharpen eta jarduera egoki batzuen bidez oinarrizko ikasketetako zailtasunak prebenitzea.• Arazoak detektatu ondoren laguntza eskaintzeko neurriak hartzea.• Hezkuntza prozesuan familiei laguntzea, batez ere arazoren bat agertzen denean.• 5 urteko gelan ondorengo frogak pasatuko zaizkie ikasturte honetan: o REVERSAL test: ikasleen lateralitatea neurtzen du. o BADYG: Adimen gaitasun frogak dira.Lehen Hezkuntza• Ikasle bakoitzari pertsona bezala garatzen, norbere burua ezagutzen eta estimatzen eta bere inguruan integratzen (taldea, gela, gizartea,...) lagundu, bere aniztasuna kontutan hartuz, bere garapen pertsonal eta akademikoa bultzatuz ere, bizitza helduan heldutasunez jokatzeko gai izan dadin.• Talde ezberdinen jarraipena egin eta bereziki zailtasunen bat dutenena.• Zailtasunak aurreikusi eta hauen konponketarako bide egokiak ezarri (gurasoak, irakasleak eta gainontzeko profesionalekin elkarlanean).• LH 2, LH 4 eta LH 6. mailetan dauden ikasleei BADYG frogak pasatuko zaizkie.Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza• Ikasle bakoitzari pertsona bezala garatzen, norbere burua ezagutzen eta estimatzen eta bere inguruan integratzen (taldea, gela, gizartea,...) lagundu, bere aniztasuna kontutan hartuz, bere garapen pertsonal eta akademikoa bultzatuz ere, bizitza helduan heldutasunez jokatzeko gai izan dadin.• Talde ezberdinen jarraipena egin eta bereziki zailtasunen bat dutenena.• Zailtasunak aurreikusi eta hauen konponketarako bide egokiak ezarri (gurasoak, irakasleak eta gainontzeko profesionalekin elkarlanean).• Etapa honetako ikasle bakoitzari, orientazio zehatza eman (aukerazko ikasgaiei begira, geroko ikasketei begira, arlo pertsonalari begira,...)• Helduenentzako (D.B.H. 4) Orientazio Akademiko-Profesionalerako Planaren garapena: hitzaldiak,inkestak, eskoletara bisitak (“ate irekiak”).• Pasatuko diren frogak ondorengoak dira: o D.B.H. 2 eta D.B.H. 4. mailakoei BADYG-M froga egingo dute: Gaitasun bereizgarriak eta orokorrak neurtzen dituen galdera multzo bat dira Badyg testak, ikasle guztiei bi urtez behin aldi berean pasatzen zaizkienak..BATXILERGOAn: ORIENTAZIO AKADEMIKOA ETA PROFESIONALA.Ikasleak etorkizunean datozen erronkei aurre egiteko prestatu.BB1eko tutoretza orduak honela banatuko dira: - Taldeko harremanak sendotzeko irteera ikasturte hasieran.
 7. 7. - Ikasleek aukeratutako 3 gaia jorratuko dira ikasturtean zehar. - Eguneroko arazoei aurre egin: ikasgai, harremanak, emaitzak… - Batez ere azken hiruhilabetean orientazio akademikoa izango da gai nagusi, alde batetik 2. mailako ikasgaiak aukeratzeko eta bestetik etorkizunekobidea aukeratzen hasteko.BB2ko tutoritza batez ere akademikoa izango da, jarraipen estua egingo zaiolarik ikaslebakoitzari bere garapen akademikoaren arabera momentuoro gurasoekin harremanetanegonda. Aldi berean ikasturte hasieratik Orientazio Akademikoak zati garrantzitsuaizango du, honela garatuko delarik: • Ikasturte hasierako gurasoentzako aurkezpen-hitzaldia. • Ikasleekin bakarkako elkarrizketak erabakia bideratzen joateko. • Programa informatikoa, Orienta ikastolan landu gero bakarka bakoitzak lantzeko. • Ikastolan EHU, Errioxako Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Mondragoiko Unibertsitatea eta Nafarroako Unibertsitateko ordezkarien hitzaldiak izango ditugu, beraien eskaintza akademikoa aurkeztuz. • Markinako Goi-Mailako Moduloak eta Elgoibarko Makina-Herramientako Ikastetxearen aurkezpena era izango dugu. • Bigarren hiruhilabetean guraso eta ikasleekin bakarkako bilerak erabakia hartzeko asmoz, garrantzitsua baita adostasuna hain klabea den erabaki baten aurrean.
 8. 8. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN En nuestro Centro entendemos la Orientación y el Apoyo Educativo como unproceso continuo de ayuda al alumnado con el fin de posibilitar su desarrollo integral,entendiendo por tal, el desarrollo de habilidades sociales y para la comunicación, deestrategias para el aprendizaje, de construcción de su identidad personal y la inserción enla vida social, académica y profesional.Esto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes ámbitos de trabajo: Ikastola Profesorado Alumnado Madres-PadresFUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN• Elaborar, aplicar y hacer el seguimiento del Plan de Orientación del Centro y del Plan de Acción tutorial.• Administrar propuestas para el cambio-mejora del Proyecto Educativo del Centro y del Plan Anual.• Proponer ciclos formativos e impulsar la continua reflexión y análisis de la práctica.• Exponer el Plan de Orientación. Plan de Tutoría. Orientación personal y escolar. Orientación académico-profesional. Programas para la prevención y el desarrollo Respuesta a la diversidad-pluralidad.• Colaborar en la prevención y detección temprana de posibles necesidades educativas y dificultades en el aula, facilitando información y formación sobre la utilización de diversas técnicas y métodos específicos de trabajo.• Para responder a las distintas necesidades educativas se decidirán y programarán junto al tutor/a, diversas medidas de apoyo (refuerzo, repetición, adaptaciones curriculares) que ayuden al alumno/a en su proceso de aprendizaje.• Orientar al alumno/a y a su familia, tanto en su formación personal, académica como profesional, ofreciendo información personal a cada uno de ellos/as sobre sus aptitudes y actitudes; también información sobre las diferentes opciones académicas y profesionales.• Proponer proyectos formativos en función de las necesidades educativas observadas y mediante la puesta en práctica, impulsar la reflexión y examen de los mismos.• Realizar una evaluación Psicopedagógica en aquellos alumnos/as que tienen dificultades en su proceso de aprendizaje, ofreciendo propuestas de actuación concretas para superar las dificultades detectadas.• Informar e implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje, así como en aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos/as.• Ayudar tanto a las familias como al alumnado en momentos de mayor dificultad para estos últimos, como son: ingreso en la ikastola, el cambio de ciclos o etapas, la elección entre distintas materias e itinerarios formativas o en momentos de crisis personal.• Posibilitar la difusión de información sobre el Sistema de Educación y alternativas ante la finalización de Educación Secundaria.
 9. 9. • Impulsar la cooperación entra familias y profesores, así como la comunicación- colaboración entre los diferentes componentes de la comunidad educativa.• Responder a las necesidades de los alumnos y padres de bachiller tanto a nivel academico como personal,uyudando en los pasos y decisiones futuras.OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNEducación Infantil• Determinar, junto con los docentes, el desarrollo de las actividades que sean necesarias para fomentar la adecuada integración del alumno/a en la ikastola, el desarrollo de sus capacidades (cognitivas, afectivas, psicomotoras, comunicativas y de inserción social).• Junto con cada tutor/a, hacer el seguimiento de su grupo y, sobre todo, del alumnado con dificultades.• Prevenir las dificultades en los procesos de aprendizaje básicos mediante la evaluación, la observación y el análisis de determinadas actividades.• Después de detectar los problemas, tomar las medidas oportunas para ofrecer el apoyo necesario (sesiones de apoyo, adaptación de los programas del aula, recurrir a otros especialistas).• Apoyar a las familias en el proceso educativo, sobre todo cuando surge algún problema.• Este curso se pasarán las siguientes pruebas en el último curso de Educación Infantil: o REVERSAL test: Mide la lateralidad de los alumn@s o BADYG: Batería de aptitudes intelectuales.Educación Primaria• Ayudar a cada alumno/a a crecer como persona, autoconocerse, estimarse e integrarse en el medio (grupo, clase, entorno social,...) atendiendo a su diversidad, potenciando su desarrollo académico y personal, así como estimulando la adquisición de estrategias de aprendizaje autónomo para ser capaz de actuar con madurez en la vida adulta.• Detectar dificultades y establecer los canales adecuados para su resolución (colaborando con familias, profesores y demás profesionales).• Realizar el seguimiento de los distintos grupos, y especialmente del alumnado que presente alguna dificultad.• Durante este curso se pasará el BADYG (Batería de aptitudes intelectuales) al final de cada ciclo de Primaria, es decir, en 2º, 4 y 6º curso.Educación Secundaria• Ayudar a cada alumno/a a crecer como persona, autoconocerse, estimarse e integrarse en el medio (grupo, clase, entorno social,...) atendiendo a su diversidad, potenciando su desarrollo académico y personal, así como estimulando la adquisición de estrategias de aprendizaje autónomo para ser capaz de actuar con madurez en la vida adulta.• Detectar dificultades y establecer los canales adecuados para su resolución (colaborando con familias, profesores y demás profesionales).• Realizar el seguimiento de los distintos grupos, y especialmente del alumnado que presente alguna dificultad.
 10. 10. • Ofrecer orientación específica a cada alumno/a de este ciclo en la elección de materias optativas, en lo referente a la toma de decisiones sobre su futuro académico o en aspectos de índole personal.• Plan de Orientación Académico-Profesional (conferencias, visitas a otros centros-“puertas abiertas”, …) para los alumnos de 4º de E.S.O.• Durante este curso se pasarán las siguientes pruebas: Pasación de la prueba psicopedagógica BADYG-M al final de los ciclos (2º deE.S.O. y 4º de E.S.O.). BADYG proporciona información sobre capacidades específicas y generales de los alumnos y será un elemento más de evaluación que nos ayudará en su orientación.BACHILLERATO: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONALLas tutorías serán de grupo para resolver los problemas generales y personales, paratratar individualmente las necesidades de cada alumno/a. En las horas de tutoría sedesarrollarán diferentes temas o campañas relacionadas con temas que afectan opreocupan de manera directa a la juventud.La orientación será académica y profesional, desde el primer curso se informará y seayudará al alumno para que escoja los estudios que mejor se adaptan a sus necesidades,gustos y capacidades.Al mismo tiempo, sobre todo en segundo curso, habrá charlas informativas sobre ciclosformativos y diferentes opciones universitarias. Vendrán de la Universidad de Deusto,UPV, ESIC, Mondragón.

×