Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informacion admision gm_2011-2012

8,088 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informacion admision gm_2011-2012

 1. 1. Admisión no réxime ordinario a ciclos formativos 2011-2012Información importante1. Prazos de presentación de solicitudes 4. Distribución de prazas por ciclo Período ordinario: do 17 de xuño ao 4 de xullo ata as A distribución, ao comezo do proceso de admisión, das 13:00 horas, ambos os dous incluídos. prazas dispoñibles para cada ciclo e para cada centro é: Período extraordinario: do 1 ao 12 de setembro ata as 13:00 horas, ambos os dous incluídos. Acceso directo Acceso mediante probaNota: lémbrase que as solicitudes presentadas no período ordinario terán 80% 20%prioridade sobre as presentadas no período extraordinario. Do cal o 10% para Do cal o 10% para persoas discapacitadas persoas discapacitadas2. Presentación da solicitude 5% a maiores para deportistas de alto nivel Debe presentarse unha única solicitude, no centro elixido como primeira opción. 5. Prazos do proceso de admisión A solicitude de admisión deberase presentar por duplicado; unha das copias é para a persoa interesada. Período ordinario de admisión Presentación de solicitudes 17 de xuño ao 4 de xullo ás 13:00 horas3. Adxudicación de praza Listaxe provisional de solicitudes 6 de xulloLogo de adxudicárselle unha praza, a persoa solicitante ten Reclamación á listaxe provisional 6 ao 12 de xullo ás 13:00 horasdúas posibilidades: Listaxe definitiva de solicitudes 18 de xullo Matricularse: no centro adxudicado e nos prazos 1ª adxudicación 19 de xullo establecidos. Matriculación 1ª adxudicación 19 ao 22 de xullo ás 13:00 horas Renunciar á praza: no centro adxudicado e nos prazos establecidos. A renuncia afectará á praza que lle foi 2ª adxudicación 26 de xullo adxudicada e a todas as preferencias sinaladas en lugares Matriculación 2ª adxudicación 26 ao 29 de xullo ás 13:00 horas posteriores a esa. Séguese no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores. Período extraordinario de admisiónDe non matricularse nin renunciar á praza adxudicada noprazo establecido, vostede quedará excluído do proceso de Presentación de solicitudes 1 ao 12 de setembro ás 13:00 horasadmisión. Listaxe provisional de solicitudes 14 de setembro Reclamación á listaxe provisional 14 ao 16 de setembro ás 13:00 horas Listaxe definitiva de solicitudes 20 de setembro 1ª adxudicación 20 de setembro Matriculación 1ª adxudicación 20 ao 23 de setembro ás 13:00 horas 2ª adxudicación 27 de setembro Matriculación 2ª adxudicación 27 ao 30 de setembro ás 13:00 horas
 2. 2. Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Admisión ao primeiro curso dos ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos (proceso centralizado). Curso 2011-2012 Instrucións sobre o proceso de admisión e para cubrir o impreso de solicitude de admisión POR FAVOR, LEA A INFORMACIÓN QUE CONTEÑEN ESTAS PÁXINAS1. Documentación incluída Expón Neste apartado, a persoa solicitante marcará mediante un Impreso de solicitude de admisión a ciclos de grao medio, X no cadro correspondente a forma pola que solicita o segundo modelo de anexo I. acceso aos ciclos formativos de grao medio. Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio en – No caso de acceso directo marcará os estudos que centros sostidos con fondos públicos, no réxime ordina- acredita. rio, para o curso 2011-2012, na que se relacionan os có- digos de ciclo e do centro onde este se ofrece. Estes códi- – No caso de acceso mediante proba marcará a proba gos precísanse para sinalar as preferencias no impreso de correspondente á documentación presentada. solicitudes de admisión. Teña en conta que a oferta dos Débese marcar só unha forma de acceso. Quen cumpra centros privados con ensinanzas concertadas (CPR e simultaneamente os requisitos de acceso directo ao ciclo EFAG) é provisional. formativo de grao medio e os de acceso mediante proba Impreso de renuncia á praza adxudicada, permanecendo non poderá presentar a solicitude de acceso mediante no proceso, en espera da adxudicación de opcións ante- proba. De o facer, excluirase do proceso de admisión. riores. Só é necesario no caso de que desexe renunciar a As persoas que en lugar de presentar os requisitos de ac- algunha adxudicación. ceso directo a grao medio presenten titulacións académi- Impreso de solicitude de matrícula, que deberá presentar- cas de acceso directo a grao superior, participarán no pro- se unha vez que a persoa interesada resulte adxudicada. ceso de admisión cunha puntuación de cinco puntos. Se o alumno ou a alumna solicita repetir por primeira LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCIÓNS ANTES vez no mesmo centro, deberá marcar o cadro correspon- DE CUBRIR O IMPRESO DE SOLICITUDE dente e non cumprirá cubriren o requisito de acceso, nin Poña sumo coidado na formalización do presente impre- que achegue documentación ningunha. Neste caso terá a so; calquera erro pode prexudicalo no proceso de admi- praza garantida. sión a ciclos formativos de grao medio de formación pro- fesional inicial. Xunta a seguinte documentación acreditativa Cubra este impreso de xeito claro, mecanografado ou con A persoa solicitante sinalará a documentación que ache- letra de imprenta. ga, marcando cun X no cadro correspondente. Cumprirá entregar fotocopias compulsadas ou cotexadas dos docu- mentos (excepto o alumnado que solicite repetir no mes-2. Prazo de solicitude de admisión mo centro) – DNI, NIE, pasaporte ou documento de identidade O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o doutro Estado da Unión Europea. seguinte: – Acceso directo – Período ordinario: do 17 de xuño ao 4 de xullo de 2011 ás 13:00h. – Certificación académica en que conste o expe- diente académico e o depósito do título alegado – Período extraordinario: do 1 ao 12 de setembro de para o acceso, de ser o caso. Para aquelas persoas 2011 ás 13:00h. con estudos da LOE en centros sostidos con fon- Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión dos públicos na Comunidade Autónoma de Gali- quen cumpra os requisitos de acceso no momento da ins- cia non será necesario presentar a certificación crición. académica, salvo naqueles casos en que a admi- nistración educativa así o demande. As solicitudes presentadas no período ordinario terán prioridade sobre as presentadas no período extraordina- – Acceso mediante proba rio. – Certificado da superación da proba de acceso ao ciclo formativo. Non será necesaria a presenta- ción do certificado se a proba se realizou nesta3. Apartados do impreso de solicitude comunidade despois do ano 2008. Datos persoais do/da solicitante – Certificado da superación da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Neste apartado, a persoa solicitante consignará de forma clara os seus datos persoais. Cubra todos os datos requiri- dos (se dispón de máis dun número de teléfono, indíque- os).
 3. 3. Ademais, deberá achegar a seguinte documentación, de clos formativos de grao medio en centros sostidos con ser o caso: fondos públicos, no réxime ordinario, para o curso 2011- 2012 que se xunta. – Acreditación de discapacidade – Certificado do recoñecemento do grao de minus- Poña moita atención na consignación dos códigos, posto valía. que aqueles que non correspondan aos sinalados no do- cumento de oferta non se terán en conta e perderase esa – Ditame técnico facultativo. opción de solicitude. – Acreditación de deportista de alto nivel Lexislación aplicable – Resolución personalizada da Secretaría Xeral pa- ra o Deporte pola que quen solicita obtén a con- Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a sideración de deportista galego de alto nivel. ordenación xeral da formación profesional do sistema – Resolución personalizada do Consello Superior educativo de Galicia. de Deportes pola que quen solicita obtén a consi- Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o proce- deración de deportista nacional de alto nivel. demento de admisión do alumnado nos centros docentes – Titulacións obtidas no estranxeiro sostidos con fondos públicos para impartir ciclos forma- tivos de formación profesional de graos medio e superior – Credencial definitiva de homologación dos seus es- en réxime ordinario e para as persoas adultas (DOG do 15 tudos cos correspondentes españois. Quen non dis- de xuño). poña da credencial indicada anteriormente deberán xuntar o volante de inscrición condicional para cur- Resolución do 7 de xuño de 2011 pola que se determinan sar estudos de grao medio. os prazos e se ditan instrucións no procedemento de ad- misión do alumnado nos centros docentes sostidos con – Expediente académico expedido no estranxeiro, que fondos públicos para impartir ciclos formativos de for- deberá axustarse aos requisitos seguintes: mación profesional de graos medio e superior en réxime – Ser oficial e con cualificacións por materia e cur- ordinario e para as persoas adultas para o curso académi- so, e estar expedido polas autoridades competen- co 2011-2012. tes. Data e sinatura – Presentarse legalizado por vía diplomática ou mediante a apostila do Convenio da Haia. Requi- Non esqueza asinar a súa solicitude e indicar a data. As sito non esixido aos documentos expedidos na solicitudes non asinadas carecen de validez. Mediante a Unión Europea ou en países signatarios do acor- sinatura vostede faise responsable da veracidade de todos do sobre o Espazo Económico Europeo. os datos consignados no proceso; a falsidade dos datos ou – Ir acompañado, de ser o caso, da súa correspon- da documentación entregada producirá a exclusión do dente tradución oficial ao galego ou ao castelán. procedemento. A tradución deberá ser realizada por: Espazo reservado para ser cuberto pola Adminis- – Tradutor xurado, debidamente autorizado ou tración inscrito en España. No espazo reservado para ser cuberto pola Administra- – Calquera representación diplomática ou consu- ción non consigne dato ningún. lar do Estado español. – Representación diplomática ou consular en Es- O impreso irá dirixido á directora ou ao director do centro paña do país de procedencia. onde se entrega a documentación, que será aquel que ofreza o ciclo solicitado no primeiro lugar. A presentación do volante de inscrición condicional para o centro solicitado en primeiro lugar permitirá a inscri- ción condicionada en todos os centros e para todos os ci- 4. Información xeral sobre o proceso de clos relacionados na solicitude. admisión a ciclos formativos de grao medio A inscrición no proceso de admisión estará condicionada á resolución do expediente de homologación. No suposto 1. Deberá presentar unha única solicitude de admisión de que a resolución non se producira nos termos solicita- (agás para ciclos de grao diferente) xunto cun duplicado, dos pola persoa interesada e incluídos no citado volante, que lle será devolto despois de ser datado e selado, na se- quedará sen efecto a inscrición no proceso de admisión cretaría do centro que imparta o ciclo solicitado en pri- aos ciclos formativos de grao medio, e a conseguinte ma- meira opción. A entrega de varias solicitudes no mesmo trícula. centro ou en centros distintos dará lugar á súa exclusión do proceso, por incorrer en duplicidade de solicitudes.Solicita 2. No caso de que vostede acceda por proba de acceso, Indicará o curso académico para o que solicita a admisión tamén deberá entregar a solicitude no mesmo prazo. A mediante os dous derradeiros díxitos dos anos a que se re- inscrición para a proba de acceso non presupón a solici- fire o curso. tude de admisión aos ciclos formativos de grao medio. Solicitantes de novo ingreso ao primeiro curso: manifes- 3. Se cumpre os requisitos de acceso tras a convocatoria tará os ciclos que solicita por orde de preferencia, indi- extraordinaria de setembro deberá entregar a documenta- cando o centro en que desexa cursalos. Pódense consig- ción xustificativa no centro entre o 1 e o 12 de setembro nar oito preferencias de ciclos como máximo; as que de 2011 ás 13:00h. excedan ese número non se terán en conta. O alumnado que solicite repetir por primeira vez no mesmo centro manifestará un único ciclo. Os ciclos solicitados e o centro onde se imparten deberán ser identificados mediante o código do ciclo e o código do centro onde se ofrece. Sinale un díxito en cada un dos cadros reservados para o efecto. Para coñecer os códigos que se deben consignar, consulte a oferta educativa de ci-
 4. 4. 5. Os solicitantes de primeiro curso poderán renunciar á IMPORTANTE praza adxudicada e permanecer no proceso, á espera de que lles sexa adxudicada algunha das opcións manifesta- SOLICITUDES PRESENTADAS NO PERÍODO das nas opcións de maior prioridade á adxudicada. A re- ORDINARIO (17 de xuño a 4 de xullo ás 13:00h) nuncia afectará á praza que fora adxudicada e a todas as O día 6 de xullo de 2011 os centros publicarán a relación preferencias sinaladas en lugares posteriores a ese. A re- provisional de solicitantes, que tamén se poderá consultar nuncia deberase manifestar no modelo de impreso para na web: www.edu.xunta.es/fp. tal efecto, que se deberá entregar no prazo de matrícula No caso de que os datos correspondentes á súa solicitude establecido para a quenda en que lle foi adxudicada esa non sexan correctos poderá presentar reclamación entre os praza á que renuncia. días 6 e 12 de xullo, ás 13:00h, de 2011, ambos os dous incluídos. 6. O aspirante que renuncia asome o risco de que non se A listaxe definitiva de solicitantes publicarase nos taboleiros lle adxudique ningunha das prazas que solicitou con ante- de anuncios dos centros o día 18 de xullo de 2011, e tamén rioridade e, xa que logo, quedaría desescolarizado, polo se poderá consultar na páxina web www.edu.xunta.es/fp. que no momento de renunciar debe valorar a posibilidade de que lle adxudiquen algunha das prazas sinaladas con A primeira listaxe definitiva de admitidos publicarase nos taboleiros de anuncios dos centros o día 19 de xullo de maior prioridade. Para tal efecto, poderá consultar no en- derezo web: www.edu.xunta.es/fp 2011, e tamén se poderá consultar na páxina web www.edu.xunta.es/fp. O alumnado admitido nesta listaxe 7. As persoas solicitantes adxudicadas que non se matri- poderá formalizar a matrícula entre os días 19 e 22 de xullo culen e non presenten renuncia no prazo indicado perde- de 2011, ás 13:00h. rán o dereito á súa praza, nese caso, so procederá á súa A segunda listaxe definitiva de admitidos publicarase nos escolarización ao final do proceso, se houber vacantes. taboleiros de anuncios dos centros o día 26 de xullo de 8. Cando non existan postos escolares suficientes para 2011, e tamén se poderá consultar na páxina web atender todas as solicitudes, para acceder a ciclos forma- www.edu.xunta.es/fp. O alumnado admitido nesta listaxe tivos de grao medio atenderase á nota media do expedien- poderá formalizar a matrícula entre os días 26 e 29 de xullo te académico dos estudos requiridos para o acceso, con de 2011, ás 13:00h. independencia de que procedan do mesmo centro educa- tivo ou doutro distinto. SOLICITUDES PRESENTADAS NO PERÍODO EXTRAORDINARIO (do 1 ao 12 de setembro ás 13:00h) 9. No caso de ter mais dun requisito de acceso directo poderá presentar o que considere. O 14 de setembro de 2011, os centros publicarán a relación provisional de solicitantes e quedará aberto un prazo de 10. No caso de acceso mediante proba atenderase á nota reclamación do 14 ao 16 de setembro, ás 13:00h, ambos os final da devandita proba, con independencia do centro dous incluídos. educativo de procedencia da persoa solicitante A listaxe definitiva de solicitantes publicarase o día 20 de 11. A formalización da matrícula nos centros sostidos con setembro de 2011. fondos públicos dependentes da Consellería de Educación A primeira listaxe definitiva de adxudicados publicarase nos e Ordenación Universitaria quedará condicionada a que taboleiros de anuncios dos centros o día 20 de setembro de se cargara na aplicación informática, antes do 10 de se- 2011, e tamén se poderá consultar na páxina web tembro, un número mínimo de doce solicitudes de matrí- www.edu.xunta.es/fp. cula admitidas por cada centro educativo nas cidades da O alumnado adxudicado nesta listaxe poderá formalizar a Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de matrícula entre os días 20 e 23 de setembro de 2011 ata as Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro 13:00h. do resto de Galicia, para cada un dos ciclos formativos de grao medio ou superior.4. O proceso de adxudicación desenvolverase en dúas 12. A admisión ao ciclo formativo de grao medio de mer-fases: gullo a media profundidade, de acordo coa disposición – Ordinaria: no mes de xullo de 2011; a adxudicación adicional segunda da Orde do 5 de xuño de 2007, quedará desenvolverase en dúas quendas consonte o seguinte condicionada a que a persoa solicitante supere determi- calendario: nadas probas específicas que acrediten que reúne as con- dicións físicas e psíquicas requiridas. Para poder realizar Datas de publicación da Prazo de matrícula as devanditas probas será preciso que a persoa participan- relación de prazas ou de renuncia á praza te teña cumpridos os 18 anos ou vaia cumprilos no ano de adxudicadas (nos centros adxudicada realización da proba, debido ao risco que supoñen para a e na web) súa seguridade. 19 de xullo 19 ao 22 de xullo, ás 13:00h 13. Para obter máis información pode consultar a páxina 26 de xullo 26 ao 29 de xullo, ás 13:00h web www.edu.xunta.es/fp ou dirixirse aos centros educa- tivos onde se impartan ciclos formativos. – Extraordinaria: nos meses de setembro e de outu- bro de 2010, que se desenvolverá consonte o seguin- te calendario: Datas de publicación da Prazo de matrícula relación de prazas ou de renuncia a praza adxudicadas (nos centros adxudicada e na web) 20 de setembro 20 ao 23 de setembro, ás 13:00h 27 de setembro 27 ao 30, ás 13:00h
 5. 5. Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centrossostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012 CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasA Coruña CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbilesConcello: Arteixo Concello: Coristanco15023314 IES de Sabón Telf: 981601012 15021974 EFAG Fonteboa Telf: 981733051CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural CMAGA02 Produción agropecuariaCMADG01 Xestión administrativa Concello: Coruña, ACMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 15022607 CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Telf: 981210112Concello: Arzúa CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría15027733 IES de Arzúa Telf: 981500527 CM20001 Atención sociosanitariaCM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural CMSAN02 Farmacia e parafarmacia15020313 EFAG El Piñeiral Telf: 981500580 15024513 CIFP Someso Telf: 981282200CM06001 Comercio CM12002 Estética persoal decorativaCM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CM12003 Perrucaría CM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e mobleConcello: Bergondo M218008 Cubrición de edificios: lousas15001033 CFEA de Guísamo Telf: 881881055 CMFME01 MecanizadoCMAGA03 Xardinaría e floraría CMFME02 Soldadura e caldeiraría CMTMV01 CarrozaríaConcello: Betanzos CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles15001148 IES As Mariñas Telf: 981775811 15027770 IES A Sardiñeira Telf: 981247316CMADG01 Xestión administrativa CM18002 LaboratorioCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 15004204 IES Calvo Sotelo Telf: 981252600 CM05002 Impresión en artes gráficasConcello: Boiro CM05003 Preimpresión en artes gráficas15026698 IES Espiñeira Telf: 981847677 CM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e mobleCMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMELE02 Instalacións de telecomunicacións CMFME01 Mecanizado CMFME02 Soldadura e caldeiraríaConcello: Boqueixón 15005397 IES Fernando Wirtz Suárez Telf: 98123064315013254 CFEA de Sergude Telf: 981511815 CMADG01 Xestión administrativaCM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCMAGA02 Produción agropecuaria 15027897 IES Paseo das Pontes Telf: 981160196Concello: Cambre CMHOT01 Cociña e gastronomía15027873 IES Afonso X O Sabio Telf: 981651025 CMHOT02 Servizos en restauraciónCMADG01 Xestión administrativa CMINA03 Elaboración de produtos alimentarios CMTCP01 Confección e modaConcello: Carballo 15005257 IES Ramón Menéndez Pidal Telf: 98120300015002581 IES Alfredo Brañas Telf: 981700911 CM06001 ComercioCM06001 Comercio 15005269 IES Urbano Lugrís Telf: 98123594515002591 IES Monte Neme Telf: 981701159 CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e conduciónCMADG01 Xestión administrativa de liñasCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCMELE02 Instalacións de telecomunicacións 15004061 CPR Cervantes Telf: 981204648CMFME01 Mecanizado CM06001 ComercioConcello: Cedeira CMADG01 Xestión administrativa15026376 IES Punta Candieira Telf: 981481202 15021986 CPR Cruz Roja Española Telf: 981169163CM06001 Comercio CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución CMSAN02 Farmacia e parafarmacia de liñas 15004794 CPR Fogar de Santa Margarida Telf: 981251090CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CM06001 ComercioConcello: Cee 15004231 CPR Karbo Telf: 981236179 CM06001 Comercio15003212 IES Agra de Raíces Telf: 981745950 CMADG01 Xestión administrativaCM19001 Coidados auxiliares de enfermaría 15004782 CPR La Grande Obra de Atocha Telf: 98122254215003224 IES Fernando Blanco Telf: 981745350 CMADG01 Xestión administrativaCM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas 15005488 CPR López Vicuña Telf: 981206678CMADG01 Xestión administrativa CM06001 ComercioOferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público.CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas. Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto. Páxina 1 de 8
 6. 6. Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centrossostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CMADG01 Xestión administrativa 15028038 ESCO Náutico-Pesqueira Telf: 98131761115004356 CPR Nebrija Telf: 981259006 CM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións doCM06001 Comercio buqueCM19001 Coidados auxiliares de enfermaría Concello: MelideCMADG01 Xestión administrativa 15008817 IES de Melide Telf: 981506040CMSAN02 Farmacia e parafarmacia CM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble15004265 CPR Plurilingüe Liceo La Paz Telf: 981286299CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría Concello: MugardosCMADG01 Xestión administrativa 15009470 CPR Loyola Telf: 98147026515004541 CPR San Andrés Telf: 981203818 CMADG01 Xestión administrativaCMADG01 Xestión administrativa Concello: MurosConcello: Culleredo 15026388 IES Plurilingüe Fontexería Telf: 98182722515005749 IES Universidade Laboral Telf: 981660700 CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque Concello: NarónCM03004 Pesca e transporte marítimo 15026455 IES Terra de Trasancos Telf: 981380033CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMADG01 Xestión administrativaCMELE02 Instalacións de telecomunicacións Concello: NegreiraCMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización 15026391 IES Xulián Magariños Telf: 981885349Concello: Curtis CM06001 Comercio15022620 IES de Curtis Telf: 981786100 Concello: NoiaCMADG01 Xestión administrativa 15026731 IES Campo de San Alberto Telf: 981822800CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMADG01 Xestión administrativaCMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 15010812 IES Virxe do Mar Telf: 981820119Concello: Fene CM07001 Laboratorio de imaxe15032583 CIFP de Fene Telf: 981360300 15010769 CPR María Assumpta Telf: 981820500CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución CM06001 Comercio de liñas CMADG01 Xestión administrativaCMFME02 Soldadura e caldeiraríaCMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización Concello: OleirosCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 15027228 IES María Casares Telf: 981626344 CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasConcello: Ferrol15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Telf: 981321565 Concello: OrdesCM06001 Comercio 15027782 IES Nº 1 Telf: 981680922CMADG01 Xestión administrativa CMADG01 Xestión administrativaCMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles15006742 IES Concepción Arenal Telf: 981310104 Concello: OrtigueiraCM18002 Laboratorio 15020544 IES de Ortigueira Telf: 98140010015006754 IES Ferrolterra Telf: 981333107 CM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e mobleCM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e mobleCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas Concello: PadrónCMELE02 Instalacións de telecomunicacións 15023090 IES Macías o Namorado Telf: 981817008CMFME01 Mecanizado CMADG01 Xestión administrativaCMFME02 Soldadura e caldeiraría CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMTMV01 CarrozaríaCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles Concello: Pobra do Caramiñal, A15021469 IES Leixa Telf: 981328900 15025530 IES da Pobra do Caramiñal Telf: 981833900CM05002 Impresión en artes gráficas CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCM05003 Preimpresión en artes gráficas 15026649 CPR Divino Maestro Telf: 981830011CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMADG01 Xestión administrativaCMSAN02 Farmacia e parafarmacia Concello: Ponteceso15025645 IES Ricardo Carballo Calero Telf: 981326524 15026406 IES de Ponteceso Telf: 981714477CM12002 Estética persoal decorativa CMADG01 Xestión administrativaCM12003 Perrucaría CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles15006791 IES Saturnino Montojo Telf: 981352169CM07001 Laboratorio de imaxe Concello: PontedeumeOferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público.CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas. Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto. Páxina 2 de 8
 7. 7. Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centrossostidos con fondos públicos para o curso 2011-201215025682 IES Fraga do Eume Telf: 981432004 15023466 IES Lamas de Abade Telf: 981592461CMHOT01 Cociña e gastronomía CM12002 Estética persoal decorativaCMHOT02 Servizos en restauración CM12003 PerrucaríaCMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría15013461 CPR San José Telf: 981430063 CMSAN02 Farmacia e parafarmaciaCMADG01 Xestión administrativa 15021482 IES San Clemente Telf: 981580496 CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesConcello: Pontes de García Rodríguez, As15021767 IES Castro da Uz Telf: 981451304 Concello: VimianzoCMELE02 Instalacións de telecomunicacións 15026418 IES Terra de Soneira Telf: 981716376CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMADG01 Xestión administrativaCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles Concello: ZasConcello: Porto do Son 15027368 IES Maximino Romero de Lema Telf: 98171914915027691 IES de Porto do Son Telf: 981767494 CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural LugoConcello: Rianxo15026807 IES Félix Muriel Telf: 981843700 Concello: BecerreáCM20001 Atención sociosanitaria 27000617 CFEA Alta Montaña Telf: 982161203Concello: Ribeira CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural15014556 IES Coroso Telf: 981870361 Concello: BurelaCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 27013958 IES Monte Castelo Telf: 982580889CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCMIMA02 Instalacións de produción de calor 27013934 IES Perdouro Telf: 982575098CMTMV01 Carrozaría CM12003 PerrucaríaCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles CMADG01 Xestión administrativa15027711 IES Leliadoura Telf: 981874633 CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCMADG01 Xestión administrativa CMFME01 Mecanizado15027812 ESCO Oficial Náutico-Pesqueira Telf: 981874476 Concello: Castro de ReiCM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque 27015891 IES da Terra Chá, José Trapero Telf: 982310308 PardoConcello: Santa Comba CMAGA02 Produción agropecuaria15026030 IES Terra de Xallas Telf: 981880425CMADG01 Xestión administrativa Concello: ChantadaCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 27003175 IES Val do Asma Telf: 982441602 CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbilesConcello: Santiago de Compostela15016000 CIFP Compostela Telf: 981523140 Concello: FozCM05002 Impresión en artes gráficas 27020562 IES de Foz Telf: 982141544CM05003 Preimpresión en artes gráficas CM06001 ComercioCM20001 Atención sociosanitaria CMHOT01 Cociña e gastronomíaCMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauraciónCMHOT02 Servizos en restauración Concello: LugoCMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría 27006528 IES As Mercedes Telf: 98222121215015767 CIFP Politécnico de Santiago Telf: 981522062 CM06001 ComercioCM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatizaciónCM18002 Laboratorio CMTMV01 CarrozaríaCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbilesCMELE02 Instalacións de telecomunicacións 27006531 IES Lucus Augusti Telf: 982220968CMFME02 Soldadura e caldeiraría CM18002 LaboratorioCMTMV01 CarrozaríaCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 27015773 IES Muralla Romana Telf: 982212010 CM12003 Perrucaría15026753 IES A Pontepedriña Telf: 981530455 CMADG01 Xestión administrativaCM06001 Comercio CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes15015743 IES Arcebispo Xelmírez I Telf: 981584321 27006516 IES Politécnico de Lugo Telf: 982220328CM07001 Laboratorio de imaxe CM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble15027058 IES As Fontiñas Telf: 981573440 CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasOferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público.CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas. Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto. Páxina 3 de 8
 8. 8. Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centrossostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CMELE02 Instalacións de telecomunicacións Concello: XoveCMFME01 MecanizadoCMSAN02 Farmacia e parafarmacia 27016625 IES Illa de Sarón Telf: 982592168 CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes27016455 IES Sanxillao Telf: 982252016CMHOT01 Cociña e gastronomía OurenseCMHOT02 Servizos en restauraciónConcello: Monforte de Lemos Concello: Barco de Valdeorras, O27015311 IES A Pinguela Telf: 982403111 32001725 IES Lauro Olmo Telf: 988320175CM12002 Estética persoal decorativa CM12003 PerrucaríaCM12003 Perrucaría CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCMADG01 Xestión administrativa CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas27007247 IES Francisco Daviña Rey Telf: 982400460 CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbilesCM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas Concello: Carballeda de ValdeorrasCMELE02 Instalacións de telecomunicacións 32016467 IES Sección de Sobradelo- Telf: 988335093CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles Carballeda27007260 CFEA de Monforte de Lemos Telf: 982889103 M218008 Cubrición de edificios: lousasCMAGA02 Produción agropecuaria Concello: Carballiño, OConcello: Monterroso 32015037 IES Manuel Chamoso Lamas Telf: 98827112227016248 IES de Monterroso Telf: 982377609 CMADG01 Xestión administrativaCMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbilesConcello: Ribadeo27020793 CIFP Porta da Auga Telf: 982128894 Concello: CelanovaCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 32016625 IES de Celanova Telf: 988431460CMTMV01 Carrozaría CMADG01 Xestión administrativaCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas27010945 IES Porta da Auga Telf: 982128894 Concello: MacedaCMADG01 Xestión administrativa 32016431 IES San Mamede Telf: 98846328627010921 CFEA Pedro Murias Telf: 982131017 CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCMAGA01 Produción agroecolóxica Concello: OurenseConcello: Sarria 32015050 CIFP A Farixa Telf: 98823655227012036 IES Gregorio Fernández Telf: 982530030 CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas 32009116 IES 12 de Outubro Telf: 988213722CMADG01 Xestión administrativa CM12002 Estética persoal decorativaCMFME01 Mecanizado CM12003 Perrucaría CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas27012048 IES Xograr Afonso Gómez de Telf: 982531051 Sarria CMFME01 MecanizadoCM20001 Atención sociosanitaria 32008902 IES A Carballeira Telf: 988221312 CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaConcello: Sober CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes27011718 CPR Belarmino Fernández Telf: 982460469 32016765 IES Portovello Telf: 988232649 Iglesias CM06001 ComercioCMHOT01 Cociña e gastronomía CM20001 Atención sociosanitariaConcello: Vilalba CMADG01 Xestión administrativa27013326 IES Lois Peña Novo Telf: 982510951 32009131 IES Universidade Laboral Telf: 988226304CMADG01 Xestión administrativa CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatizaciónCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMTMV01 CarrozaríaCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 32015530 CPR Estudios San Martín Telf: 988221990Concello: Viveiro CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría27013636 IES María Sarmiento Telf: 982560449 CMADG01 Xestión administrativaCMADG01 Xestión administrativa 32009189 CPR Ramón María del Valle- Telf: 988366214CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas InclánCMFME02 Soldadura e caldeiraría CM06001 ComercioCMTMV01 Carrozaría CMADG01 Xestión administrativaCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 32008914 CPR Santo Cristo Telf: 988220588Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público.CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas. Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto. Páxina 4 de 8
 9. 9. Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centrossostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CM06001 Comercio CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbilesCM19001 Coidados auxiliares de enfermaría Concello: Estrada, ACMADG01 Xestión administrativaCMSAN02 Farmacia e parafarmacia 36002359 IES Antón Losada Diéguez Telf: 986570336 CM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e mobleConcello: Pobra de Trives, A CMADG01 Xestión administrativa32015876 IES Xermán Ancochea Quevedo Telf: 988330302 CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbilesConcello: Ribadavia32015475 IES Abrente Telf: 988471076 Concello: GondomarCMADG01 Xestión administrativa 36020261 IES Terra de Turonio Telf: 986384016CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio naturalConcello: Verín Concello: Grove, O32013582 IES García-Barbón Telf: 988410379 36019232 IES Monte da Vila Telf: 986732161CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución CMELE02 Instalacións de telecomunicacións de liñasCM19001 Coidados auxiliares de enfermaría Concello: Guarda, ACMADG01 Xestión administrativa 36019244 IES A Sangriña Telf: 986609015CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles CMADG01 Xestión administrativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesConcello: Vilamarín CMTMV01 Carrozaría32016285 IES de Vilamarín Telf: 988286013 CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbilesCMHOT01 Cociña e gastronomíaCMHOT02 Servizos en restauración Concello: Illa de Arousa, ACMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría 36020209 IGAFA Instituto Galego de Telf: 986527101 Formación en AcuiculturaConcello: Xinzo de Limia CM03001 Mergullo a media profundidade Ver nota ao final do documento32014801 IES Cidade de Antioquía Telf: 988460519 CM03002 Operacións de cultivo acuícolaCM01001 Traballos forestais e conservación do medio naturalCMADG01 Xestión administrativa Concello: Lalín 36013758 IES Laxeiro Telf: 986787051Pontevedra CMADG01 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasConcello: Bueu CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles36019463 IES Johan Carballeira Telf: 986323270 36004137 IES Ramón Mª Aller Ulloa Telf: 986780114CM12002 Estética persoal decorativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCM12003 Perrucaría Concello: MarínCMADG01 Xestión administrativaCMFME02 Soldadura e caldeiraría 36015159 IES Chan do Monte Telf: 986883305 CM06001 ComercioConcello: Caldas de Reis CMADG01 Xestión administrativa36000417 CPR San Fermín Telf: 986540075 CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCM06001 Comercio CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatizaciónCM09001 Equipos electrónicos de consumo Concello: MoañaCMADG01 Xestión administrativa 36004745 IES A Paralaia Telf: 986312217Concello: Cambados CMADG01 Xestión administrativa36019396 IES Francisco Asorey Telf: 986520161 CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMADG01 Xestión administrativa CMFME01 MecanizadoCMELE02 Instalacións de telecomunicacións Concello: Neves, As36000481 IES Ramón Cabanillas Telf: 986542950 36019402 IES Pazo da Mercé Telf: 986648455CMINA02 Aceites de oliva e viños CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesConcello: Cangas 36005671 EFAG A Cancela Telf: 98664825036019475 IES de Rodeira Telf: 986303933 CMADG01 Xestión administrativaCMADG01 Xestión administrativa Concello: NigránCMELE02 Instalacións de telecomunicacións 36015184 IES Escolas Proval Telf: 986369402Concello: Cañiza, A CMADG01 Xestión administrativa36015101 IES da Cañiza Telf: 986651347 CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCMADG01 Xestión administrativa Concello: PoioOferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público.CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas. Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto. Páxina 5 de 8
 10. 10. Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centrossostidos con fondos públicos para o curso 2011-201236020143 IES de Poio Telf: 986771295 CMFME02 Soldadura e caldeiraríaCM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio natural Concello: SanxenxoConcello: Ponteareas 36019256 IES de Vilalonga Telf: 98674495336007552 CIFP A Granxa Telf: 986640068 CMADG01 Xestión administrativaCMAGA01 Produción agroecolóxica CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbilesCMAGA03 Xardinaría e floraría Concello: SilledaCMINA02 Aceites de oliva e viños 36020350 IES Pintor Colmeiro Telf: 98658090436014520 IES Pedra da Auga Telf: 986641017 CM02001 Condución de actividades físico-deportivas no medio naturalCMADG01 Xestión administrativa CM06001 ComercioCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles Concello: Tomiño 36019751 IES de Tomiño Telf: 986623346Concello: Pontevedra CM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural36020064 CIFP Carlos Oroza Telf: 986847002 CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCMHOT01 Cociña e gastronomíaCMHOT02 Servizos en restauración Concello: TuiCMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría 36014544 IES Francisco Sánchez Telf: 98660092636014489 IES A Xunqueira Telf: 986873003 CM06001 ComercioCM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e moble CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMELE02 Instalacións de telecomunicacións Concello: ValgaCMTMV01 CarrozaríaCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles 36020362 IES de Valga Telf: 986559745 CMFME02 Soldadura e caldeiraría36013761 IES A Xunqueira I Telf: 986872150CM18002 Laboratorio Concello: Vigo36006730 IES Frei Martín Sarmiento Telf: 986852654 36014568 CIFP Valentín Paz Andrade Telf: 986270904CM12002 Estética persoal decorativa CM15001 Fabricación á medida e instalación de carpintaría e mobleCM12003 Perrucaría CMFME02 Soldadura e caldeiraríaCM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatizaciónCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CMTMV01 CarrozaríaCMFME01 Mecanizado CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles36018677 IES Luís Seoane Telf: 986857700 36011579 IES A Guía Telf: 986375111CM06001 Comercio CM06001 ComercioCMADG01 Xestión administrativa 36018173 IES de Teis Telf: 98637381136006419 IES Montecelo Telf: 986850261 CM12002 Estética persoal decorativaCM05002 Impresión en artes gráficas CM12003 PerrucaríaCM05003 Preimpresión en artes gráficas CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCMSAN02 Farmacia e parafarmacia 36013448 IES Manuel Antonio Telf: 98627380036020192 CFEA de Lourizán Telf: 986805088 CM18002 LaboratorioCM01001 Traballos forestais e conservación do medio natural CMHOT01 Cociña e gastronomía CMHOT02 Servizos en restauraciónConcello: Porriño, O CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría36019529 IES Ribeira do Louro Telf: 986333956 CMTCP01 Confección e modaCMADG01 Xestión administrativa 36011634 IES Politécnico de Vigo Telf: 986213025CMELE02 Instalacións de telecomunicacións CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e conduciónConcello: Redondela de liñas CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas36019566 IES de Chapela Telf: 986453330 CMFME01 MecanizadoCM20001 Atención sociosanitariaCMSAN02 Farmacia e parafarmacia 36017430 IES Ricardo Mella Telf: 986253711 CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría36016656 IES Pedro Floriani Telf: 986401911 CMADG01 Xestión administrativaCMADG01 Xestión administrativa CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCMELE02 Instalacións de telecomunicacións 36011804 INSTITUTO Marítimo Pesqueiro Telf: 98623560836018033 CPR Vigo Telf: 986400762 do AtlánticoCM06001 Comercio CM03003 Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións doCM09001 Equipos electrónicos de consumo buqueCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles CM03004 Pesca e transporte marítimoConcello: Salvaterra de Miño 36011622 CPR Aloya Telf: 98642072236020337 IES de Salvaterra de Miño Telf: 986658238 CMADG01 Xestión administrativa 36013795 CPR CEBEM Telf: 986419899Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público.CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas. Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto. Páxina 6 de 8
 11. 11. Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centrossostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CMADG01 Xestión administrativa36011609 CPR Colegio Hogar Caixanova Telf: 986414311CM05002 Impresión en artes gráficasCM05003 Preimpresión en artes gráficasCM09001 Equipos electrónicos de consumoCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMFME01 MecanizadoCMFME02 Soldadura e caldeiraría36011853 CPR Daniel Castelao Telf: 986442121CM06001 ComercioCMADG01 Xestión administrativaCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas36016152 CPR Divino Maestro Telf: 986371686CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCMADG01 Xestión administrativa36010794 CPR Fillas de María Inmaculada Telf: 986423988CM06001 Comercio36016723 CPR Mendiño Telf: 986293444CM06001 ComercioCM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCMADG01 Xestión administrativa36011191 CPR Plurilingüe Montecastelo Telf: 986412488CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes36011348 CPR San Miguel Telf: 986221325CM06001 ComercioCM09001 Equipos electrónicos de consumoCM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCMADG01 Xestión administrativa36011521 CPR Vivas Telf: 986227085CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCMADG01 Xestión administrativaCMSAN02 Farmacia e parafarmaciaConcello: Vila de Cruces36020386 IES Marco do Camballón Telf: 986582251CMFME02 Soldadura e caldeiraríaConcello: Vilagarcía de Arousa36019669 IES Armando Cotarelo Valledor Telf: 986512311CM06001 ComercioCMADG01 Xestión administrativa36012471 IES Castro Alobre Telf: 986501000CM19001 Coidados auxiliares de enfermaría36013771 IES Fermín Bouza Brey Telf: 986503800CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñasCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbilesOferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público.CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas. Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto. Páxina 7 de 8
 12. 12. Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centrossostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012 Máis información Nos centros educativos que aparecen nesta relación ou na páxina web www.edu.xunta.es/fp Lembra A admisión ao ciclo formativo de grao medio de mergullo a media profundidade, de acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 5 de xuño de 2007, quedará condicionada a que a persoa solicitante supere determinadas probas específicas que acrediten que reúne as condicións físicas e psíquicas requiridas. Para poder realizar as devanditas probas será preciso, debido ao risco que supoñen para a súa seguridade, que a persoa participante teña cumpridos os 18 anos no momento de presentación da solicitude, (ver normativa específica no Decreto 152/1998, do 15 de maio, polo que se establecen as condicións para o exercicio do mergullo profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e na Orde do 23 de abril de 1999 pola que se regula o exercicio do mergullo profesional).Oferta educativa de ciclos formativos de grao medio no réxime ordinario en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2011-2012CIFP, IES, CFEA, ESCO, IGAFA e Instituto marítimo: Centro público.CPR, EFAG: Centro privado coas ensinanzas concertadas. Estas ensinanzas están pendentes da resolución definitiva do concerto. Páxina 8 de 8
 13. 13. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ANEXO IPROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO SOLICITUDE DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS NO RÉXIME ORDINARIO EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS. SOLICITANTES DE 1º CURSO DE GRAO MEDIO ED519A SOLICITUDE DATOS PERSONAIS DO/A SOLICITANTEPRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME NIF DATA DE NACEMENTOENDEREZO (RÚA, NÚMERO E ANDAR)PROVINCIA CONCELLO CÓDIGO POSTAL TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL EXPÓN (marque cun X a opción correspondente): QUE CUMPRE O REQUISITO DE ACCESO Directo por: Graduado en educación secundaria obrigatoria. Título de técnico auxiliar. Título de técnico. Segundo curso de bacharelato unificado polivalente. Segundo curso de primeiro ciclo experimental da REM. Das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos: 3º curso do plan de estudos de 1963 ou 2º curso de comúns experimentais. Mediante proba: Proba de acceso aos ciclos formativos. PAU para maiores de 25 anos. QUE REPITE 1º CURSO NO MESMO CENTRO. PRESENTA A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (MEDIANTE FOTOCOPIA COMPULSADA)(Excepto alumnado repetidor no mesmo centro) DNI, NIE, pasaporte ou documento de identidade doutro Estado da Unión Europea. Certificación académica en que conste o expediente académico e o depósito do título, de ser o caso (acceso directo). Certificado da superación da proba de acceso ao ciclo formativo (acceso mediante proba). Certificado da superación da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos (acceso mediante proba). Certificado do recoñecemento do grao de minusvalidez (en caso de persoas con discapacidade). Dictame técnico facultativo (en caso de persoas con discapacidade). Resolución personalizada da Conselleríade Cultura e Deporte pola cal quen solicita obtén a consideración de deportista galego de alto nivel. Resolución personalizada do Consello Superior de Deportes pola cal quen solicita obtén a consideración de deportista nacional de alto nivel. Volante de inscrición condicional (só para titulacións obtidas no extranxeiro). SOLICITA: A súa admisión para o curso escolar 20 / 20 como alumno/alumna para cursar, por orde de preferencia, os seguintes estudos (no caso de alumnado repetidor, indicar só o ciclo correspondente). CÓDIGO DO CENTRO EN QUE CÓDIGO DO CENTRO EN QUE ORDE CÓDIGO DO CICLO FORMATIVO ORDE CÓDIGO DO CICLO FORMATIVO SE IMPARTA O CICLO SE IMPARTA O CICLO 1 5 2 6 3 7 4 8LEXISLACIÓN APLICABLE- Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en (Para cubrir pola Administración) NÚMERO DE EXPEDIENTEcentros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas RECIBIDOna Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. ________________- Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admisión do DATA DE ENTRADAalumnado nos centros sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos deformación profesional de grao medio e superior en réxime ordinario e para as persoas ____ /____/______adultas. DATA DE EFECTOSFÁGOME RESPONSABLE DA VERACIDADE DOS DATOS RECOLLIDOS NESTA SOLICITUDE. REVISADO E CONFORMESINATURA DA PERSOA SOLICITANTE ____ /____/______ DATA DE SAÍDA ____ /____/______ ,Director /a do centro
 14. 14. ANEXO VIII RENUNCIA Á ADXUDICACIÓN DE PRAZA DE CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DATOS PERSOAIS DO/DA SOLICITANTE APELIDOS NOME DNI DATA DE NACEMENTO ENDEREZO (RÚA, Nº., ANDAR) CÓDIGO POSTAL E LOCALIDADE PROVINCIA TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL EXPÓN: - Que, conforme a súa solicitude de admisión en ciclos formativos de formación profesional de grao ___________, foille asignada praza no centro _________________________________________ no ciclo formativo __________________________________________________ - Que, en virtude do establecido no artigo 19 da Orde do 5 de xuño de 2007 pola cal se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas, desexa renunciar á devandita praza, e permanecer na lista de espera para todos os ciclos formativos que figuran na súa solicitude con carácter preferente ao que lle foi asignado. - Que coñece que esta petición supón a renuncia expresa á praza asignada e a todas as que figuran na súa solicitude nas seguintes ordes de prioridade, e que como consecuencia do proceso de escolarización puidera non ter garantida a praza naqueles ciclos formativos solicitados con maior prioridade. SOLICITA: Que sexa admitida a presente renuncia ao 1º curso polo réxime ordinario. LEXISLACIÓN APLICABLE (Para cubrir pola Administración) - Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. - Orde do 5 de xuño de 2007 pola cal se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e superior en réxime ordinario e RECIBIDO para as persoas adultas. FÁGOME RESPONSABLE DA VERACIDADE DOS DATOS RECOLLIDOS NESTA SOLICITUDE. SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE REVISADO E CONFORME DATA DE ENTRADA , de de 20 / /Sr/a. Director/a do IES_____________________________________________________________________________________________________________________
 15. 15. ANEXO VII SOLICITUDE DE MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CURSO Réxime: … Ordinario … Persoas adultas 20____ 20____ CÓDIGO DO CENTROCentro: __________________________________________________________________________________________Nº de inscrición: ___________________________________________________________________________________Concello: ____________________________________ Provincia: ___________________________________________ NÚMERO DE EXPEDIENTEAdscrito ao: ______________________________________________________________________________________ESTUDOS PARA OS CALES SE DESEXA FORMALIZAR A MATRÍCULA: ciclo formativo de grao … Medio … SuperiorFAMILIA PROFESIONALCICLO FORMATIVO CURSOMÓDULOS(en caso de oferta modular, indicar código)DATOS DO/DA ALUMNO/APrimeiro apelido Segundo apelido NomeTeléfono Teléfono de urxencia Pai Nai Titor/aCentro de procedenciaDatos de nacementoData de nacemento Sexo País Nacionalidade Provincia Concello Localidade (parroquia)Documento de identificación Datos da Seguridade SocialTipo (DNI ou pasaporte) Número Nº de tarxeta sanitaria NUSSDATOS FAMILIARESPaiApelidos e nome Estudos Profesión DNI/pasaporte Lugar de traballo Teléfonos (familiar-traballo)NaiApelidos e nome Estudos Profesión DNI/pasaporte Lugar de traballo Teléfonos (familiar-traballo)Titor/a legalENDEREZOSi (envío de correspondencia): familiar … pai … nai …FamiliarEnderezo (rúa, número, andar) Provincia Concello Localidade Lugar Código postalPai (se é distinto do familiar)Enderezo (rúa, número, andar) Provincia Concello Localidade Lugar Código postalNai (se é distinto do familiar)Enderezo (rúa, número, andar) Provincia Concello Localidade Lugar Código postalESTUDOS ACHEGADOSO/a funcionario/a receptor/a (selo do centro) Fágome responsable dos datos recollidos nesta solicitude Coñezo o establecido sobre o carácter provisisoria da solicitude de matrícula condicionada a que haxa un número mínimo de solicitudes de matrícula admitidas segundo se estableza na Orde do 5 de xuño de 2007, pola cal se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas. __________________________________, ______ de _______________ de 20____ Sinaturai Poña un X no cadro que corresponda

×