Successfully reported this slideshow.

Margriet Solliciteren Linked In April 2012

414 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Margriet Solliciteren Linked In April 2012

  1. 1. Solliciteren... sprin!| leeruit Met een uitgebreid cv en een loutloze solIicitatiebriel alleen kor^n 1e er iegenwoordig nret rneer Crn uber.haupt te worden uitgenodigd vooÍ- een eerste gesprek nroet Le écht opvallen En snel ook. Nlaaihoe? Journaliste Saskia Legein ondeizocht het in de praktiik50 rnaqrlet t8 t12
  2. 2. "Je cv is te zrri,aar en je denkt te strategisch,dat zoeken we niet voor deze functie."Het zouden geweldige pluspunlen moetenzijn voor mij - een stevig cv en een scherpegeest - maar ze zijn zojuist door de personeelschef aan de telefoon Íijntjes wegge- thuis zitten is niet goed voor een mens. brandingis het toverwoord op het slag-zet als totaai nutteloos. "le hebt ook een Een vaste baan dus, hoewel ik geen illu- veld van de betaalde arbeid: maak vanwat... Hoe zeg ik dit nu goed..? Uitbundige sies heb over een vast contract, want jezelf een merk en zet het in de markt!persoonlijkheid. Zo eentje hebben we al in die worden naulvelijks nog gegeven.het team." Daar kan ik het mee doen. Ik AÍgelopen zomer ging ik er {ris tegen- 3O seconden-indrukbedank haar vriendelijk voor de feedback aan, speurde dagelijks websites met Lianne van Wijlick is al vijftien jaaren weet nog net te piepen: "lk vind het vacatuÍes af, schreef me in bij rverving- senior loopbaanadviseur en gespeciali-erg jammer. Als juiiie in drukke tijden een en selectiebureaus en stuurde een tlinke seerd in de eerste indruk. "Personeels-extra communicatie - adviseur of copy- stapel enthousiaste brieven. Natuurlijk managers besteden gemiddeld eenrn riter kunnen gebruiken, neem dan liet ik mijn hoold niet hangen bij de halve minuut aan je brief en cv. Daarinvooral contact met mij op. Ik doe ook eerste afwijzing. Of de tweede, of de valt de beslissing of het de moeitegraag freelance werk voor juiiie. " derde. Ik weet best dat het leven niet waard is om een gesprek met je aan te maakbaar is, hoe roze een heel legioen gaan. Je krijgt maar één kans, dus hetVerkoopjezelf vangeloof in jezelí -ioopbaanadviseurs moet in éen oogopslag helder zijn wieIk ben nu zon acht maanden op zoek naar de wereld ook rvil voorspiegelen. Het je bent en $,at je te bieden hebt."een vaste baan. Ik ben 39, heb een zoontje economisch tij moet een beetje mee- Ik laat Lianne drie van mijn sollicitatie-van vijltien maanden en ben al tien jaar zitten, en dat zit het niet. Je moet een brieven met op de iuncties aangepastezelfstandig journalist en communicatie - beetje geluk hebben, en dat heeft wat cvs zien. De vacatures stonden op despecialist. Dat ging heel lekker, maar de moeite mij te vinden. Maar bij de pak- grootste website in Nederland voorcrisis heeft de opdrachtenspoeling dun ken neer gaan zitten en wachten oP mijn vakgebied. Op die vacaturesgemaakt en de projecten met korte dead- betere tijden? Niks voor mij, en zo komen gemiddeld tussen de twee- enlines zijn vaak lastig te combineren met gebeurt er zeker niks. Ik besiuit mijn driehonderd reacties, dus de concur-de zorgvoor een kleine. Zou ik mijn u,erk aanpak eens kritisch te laten bekijken rentie is enorm. Ik ben benieurTd watniet beter kunnen structureren, zodat de door mensen die er verstand van heb- Liannes eerste indruk van mij is. Nainkomsten zekerder zijn? ik wii ook gríóg ben. Want met een brietie en een cvtje twee uur pÍaten zegtzet "Ik vind je eenureer met collegas rverken, want te veel kom ik er anno 2012 niet meer. Personal leuk en enthousiast mens. Je staat positief in het leven, bent een ondernemende vrouw, nieuwsgierig en positief kritisch. ln je sollicitatietaal bea je soms wat popiejopie. Iets meer af- stand van de lezer zorgt ervoor dat je niet in zijn of haar comfortzone terecht- komt." Een nuttige tip, evenals haar aanbeveling om mijn cv op te frissen met een betere vormgeving en betere omschrijvingen. "Het ziet er nu a1le- maal erg droog uit, dat Past niet bij jouw persoonlijkheid. " Lianne beveelt me ook aan om dichter op de bron te gaan zitten. Slechts dertig procent van alle vacatures wordt openbaar gepubli- ceerd. Dat betekent dat zeventig pro- cent via via wordt vervuld. Daar zitten dus de meeste kansen. Hoe je daar komt? Lianne: "Netvterkenl" > 18 112 rnaqÍiet
  3. 3. Netwerkennieuwe stiil Aaltje rincent, auteur van het boek op een baan te vergroten? Is het in de Het Uerk uinden met s o c ig,l media is het daarmee eens: "De succesvolsle weg buurt of moet je een langere reistijd accepteren? Stap één bestaat uit het in kaart brengen van je persoonlijke toverwoord om werk te vinden, is netwerken. De arbeidsmarkt, of je nu verpleegster, 1S gemiddelde baanduur in Nederland is volkomen onr,oorspelbaar geworden, dus je móet je vakmanschap en je net- officemanager of een gepromor,eerde socioloog bent. achr niet op at er àan vacatures verschijnt, maar ga zeif aan {}pvAmEN rn erk goed bijhouden, want over twee de slag. Maak een shortiist van bedrijven iaar ben je misschien weer op zoek naar in de buurt rvaar ie zou u,illen u,erkea. een baan. Tegenwoordig ontkom je er Wat zou je daar vi,illen doen? Verzamel niet meer aan dat je daarin ondersteu- zo veel mogelijk intbrmatie over de Elevatorpitch ning zoekt bij sociale media, te beginnen bedrijven via hun tvebsites en (at ze Ook werkcoach Fiona Stoop gelooÍt hei brj Linkedln, de websiie voor virtuele doen op social media. Kijk of er mensen lig in netvverken nieurve stijl. Ze heetl ct:s. Zo kun je op de sneiste en meest ef- werken die je kent. Daarbij kan Linkedln een boek geschreven over u,erk rrinden fectieve manier een netwerk opbourven je helpen. iraag oíje een keer een kop v ía Twítt er. " Línke dln is je visitekaartje rnet mensen die werkzaam zijn in de koffie met ze kunt drinken, zodat ztj voor langere termijn. daar zoeken re- sector u,aarin jij werk zoekt. " Maar je kunnen vertellen over hun uerk. cruiters op trefivoorden. TruirÍer is een voordat je ijrrerig een profiel aanmaakt Laat in dat gesprek je interesse en je absolute extra. Ais een recruiter of op Línkedlnmoet je zeker ureten dat vakkennis blijken. bedank ze voor hun HRM-manager (hoofd P&O, red. ) zoekt ie arbeidsmarktklaar bent. Recruiters tijd en vraag tips: iemand anders die je op Twítter enjij past in het profiel. kun hebben een neus voor mensen die half zou kunnen spreken, een boek dat je je meteen schakelen. Bovendien: ieder slachtig solliciteren, die zullen ze nooit moet lezen of een congres dat je kunt een die zakeiijk op Twitter zrt zit er om uitnodigen. Aaltle: "Stel jezelf de vraag bezoeken. rergeet ook niet je aan te te helpen en geholpen te u,orden. dat is of het q,erk dat je zoekt realistisch is: sluiten bij aile belangrijke Linkedln- een van de duidelijkste kenmerken van klopt het aantal gewenste uren met uat groepen injouu, r.akgebied, zo houdje dit medium." Steeds meer bedrijven gebruikelijk is in jouw sector of zul je de r,akdiscussies bij en lrord je eerder zetten hun eigen personeel in bi1 het meer moeten gaan tverken om de kans gevonden door recruiters. " trerven van nieurve medevr.erkers. Ze Tips voor je solticitatiebrief of -nrail a Laat zien dat je je grondig hebt verdiept in het bedrijf: onder- a Voeg een foto van jezelfloe. onden aan de billagen. zoek de website en check eventueeI de per.soneelsbtaden. o Schnijf hetdere zinnen en zorg dat je brief heel concr.eet is. * Zorg voor een paar persoontijke contactmomenten met het o Gebnuik geen venkleinwoorden, negatieve woorden of woor- bednijf. Bet met een aantal aanvultende vragen naan aanlei- den a[smisschien,eventueel,wetlicht enz. ding van de vacatureieksl (is het een nieuwe functie of gaal er lr Gebnuik geen populaire taat, maar ook niet een al te formele iemand weg? Enz.). De meeste personeelsmanagers noteren toon. Lees de vacatunetekst en de website van hel bedrijf welke kandidaten vooraf hebben gebetd. goed door en pas je toon aan op die van het bedrilf. c Ptaats het logo van het bedrijf boven of onder je brief of ge- r Wees wé[ jezetf en probeer" toch een originete invatshoek te bruik hetzelfde lettertype of dezelfde kteur. Zo geef je aan vinden. Laat je br"ief lezen door lwee mensen die jou kennen dat je goed in het bedrijf past. Let op: het ene bedrijf leent zich en die er een goed oordeel over kunnen formuleren. meen voor zon vormgeving dan het andene. o Dubbelcheck ie brief (en cv) op spelfouten en intenpunctie. o Herhaal woorden die in de vacaturetekst voor-komen en die r Ook achteraf belten, ats je bent afgewezen, is belangrijk. Je een bepaalde kwalileit uitdrukken. maakt een positieve indruk als je beleefd vnaagt waarom je * Het betangnijkste in je bnief is de motivatie: wat kun je toevoe- bent afgewezen. Je kunt aangeven dat je graag in het bestand gen aan het bednijf, passend bij de eisen in de vacature? Houd blijft voon ats er weer een vacature komt. En misschien heeft het korl, je cv laat de benodigde ervaning zien. de manager nog tips voon je voor votgende sollicitaties?qo nargriet rs lrz
  4. 4. ïips vocr je cv Handig* websitese Zong voor een mooie, verzorgde en rustige [ay-out: je cv is ie a soiliciteren. s tartp agina. nl visitekaartje. Gebruik hier en daar kleur en/of kieine i[[ustra- a lo o pb aanbegeleidíng. startpagina.nl ties als dat passend is en kies een prettig lettertype. e www.1 23test.nUb eroepskeuzeíest/ - v ooreVoeg in de personalia de Link naar je Linkedln-profieltoe. verschitlende tests.a Plaats een kleurenpasfoto boven aan of naast je personalia. o www.loopbaanadvies.neÍ/ - loopbaan-o Ptaats onder de pensonalia 1e profiet of elevator pitch.Deze advrseurs bij jou in de regio. catchy schets van wie ie bent en wat ie kunt, gebruik je ook als e www. daily motio n. c o rn/v ide o /xci ay d-de- je met mensen in gesprek r^aakt over wat voor werk ie zoekt. mensentuin-deei-1-school - hoe de eerster Vermeld in je cv atLeen de werkervaring die relevant is voor indruk van een sotLicitant vaak at binnen vijf de functie. Herhaal woorden die bij de functie-eisen in de seconden wordt vaslgestetd. vacatune worden vermeld. * www. carr ter etii ger.nl/carr ier e/ zelfmarke-a Benoem eventuele gaten in ie cv kort en in positieve bewoor- ting/elevator-pitch - maak een korte, pakken- dingen. Bijvoorbee[d:reis van acht maanden door Amerika. de pnesentatie van iezelf die ]e op feesties en time-out wegens grootbrengen kinder"en. Bii een peniode op sollicitaties soepeI kunt laten vallen. zonder werk: vermeld dat ie in-between jobs bent, of op weg * www.intermedioir.nl - voor oniéntatie, advies naar een nieuwe uitdaging met loopbaanbegeteiding en vacatures.a Houd ie cv maximaaltwee paginas lang. o http:/h»eetiobs.ni - ovenzicht van vacatures die op de bekende websites staan, maar ook die alteen op Twitterverschijnen. o http:/ /v acalure.twítlergids.nl - top-1 00 van vacatune-overzichtPagi nas.zoeken in hun Linkedln- enTtuitter- Bingio!netwerken naar een potentiële nieu,ve Ik pimp mrjnLínkedln Pagina en net Nuttige bcekencollega. Het kost minder ge1d, en er als ik zit te puzzelen op een pakkende e Welke kleur heeftiouw parachute? fi996komen betere kandidaten. "Het is elet,ator pIrch i oor miin nieurve eerste dnuk; 201l taatste druk), Richanddus van belang dat je je profileert als Trvitteraccount. rolt er een mailtje Boltes, € 24,95. Een ktassieker, ook wel deeen vakspecialist en contact iegt met mijn inbor binnen met de woorden wenkzoekendenbijbeI genoemd. Bottes geeitandere vakspecialisten. Op Linke dln en waar ik al acht maanden van droom, een gedetailleerd plan om le carrière of je fruirer moet ie duidelijke steekuoor- Job Opportunítu: FacultY of leven te veranderen.den kiezen om jezelf te omschrijven Communic ations and J ournalism . Eeo o Solliciteren... doe je zol (2009), Vera Bot,zodat iouw doelgroep jou meteen Ierse kennis kuram oP haar zoektocht €,24,75. De voorbeeLden in dit boek zijnr,indt. Daar gaat het om in 2012: naar iemand met internationale ioegesneden op secretaressen en manage-personalbranding." Aha, daar is die media- en communicatie-ervaring ment-assistenten, maar iedereen die op zoekterm ,veerl l,{aar hoe zorg ie dat ie mlin Linkedln-profiel tegen. Ik blijk is, vindt hierin concreïe tips. Ook gratis teiezelf in een klinkende slogan kunt precies de juiste ervaring te hebben downloaden op wwvo.manageme ntsup port-samenvatten? Lianne van Wijlick: om te helpen een lesprogramma voor nVf iles / do c ume nte n/ E - b o o k -S o llic ite r e n p df . "Maak een eleuator pifchvoor jezelf. tu,eedejaarsstudenten van de a #Twitter werkÍi (201.i ), Fiona Stoop, € 14,99. Daarin schets je in tlvee zinnen uie je Hogeschoolsamen te stelien. en er Fiona Stoop geeft tips voot" het opzetten en bent en wat je goed kunt. Zie het als de misschien ook te doceren. Of ik geïn gebruiken van een persoonliike TwitÍer slogan waarmee je iezelf op de arbeids teresseerd ben? Ongeloof-lijk, ik speel pagina die de kansen op een baan vergroot. markt aanprijst. Schroom niet om je al jaren met de gedachte studenten te EWerkvindenmet social medio (2011), Aattie eleuator pitch te laten vallen op ieest- helpen bii hun eerste stappen in mijn Vincent, € 15,95. Aaltje Vincent neemt ie mee jes, op het schoolplein en op je sociaie prachtige vak. Dit is een prachtige in alle stappen van het wervings- en selec- media-profielen. Hoe meeÍ mensen kans. Ik zet onmiddellijk mijn roze tieproces en hoe men daarbinnen met socia[ rveten wie je bent, tvat je kunt en geloof in mezelí-bril op en zoek op media wenkt. waar je wilt rverken, hoe groter de internet naar de beste tips voor sollici- § Hedendoogs solliciteren(2011), Kees Cohen kans dat ze aan jou denken a1s zij iets tatiegesprekken. Over trvee dagen is € 16,50. Een praktische gids met lips, check- horen." hel zov er : finger s cr o s s ed... tists, oeieningen en adviezen van recruitens. t8 12 ÍrErqnd

×