Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

libridjets-NTNU prosjekt, e-reader, students working with new technology

441 views

Published on

lesebrett prosjektet ved NTNU
forfatter Alexandra Angeletaki

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

libridjets-NTNU prosjekt, e-reader, students working with new technology

 1. 1. Libridgets-2010Libridgets-2010 Et miljøvennlig og tverrfagligEt miljøvennlig og tverrfaglig prosjektprosjekt Alexandra Angeletaki NTNU bibliotek Bilde Morten Oddvik
 2. 2.  Hvordan kan bibliotekene spille enHvordan kan bibliotekene spille en aktiv rolle i å binde sammen teknologi,aktiv rolle i å binde sammen teknologi, fagkunnskap og læring.fagkunnskap og læring.  Hvordan kan vi promotereHvordan kan vi promotere digitale ressursene?digitale ressursene?
 3. 3.  Hvor startetHvor startet vi?vi?  HvemHvem samarbeidet vi med?samarbeidet vi med?  UtfordringeneUtfordringene??
 4. 4. Nytt og gammeltNytt og gammelt  PLU 46 studenterPLU 46 studenter  12 med lesebrett12 med lesebrett  77 iPadiPad  55 KindleKindle
 5. 5. MålgruppeneMålgruppene  UndervisningUndervisning  UndersøkelserUndersøkelser  IndividuelleIndividuelle tilbakemeldingertilbakemeldinger  EvalueringsmøterEvalueringsmøter  IntervjuerIntervjuer læringsmiljø evaluering Input-environment -output modell Studentens egenskaper før start Studentens egenskaper etter endt prosjekt Prosjektgruppens refleksjonPilotprosjekt
 6. 6. Se nærmere på:Se nærmere på:  I hvilken grad/hvorfor blir biblioteketsI hvilken grad/hvorfor blir bibliotekets e-resurser ikke brukte-resurser ikke brukt ..  Hva slags behov har studentene?Hva slags behov har studentene?  Hva slags krav er det fra fagmiljøene?Hva slags krav er det fra fagmiljøene?
 7. 7. Har vi argumenter?Har vi argumenter?  BachelorsBachelors utgifter for pensum for enutgifter for pensum for en arkeologistudent (betale selv):arkeologistudent (betale selv): 20.00020.000  Papirforbruket ved Dragvoll biblioteketPapirforbruket ved Dragvoll biblioteket uke 44-50 i 2009 totalt:uke 44-50 i 2009 totalt: 557.353557.353
 8. 8. Digital versus papirDigital versus papir
 9. 9. MiljøvennlighetMiljøvennlighet  MellomMellom 3-4 mill.3-4 mill. Bøker makuleres hvert årBøker makuleres hvert år ii NorgeNorge  30 mill.30 mill. Bøker transporteres hvert årBøker transporteres hvert år,, tilsvarertilsvarer 150150 fotballbaner fulle av trærfotballbaner fulle av trær KildeKilde:: ForbrukerinspektøreneForbrukerinspektørene, 2010, 2010
 10. 10. StudentenesStudentenes tilbakemeldingertilbakemeldinger -positive-positive  Alt påAlt på ettett brettbrett  MiljøvennligMiljøvennlig  GodGod lesbarhetlesbarhet  FærreFærre mediermedier samtidigsamtidig
 11. 11. TilbakemeldingerTilbakemeldinger  Kindle mangler sidetallKindle mangler sidetall  Kindle ikkeKindle ikke mulig å bla eller notere påmulig å bla eller notere på pdfpdf  Iannotate kosterIannotate koster  iPadiPad ”ŔŠsynkronisere på tvers av ulikesynkronisere på tvers av ulike standarder og plattformerstandarder og plattformer kan værekan være frustrerendefrustrerende””
 12. 12.  Klare fordeler:Klare fordeler:  Samle store mengder tekstSamle store mengder tekst  GodGod lesbarhetlesbarhet  Lett tilgang til litteraturLett tilgang til litteratur  Ulemper:Ulemper:  TTeknologieknologi ikkeikke godt nok utviklet for akademiskgodt nok utviklet for akademisk brukbruk  Interesse for teknologiInteresse for teknologi
 13. 13. ””Hva er den viktigste erfaring, kunnskap, egenskap osvHva er den viktigste erfaring, kunnskap, egenskap osv du har tilegnet deg ved å bruke lesebrett i dette faget?du har tilegnet deg ved å bruke lesebrett i dette faget?””  At kunnskapen er lettere tilgjengelig. ManAt kunnskapen er lettere tilgjengelig. Man kan sitte å lese den i sofaen på enkan sitte å lese den i sofaen på en behagelig måte.behagelig måte.  At lesebrett absolutt fungerer somAt lesebrett absolutt fungerer som erstatning til bøker på mange måter.erstatning til bøker på mange måter.  Jeg har satt meg raskere inn i pensum ennJeg har satt meg raskere inn i pensum enn noen gang fordi jeg hadde alt tilgjengelignoen gang fordi jeg hadde alt tilgjengelig fra første forelesning.fra første forelesning. 
 14. 14. UndersøkelseUndersøkelse II ogog IIII UI: 40UI: 40 avav 4646 deltagere svartedeltagere svarte  93%93% foretrekkerforetrekker å leseå lese på papirpå papir UII: 10UII: 10 avav 1010 svartesvarte  50%50% foretrekkerforetrekker å leseå lese påpå papirpapir
 15. 15. ErEr valgetvalget politisk?politisk?  Påvirker viPåvirker vi studentene?studentene?  Blir vi påvirket avBlir vi påvirket av teknologi?teknologi?  Hvordan kan vi måleHvordan kan vi måle effekten?effekten?  Hva slags læreutbytteHva slags læreutbytte har man?har man?
 16. 16. NTNUNTNU BiblioteketBiblioteket  SStor del av budsjett digitaletor del av budsjett digitale ressurserressurser  IkkeIkke brukt i den grad vibrukt i den grad vi ønskerønsker  StoreStore ebokpakker inneholderebokpakker inneholder lite pensumlite pensum  ModeratModerat tilgjengelighettilgjengelighet
 17. 17. MarkedsfMarkedsføring av døring av digitaleigitale ressurserressurser ved biblioteketved biblioteket  Lesebrettene kan giLesebrettene kan gi positivpositiv oppmerksomhetoppmerksomhet rundt digitalerundt digitale ressurserressurser  Avisene ogAvisene og bloggerblogger skriver omskriver om demdem  Kva medKva med kommersialiseringenkommersialiseringen??
 18. 18. HvaHva prosjektetprosjektet har generert avhar generert av kontaktkontakt  KopinorKopinor  Andre universitetsbibliotekAndre universitetsbibliotek  BiblioteksdirektørenBiblioteksdirektøren  Rektors stab NTNURektors stab NTNU  IT-avdelingaIT-avdelinga på HF, NTNUpå HF, NTNU
 19. 19. E-pensumtjenesterE-pensumtjenester vedved biblioteketbiblioteket  Vi har prøvd produksjon av digitaleVi har prøvd produksjon av digitale kompendierkompendier ved biblioteket.ved biblioteket.  MuligMulig oppgaveoppgave for biblioteketfor biblioteket  OpphavsrettigheterOpphavsrettigheter største hinderstørste hinder  I tillegg til andreI tillegg til andre aktøreraktører
 20. 20. Veien videre?Veien videre? Større samarbeid:Større samarbeid: Oslo-Stavanger-AgderOslo-Stavanger-Agder  Forlag: TapirForlag: Tapir  Mange utfordringer.Mange utfordringer. Takk til alle dere!Takk til alle dere!

×