An  ICT   Zes scenario’s voor de ICT-   infrastructuur van een   3accountantskantoor   Aart in ’t Veld   De wen...
ICT  AnScenario 2: optimaliseren huidige       scenario 3. Inhoudelijk is er wel een    breide eigen infrastruc...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zes scenarios voor de IT infrastructuur van een accountantskantoor

514 views

Published on

Zes scenarios voor de IT infrastructuur van een accountantskantoor, gepubliceerd in Accountancynieuws 2011-22 van 09-12-2011.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zes scenarios voor de IT infrastructuur van een accountantskantoor

 1. 1. An ICT Zes scenario’s voor de ICT- infrastructuur van een 3accountantskantoor Aart in ’t Veld De wensen zijn eenvoudig. ICT moet goed beveiligd zijn, medewerkers moeten overal geval is en de applicatie draait technisch – ook thuis – kunnen inloggen, toegang moet ook mogelijk zijn via smartphones en stabiel en de performance is goed, dan tablets. Achter wensen die in een zin zijn samen te vatten, liggen er werelden van zal het uitgangspunt meestal zijn om mogelijkheden en scenario’s om de ICT-infrastructuur binnen een kantoor te regelen. deze applicatie te handhaven. Een aantal mogelijkheden op een rij. In de tweede plaats komen de vragen: is de stabiliteit en performance van het ei- veel applicaties zijn nog niet in een ech- D e manier waarop ICT wordt ge- bruikt, kan behoorlijk verschillen tussen organisaties. Toch zijn er ook veel te webbased variant beschikbaar of de webbased versie biedt nog onvoldoende gen systeem goed en is de bestaande in- frastructuur nog toekomstbestendig? In de derde plaats komt de vraag: is de overeenkomsten in de ICT-wensen bij functionaliteit. infrastructuur al gecentraliseerd? Dit middelgrote en kleinere accountantskan- geldt met name bij organisaties met toren: Voor sommige applicaties, zoals de fi- meerdere vestigingen. Als dit niet het ge- medewerkers moeten overal toegang nanciële en salarisadministratie, zijn ove- val is, heeft dit invloed op de te nemen hebben tot cliëntgegevens; rigens al wel langere tijd echte webappli- maatregelen om overal toegang te krijgen het gebruik van nieuwe soorten appara- caties beschikbaar. tot applicaties en cliëntgegevens. ten moet mogelijk zijn. Medewerkers De vierde vraag luidt: is er voldoende gebruiken privé de nieuwste dingen en Integratie en SBR kennis in huis om de infrastructuur en willen het bij het werk niet met minder Een van de ontwikkelingen, die na ja- het technisch onderhoud aan de applica- doen; ren afwachten nu echt doorzet, is ties op het juiste niveau te houden? de noodzaak van een goede beveiliging SBR. Om aanleveringen van o.a. de van het geheel wordt steeds meer on- SBR-kredietrapportage naar de ban- Scenario’s derkend, waarbij het woord beveiliging ken efficiënt te kunnen doen, is een Op basis van deze wensen en aandachts- breed moet worden uitgelegd en ook vergaande integratie tussen allerlei ge- punten kunnen we een aantal scenario’s continuïteit eronder valt. gevensbronnen nodig. Inhoudelijk ga bedenken voor de inrichting van de ICT- ik daar nu niet verder op in, maar bij infrastructuur in een accountantskan- Als een organisatie uit meerdere vestigin- het inrichten van de infrastructuur toor. De basisvoorwaarde voor ieder sce- gen bestaat, kunnen hier nog zaken bij voor de komende jaren is het wel van nario, inclusief mogelijke variaties, komen als organisatiebreed toegang ver- belang om er rekening mee te houden, bestaat uit stabiele dataverbindingen met zorgen tot applicaties of informatie of dat de technische gegevensuitwisse- voldoende bandbreedte. het integreren van processen. ling tussen applicaties geen belemme- ring meer vormt voor inhoudelijke in- Scenario 1: zelf blijven doen Huidige situatie applicaties tegratie. In het gunstige scenario dat zowel de ap- Met betrekking tot de huidige ICT-infra- plicaties als de infrastructuur berekend structuur komt een aantal zaken vrijwel Andere aandachtspunten zijn op de toekomst, de infrastructuur is altijd overeen tussen heel veel kantoren: Naast de aan het begin reeds genoemde gecentraliseerd en er voldoende kennis in de basis van de infrastructuur wordt ge- wensen m.b.t. de ICT, zijn er nog meer huis is om dit zo te houden, kan de keuze vormd door een op Microsoft Win- aspecten waar kantoren rekening mee worden gemaakt om alles zelf te blijven dows-gebaseerd netwerk. De belang- moeten houden; daarbij heb ik niet de doen. Voor de benodigde uitbreidingen rijkste reden hiervoor is dat de meeste illusie te denken dat de hierna volgende kan gekozen worden om zelf de kennis gebruikte applicaties binnen de accoun- opsomming volledig is. In de eerste op te doen of deze in te kopen. Bij ver- tancy alleen voor dit besturingssysteem plaats is er de vraag: zijn de applicaties vanging van apparatuur of applicaties is beschikbaar zijn; inhoudelijk nog voldoende? Als dat het een herbeoordeling aan te bevelen.24 www.accountancynieuws.nl
 2. 2. ICT AnScenario 2: optimaliseren huidige scenario 3. Inhoudelijk is er wel een breide eigen infrastructuur (scenario’sinfrastructuur groot verschil, want de verantwoorde- 1, 2, 3 en 5) spelen dan bijna geen rolAls de applicaties voldoen, maar de infra- lijkheid voor de investeringen en het be- meer. Daar staat wel een nadeel tegen-structuur niet helemaal, verdient het de heer liggen nu bij de hostingpartij. Ove- over. Voor de integratie van de verschil-voorkeur om eerst na te gaan of daarin rigens zijn performance en stabiliteit in lende applicaties zijn meerdere partijenverbetering mogelijk is. Hierin zijn aller- dit scenario niet altijd gegarandeerd en nodig. Dat loopt niet altijd even soepel.lei varianten mogelijk. Een paar voorbeel- ook als het gaat om continuïteit is er Overigens is wel te verwachten dat ditden: bijvoorbeeld niet altijd een uitwijkloca- scenario over een aantal jaren de stan- als de performance of stabiliteit van het tie geregeld in het geval van een ernsti- daard zal zijn. systeem niet goed is, kan een gespecia- ge calamiteit. Dit scenario heeft andere liseerde partij hier mogelijk verbetering risico’s dan een eigen infrastructuur. Thin clients in brengen. Dit brengt kosten met zich Breng deze risico’s goed in kaart voor u Tot slot nog een paar opmerkingen over mee, maar die kosten zijn er ook als de in zee gaat met een hostingpartij. thin clients. In bijna alle scenario’s speelt situatie niet wordt verbeterd. Hooguit centralisatie op basis van de oplossingen zijn ze in het eerste geval wat meer Scenario 5: hosting eigen infra- van Microsoft en/of Citrix een rol. Het zichtbaar; structuur met extern beheer ligt dan voor de hand om gebruik te gaan in een kleine organisatie met één vesti- Dit is een combinatie van de scenario’s maken van thin clients, zoals ook Marti- ging is het mogelijk om iedereen op af- ne van de Merwe in haar artikel al heeft stand toegang te geven tot zijn eigen beschreven in AN afl. 19, 2011. computer op kantoor. Soms is het vol- ‘...veel overeenkomsten in doende om één extra server in te zetten de ICT-wensen bij Thin clients zijn qua hardware (nog) voor de externe toegang. Met een gerin- middelgrote en kleinere niet goed berekend op de moderne me- ge inspanning kan dan mogelijk al het accountantskantoren.’ dia, waarin veelvuldig gebruik wordt gewenste doel worden bereikt; gemaakt van video en audio. Daarnaast het beheer blijft in dit geval wel de ei- lopen de op de thin clients gebruikte gen verantwoordelijkheid. Als dat niet 3 en 4. Het kantoor doet zelf de investe- versies van de clientsoftware van Mi- de bedoeling is, vervalt dit scenario. ringen, realiseert zelf een serverruimte crosoft (RDP) en Citrix (ICA) nogal of huurt ruimte in een professioneel eens achter bij de versies die voor ge-Scenario 3: centraliseren datacenter voor de apparatuur. De in- wone computers beschikbaar zijn.Een minder voor de hand liggend sce- richting en het beheer worden dan ver- Met name voor modernere ontwikke-nario is het zelf gaan centraliseren van zorgd door een externe gespecialiseer- lingen, zoals video en audio, maar ookde infrastructuur met behulp van op- de partij. Het nadeel hiervan is dat de voor het gebruik van meerdere monito-lossingen van Microsoft en/of Citrix. investeringen voor eigen rekening ko- ren per werkplek, is dit soms hinder-Telt een organisatie meerdere vestigin- men. Extra aandacht verdient hierbij lijk. En als laatste: nu is op een thingen met per vestiging een eigen infra- wel de exit-strategie: maak vooraf dui- client alleen een ICA- of RDP-client no-structuur, dan kan dit een belemme- delijke afspraken met de beherende dig. Mogelijk is er in de nabije toekomstring zijn om de aan het begin van dit partij over de werkwijze voor een even- alleen nog een browser nodig. Zorg dat uartikel genoemde wensen te realise- tueel afscheid en het overgaan naar een thin clients kiest die dit aan kunnen. Anren. In een grotere organisatie kunnen andere beheerder.er redenen zijn om de infrastructuur ineigen beheer op te gaan bouwen en Scenario 6: volledig webbasedzelf de kennis in huis te halen, maar De meeste webbased applicaties zijn nude scenario’s 4, 5 of 6 liggen meer nog op zichzelf staande oplossingen.voor de hand als de centralisatie nog Met name voor kantoren die nu met eenmoet beginnen. volledig geïntegreerde ERP-oplossing werken is het overgaan naar zulke los-Scenario 4: hosting staande applicaties vaak niet wenselijk,Als de infrastructuur niet voldoet en de omdat dan de voordelen van de bestaan-applicaties wel, dan is het op huurbasis de integratie deels verloren gaan.afnemen van de applicaties bij een hos- Wanneer een aanzienlijk deel van de in-tingpartij een reële optie. Veel applicaties frastructuur of de applicaties aan ver-zijn gebaseerd op Windows. Een hos- vanging toe is, verdient het aandachttingpartij kan ze dan in de meeste geval- om na te gaan of het volledig gaan wer-len via Microsoft- en/of Citrixoplossin- ken met webapplicaties mogelijk is. Degen beschikbaar stellen. Technisch afhankelijkheid van één partij (scenario Aart in ’t Veld is verbonden aan Visser & Vissermaakt dit dus niet zoveel verschil met 4) en het nodig hebben van een uitge- Accountants. www.accountancynieuws.nl 25

×