Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CHAPTER 1
เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
 “ เทคโนโลยี ” หมายถึง การนําแนวคิดหลักการ เทคนิค วิธีการ
กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงาน
ต่าง...
1. ประสิทธิภาพ
(Efficiency)
2.ประสิทธิผล
(Effectiveness)
4.ปลอดภัย
(Safety)
3.ประหยัด
(Economy)
เทคโนโลยี(ก่อ
ให้เกิด)
 “นวัตกรรมการศึกษา” คือ การทําสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดหรือการ
กระทํา หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่...
ลักษณะเด่นที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา
1. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนอาจใช้เป็นของเก่าที่ใช้ในอดีตแล้ว
นํามาปรั...
พัฒนาพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆ
 การพัฒนาการการศึกษาที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีการศึกษาในอดีต เราสามารถแบ่งออกเป็น...
2) พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ค.ศ.1700-1900 (พ.ศ.2243-
พ.ศ.2443) ก่อนปี ค.ศ.1800
 ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 สิ่งต่าง ๆ เห...
3.) เทคโนโลยีการศึกษา ค.ศ.1900-ปัจจุบัน (พ.ศ.2443-ปัจจุบัน)
ใน ค.ศ. 1900 William James ได้เขียนหนังสือชื่อ Talks to Teache...
ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา
 Barbara และ Rita (1994 อ้างถึงในสุมาลี ชัยเจริญ, 2551) ได้อธิบาย
นิยามดังกล่าวของเทคโนโลยีกา...
กระบวนการเรียนรู้
ทฤษฎีการ
ปฏิบัติ
การประเมินผล การพัฒนา
การจัดการ
การออกแบบ
การใช้
ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขอบข่า...
1.กระบวนการ ในที่นี้ หมายถึง ลําดับของการปฏิบัติการหรือกิจกรรม
ที่มีผลโดยตรงต่อเทคโนโลยีการสอน
2.แหล่งการเรียนรู้(Resource...
มีความเหมือนแตกต่างหรือสัมพันธ์กันอย่างไร
 “ เทคโนโลยีการศึกษา ” (Educational Technology) เป็นกระบวนการที่มีการบูรณา
การอ...
การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้แก้ปัญหา
เกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมได้...
1. นาย ฤทธินันท์ ห่อคนดี 523050372-1
2. นางสาวสุธาสินี วิลัยปาน 523050379-7
3. นางสาวเสาวภา แสงวุธ 533050448-5
4. นางสาวเส...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CHAPTER 1 เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมการศึกษา

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

CHAPTER 1 เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมการศึกษา

 1. 1. CHAPTER 1 เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
 2. 2.  “ เทคโนโลยี ” หมายถึง การนําแนวคิดหลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงาน ต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น การเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม ธุรกิจและความมั่นคงของประเทศ ต่างก็นําเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพของตนอย่างเต็มที่ อันจะเอื้ออํานวย ในด้านต่างๆ ดังนี้ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551) ความหมาย เทคโนโลยี เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการศึกษา
 3. 3. 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 2.ประสิทธิผล (Effectiveness) 4.ปลอดภัย (Safety) 3.ประหยัด (Economy) เทคโนโลยี(ก่อ ให้เกิด)
 4. 4.  “นวัตกรรมการศึกษา” คือ การทําสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดหรือการ กระทํา หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการ ทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ของการเรียนการสอน ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
 5. 5. ลักษณะเด่นที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา 1. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนอาจใช้เป็นของเก่าที่ใช้ในอดีตแล้ว นํามาปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น 2. มีการ ศึกษา ทดลอง โดยอาศัยหลักการทฤษฎี มาใช้อย่างเป็น ระบบ 3. มีการพิสูจน์ด้วยการทดลองหรือวิจัย 4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน หากว่า สิ่งใหม่ นั้นได้มีการ เผยแพร่จนเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แล้วจะกลายเป็นเทคโนโลยี
 6. 6. พัฒนาพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆ  การพัฒนาการการศึกษาที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีการศึกษาในอดีต เราสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้คือ  1) ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปี ค.ศ.1700 การศึกษาช่วงเวลาดังกล่าวมีการพัฒนาการที่ช้ามาก การจัดการเรียนการสอนอยู่ในกลุ่มคนเล็ก ๆ การ สื่อสารยังไม่เจริญ การจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษามีดังนี้ 1. เทคโนโลยีการศึกษาของกลุ่มโซฟิสต์ รูปแบบการสอนของกลุ่มโซฟิสต์มี 3 ขั้นตอนคือ - เตรียมคําบรรยายอย่างละเอียด - เปิดโอกาสให้ผู้ฟังเสนอแนะให้บรรยายในสิ่งที่เขาต้องการรู้ - บรรยายตามความต้องการของผู้บรรยายหรือผู้ฟัง
 7. 7. 2) พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ค.ศ.1700-1900 (พ.ศ.2243- พ.ศ.2443) ก่อนปี ค.ศ.1800  ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ความขาด แคลนสถานที่เรียนเริ่มเป็นปัญหาสําคัญ ดังนั้น ปัญหาเรื่องประชากรอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้จึงเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับประชาชนที่ยากจนในอเมริกาในยุคนั้น ประกอบกับใน ช่วงเวลานี้มีการพัฒนาขยายงานด้านอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน และบ้านเมืองมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการทางการศึกษาก็สูงขึ้นเป็นเงา ตามตัว แต่วิธีการสอนแบบเก่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงได้เกิดระบบแลนคา สเตอร์ขึ้นมาในอเมริกา เพื่อจัดการศึกษาแบบมวลชน (Mass Education) ซึ่งเสนอวิธี การศึกษาแบบประหยัด
 8. 8. 3.) เทคโนโลยีการศึกษา ค.ศ.1900-ปัจจุบัน (พ.ศ.2443-ปัจจุบัน) ใน ค.ศ. 1900 William James ได้เขียนหนังสือชื่อ Talks to Teacher on Psychology อันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างศิลปะและ วิทยาศาสตร์ในการสอนนั่นก็หมายความว่า ได้เริ่มมีผู้นําวิธีการทาง วิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการสอนกันแล้ว และในปีเดียวกันนี้ John Dewey (1859-1952) ได้นําวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการสอน และทําให้ ห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการทดลองด้วย
 9. 9. ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา  Barbara และ Rita (1994 อ้างถึงในสุมาลี ชัยเจริญ, 2551) ได้อธิบาย นิยามดังกล่าวของเทคโนโลยีการศึกษา คือ ทฤษฎีและการปฏิบัติใน ขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การพัฒนา การใช้การจัดการ และ ประเมินผล ของกระบวนการและแหล่งการเรียนสําหรับการเรียนรู้ ดังจะ เห็นความสัมพันธ์ของขอบข่ายทั้ง 5 ได้แก่ การออกแบบ (Design) การพัฒนา(Development) การใช้(Utilization) การจัดการ(Management) และการประเมิน (Evaluation) ดังแสดงไว้ในภาพและมีรายละเอียดดังนี้
 10. 10. กระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการ ปฏิบัติ การประเมินผล การพัฒนา การจัดการ การออกแบบ การใช้ ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา
 11. 11. 1.กระบวนการ ในที่นี้ หมายถึง ลําดับของการปฏิบัติการหรือกิจกรรม ที่มีผลโดยตรงต่อเทคโนโลยีการสอน 2.แหล่งการเรียนรู้(Resources)เป็นแหล่งที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงสนับสนุนระบบ และวัสดุการสอนตลอดจนสิ่งแวดล้อม 3.การเรียนรู้(Learning)วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีการสอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและ ส่งผลต่อการเรียนรู้โดยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้และทําให้เกิด ความกระจ่างชัดในการเรียนรู้ เป็นวัตถุประสงค์ของการสอน ขอบข่ายของกระบวนการและแหล่งการเรียนรู้ (Process and Resource)
 12. 12. มีความเหมือนแตกต่างหรือสัมพันธ์กันอย่างไร  “ เทคโนโลยีการศึกษา ” (Educational Technology) เป็นกระบวนการที่มีการบูรณา การอย่างซับซ้อนเกี่ยวกับบุคคลกรรมวิธี แนวคิด เครื่องมือ และองค์กรเพื่อนําไปใช้ในการ วิเคราะห์ปัญหา สร้างประยุกต์ ใช้ประเมินผลและ จัดการแก้ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์ในทุกลักษณะ หรืออาจกล่าวได้ว่า “เทคโนโลยี การศึกษา” และขั้นตอนการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มีการออกแบบ เลือก และนํามาใช้เพื่อใช้ เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย คือ การเรียนรู้ นั่นเอง  “ เทคโนโลยีการศึกษา ” หรือเทคโนโลยีการสอน (Instructional Technology)หมายถึง ทฤษฎี และการปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการ และการ ประเมินของกระบวนการและแหล่งเรียนรู้สําหรับการเรียนรู้ (Seels, 1994) ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
 13. 13. การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้แก้ปัญหา เกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร คือนํามาใช้ในการเรียนการสอน เช่นในเรื่องการเรียนอาจจะมีปัญหาในเรื่องการสมัครเว็บไซค์หรือการ ส่งงานทางอินเตอร์เน็ตที่ไม่เคยทํามาก่อน แต่ตัวเราเองก็ควรที่จะแก้ไข ปัญหา ด้วยการค้นหาคําตอบด้วยตัวเราเอง และจะต้องเรียนรู้และนํามา ปรับใช้ในการใช้เทคโนโลยีที่ตัวเราเข้าใจ
 14. 14. 1. นาย ฤทธินันท์ ห่อคนดี 523050372-1 2. นางสาวสุธาสินี วิลัยปาน 523050379-7 3. นางสาวเสาวภา แสงวุธ 533050448-5 4. นางสาวเสาวลักษณ์ แสงวุธ 533050450-8 สมาชิกกลุ่ม

×