η εκρηξη του βεζουβιου

512 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

η εκρηξη του βεζουβιου

  1. 1. Ο Βεδμύβημξ είκαη ημ μόκμ εκενγό εθαίζηεημ ζηεκεπεηνςηηθή Γονώπε, θαη έπεη δεμημονγήζεη μενηθέξαπό ηηξ μεγαιύηενεξ εθαηζηεηαθέξ εθνήλεηξ ηεξΗπείνμο. Βνίζθεηαη ζηε δοηηθή αθηή ηεξΙηαιίαξ, με ζέα ημκ θόιπμ θαη ηεκ πόιε ηεξΝάπμιεξ θαη θάζεηαη ζημκ θναηήνα ημο ανπαίμοεθαηζηείμο Somma. Ο Βεδμύβημξ είκαη πημ δηάζεμμξγηα ηεκ έθνελε ημο 79 μ.Χ. πμο θαηέζηνερε ηηξνςμασθέξ πόιεηξ ηεξ Πμμπείαξ θαη Herculaneum.Ακ θαη ε ηειεοηαία έθνελε ημο εθαηζηείμο ήηακ ημ1944, ελαθμιμοζεί κα πανμοζηάδεη έκα μεγάιμθίκδοκμ γηα ηηξ πόιεηξ πμο ηεκ πενηβάιιμοκ, εηδηθάε πμιοζύπκαζηε μεηνόπμιε ηεξ Νάπμιεξ.
  2. 2. Αοηή ε μεγάιε έθνελε ημο Βεδμοβίμο είπε ςξαπμηέιεζμα κα θαιοθζεί μιόθιενε ε πόιε μεέκα ζηνώμα ζηάπηεξ θαη ειαθνόπεηναξ 6-7 μ.Καπκόξ έβγαηκε από ημ εθαίζηεημ μένεξ πνηκ, όμςξεθείκε ηεκ εμένα ημ ζύκκεθμ ζηάπηεξ θαη θαπκμύ ήηακπημ ρειό, πημ μαύνμ! Σεηζμηθέξ δμκήζεηξ θαη ηνμμενή βμή ηνάκηαδακ γε θαη μονακό… Ποναθηςμέκα θμμμάηηα πεηνςμάηςκ θαη θαοηή ιάβα έπεθηακ πακημύ. Τα αένηα θαη ε ζηάπηε από ηεκ έθνελε ζπεμάηηζακ έκα θοζηθό ζύκκεθμ πάκς από ηεκ Πμμπεία θαη πνμθάιεζακ ημ ζάκαημ από αζθολία ζε πμιιμύξ άηοπμοξ ακζνώπμοξ.
  3. 3. Οη 3000 θάημηθμη ηεξ Πμμπείαξ δεκπνόιαβακ κα θύγμοκ , θαη ζάθηεθακθάης από πέηνεξ, ζηάπηε θαη 4,5μέηνα ηέθναξ. Η θαηαζηνμθή ήηακμιμθιενςηηθή.
  4. 4. Πμιιμύξ αηώκεξ ανγόηενα , ημ 18μ αηώκαμ.π., έγηκακ ζοζηεμαηηθέξ ακαζθαθέξ πμοέθενακ ζημ θςξ μηα πόιε μ’ έκα πενίπμοειιεηπηηθό ζπήμα, 3πμ. Δηάμεηνμ, με μπηώπύιεξ θαη πμιιά θηίνηα θαιμδηαηενεμέκα απόηεκ εθαηζηεηαθή ζηάπηε. Σήμενα ε Πμμπείαείκαη έκα μμκαδηθό οπαίζνημ μμοζείμ. Τα 2/5ηεξ πόιεξ παναμέκμοκ αθόμα ζαμμέκα…

×