ปฏิบัติการที่ 2 การอบแห้ง
วัตถุประสงค์ <ul><li>เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการหาค่าความชื้น และอัตราการสูญเสียน้ำของอาหาร ในการอบแห้ง โดยใช้ Tray ...
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างและการหาความชื้นเริ่มต้นของมันฝรั่ง  <ul><li>เตรียมตัวอย่างมันฝรั่ง จำนวน 200 g โดยฝานมันฝรั่งเ...
ขั้นตอนการอบแห้งผลิตภัณฑ์  <ul><li>เปิดตู้อบแบบ Tray Dryer และ Hot Air Oven ไว้ก่อนทำการอบประมาณ 10 นาที เพื่อให้อุ...
<ul><li>หลังการอบแห้งทุก 5 นาที นำถาดตัวอย่างมันฝรั่งออกมาชั่งน้ำหนักจนกระทั่งครบ 60 นาที บันทึกน้ำหนักที่ชั่งได้ลงในต...
 
 
 
 
 
A B C D time  ( hrs ) %Moisture content (dry basis) t c
A B C D time  ( hrs ) Moisture content (kg /kg dry solids) t c
 
time ( hrs ) D Drying rate, dW/dt (kg/h) A B C t c 1b
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lab2

10,772 views

Published on

Published in: Sports, Business

Lab2

 1. 1. ปฏิบัติการที่ 2 การอบแห้ง
 2. 2. วัตถุประสงค์ <ul><li>เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการหาค่าความชื้น และอัตราการสูญเสียน้ำของอาหาร ในการอบแห้ง โดยใช้ Tray Dryer และ Hot Air Oven </li></ul><ul><li>สามารถคำนวณหาค่าอัตราการระเหยของน้ำ หรืออัตราการอบแห้ง รวมทั้งสามารถหา constant drying rate period และ falling rate period รวมทั้ง critical moisture content ได้จากผลการทดลอง </li></ul>
 3. 3. ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างและการหาความชื้นเริ่มต้นของมันฝรั่ง <ul><li>เตรียมตัวอย่างมันฝรั่ง จำนวน 200 g โดยฝานมันฝรั่งเป็นแผ่นบางๆ หนา 2 mm จากนั้นตัดให้มีขนาดกว้าง X ยาว เท่ากับ 5 X 5 mm ( โดยประมาณ ) ขณะฝานไม่ต้องปอกเปลือกแต่เมื่อหั่นเป็นชิ้นให้ตัดส่วนเปลือกทิ้ง สุ่มตัวอย่างมันฝรั่งที่เตรียมไว้มาประมาณ 10 กรัม นำมาหาความชื้นเริ่มต้น โดยใช้ Infrared moisture detector ( ให้ทำ 2 ซ้ำ ) บันทึกน้ำหนักเริ่มต้น และสุดท้าย จากนั้นคำนวณหาความชื้นเริ่มต้น ส่วนตัวอย่างที่เหลือนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป </li></ul>
 4. 4. ขั้นตอนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ <ul><li>เปิดตู้อบแบบ Tray Dryer และ Hot Air Oven ไว้ก่อนทำการอบประมาณ 10 นาที เพื่อให้อุณหภูมิภายในตู้คงที่ โดยตั้งอุณหภูมิในการอบไว้ที่ 100  C เมื่ออุณหภูมิขึ้นถึง 100  C แล้ว วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ทั้งภายนอกและในตู้อบโดยใช้เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ </li></ul><ul><li>วัดความเร็วลมภายในตู้อบ โดยใช้เครื่องวัดความเร็วลม บันทึกผล </li></ul><ul><li>นำถาดสำหรับใส่ตัวอย่างมันฝรั่งในการอบแห้งจำนวน 2 ถาดไปชั่งน้ำหนัก บันทึกค่าน้ำหนักถาดเปล่า </li></ul><ul><li>นำตัวอย่างมันฝรั่งที่เตรียมในข้อ 1 มาใส่ในถาด เกลี่ยให้เป็นชั้นบาง บันทึกน้ำหนักมันฝรั่ง จากนั้นนำเข้าตู้อบแบบ Tray Dryer และ Hot Air Oven เริ่มจับเวลา </li></ul>
 5. 5. <ul><li>หลังการอบแห้งทุก 5 นาที นำถาดตัวอย่างมันฝรั่งออกมาชั่งน้ำหนักจนกระทั่งครบ 60 นาที บันทึกน้ำหนักที่ชั่งได้ลงในตารางบันทึกผล </li></ul><ul><li>นำผลการทดลองมาคำนวณหาค่า ปริมาณความชื้นต่อน้ำหนักแห้งและอัตราการระเหยของน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 2 จากนั้นพล็อตกราฟ ระหว่าง </li></ul><ul><ul><li>เปอร์เซนต์ความชื้นแบบ dry basis และ เวลา </li></ul></ul><ul><ul><li>ปริมาณความชื้นที่ระเหยไปต่อน้ำหนักแห้งและเวลา </li></ul></ul><ul><ul><li>อัตราการระเหยของน้ำและเวลา </li></ul></ul><ul><li>วิเคราะห์หา critical moisture content และ เวลาในการอบแห้งทั้งแบบ constant rate drying period และ falling rate period จากกราฟที่ได้ </li></ul>
 6. 11. A B C D time ( hrs ) %Moisture content (dry basis) t c
 7. 12. A B C D time ( hrs ) Moisture content (kg /kg dry solids) t c
 8. 14. time ( hrs ) D Drying rate, dW/dt (kg/h) A B C t c 1b

×