Clausules administratives 2011

598 views

Published on

Concurs públic de menjador

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Clausules administratives 2011

 1. 1. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.cat CONTRACTE DE SERVEISProcediment obertTramitació: Urgent X Ordinari Títol: SERVEI DE MENJADOR ESCOLA MARQUÈS DE LA POBLA Número expedient: 1/2011 Òrgan de contractació: DIRECTORA DEL CENTRE Adreça postal: MIQUEL i MAS, 19 Adreça internet: a8015430@xtec.cat 1
 2. 2. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catQUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS QUE S’HAD’ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTNúm. de l’expedient: 1/2011 A. Objecte: Servei de menjador de lEscola Marquès de la Pobla de Capellades (cuina i monitoratge) Codi CPA: 56.29.2 B. Dades econòmiques B1. Determinació del preu: Preu comensal dacord amb els preus del mercat (preu que estableix el Departament d’Educació per alumne/dia) B2. Valor estimat del contracte: 192.900 €, IVA inclós B3. Pressupost de licitació: Imports unitaris: 5,428 €/comensal IVA exclòs 8% d’IVA 5,90 IVA inclòs Import màxim: 5,796 IVA exclòs 8% d’IVA 6,30 IVA inclòs C. Termini de durada del contracte: Curs escolar 2011-2012 C.1 Possibilitat de pròrroga: X Si No C.2 Durada màxima de la pròrroga: possibilitat duna pròrroga dun curs escolar. D. Tramitació de l’expedient. X Ordinari: Urgent: E. Solvència i classificació empresarial E1. Solvència: El licitador haurà d’acreditar la suficient solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d’acord amb allò establert a l’annex 2 del present plec. E2. Classificació empresarial: 1
 3. 3. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.cat Grup: M Subgrup: 6 Categoria: B F. Altra documentació a presentar pels licitadors: No es requereix. G. Garantia provisional: No es requereix H. Garantia definitiva: 5% de limport dadjudicació, IVA exclòs. I. Condicions especials d’execució: les detallades a l’annex 6 del present plec. J. Subcontractació: no es podrà subcontractar amb tercers. K. Revisió de preus: 85% de variació experimentada per lIPC sobre preus IVA exclòs. L. Termini de garantia: 6 mesos M. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials al DOGC a càrrec de lempresa adjudicatària. N. Admissió de variants: SI X NO Elements objecte de variant: O. Mesa de contractació: La Mesa de contractació és la que es determina a l’annex 5 del present plec. 2
 4. 4. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catPLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX ELCONTRACTE DE SERVEIS QUE S’HA D’ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENTOBERTI. DISPOSICIONS GENERALSNúm. d’expedient:Primera. Objecte del contracte1.1 Descripció: L’objecte del contracte és la concessió de l’explotació del servei demenjador de lEscola Marquès de la Pobla de Capellades (fer el dinar a la cuina el centre idel servei de monitoratge). Apartat A del quadre de característiques.Les condicions tècniques daquest contracte són les que es recullen al plec deprescripcions tècniques que sadjunten en aquest plec, com a clàusules dobligatcompliment i de les successives ampliacions que es produeixin.Lempresari licitador, si ho creu convenient, pot proposar variacions, sempre que ofereixinavantatges en la seva utilització, per noves tecnologies, major nombre de prestacions,millor aplicació tècnica i daltres característiques que puguin ésser avantatjoses per alAdministració, les quals es justificaran degudament en la documentació de referènciestècniques.1.2 Estructura del contracte: El contracte s’estructura en un sol lot referen a l’explotaciódel servei de menjador escolar..1.3 Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura de la Classificacióde Productes per Activitats, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 451/2008, de23.04.2008 (DOCE núm. 145, Sèrie L, de 4 de juny de 2008), relatiu a la classificacióestadística de productes per activitats (CPA-2008) en la Comunitat Europea i, en el seucas, de la dels lots, que s’esmenta també a l’apartat A del quadre de característiques.Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracteEl Departament d´Educació no compta amb els mitjans materials i personals suficients iadequats per cobrir les necessitats a satisfer, motiu pel qual, es requereix contractar laintervenció de tècnics especialistes en la matèria objecte d´aquest contracte.Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte són les que consten enel plec de prescripcions tècniques.Tercera. Dades econòmiques del contracte3.1. El preu màxim unitari de la prestació d’aquest servei serà com a màxim el preu queestableix el Departament d’Educació per alumne/dia (artícle 14 del Decret 160/1996, de 14de maig), s’indica a l’apartat B.1 del quadre de característiques.Serà lEscola Marquès de la Pobla qui pagarà la factura mensual previ cobrament de lesfamílies usuàries. 3
 5. 5. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.cat3.2. El valor estimat del contracte s’assenyala a l’apartat B.2 del quadre decaracterístiques .3.3 El pressupost de licitació es determina a l’apartat B.3 del quadre decaracterístiques. Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses queconcorrin a la licitació del contracte.Quarta. Existència de crèditS’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per alpagament de l’objecte del contracte.Cinquena. Termini de durada del contracte.El termini d’execució del contracte és pel curs escolar 2011-2012 tal com s’estableix al’apartat C del quadre de característiques. Els terminis comencen a comptar des delmes de setembre de 2010.De conformitat amb el que estableix l’article 279 de la LCSP, i en els termes que preveu,el contracte podrà ser prorrogat de mutu acord entre les parts amb tres pròrrogues d’uncurs escolar cadascuna, tal com s’indica a l’apartat C del quadre de característiques.II DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I DADJUDICACIÓSisena. Tramitació de l’expedientLa tramitació de l’expedient és ordinària tal com es disposa a l’apartat D del quadre decaracterístiques.Setena: Capacitat per contractarEstan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques,espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar,d’acord amb el que preveu l’article 43 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions decontractar recollides a l’article 49 LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol delsmitjans establerts en l’article 62 LCSP; que acreditin la solvència que es requereixi, o sisescau, la corresponent classificació que es determini en l’apartat E del quadre decaracterístiques del contracte; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial oprofessional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació queconstitueixi l’objecte del contracte.Així mateix, cal que les prestacions objecte del contracte estiguin compreses dins els fins,objecte o àmbit dactivitats que, dacord amb els seus estatuts o regles fundacionals, elssiguin propis. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elementspersonals i materials suficients per executar correctament el contracte.No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de lesespecificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquestaparticipació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiatrespecte a la resta de les empreses licitadores. 4
 6. 6. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catLes societats professionals hauran d’acomplir els requisits que estableix la Llei 2/2007, de15 de març, de Societats Professionals i aportar el comprovant d’inscripció en el Registrede Societats Professionals del corresponent col·legi professional.Vuitena. Classificació i solvència del contractistaEn els contractes de pressupost igual o superior a 120.202,42 € IVA inclòs, el contractistaha d’acreditar la seva classificació empresarial, detallada en l’apartat E.2. del quadre decaracterístiques (article 54 LCSP).En cas que una part de la prestació objecte del contracte hagi de ser realitzada perempreses especialitzades que tinguin una determinada habilitació o autoritzacióprofessional, la classificació en el grup corresponent a aquesta especialització, en casque s’exigeixi, es pot suplir pel compromís de l’empresari de subcontractar l’execuciód’aquesta porció amb altres empresaris que disposin de l’habilitació i, si s’escau,classificació necessàries, sempre que l’import de la part que aquests han d’executar noexcedeixi el 50% del preu del contracte (article 54.1, segon paràgraf, LCSP).Quan el pressupost del contracte sigui inferior a 120.202,42 € IVA inclòs, no ésimprescindible la classificació de l’empresa, assenyalada igualment a l’apartat E.2 delquadre de característiques, però, si s’aporta, acredita la seva solvència (article 63.2LCSP). Les entitats que no gaudeixin d’aquesta classificació han de justificar quecompleixen els requisits de solvència, de conformitat amb allò establert a l’apartat E.1del quadre de característiques d’aquest plec i a l’anunci de licitació, i amb el queestableixen els articles 64 i 67 LCSP.En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part hand’acreditar la seva solvència, de conformitat amb el que disposen els articles 64 i 67LCSP. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada percadascuna de les seves integrants.Quan l’import del contracte sigui igual o superior a 120.202,42 € IVA inclòs, totes lesempreses integrants de la unió temporal han d’estar classificades i poden acumular lesseves classificacions per reunir els grups i subgrups indicats a l’apartat E.2 del quadrede característiques (article 52 RGLCAP). Per als casos en què sigui exigible laclassificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers que no siguinnacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí ho siguin, els quepertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i aquests últims, laseva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.Novena. Presentació de proposicions9.1 Els licitadors només poden presentar una única proposició. Aquesta proposicióconstarà de dos sobres o, si s’escau, de tres sobres (A, B i C) tancats, identificats isignats pel propi licitador o pel representant de l’empresa, tot indicant el nom i cognomso raó social, respectivament, amb la documentació que s’especifica a continuació. Aixímateix, els sobres han de precisar la licitació a què concorren. En cada sobre s’had’incloure un índex amb el seu contingut. Tots els documents que es presentin han deser originals o bé autèntics, de conformitat amb la legislació vigent. Les empreses 5
 7. 7. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catestrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o alcastellà.Els sobres s’han de presentar en el/s lloc/s i termini que s’assenyali a l’anunci delicitació. També es poden presentar les proposicions per correu. En aquest cas,l’empresa licitadora ha de justificar la data dimposició de la tramesa en l’oficina postal ianunciar a lòrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, telegramao per correu electrònic: a8015430@xtec.cat, en el mateix dia, sempre abans de l’últimahora i dia determinats com a període de presentació de les ofertes.La comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlida si consten latransmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i sis’identifiquen de manera fefaent el remitent i el destinatari.En tot cas, si, transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini depresentació de proposicions, no ha arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan decontractació, aquesta no serà admesa en cap cas.Si s’amplia el termini de recepció de proposicions, per retard en la publicació de l’anuncio perquè lòrgan de contractació ha rebut les proposicions trameses per correu dins delsdeu dies naturals següents al d’acabament del termini de presentació de proposicions,s’ha de comunicar als licitadors la nova data d’obertura de proposicions.Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.9.2 Els plecs i la documentació complementària s’han d’enviar als interessats , si no s’hafacilitat l’accés per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en el termini de sis dies, acomptar des de la recepció de la corresponent sol·licitud, sempre que aquesta constipresentada abans que expiri el termini de presentació d’ofertes.9.3. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa lacceptacióincondicionada del contingut del present plec, així com del plec de prescripcionstècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.9.4. Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. Tampoc poc subscriure capproposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’unaunió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes lespropostes per ells subscrites.9.5 Contingut de les proposicions ( 3 sobres) - SOBRE A: documentació administrativa general dels licitadors, d’acord amb l’article 130 de la LCSP. - SOBRE B: contindrà únicament aquells aspectes tècnics relacionats amb l’execució del contracte, la valoració dels quals no sigui automàtica, sinó que respongui a criteris que depenen d’un judici de valor, d’acord amb l’article 134.2 de la LCSP i art. 26 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig i que es relacionen a l’annex 4 A d’aquest plec. 6
 8. 8. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.cat - SOBRE C: oferta econòmica, segons model de l’annex 3 del present plec i, si s’escau, propostes d’execució del contracte en relació amb aquells aspectes que hagin de ser valorats de forma automàtica, d’acord amb fórmules i que no requereixen valoració subjectiva, d’acord amb l’article 134.2 de la LCSP i que es relacionen a l’annex 4 B d’aquest plec.La presentació de les proposicions de forma diferent a l’assenyalada anteriorment i quecomporti la vulneració del secret de les proposicions tècniques i/o econòmiques fins almoment de la seva obertura pública, donarà lloc a l’exclusió del licitador.CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)9.5.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de laGeneralitat de Catalunya (RELI)a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídicaSi es tracta de persona física, presentarà DNI o passaport no caducat, NIF i acreditació,si és el cas, del nom comercial amb el què opera en el tràfic mercantil.La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acreditamitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quansigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançantl’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin lesnormes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registreoficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signatarisde l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar la documentació que acreditique consten inscrites en els registres professionals o comercials adients o lescertificacions indicades a l’apartat 3 de l’annex I del RGLCAP.Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’aportar un informeemès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc deldomicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figureninscrits en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, queactuen amb habitualitat en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objectedel contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanentd’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior que acrediti que l’Estat del qualsón nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial delComerç (OMC), sempre que es tracti de contractes de quantia igual o superior a laprevista en l’article 125.1 de la LCSP o, en cas contrari, informe de reciprocitat.En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, perintegrar una unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat icapacitat. A més, cal indicar en un document privat el nom de les empreses que laformen, el percentatge de la participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la persona oens designat perquè, durant la vigència del contracte, exerceixi la plena representació de 7
 9. 9. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.cattotes davant l’Administració. Així mateix, ha de constar el compromís de constituir-seformalment en unió temporal, en cas de resultar adjudicataris. El document en què esformalitzi aquest compromís ha d’estar signat pel representant de cadascuna de lesempreses que integren la unió.b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica dels signants de lesofertes.Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un podersuficient per fer-ho i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaportlegitimada notarialment. Aquests poders hauran d’ésser validats per un advocat de laGeneralitat de Catalunya adscrit a qualsevol unitat departamental, territorial o central delGabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya havent-se d’incloure l’esmentada validacióa la documentació a presentar.Per fer la validació, el poder ha de reunir els següents requisits:- Ha de ser escriptura pública.- Ha de ser còpia autèntica.- Ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.c) Classificació empresarial o solvència econòmica, financera i tècnica oprofessional.D’acord amb les previsions de la clàusula vuitena d’aquest Plec.d) Declaració responsable conforme l’empresa no està inclosa en cap de lesprohibicions de contractar amb l’Administració determinades en l’article 49 LCSP i,especialment, de trobar-se al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb laSeguretat Social, d’acord amb el model que s’adjunta com annex 1.En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut,tributar o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb lalegislació vigent aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaracióresponsable, especificant el supòsit legal d’exempció que hi concorre.e) Garantia provisional.Quan resulti exigible d’acord amb l’apartat G del quadre de característiques, i per limportque es determini.La garantia provisional es pot constituir:A) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicionsreglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 delRGLCAP i els models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma. 8
 10. 10. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catL’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de laGeneralitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. Elscertificats d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan decontractació.B) Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, o bé, dipositat a la CaixaGeneral de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a lesseves sucursals, en la forma i condicions reglamentàries, prestat per qualsevol banc,caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit, establiment financer de crèdit o societat degarantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment del quedisposen els articles 56, 58 i l’annex V RGLCAP.C) Per contracte d’assegurança de caució presentat davant l’òrgan de contractació, o bé,disposat a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat deCatalunya o a les seves sucursals, en la forma i condicions reglamentàries, d’acord ambels requisits dels articles 57, 58 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitatasseguradora autoritzada per operar en el ram de caució.En el cas d’unions temporals d’empresaris les garanties provisionals poden constituir-seper una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantiarequerida i cobreixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar als licitadorsimmediatament després de l’adjudicació definitiva del contracte. En tot cas, la garantia hade ser retinguda a l’adjudicatari fins que no constitueixi la garantia definitiva, i confiscadaa les empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació.L’adjudicatari provisional pot aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva oconstituir una garantia ex novo. En aquest darrer cas, la provisional es cancel·lasimultàniament a la constitució de la definitiva.f) Submissió als jutjats i tribunals espanyols.Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunalsespanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúnciaexpressa al seu propi fur.g) Grup empresarial.Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a quèpertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup aefectes de poder apreciar, si sescau, que les proposicions no poden ser complertes coma conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats.h) Compliment de la normativa d’integració de minusvàlids.Si s’escau, s’ha d’aportar la declaració responsable de que la plantilla de l’empresa estàintegrada per un nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2% o que s’haadoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret364/2005, de 8 d’abril. 9
 11. 11. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.cati) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.Si s’escau, declaració responsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla d’igualtatd’oportunitats entre les dones i els homes.j) Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjansmaterials i/o personals, quan així és requereixi a l’annex 2.Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades en els apartatsde personalitat i solvència del sobre A són, al seu parer, confidencials. No tindran en capcas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accéspúblic.La inclusió del document de l’oferta econòmica en el sobre A o de qualsevol altredocument que formi part de la proposició tècnica o econòmica (corresponent alssobres B o C), comportarà l’exclusió del licitador.9.5.2 Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) dela Generalitat de Catalunya.Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de laGeneralitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per laSecretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Passeig deGràcia, 19, 5a planta, 08007-Barcelona, telèfons d’informació 935 528 136 i 935 528 098;http://www.gencat.cat/economia/jcca) només estan obligades a incorporar en el sobre Ala documentació següent:-Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional, quan sigui exigible.-Declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empresesque el componen i la denominació del grup, a efectes d’apreciar que les proposicions nopoden ser complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals odesproporcionats.-Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si s’escau, declaracióresponsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre lesdones i els homes.-Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans materials i/opersonals, quan així es requereixi.-Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades són, al seuparer, confidencials. No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents quetinguin caràcter de documents d’accés públic.CONTINGUT DEL SOBRE BEls licitadors inclouran en aquest Sobre B tota la documentació relacionada amb elscriteris d’adjudicació que s’hagin de ponderar en funció d’un judici de valor. Ladocumentació corresponent a la proposta tècnica s’ajustarà, si s’escau, als contingutsassenyalats en l’annex 4A d’aquest plec. 10
 12. 12. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.cat La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o de qualsevol altre document queformi part de la proposició tècnica que hagi d’estar inclosa en el sobre C,comportarà l’exclusió del licitador.A l’apartat N del quadre de característiques consta si s’admeten variants, i, si s’escau,sobre quins elements. En cas que s’admetin variants, es podran presentar com a màxim3 ofertes.També s’ha d’incloure una declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dadestècniques incorporades en els sobres B són, al seu parer, confidencials. No tindran encap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accéspúblic, ni tampoc l’oferta econòmica de l’empresa, que és objecte de lectura en actepúblic.CONTINGUT DEL SOBRE C. (OFERTA ECONÒMICA I, SI S’ESCAU,DOCUMENTACIÓ TÈCNICA CORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓQUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA)Oferta econòmica, formulada conforme al model que s’adjunta com a annex 3.Si s’escau, memòria explicativa de l’oferta presentada en relació a les característiquesincloses al plec de prescripcions tècniques i als criteris d’adjudicació quantificables deforma automàtica, en els termes previstos a l’annex 4B d’aquest Plec.Desena. Mesa de contractacióLa Mesa de Contractació és la que es determina a l’annex 5 del present plec.La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació general (Sobre A),presentada en el termini establert i en la forma escaient, i desestimarà automàticamentaquelles empreses licitadores que no aportin tota la documentació requerida o que noacreditin la capacitat i/o solvència sol·licitades.Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en ladocumentació presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats perquè elscorregeixin o esmenin, davant la pròpia Mesa de contractació , en un termini no superiora tres dies hàbils.Així mateix, d’acord amb l’article 22 RGLCAP, la mesa podrà sol·licitar a l’empresari elsaclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats, o requerir-loperquè en presenti de complementaris. En aquest cas, l’empresari disposarà d’un terminide cinc dies naturals.La Mesa, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu cas, elsdefectes o omissions de la documentació presentada, ha de determinar les empreses ques’ajusten als criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de lesadmeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig.En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura delssobres “B” presentats per les empreses el contingut dels quals és la proposta tècnica amb 11
 13. 13. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catcriteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor. La Mesa comprovarà queen l’esmentat sobre B hi constin únicament els documents exigits pel Plec de ClàusulesAdministratives Particulars en l’annex 4ALa presentació de la documentació pròpia del sobre C en el sobre B suposarà elrebuig de la proposició i l’exclusió del licitador.La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans del’obertura del sobre C.Onzena. Comitè d’experts.En el supòsit en què la puntuació dels criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici devalor sigui superior a la corresponent als criteris avaluables de forma automàtica peraplicació de fórmules, la valoració dels criteris esmentats en primer lloc correspon a uncomité d’experts.La composició del Comitè d’experts s’ha d’ajustar a allò que estableix l’article 20 del RD817/2009.Dotzena. Valoració de les proposicions12.1 ValoracióUn cop valorades les propostes dels licitadors per part de la ponència tècnica de la Mesade Contractació, si escau, aquesta notificarà en el perfil del contractant el dia, lloc i horaen què tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres C, el contingut dels quals és l’ofertaeconòmica i si s’escau, la proposta tècnica amb criteris d’adjudicació quantificables deforma automàtica.En aquest acte públic i prèviament a l’obertura pública dels sobres C, s’informarà de lapuntuació obtinguda pels licitadors en relació a la documentació continguda en el sobreB.12.2 Criteris de valoració de les ofertesPer a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica mésavantatjosa s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen en l’annex 5.En cas que s’atribueixi als criteris avaluables de forma automàtica per aplicació defórmules, una ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació dels qualsdepengui d’un judici de valor, s’ha de constituir un comitè d’experts, que estarà formatpels membres establerts a l’annex 5.En el supòsit d’igualtat en les ofertes de les empreses licitadores, en els plecs es podenestablir un o varis dels criteris d’adjudicació addicional que, d’entre els següents, esdetermina en l’annex 5: 12
 14. 14. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.cat- La preferència en l’adjudicació dels contractes de les proposicions presentades per lespersones físiques o jurídiques en l’adjudicació del contracte que disposin d’un plad’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, sempre que aquestes proposicionsigualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criterisobjectius que serveixen de base per a l’adjudicació.- La preferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades peraquelles empreses públiques o privades que, en el moment d’acreditar la seva solvènciatècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al2 per cent, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la mésavantatjosa des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació.Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposiciómés avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en unpercentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del contracte ellicitador que disposi del major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a laseva plantilla.- La preferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades peraquelles empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de personesen situació d’exclusió social, regulades en la Disposició Addicional Novena de la Llei12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat treball per a l’incrementde l’ocupació i la millora de la seva qualitat, en aquest cas, es valorarà el compromísformal del licitador de contractar no menys del 30 per cent dels seus llocs de treball ambpersones pertanyents a algun dels col·lectius als quals es fa esment en la disposicióaddicional sisena apartat 2 de l’LCSP.- Respecte dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, lapreferència en l’adjudicació dels contractes per a les proposicions presentades perentitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat oactivitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seusrespectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registreoficial.- En els contractes que tinguin com objecte productes respecte dels quals existeixialternativa de comerç just, la preferència per a l’adjudicació dels contractes a lesproposicions presentades per aquelles entitats reconegudes com organitzacions decomerç just.12.3 Ofertes amb valors anormals o desproporcionatsLa determinació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’ha de dur a termed’acord amb el procediment establert a l’annex 5.12.4 Adjudicació provisionalQuan per a l’adjudicació del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat decriteris, l’òrgan de contractació ha d’acordar, en un termini de dos mesos a comptar desde l’obertura de les proposicions, mitjançant resolució motivada, l’adjudicació provisionalal licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa.Quan s’hagi establert com a criteri únic d’adjudicació el preu, l’òrgan de contractació had’acordar, mitjançant resolució motivada, l’adjudicació provisional al licitador que presentil’oferta econòmicament més avantatjosa, el el termini màxim de 15 dies a comptar desde l’endemà de l’obertura de les proposicions. 13
 15. 15. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catL’ adjudicació provisional s’ha de notificar als licitadors i publicar en el DOGC o en elperfil de contractant de l’òrgan de contractació (http://contractaciopublica.gencat.cat). Siels interessats ho sol·liciten, se’ls facilitarà la informació, en un termini màxim de quinzedies a comptar des de la recepció de la petició corresponent, dels motius del rebuig de laseva candidatura o de la seva proposició i de les característiques de la proposició del’adjudicatari que van ser determinants de l’adjudicació al seu favor.Correspon a l’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades,renunciar a celebrar un contracte abans de la seva adjudicació provisional. També es potdesistir de l’adjudicació abans de l’adjudicació provisional quan s’apreciï una infracció nosubsanable de las normes de preparació del contracte o de les reguladores delprocediment d’adjudicació.12.5 Adjudicació definitivaL’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no es pot produir abans que transcorrinquinze dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquella en el DOGC.Aquest termini queda reduït a 10 dies hàbils, en cas que l’expedient sigui declarat detramitació urgent.Necessàriament l’adjudicació provisional s’ha d’elevar a definitiva dins dels deu dieshàbils següents al dia en què expiri el termini de quinze dies esmentat, sempre quel’adjudicatari provisional presenti la documentació a què es fa referència seguidament.Durant aquest termini, l’adjudicatari provisional, si no està inscrit en el RegistreElectrònic d’Empreses Licitadores (RELI), o les dades contingudes no estan vigents,presentarà la documentació següent:Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacionstributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així comel document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de lamateixa norma.Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de lesobligacions amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentació següent: 1. En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques: - Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de l’Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’Impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’Impost. - Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 14
 16. 16. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.cat 2. En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social: - Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. - Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. - Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el certificat esmentat, s’expedirà d’ofici per les intervencions delegades prèvia sol·licitud del secretari de la Mesa de contractació. No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant una declaració responsable. A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.Així mateix, l’adjudicatari provisional, ha d’aportar en tot cas la documentaciósegüent:- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès adedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 53.2 de la LCSP.- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el ques’estableix la clàusula dotzena d’aquest Plec.- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitaciócorresponents.- Qualsevol altra documentació que específicament i per la naturalesa del contracte,s’especifiqui a l’apartat F del quadre de característiques del contracte.En cas que la documentació sol·licitada no s’aporti en el termini establert, quedarà senseefecte l’adjudicació provisional i s’adjudicarà provisionalment al següent licitador amb méspuntuació.Notificació als candidats i licitadors i publicitat de les adjudicacionsL’adjudicació definitiva del contracte s’ha de notificar als licitadors tal i com disposal’article 137 de la LCSP, i es farà, sempre que sigui possible, per correu electrònic.Així mateix, s’han de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació lesadjudicacions definitives d’import igual o superior a 18.000 € IVA exclòs. 15
 17. 17. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catLes adjudicacions definitives d’import igual o superior a 100.000 € IVA exclòs, s’han depublicar, a més, en el DOGC.Tretzena. Garantia definitiva13.1 L’adjudicatari provisional ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació unagarantia definitiva per l’import que s’assenyala en l’apartat H del quadre decaracterístiques, en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemàde la publicació de l’adjudicació provisional.13.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions reglamentàriament establertes. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les seves sucursals.b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions reglamentàries per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a).c) Per contracte d’assegurança de caució, en la forma i condicions reglamentàries, d’acord amb els requisits dels articles 57, 58 i annex VI RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de caució, que s’ha de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a).d) Mitjançant la retenció de la quantitat en el preu del servei.13.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per unao vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requeridaen l’apartat H del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a tots elsintegrants de la unió temporal.13.4 La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 86 de laLCSP, exonerarà de constituir la garantia definitiva.13.5 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 88 de la LCSP.13.6 En cas que no es constitueixi la garantia es deixarà sense efecte l’adjudicacióprovisional. En aquest cas, l’Administració, abans de procedir a fer una novaconvocatòria, pot efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadorssegüents, per l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre quesigui possible i el nou adjudicatari presti la seva conformitat. En aquest cas, el nouadjudicatari té un termini de deu dies hàbils per constituir la garantia definitiva.13.7 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen lagarantia, l’adjudicatari està obligat a reposar-los en la quantia necessària per tal que 16
 18. 18. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catl’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constànciadocumentada de l’esmentada reposició.13.8 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimentivariació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè esmantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent encada moment, en el termini de quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresaril’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu quees produeixin com a conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa laLCSP.13.9 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia quecorrespongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.13.10 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartatsanteriors, l’Administració pot resoldre el contracte.13.11 Pel que fa al règim de devolució, execució i incautació de les garanties, s’estarà alque estableix el Decret 221/1999 de 27 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de laCaixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya i s’unifica el règim de lesgaranties que davant seu es poden presentar.III DISPOSICIONS RELATIVES ALA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTECatorzena. Document de formalització14.1 L’adjudicatari està obligat a la formalització del contracte en document administratiu,en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació del’adjudicació definitiva. Tanmateix, l’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi aescriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.14.2 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran depresentar l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti elnomenament del representant o de lapoderat únic de la unió amb poders suficients perexercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la sevaextinció.14.3 El contingut del contracte ha de ser l’establert en l’article 26 de la LCSP i en larticle71 del RGLCAP.14.4 Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista,l’Administració pot acordar la seva resolució, amb incautació de la garantia.14.5 En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable a l’Administració,s’indemnitzarà al contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogutocasionar, amb independència que el contractista pugui sol·licitar la resolució delcontracte.14.6 La formalització del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar l’execució,llevat que sigui de tramitació urgent de conformitat amb l’article 96 de la LCSP. 17
 19. 19. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catIV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTEQuinzena. Execució i supervisió dels serveisEl contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs id’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan decontractació.Setzena. Programa de treballEn els treballs de tracte successiu i en aquells serveis en què es prevegi a l’annex 4 ( A oB) del plec, el contractista està obligat a presentar un programa de treball que hauràd’aprovar l’òrgan de contractació.Dissetena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte17.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte idels terminis parcials (fixats, en el seu cas, en el programa de treball).17.2 Si en relació a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués endemora per causes a ell imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, en laforma i condicions establertes en l’article 197 de la LCSP per la resolució del contracteamb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats establertes a l’article 196.4 iapartats següents de la LCSP. L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte del’incompliment, per causes imputables al contractista, de l’execució parcial de lesprestacions definides en el contracte.17.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per alsupòsit d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució envirtut de les quals el contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjanspersonals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social,de conformitat amb allò establert en l’article 102 de la LCSP, es podrà acordar laimposició de les corresponents penalitats en els termes i condicions establerts en l’article196 de la LCSP.17.4 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faranefectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total oparcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’haguésconstituït, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions.L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenirdret l’Administració originats per la demora del contractista.17.5 Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al quedisposa l’article 197.2 de la LCSP. 18
 20. 20. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.cat17.6 En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació ointimació prèvia per part de l’Administració.Divuitena. Control en l’execució del contracteL’Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta execuciódel contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte complimentd’aquest.Dinovena. Resolució d’incidènciesLes incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució delcontracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitatde modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictorique inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències horequereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.Vintena. Abonaments al contractista20.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec deprescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total oparcial del contracte expedits per l’òrgan competent.20.2 El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedidad’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 200de la LCSP.20.3 El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicionsestablerts en l’article 201 de la LCSP.Vint-i-unena. ResponsabilitatEl contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i deles prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin pera l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats oconclusions incorrectes en l’execució del contracte.El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar elsdanys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions querequereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionatscom a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 19
 21. 21. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catVint-i- dosena. Altres obligacions del contractista.Són també obligacions del contractista les següents:a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèrialaboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.b) El contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei lesmesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administracióde la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys,el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions decaràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució delcontracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podrà donaratenció personal, almenys, en català. A aquest efecte, el personal que, si escau, puguirelacionar-se amb el públic, ha de tenir un coneixement de la llengua suficient perdesenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida iadequada en llengua catalana.L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, encatalà. Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució delcontracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podrà donaratenció personal almenys en català.En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, quedensubjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbitterritorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empresessubcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobreel règim especial de la Vall d’Aran i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aranque la desenvolupi.d) El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’anunci de licitació(l’import màxim es determina a l’apartat M del quadre de característiques delcontracte), de la formalització del contracte i de qualsevol altra que resulti d’aplicaciósegons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.e) El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa dedesenvolupament, amb relació a les dades personals a les quals tingui accés durant lavigència d’aquest contracte.La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasióde l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon al’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcterconfidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 20
 22. 22. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catPer tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers forade l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.f)En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions especials d’execució esconcretarà en l’apartat I del quadre de característiques.Vint-i-tresena. Prerrogatives de l’AdministracióDins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan decontractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, resoldre els dubtes queofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar-ne laresolució i determinar els efectes d’aquesta.Les resolucions de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu iexhaureixen la via administrativa.Vint-i-quatrena. Modificació del contracteUna vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduirmodificacions per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes, les quals hande quedar degudament justificades en l’expedient.Les modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte. No tindran laconsideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte que nopuguin integrar-se en el projecte inicial mitjançant la seva correcció o que consisteixin enla realització d’una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o dirigidaa satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria delcontracte, que hauran de ser contractades separadament.Vint-i-cinquena. Suspensió del contracteEn el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta desuspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 203.1 de la LCSP.L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP l’haurà de signar unrepresentant de l’òrgan de contractació i el contractista i s’ha d’estendre en el terminimàxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.L’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se licausin.VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DEPREUS.Vint-i-sisena. Cessió dels contractesEls drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l’adjudicatari a untercer, prèvia autorització de l’Administració, i quan es compleixin els requisits establertsen l’article 209 de la LCSP. 21
 23. 23. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catVint-i-setena. Subcontractació27.1 El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objected’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat J del quadre decaracterístiques i pel/s percentatge/s que expressament es determina/en en aquestmateix apartat.27.2 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits ques’estableixen en l’article 210.2 de la LCSP.27.3 La infracció de les condicions establertes en l’article 210 anteriorment esmentat perprocedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractistao de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgentla subcontractació, poden donar lloc, a la imposició al contractista d’una penalitat de finsun 50% de l’import del subcontracte.27.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal quiassumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front al’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats ol’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.27.5 En cap cas poden concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte ambpersones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses enalgun dels supòsits de l’article 49 de la LCSP.27.6 El contractista ha d’informar els representants dels treballadors de lasubcontractació, d’acord amb la legislació laboral.27.7 El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa l’article211 de la LCSP.27.8 Quan així es determini en l’apartat J del quadre de característiques, és obligatòriala subcontractació amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, enel seu conjunt, no excedeixin del 30% de l’import del pressupost del contracte i sempre iquan concorrin les circumstàncies detallades en l’article 210.7 de la LCSP. Aquestaobligació es considera una condició especial d’execució del contracte als efectesprevistos en els articles 196.1 i 206.g) de la LCSP.Vint-i-vuitena. Revisió de preusLa revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat en un 20%del seu import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació. La resta decondicions de la revisió de preus es regeix pels articles 77 a 82 de la LCSP.En tot cas, la procedència o no de la revisió de preus i la fórmula de revisió es detalla al’apartat K del quadre de característiques.VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTEVint-i-novena. Recepció i liquidació 22
 24. 24. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catLa recepció i liquidació del contracte es realitza conforme el que disposen els articles 205i 283 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.Les unitats de recepció del contracte hauran de comprovar el compliment efectiu de lesclàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català i hauran de fer-nereferència expressa en els certificats de recepció i execució correcte.Trentena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitivaEl termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat L del quadre de característiques icomençarà a computar-se a partir de la recepció dels serveis.L’Administració ha de determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a lesprescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i, si s’escau, ha de requerirla realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats enocasió de la seva recepció.Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència devicis o defectes imputables al contractista, pot rebutjar-la de manera que queda exemptde l’obligació de pagament o té dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballsefectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni.Un cop s’han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hiha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut eltermini de garantia, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantiadefinitiva, sens perjudici del que estableixen els articles 286 a 288 que tenen per objectel’elaboració de projectes d’obres.Trenta-unena. Resolució dels contractes: causes i efectesLes causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 206 a208 i 284 i 285 de la LCSP. També es consideren obligacions contractuals essencials i,per tant, el seu incompliment és causa de resolució del contracte les especificades enl’annex 7.També és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació del contractistade guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent públics o notorisestiguin relacionats amb l’objecte del contracte.Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de lesobligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment dequalsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions dela Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que ladesenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la personadesignada per l’administració per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució delcontracte. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resoluciócontractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi 23
 25. 25. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catles obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitatsprevist a l’article 196 de LCSP.En tots els casos es seguirà el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.Trenta-dosena. Règim jurídic del contracteAquest contracte té caràcter administratiu, i es regeix per aquest plec de clàusulesadministratives i pel plec de prescripcions tècniques que s’adjunta, les clàusules delsquals es consideren part integrants del contracte.Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:a) A la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).b) Al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General dela Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot el que no estiguiderogat per la LCSP.c) Al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.d) Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjanselectrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat;al Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’EmpresesLicitadores de la Generalitat de Catalunya, i també al Decret 324/2001, de 4 dedesembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat através d’Internet.e) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que non’hi hagi, les normes de dret privat.El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, delsaltres documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altresnormes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix ladjudicataride lobligació de complir-les.Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre de contractes de laGeneralitat de Catalunya les dades bàsiques del contracte adjudicat, sens perjudici del’obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l’execució contractual.Trenta-tresena. Règim de recursosLes qüestions que sorgeixen sobre la interpretació, els dubtes que ofereixi elcompliment, la modificació i la resolució daquest contracte es resolen per lòrgan decontractació, els acords del qual posen fi a la via administrativa.Contra aquests acords, i també contra els d’adjudicació, es pot interposar un recurspotestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte o bé un recurscontenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 denovembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 24
 26. 26. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catadministratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciócontenciosa administrativa.D’acord amb l’article 37 de la LCSP, en el contractes subjectes a regulacióharmonitzada, inclosos els contractes subvencionats i serveis d’import igual o superior alfixat a l’article 16 de la LCSP, els acords d’adjudicació provisional, els plecs reguladorsde la licitació i els que estableixin les característiques de la prestació així com els actesde tràmit adoptats en el procediment antecedent, sempre que aquests últims decideixindirectament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuarel procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessoslegítims, són objecte del recurs especial en matèria de contractació amb anterioritat a lainterposició del recurs contenciós administratiu sense que escaigui la interposició derecursos administratius ordinaris contra aquests. Contra la resolució del recurs especialen matèria de contractació només procedirà la interposició del recurs contenciósadministratiu.Així mateix, en els procediments per a l’adjudicació de contractes subjectes a regulacióharmonitzada, inclosos els contractes subvencionats i els contractes de serveis dequantia igual o superior a l ‘import fixat a l’article 16 de la LCSP, les persones físiques ojurídiques els drets o interessos legítims de les quals s’hagin vist afectats per decisionsadoptades per l’Administració i, en tot cas, els licitadors, poden sol·licitar l’adopció demesures provisionals, d’acord amb el que es preveu en l’article 38 de la LCSP.Trenta-quatrena. Jurisdicció competentL’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de lesqüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment il’extinció d’aquest contracte.Capellades, març de 2011 25
 27. 27. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catANNEX 1Declaració responsable per a persona físicaDeclaració responsable per a persona físicaEn/na senyor/a ................................................................., amb DNI……………. en nompropi, declaro sota la meva responsabilitat, com a licitador delcontracte ................................. que,a) Estic facultat/ada per contractar amb lAdministració, ja que, tinc capacitat d’obrar, noem trobo comprès/a en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb lesAdministracions Públiques, d’acord amb l’article 49 LCSP.b) Estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la SeguretatSocial de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general dela Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret1098/2001, de 12 d’octubre.c) No incompleixo cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la Llei 5/2006 de 10d’abril de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels AltsCàrrecs de l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 denovembre, d’incompatibilitats del personal al servei de lAdministració de la Generalitat, ila Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs alservei de la Generalitat.e) En cas de tenir establiment, compleixo tots els requisits i obligacions exigides per lanormativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.f) La informació i documents aportats en els sobres A, B i C són de contingutabsolutament cert.g) Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratiuscompetents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seucas, a l’adjudicació del contracte.h) La bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés delicitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és......................................I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.(lloc i data )Signatura 26
 28. 28. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catDeclaració responsable per a persona jurídicaEn/na senyor/a ............................................................., amb DNI………. comapoderat/ada de l’empresa ......................................., amb CIF …………….. segonsescriptura d’apoderament amb núm.de protocol…………………., atorgada endata………… pel Notari de l’Iltre. Col·legi de……….., Sr…………….. vigent en datad’avui, declaro sota la meva responsabilitat que l’empresa a la qual represento, com alicitadora del contracte ........................a) Està facultada per a contractar amb lAdministració, ja que, tenint capacitat d’obrar, noes troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb lesAdministracions Públiques assenyalades en l’article 49 de la LCSP.b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la SeguretatSocial de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general dela Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret1098/2001, de 12 d’octubre.c) Està integrada per un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%, o ques’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret364/2005, de 8 d’abril .d) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap personad’aquelles a les que fa referència la Llei 5/2006 de 10 d’abril de regulació dels conflictesd’interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General del’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal alservei de lAdministració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règimd’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.e) Compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a la sevaobertura, instal·lació i funcionament legal.f) La informació i documents aportats en els sobres A, B i C són de contingutabsolutament cert.g) Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratiuscompetents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seucas, a l’adjudicació del contracte.h) La bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés delicitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és ....................................I perquè consti signo aquesta declaració responsable.(lloc i data )Signatura de l’apoderat 27
 29. 29. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catANNEX 2DOCUMENTS D’ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA ITÈCNICA O PROFESSIONALSolvència econòmica i financera:Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims exercicisdisponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en lamesura que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis, amb un mínim anualde ………….euros.Solvència tècnica o professionalUna relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que incloguiimport, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s’acreditenmitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és unaentitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificatexpedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari;si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan decontractació per l’autoritat competent.Sha dacreditar un mínim de…………serveis similars a lobjecte del present contracte.ALTRES DOCUMENTSNo es requereixen 28
 30. 30. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catANNEX 3MODEL D’OFERTA ECONÒMICAEl/la Sr./Sra....................................................................................................... ambresidència a ......................................., al carrer.........................................número............, i amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i elsrequisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte ................., ambexpedient número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom irepresentació de l’empresa/entitat…………………….) a executar-lo amb estricta subjeccióals requisits i condicions estipulats, i presenta la següent proposició econòmica:RELACIÓ núm. 1: Preu del menú amb beguda (aigua), pa i postresMENÚ (inclòs pa, beguda (aigua) i postres) PREUS MÀXIMS (IVA exclòs)TOTALRELACIÓ NÚM. 2: Preu del menú del personal autoritzat del centre. Preus d’altresalternatives que el licitador vulgui oferir lliurement.MENÚ (inclòs pa, beguda (aigua) i postres) PREUS MÀXIMS (IVA exclòs)TOTALPROPOSTES ALTERNATIVES OFERTES PEL LICITADORI perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.(lloc i data )Signatura de l’adjudicatari o de l’apoderatANNEX 4A 29
 31. 31. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catDOCUMENTS DE LA PROPOSTA TÈCNICA A PRESENTAR PELS LICITADORSCORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓD’UN JUDICI DE VALOR. (SOBRE B)1. Proposta detallada de lorganització del servei: aprovisionament, emmagatzematge,elaboració, servei , recollida del parament, rentat, mesures d’higiene a adoptar...2. Memòria que contindrà la descripció de la forma de realitzar els treballs i el seu programade treball (mesures dhigiene, característiques dels menús i els productes oferts, composició,presentació, quantitats, pesos, calories vitamines, varietat, qualitat, i/o relació qualitat/preu,planificació de la neteja).3. Compromís de que en cas d’absències per malaltia, sancions de l’empresa o baixes delpersonal, o d’altres causes anàlogues, els llocs de treball seran coberts de formaimmediata.4. Document en el qual sindiqui el nombre de persones i la seva dedicació a la prestaciódel servei, així com els mitjans tècnics i/o mecànics.Plantilla de personal que s’obliga a ocupar a la prestació d’aquests serveis, amb detall delsseus respectius llocs de treball segons la classificació del Conveni Col·lectiu aplicable ihorari de cadascun dels empleats.5. Memòria en què s’especificarà , en el seu cas, les millores i variacions tècniques ofertesper l’empresa.6. Memòria que contindrà els objectius i les activitats pedagògiques a realitzar durant elservei (hàbits de taula, recollida i retorn de lalumnat, graella dactivitats…)7. Altres documents que vulgui presentar l’empresa per al coneixement més ampli de laseva activitat. 30
 32. 32. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catANNEX 4BDOCUMENTS DE LA PROPOSTA TÈCNICA A PRESENTAR PELS LICITADORSCORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMAAUTOMÀTICA(SOBRE C) 31
 33. 33. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catANNEX 5MESA DE CONTRACTACIÓLa Mesa de contractació serà designada per l’òrgan de contractació i estarà integrada per:un president: Glòria Sabater IllaVocal 1: Núria Campmajó GinéVocal 2: Leonor Henze GonzálezVocal 3: Bàrbara Vidal Gómezsecretari de la mesa: Marina Oliva ReyCRITERIS D’ADJUDICACIÓa) proposta econòmica: fins a 25 punts, desglossat en els següents blocs: • Menús: fins a 40 puntsLa formula que s’aplica per valorar la mitjana del preu ( IVA exclòs) de cada bloc, és lasegüent: Preu de l’oferta més econòmica _____________________________________ X puntuació màxima Preu de l’oferta a valorar b) Qualitat dels productes: fins a 25 punts. Es valorarà les característiques dels menúsproposats i els productes oferts, d’acord amb cadascuna de les especificacions d’aquestplec, productes emprats, composició, presentació, quantitats , pesos, calories vitamines,varietat, qualitat, i/o relació qualitat/preu).c) Qualitat del Servei: fins a 20punts. Forma de realització i organització dels treballs, considerant el personal i nombre d’hores laborals i els mitjans tècnics o mecànics que s’utilitzaran.d) Qualitat de loferta pedagògica: activitats, planificació, normativa monitoratge…: fins a 25 puntsd) Millores tècniques: fins a 5 punts, (prestacions addicionals a les descrites en el plec deprescripcions tècniques per a la realització del servei).ANNEX 6 32
 34. 34. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catCONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I PENALITATS ESPECÍFIQUES PER INCOMPLIMENTANNEX 7 33
 35. 35. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentEscola Marquès de la PoblaPasseig Miquel i Mas, 1908986 CAPELLADESTel. I Fax 93 801 11 09a8015430@xtec.catOBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS1. Ladjudicatària està obligada a:- Contractar i a pagar una pòlissa dassegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil que li pugui correspondre per cobrir els riscs indemnitzables de possibles intoxicacions, danys i accidents derivats de lexecució del servei.- Mantenir net i en perfecte estat dús el local, les instal·lacions i els objectes, per tal que el servei es presti de manera adient.- Permetre que els serveis de manteniment del Centre puguin inspeccionar, en qualsevol moment, lestat de conservació del local i de les instal·lacions.- Retirar en finalitzar la concessió els elements mobles que, essent de la seva propietat, siguin susceptibles de trasllat, però no els elements que s’incorporin o quedin subjectes a l’edifici, els quals passaran a ser titularitat del Centre sense indemnització.92. Condicions laborals i socials:Per tal de donar compliment a larticle 44 del Real Decret Legislatiu 1/95, de 25 de març,pel qual saprova el Text Refós de lEstatut dels Treballadors, en relació a la subrogació delpersonal, lempresa adjudicatària haurà dassumir el personal que actualment presta elservei, que es relaciona a un dels annexos del plec de bases. Lesmentat personal dependràexclusivament de ladjudicatari, per tant aquest tindrà tots els drets i deures inherents a laseva qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, i altresdisposicions vigents de seguretat i higiene en el treball, referides al personal al seu càrrec.Ladjudicatari facilitarà en el moment diniciar la prestació del servei objecte del contracte,relació nominal del personal així com les altes i baixes successives; les baixes shauran decomunicar immediatament de produir-se especificant el motiu; i les altes abans diniciar-se lajornada, indicant també el motiu. Tot això a efectes didentificar el personal que es troba dinsdels locals del Departament.Igualment als efectes dacreditar el compliment de les seves obligacions laborals,ladjudicatari presentarà semestralment còpia dels TCs i dels fulls de salari del personal quepresta el servei, corresponents al període vençut.En cas daccident o de perjudici de qualsevol tipus que patissin els treballadors en ocasió delexercici de les seves tasques, ladjudicatari complirà el que disposen les normes vigents,sota la seva responsabilitat, sense que això repercuteixi de cap manera en el Departament.Els danys que aquest personal pogués causar en el mobiliari i instal·lacions delDepartament, ja sigui per negligència o frau, seran indemnitzats pel contractista, sempre ajudici del Departament. Igualment serà responsable el contractista de les sostraccions dequalsevol material, valors i efectes imputables al seu personal.En cas dacabament del contracte i de subrogació duna altra empresa, el contractista escompromet al compliment del que a aquests efectes estableix lesmentat article 44 delEstatut dels Treballadors així com els convenis sectorials aplicables. 34

×