Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา

613 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา

 1. 1. มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
 2. 2. สถานการณ์ปัญหาหลังจากที่ใช้วิธีการสอนที่เน้นให้ นักเรียนจดจาความรู้ของครูเป็นหลัก ครูสมศรีจึงเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สารสนเทศในปัจจุบัน โดยนาสื่อเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนโดยครูสมศรีได้สร้างสื่อขึ้นมาตามแนวความคิดและประสบการณ์ของตนเอง เช่นในสื่ออยากให้มีข้อความรู้ก็นาเนื้อหามาบรรจุ อยากให้มีรูปภาพประกอบก็นารูปภาพมาบรรจุในสื่อ แทนการบอกจากครู และเพิ่มเทคนิคทางกราฟิกต่างๆ เข้าไปเพื่อให้เกิดความสวยงามตรงตามแนวคิดของตน และส่งเสริมการสอนของตนเองให้มีระสิทธิภาพมากขึ้น แต่พอใช้ไปได้ระยะหนึ่งพบว่า ในช่วงแรกๆ ผู้เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีกราฟิกที่ดึงดูดความสนใจ แต่พอหลังจากนั้นไปสักระยะผู้เรียนก็ไม่ให้ความสนใจกับสื่อที่ครูสมศรีสร้างขึ้น ทั้งผลการเรียนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียนเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบเดิมที่เคยใช้ก็ไม่แตกต่างกัน จึงทาให้ครูสมศรีกลับมาทบทวนใหม่ว่า ทาไมจึงเป็นเช่นนี้ ในฐานะที่นักศึกษาเป็นครูนักเทคโนโลยีทางการศึกษา จะมีวิธีการช่วยเหลือครูสมศรีอย่างไร
 3. 3. 1. วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้การเรียนรู้จากสื่อของครูสมศรีไม่ตรงตามเป้าประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผลสาเหตุที่ทาให้การเรียนรู้จากสื่อของครูสมศรีไม่ตรงไปตามเป้า เพราะว่า การที่ครูสมศรีทาสื่อออกมาได้ไม่น่าสนใจในตัวของเนื้อหา คือ ครูสมศรีอยากจะให้ข้อความรู้ก็นาเนื้อหามาบรรจุอยากให้มีรูปภาพประกอบก็นารูปภาพมาบรรจุในสื่อ ซึ่งยังเป็นวิธีสอนแบบเดิมที่เน้น“ทักษะการท่องจา” ที่ยังไม่ตรงกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องผู้เรียนจะต้องเน้นให้ผู้เรียน “คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถศึกษาด้วยตนเองได้”
 4. 4. 2. วิเคราะห์ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการสอนและสื่อการสอนว่ามาจากพื้นฐานใดบ้างและพื้นฐานดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันอย่างไรแนวคิดการออกแบบการสอนและสื่อการสอนมาจากพื้นฐานดังนี้มนุษย์มีธรรมชาติแห่งความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน
 5. 5. แนวคิดการออกแบบการสอนและสื่อการสอนมาจากพื้นฐานลักษณะบุคลิกของผู้เรียนซึ่งลักษณะเนื้อหาจะแปรตามอายุความง่ายต่อความเข้าใจและการนาไปใช้เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
 6. 6. ความสัมพันธ์กันของการแนวคิดการออกแบบการสอนและสื่อการสอนมาจากพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอแต่อาจจะมีความแตกต่างในความสนใจไปบ้างตามแต่พื้นฐานความรู้เดิมที่มีอยู่ หากผู้เรียนมีความรู้เดิมในเรื่องนั้นอยู่แล้วก็จะสนใจมากเป็นพิเศษ ดังนั้นผู้สอนจะต้องวางแผนออกแบบสื่อการสอนให้มีความหลากหลายตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนแนวคิดของตนเองออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ
 7. 7. 3. วิเคราะห์ว่าในยุคปัจจุบันที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการศึกษา ในการออกแบบการสอนและสื่อการสอนนั้นควรอยู่พื้นฐานของสิ่งใดบ้าง อธิบายพร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
 8. 8. โลกยุคปัจจุบันกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับโลกยุคเก่า การเปลี่ยนเข้าสู่โลกยุคใหม่เริ่มขึ้นราวร้อยกว่าปีมานี้ โดยเริ่มจากสังคมตะวันตกแล้วแพร่กระจายไปทั่วโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในโลกปรากฏขึ้นชัดเจนหลายประการ เช่นประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดของสังคมต่าง ๆโดยเฉลี่ยใหญ่ขึ้นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 9. 9. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวรและชุมชนเมืองมากขึ้นสังคมมนุษย์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆมากขึ้นมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมาย
 10. 10. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมีความไม่เท่าเทียมภายในสังคมและระหว่างสังคมเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมากทั้งชนิดและปริมาณการจัดระเบียบทางสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น
 11. 11. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้เกิดขึ้นมากน้อยและเร็วช้าไม่เท่ากันในแต่ละสังคม บางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากจนกลายเป็นสังคมที่ก้าวหน้าและเป็นศูนย์กลางของโลกยุคใหม่ หลายสังคมเปลี่ยนแปลงช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางด้านที่เป็นปัญหา เช่น ประชากรเพิ่มมากจนกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น จีน อินเดีย ในบางประเทศเน้นการพัฒนาด้านวัตถุเกินไปจนเป็นปัญหาต่อความสัมพันธ์ทางสังคม
 12. 12. กระบวนทัศน์ทางการศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษา หมายถึง กรอบความคิด ความเชื่อ หรือชุดความคิด (set of ideaand believes) เกี่ยวกับการมองสภาพความเป็นจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งจะมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมด้านการศึกษาของคนในสังคม ให้สอดคล้องกับกรอบความคิดในด้านการศึกษานั้นด้วย ปัจจุบันการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 13. 13. การจัดกระบวนทัศน์ทางการศึกษาในสังคมปัจจุบันการจัดกระบวนทัศน์ทางการศึกษาในสังคมปัจจุบันควรจะออกแบบให้ผู้เรียน“คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถศึกษาด้วยตนเองได้” ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาพสังคมโลกในปัจจุบันที่ทุกคนต่างเอาตัวรอด ปัญหาทางสังคมมีเยอะมากขึ้น ผู้ที่สามารถคิดและแก้ปัญหาเป็นจะสามารถอยู่รอดในสังคม และดาเนินชีวิตรอดในสังคมที่โหดร้ายในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนนี้จะตรงกับการเรียนรู้แนวคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งจะเน้นให้ผู้สอนชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนคิดและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งการเรียนรู้รูปแบบนี้จะเป็นพื้นฐานนาผู้เรียนไปสู่“ทักษะการคิดในระดับสูง” ซึ่งประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์การแก้ปัญหา และการถ่ายโยงความรู้ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้นาทักษะเหล่านี้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
 14. 14. ผู้จัดทานายชินวัตร ชาวันดี 553050067-9นายธีรศักดิ์ นันทสาร 553050291-4

×