Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rollo manual-cz-web

877 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rollo manual-cz-web

 1. 1. DIGITAL ALARM Návod k použití
 2. 2. CESKY Rollo je nový revoluční patentovaný výrobek (p.č. 21606) který, je kombinací pákového a elektronického signalizátoru záběru. Uživatel tak má v jednom výrobkuObsah zvukovou, světelnou i pohybovou signalizaci záběru. Kromě patentu systému Rolla, má i nový systém Představení přístroje 39 vypadávání vlasce, který je rovněž patentován (p.č. 21607). Tento nový systém nepoužívá žádné pohyblivé Ovládání 43 součásti ani pružiny či jiné způsoby, u kterých vlasec Funkce 45 musí překonat nastavené předpětí, aby se sesmekl. Nový Signalizace 51 systém využívá změnu geometrie při zvednutí prutu a vlasec se tak může bez odporu a bez nebezpečí poškození Instalace 52 vysmeknout. Posledním revolučním vylepšením je Typ baterie 54 ovládání. Kombinace jednoduchého a čitelného displeje Výměna baterie 54 s pěti tlačítky umožňuje rychlé a snadno pochopitelné nastavení, které si přístroj pamatuje i po vypnutí. Tabulka spotřeby 55
 3. 3. PředstaveníRollo je složeno z šesti základních částí. Držák na vidličku nebo stojan (1), nosník (2) s kleštinou lze pro transport z držákusundat. Tělo (3) je na otočném kloubu připevněné k nosníku a obsahuje ovládací prvky, mikrofon, baterii a veškerouelektroniku. Hlava (6) je s tělem (3) spojena ramenem (5), na kterém je posuvné závaží (4). 1 1 - Držák na vidličku nebo stojan 2 - Nosník 3 - Tělo s ovládáním 4 - Posuvné závaží 2 5 - Rameno 6 - Hlava 6 5 4 CESKY 3 3
 4. 4. 1 Držák na vidličku nebo stojan Držák má otvor (7) na všechny standardní závity 9 používané pro rybářské vidličky a stojany a kleštinu (8), aby bylo možné celý přístroj snadno sundat ze stojanu kvůli transportu. Samotný držák zůstává na vidličce nebo stojanu. Je tvarovaný tak, aby při transportu co nejméně překážel a minimalizovala se pravděpodobnost jeho porškození. 10 7 2 Nosník Nosník, který funguje jako prodloužení 8 ramene, má kleštinu (9) na držák, otočný kloub (11) a doraz (10). 11CESKY 4
 5. 5. 3 Tělo s ovládánímČelní strana obsahuje veškeré ovládací prvky. LED 12displej (12) s rozlišením 7x5 diod, tlačítko nahoru (13),dolů (14), tlačítko ON/OFF (15), vlevo (16), vpravo (17) 13a reproduktor (18). Displej zobrazuje navolenou funkci avčetně úrovně nastavení. 18 15 14 17 16 Tlačítky vpravo a vlevo se přepínají funkce, tlačítky nahoru a dolů se mění hodnota zvolené funkce a tlačítko 22 ON/OFF slouží přidržením po dobu 3 vteřin k zapnutí/ 19 21 vypnutí přístroje nebo krátkým stiskem k zapnutí/ vypnutí zvuků. Na zadní straně je čep (19) otočného kloubu, čidlo nočního osvětlení (20) a kryt baterie (21), CESKY 20 který zároveň slouží jako doraz (22) pro rameno. 5
 6. 6. 4 Posuvné závaží Posunem závaží po rameni docílíte požadovaného vyvážení celé sestavy. 23 5 Rameno Rameno spojuje tělo s hlavou. Uvnitř jsou vedeny kabely na propojení čidla a LED v hlavě se základní deskou v těle přístroje. 24 6 Hlava Hlava má v horní části odpadávací mechanismus. Jeho 26 hlavní částí je tvarovaný drát (23), který se opírá o vlasec. Pod ním je rolnička (24) s magnety, které při záběru 25 dávají impulsy senzoru (25). Poblíž senzoru je LED (26) pro noční signalizaci záběru.CESKY 6
 7. 7. Ovládání přístroje Tlačítko ON/OFFRollo má jednoduché a intuitivní ovládání pomocí Stisknutím a přidržením tlačítka (15) po dobu 3 vteřin5 tlačítek a LED displeje. Veškerá nastavení si Rollo přístroj zapnete/vypnete. Displej se postupně rozsvítí/pamatuje i po vypnutí. Pokud se v nastavení ztratíte, lze zhasne.funkcí Reset vše vrátit do továrního nastavení. Přístrojupozorní i nízký stav baterie. Displej se po zapnutí Poznámka: Pokud nebudete pokračovat v nastavení (nezmáčk-postupně rozsvítí s první funkcí V (Volume – Hlasitost) nete žádné tlačítko po dobu 5 vteřin), displej se automatickya pokud po dobu pěti sekund nestisknete žádné tlačítko, vypne kvůli úspoře baterie. Pokud chcete přístroj nastavovat,automaticky se vypne kvůli úspoře baterie. Přístroj přesto musíte nejdříve probudit displej stiskem libovolného tlačítka a poté můžete pokračovat v nastavení. Pokud nevíte, zda je přístrojbude stále aktivní. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se zapnutý, stiskněte krátce libovolné tlačítko. Když se displej neroz-displej rozsvítí a můžete tak pokračovat v nastavování. svítí, přístroj je vypnutý.Pouze pokud přidržíte tlačítko (15) ON/OFF po dobu 3vteřin, přístroj se vypne, a to i při zhasnutém displeji. Pokud při zapnutém přístroji chcete vypnout zvuk, krátce stiskněte tlačítkoPoznámka: Tlačítka ovládejte bříšky prstů, ne nehty. (15). Na displeji začne blikat dioda. Ta CESKY bude blikat u jakékoliv zvolené funkce, pokud displej 7
 8. 8. není vypnutý. Krátkým stiskem tlačítka (15) zvuk opět Tlačítka nastavení zapnete, aniž byste museli znovu nastavovat předem Tlačítky (13) a (14) se nastavuje úroveň nebo stav zvolené navolenou úroveň hlasitosti. funkce. Zvolenou úroveň zobrazuje sloupec v pravém sloupci displeje. Čím více LED svítí tím vyšší úroveň Tlačítka funkcí nastavení. U funkcí, které se pouze zapínají/vypínají, svítí Tlačítky (16) a (17) přepínáte funkce přístroje. V levé při stavu zapnuto pravá spodní LED. části displeje se budou postupně zobrazovat písmena představující jednotlivé funkce a v pravém krajním Poznámka: U funkce W (Wireless – Bezdrátové připojení) sví- sloupci úroveň nastavení nebo stav (zapnuto/vypnuto). tí v pravém sloupci navolený Binární kód, viz. popis funkce W. U funkce F (Function of color - Volba barvy diody) se vedle pís- mena F zobrazí písmeno zvolené barvy. Poznámka: Přístroj se po zapnutí přepne vždy na první funkci V (Volume – Hlasitost). V průběhu používání si pamatuje poslední navolenou funkci, takže pokud si tuto funkci chcete přenastavit, stačí již jen stisknout příslušné tlačítko k nastavení funkce. Funkce přístroje V - Volume (Hlasitost) Základní nastavení je 6 (svítí 3 LED). Funkce má 11 úrov-CESKY ní hlasitosti. Pokud v pravém sloupci nesvítí žádná dioda, 8
 9. 9. je hlasitost vypnuta. Každým stiskem tla- centimetrech: 1 LED – 16cm, 2 LED – 8cm, 3 LED – 4cm čítka (13)/(14) měníte hlasitost o úroveň 4 LED – 2cm. výše/níže. Jedna dioda pravého sloupce N – Night Light (Poziční osvětlení) indikuje dvě úrovně nastavení hlasitosti. U modelů DWTS a DTS je senzor, kterýT – Tone (Tón) podle intenzity okolního světla řídí Základní nastavení je 5 (svítí 5 LED). intenzitu podsvícení hlavy, za denního Funkce má 5 úrovní výšky tónu. Stiskem světla podsvícení vypne a při stmívání bude tlačítka (13)/(14) měníte vyšší/nižší tón. postupně intenzitu podsvícení zvyšovat. Model DT, který je bez senzoru, rozsvítí poziční diodu jednou intenzitou za jakýchkoliv světelných podmínek. Pokud tedy pozičníS – Sensitivity (Citlivost) světlo nepotřebujete, nezapínejte jej, prodloužíte tak Pouze u modelů DWTS a DTS (Typ DT životnost baterie. má napevno nastavenou citlivost 2cm). Základní nastavení je Vypnuto. Je-li funkce Základní nastavení je 4 (svítí 4 LED). zapnutá, rozsvítí se dioda v pravém dolním Funkce má 4 úrovně citlivosti. První (1 rohu.LED) je nejnižší citlivost. Poslední (4 LED) je nejvyšší. CESKYJednotlivé úrovně mají následující citlivosti vyjádřené v 9
 10. 10. F – Function of Colour (Volba barvy diody) W – Wireless (Bezdrátové připojení odposlechu) Pouze u modelů DWTS a DTS. Základní Pouze u modelu DWTS. Základní nastavení je FB – modrá dioda. Touto nastavení 0000. Model DWTS má funkcí máte možnost zvolit jednu ze tří integrovaný 433,92MHz vysílač pro barev podsvícení hlavy (modrou, červenou připojení bezdrátového odposlechu. , zelenou). Při stisknutí tlačítek (13)/(14) se zobrazí Dosah vysílače je minimálně 120 metrů. K Rollu je postupně následující možnosti: doporučen pětikanálový bezdrátový přijímač Magneto2 WRC. Aby byla zajištěna co nejnižší spotřeba přístroje, lze funkci W – Wireless deaktivovat. Režim Vypnuto: Pokud zrovna nevyužíváte bezdrátový odposlech, stisknutím tlačítka (14) ze B - (Blue) Modrá dioda, R - (Red) Červená dioda, G - základního nastavení tuto funkci vypnete (Green) Zelená dioda. a prodloužíte si tak životnost baterie. Tři spodní diody pravého sloupce zobrazené na obrázku začnou blikat. Režim Kódů: V tomto režimu je bezdrátový vysílačCESKY vždy zapnutý a slouží k odlišení dvou a více sestav při 10
 11. 11. použití v okruhu menším než 300m. Pokud používáte Doporučený přijímač:bezdrátový odposlech, může se stát, že ve vaší blízkostiněkdo jiný používá stejnou či podobnou sestavu pracující SEMA Magneto2 WRCna stejné frekvenci. V tom případě máte možnost změnitna kód své sestavy (sestavou rozumějte signalizátor(y) apřijímač) a odlišit se tak od jiných sestav. K dispozici je16 možností, tedy až 16 různých sestav může být použitospolečně, aniž by docházelo k vzájemnému rušení. Abybyla zajištěna kompatibilita se staršími elektronickýmisignalizátory a přijímači u kterých se kód volil pomocíčtyř pinů, mají kódy binární značení. Nula – dioda nesvítí(pin je vypnutý OFF - ) a jednička – dioda svítí (pin jezapnutý ON - ). Seznam kódů a jejich převod mezi Pina displejem je v následující tabulce. Pokud chcete, abypřístroj komunikoval s přijímačem, musíte mít vždy naobou navolený stejný kód. CESKY 11
 12. 12. PINY DISPLEJ KÓD PINY DISPLEJ KÓD PINY DISPLEJ KÓD  0000  0110  1100  0001  0111  1101  0010  1000  1110  0011  1001  1111 Na signalizátorech SEMA vybavených displejem je  0100  1010 vždy v továrním nastavení navolen kód 0000. Takže pokud zachováte toto nastavení (nebo jej vyvoláte funkcí Reset), budou spolu signalizátor a přijímač komunikovat. Změnu budete muset provést pouze vCESKY  0101  1011 případě použití více sestav v okruhu 300m. 12
 13. 13. C - Channel Selection (Volba kanálu) Poznámka: Na jednom kanálu lze mít připojeno neomezené množství signalizátorů. Při záběru však nebude jasné, na kterém Pouze u modelu DWTS. Základní nastavení ze signalizátorů byl záběr. je Channel 1. Odposlech k Rollu DWTS je Magneto2 WRC. Ten je pěti kanálový, lze tedy na něm připojeno až pět signalizátorů. I – Indication (Simulace indikace)Aby signalizátor Rollo DWTS byl univerzální a vy Pouze u modelu DWTS. Základníse nemuseli při nákupu starat, zda jsou každý na jiný nastavení OFF. Pokud si chcete vyzkoušetkanál, funkcí C – Channel si určujete, na jaké diodě na v místě rybolovu dosah bezdrátovéhoodposlechu bude signalizátor aktivní. připojení, zapněte tlačítkem (13) funkci I –Kanál 1 (první dioda na odposlechu, bráno zleva), Kanál Indication. Signalizátor začne po dobu 2 minut vysílat2 (druhá dioda), Kanál 3 (třetí dioda), Kanál 4 (čtvrtá nepřetržitý signál (bez zvuku). Na odposlechu se vámdioda), Kanál 5 (pátá dioda). rozsvítí příslušná dioda se zvukovým znamením. Máte tak možnost si po dobu 2 minut projít místa, ve kterých se budete v průběhu lovu zdržovat a zjistit si, zda tam spojení funguje. Funkce se sama po dvou minutách automaticky vypne. CESKY 13
 14. 14. Reset Pokud jste v nastavení signalizátoru ztratili Poznámka: Nepouštějte funkci I – Indication víckrát za sebou. přehled, nebo chcete rychle zpět na základní Nechte před dalším spuštěním alespoň 10 minutovou přestávku. nastavení, můžete použít funkci Reset. Ten vyvoláte Mohlo by dojít k přetížení čipu uvnitř signalizátoru a tím k jeho současným stlačením tlačítek (13) a (17) po dobu 3 zničení. vteřin. Upozornění na nízký stav baterie Pokud kontrolu provedete rychleji než do dvou minut, Pokud se baterie dostane pod přípustnou vypněte funkci ručně, prodloužíte tak životnost baterie. hodnotu své kapacity, ozve se dvojpípnutí a na displeji blikne následující dioda. Toto upozornění vás informuje, že baterii je nutno vyměnit.CESKY 14
 15. 15. SignalizaceProtože systém Rollo je kombinace elektronického a pákového signalizátoru, máte v jednom zařízení výhody obou. Rollo,signalizuje záběr pohybem jako pákový signalizátor a zároveň dává zvukovou a světelnou signalizaci. Světelná signalizace jezde především pro noční rybolov a pro rybolov při je snížené viditelnosti. Za dne je daleko viditelnější pohybová signalizace.Vzhledem k tomu, že systém Rollo používá k signalizaci i pro poziční osvětlení pouze jednu diodu, je zde rozdíl ve světelnésignalizaci oproti klasickým elektronickým signalizátorům. LED v hlavě se v okamžiku záběru rozbliká. Frekvence blikáníje závislá na rychlosti odvíjení vlasce (rychlosti záběru). V okamžiku, kdy se vlasec přestane odvíjet, tedy rolnička s magnetyse přestane otáčet, LED přejde do paměťového režimu, pravidelně bliká po dobu 20 sekund a poté zhasne. Pokud v průběhupaměťového režimu přijde další záběr, LED opět začne blikat podle rychlosti záběru a po jeho skončení opět přejde dopaměťového režimu.Pokud je poziční osvětlení zapnuto a LED svítí, pak poziční osvětlení se na dobu záběru a paměťového režimu automatickyvypne a po jeho ukončení opět automaticky zapne.Poznámka: U signalizátorů s nastavitelnou citlivostí (DWTS a DTS) nemusí být každý impuls magnetu zaznamenán, pokud je nastavena nižšícitlivost. CESKY 15
 16. 16. Instalace Obr. 2 Rollo lze nasadit na rybářskou vidličku se šroubením nebo na rybářský stojan (27) pomocí držáku (1) a 29 rohatinky (29). V tomto případě vám doporučujeme rohatinku „ SEMA Magrest i“ s nočním podsvícením. Nasaďte držák (1) mezi šroubení vidlicky nebo stojanu 9 (27) a rohatinky (29). Rohatinku (29) dotáhněte tak, 30 aby se s držákem (1) dalo otáčet. Pomocí kleštiny (8/9) 1 nasaďte nosník (2) s Rollem a srovnejte jej tak, aby hlava a rameno bylo rovnobežně s prutem (obr. 1) a pomocí 2 kontramatky (30) na rohatince dotáhněte (obr. 2). 27 8 Obr. 1CESKY 16
 17. 17. Nyní je Rollo připraveno k použití. Dřív než jej zapnete, nasaďte hlavu na vlasec. Vlasec směřující k rohatince Vlasec směřující k navijákuPrstem si přidržte vlasec na zvedněte a vložte do zadní zvedněte a vložte do přední Vzniklý průhyb vlasceboku hlavy. drážky. drážky. palcem posuňte pod drát. CESKY 17
 18. 18. Typ baterie Rollo je první rybářský signalizátor s vestavěnou pamětí uživatelského nastavení, což má na druhou stranu za Pro přístroj Rollo je určena 12V baterie typ 23A. následek trvalý odběr i po vypnutí (0,03 mA) a tím klade zvýšené nároky na baterii. Abychom dosáhli malých Výměna baterie rozměrů a nízké váhy při zachování dostatečného dosahu Odsuňte kryt baterie (31), baterii (32) vyjměte a vložte bezdrátového odposlechu, použili jsme 12V baterii typ novou. Dbejte na správnou polaritu. Zasuňte zpět kryt 23A, jejíž kapacita je v závislosti na výrobci cca 45mAh. baterie. Tato kapacita je dostatečná na používání po dobu cca dvou týdnů. To znamená, že pokud pojedete k vodě a budete denně po tuto dobu Rollo používat, baterie vám 31 vystačí, a vy si nemusíte pokaždé, když začínáte lovit, znovu nastavovat požadované funkce. Pokud však víte, že nebudete Rollo delší dobu používat, doporučujeme baterii vyndat. Zamezíte tím trvalému odběru. Baterii vložte až před dalším použitím. 32CESKY 18
 19. 19. Tabulka spotřeby operační režim spotřeba doba provozu *) poznámka UPOZORNĚNÍ: Signalizátor Rollo je voděodolný a pracuje i v dešti. Přesto po- OFF 0,03 mA 1500 h stálý odběr po vložení kud signalizátor zmokne, doporučujeme baterie pro udržení po skončení rybolovu vyjmout baterii a v klidu 0,03 mA 1500 h paměti nastavení signalizátor vysušit na suchém teplém místě. při nastavování - 10-19 mA 2,4-3 h stisknutí tlačítka ON při záběru 9 mA 5h tento odběr je pouze v případě aktivace UPOZORNĚNÍ: Pokud vám signalizá- při záběru - příslušného režimu tor spadne do vody, ukončete jeho pou- 4,5 mA 10 h žívání, vyjměte baterii a dejte jej vysušit bez zvuku na suché teplé místo. noční podsvícení 0,27 mA 167 h CESKY*) výdrž baterie při kapacitě 45mAh 19
 20. 20. SEMA LENEŠICE, spol. s r.o., Husova 284, 43923 Lenešice, Czech RepublicURL: http://www.sema.cz, email: info@sema.cz, tel: +420 415627761

×