Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Privacy in netwerken

319 views

Published on

Professionals in welzijn en zorg gaan steeds beter samenwerken en steeds meer maatwerk bieden. Daarvoor is het nodig dat ze informatie delen, met elkaar, met de klanten, met vrijwilligers, met mensen in de omgeving van klanten. Tegelijk is het zaak de persoonsgegevens goed te beschermen en te beantwoorden aan de eisen die de wet hieraan stelt. Ziie voor meer informatie http://privacy.zorgvoorelkaarbreda.nl

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Privacy in netwerken

 1. 1. mr Corrie Ebbers ZvE april 2016
 2. 2. Wat is privacy Vrijwillig vs verplicht Informatieplicht Samenwerken Toestemming Geheim vs delen Inzage- en correctierecht
 3. 3. Wie ….. LinkedIn Instagram Facebook Tinder WhatsApp
 4. 4. GRATIS !!!! G-mail Skypen Met het invoeren van de e-mailadressen van uw vrienden geeft u te kennen dat zij akkoord zijn gegaan met het verstrekken van hun gegevens. Hotmail WeTransfer WhatsApp
 5. 5. “Ik heb niks te verbergen” - bonuskaart AH - vZVZ ‘toestemming’ LSP (EPD) - slimme energiemeter - smart tv iot = internet of things zie computable.nl - 11 april
 6. 6. onze gegevens zijn geld waard Facebook 100 miljard = 120 dollar per gebruiker Google-gebruiker = 24 dollar Facebook koopt Instagram voor 1 miljard dollar (30 miljoen Facebookers) Transparantie en regie? Zie ‘Data: het nieuwe goud’, Zembla 2 december 2015 Nieuw businessmodel: zelf info prijsgeven aan adverteerders en korting bedingen bv op vliegticket
 7. 7. privacy en dataprotectie privacy is recht van individu data protectie is plicht van verantwoordelijke
 8. 8. PRIVACY — ruimtelijk — communicatie — lichamelijk — informationeel — relationeel
 9. 9. HOOFDREGEL = bescherming van de persoonlijke levenssfeer inbreuk alleen bij wet Wet = WMO/Jeugdwet/Wgbo/ Participatiewet/WBP etc etc
 10. 10. PRIVACY — Recht op zelfontplooiing/ zelfbeschikking — Recht om te weten welke informatie er wordt verwerkt, correctie en wie aanspreekbaar is (art. 10 Grondwet) — Autonomie leidt tot participatie
 11. 11. belang van privacy —  Burger vrijwaren tegen te grote overheidsinmenging —  Bewaken vrije toegang tot fundamentele voorzieningen —  Behoud van vertrouwen tussen overheid/ zorgverleners en burger Voortdurend zoeken naar evenwicht Kernwaarden: eigen regie cliënt en integriteit hulpverlener
 12. 12. de wet regelt rechten van cliënt: •  op informatie •  inzage •  correctie •  klachtrecht •  rechtsbescherming •  medezeggenschap plichten van organisatie: •  professioneel handelen •  informatieplicht •  dossiervorming •  informatie verstrekken •  geheimhouding … wettelijk normenkader geeft houvast
 13. 13. dossierplicht —  welke hulp, welke wet —  dataminimalisatie, alleen info die noodzakelijk is —  maar .. wel volledige en juiste info —  geen vage vermoedens of onderbuik —  persoonlijke werkaantekeningen buiten dossier houden
 14. 14. verwarrend —  Hulpverlening is vrijwillig tenzij … —  Informeren van cliënt —  Toestemming —  Geheimhouding —  Inzagerecht
 15. 15. samenvatting 1.  altijd cliënt vooraf informeren dat gegevens worden verwerkt (tenzij uitz … art. 43 Wbp) 2.  dossier bijhouden verplicht 3.  is delen noodzakelijk in belang cliënt? Elk individueel geval afzonderlijk afwegen 4.  mag ik delen o.g.v. rol, taak en met wie 5.  zo nee, toestemming nodig 6.  geen toestemming, conflict van plichten … Checklist hanteren
 16. 16. vrijwillig of verplicht a) vrijwillig = medische ingrepen, medicijnen, therapie, hulpverlening e.d. geen ‘toestemming’ maar ‘instemming’ Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam (lichamelijke privacy art. 11 Grondwet) b) verplicht = dna afnemen o.g.v. wet – Justitie – ots maatregel - RvK – reclassering c) voorwaardelijke bv schuldhulpverlening
 17. 17. Informatieplicht art. 33/34 Wbp Bij intake plicht cliënt te informeren: —  als info van klant zelf komt; voordat gegevens worden vastgelegd moet klant geïnformeerd worden over doel, wie is verantwoordelijke —  als info uit andere bron komt; op moment van vastlegging of op moment van verstrekking aan derde —  vergelijk in strafrecht: cautie
 18. 18. samenwerken ‘samenwerking vindt plaats in een keten van partijen waarbij taken en belangen elkaar raken of in het verlengde van elkaar liggen’ - niet door één partij op te lossen - gezamenlijk belang -  overstijgt de bevoegdheid Samenwerken = regie voering, wie doet wat Info delen in belang van cliënt, niet in belang van hulpverlener
 19. 19. wat is toestemming? Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ( art 1. i. WBP) —  Veronderstelde toestemming, Wgbo —  Ondubbelzinnig (art 8 a gewone gegevens) —  Uitdrukkelijk (art 23 gezondheids- strafrechtelijke gegevens) nb: geen toestemming nodig om dossier aan te leggen intrekken toestemming, gevolg direct stoppen art. 5 lid 2 Wbp
 20. 20. bijzonder gevoelige gegevens art. 16 Wbp godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag rechtma9ge grondslag voor verwerking art. 16 e.v. WBP verbod, tenzij ………. hulpverleners met geheimhoudingsplicht art. 21 Wbp, of uitdrukkelijke toestemming art. 23 Wbp
 21. 21. geheimhouding vs delen •  absolute geheimhouding = zelden •  relatieve geheimhouding = moeilijk •  spreek-/klikplicht = ambtenaar o.g.v. wet vgl art. 66 Participatiewet (vermoeden misdrijf)
 22. 22. ambtenaar hulpverlener dus samenwerken kan door acties af te stemmen, regievoering maar ieder binnen eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden zie Informatieblad Informatie delen in samenwerkingsverbanden - Autoriteit Persoonsgegevens ‘buitenkant’ informatie
 23. 23. informatie delen m.b.t. gezondheid - directe collega’s/waarnemer, criteria: -  met oog op goed behandeling art. 21 Wbp -  rechtstreeks betrokken bij behandeling art. 457 lid 2 Wgbo -  o.g.v. wet, bv bij ‘verplichte’ relatie RvK, reclass. Jeugdzorg, Participatiewet bv re- integratie, art. 21/22 Wbp - o.g.v. uitdrukkelijke toestemming art. 23 Wbp - zonder toestemming = conflict van plichten …
 24. 24. … conflict van plichten Plicht om te zwijgen botst met plicht om te spreken vanwege zwaarwegende belangen van de cliënt of een ander —  Kan ik echt geen toestemming krijgen? —  Welk zwaarwegend belang? —  Kan het ook zonder verbreken geheimhouding (subsidiariteit) —  Hoe weeg ik belangen cliënt?
 25. 25. belangenafweging a) Het probleem weegt zó zwaar dat ik moet melden, namelijk ….. b) Ik wil door te melden het volgende doel bereiken ….. c) Er is geen andere mogelijkheid om dit probleem op te lossen d) Door te melden is het vrijwel zeker dat erger wordt voorkomen e) Ik heb intern overlegd f) Het belang om info te delen weegt zwaarder dan mijn geheimhoudingsplicht g) Eventueel eerst anoniem voorleggen voor advies bij meldpunt Veilig Thuis
 26. 26. inzagerecht —  persoonlijk recht —  recht op afschrift —  info van derde in dossier? Correctierecht als info feitelijk onjuist, niet ter zake dient, bovenmatig is —  eigen lezing toevoegen
 27. 27. uitzondering op rechten Recht op informatie, inzage, correctie is hoofdregel; niet als in een individueel geval … •  veiligheid staat •  strafbare feiten •  naleving wettelijke voorschriften •  bescherming cliënt of van een ander zie art. 43 Wbp en art. 3 lid 2 Besluit Meldcode HG let op: de uitzondering is nooit een zelfstandige rechtmatige grondslag
 28. 28. dus 1.  altijd cliënt vooraf informeren, tenzij uitz … art. 43 Wbp 2.  dossier bijhouden 3.  is delen noodzakelijk in belang client? Elk individueel geval afzonderlijk afwegen 4.  mag ik delen o.g.v. rol, taak… zie boven 5.  zo nee, toestemming nodig 6.  geen toestemming, conflict van plichten … Checklist hanteren
 29. 29. bronnen •  www.meldcriteria.nl bedoeld voor melding bij de verwijsindex risicojongeren •  www.vooreenveiligthuis.nl •  www.vng.nl sociaal domein •  diverse beroepscodes o.a. maatschappelijk werker en jeugdzorgwerker zie www.bpsw.nl •  www.bigregister.nl
 30. 30. leuke bronnen — Bits of Freedom (BOF.nl) – Internet vrijheid toolbox — Zembla ‘Data: het nieuwe goud’ op 2 december 2015 — website michelkraay.nl — Dave Eggers ‘De Cirkel’ (boek) — Ixquick zoekmachine tip: wordt privacy functionaris
 31. 31. de rollen — de professional gebonden aan wet — de ‘derde’: omgeving cliënt familie, buren e.a. is privesfeer — met vrijwilliger afspraken maken

×