Závěrečný úkol - Regionální enviro problematika Novojičínska

255 views

Published on

Online kurz Práce s informacemi, závěrečný úkol (publikování)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol - Regionální enviro problematika Novojičínska

  1. 1. Regionální environmentální problematika Novojičínska Částečná environmentální SWOT analýza regionu Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Zuzana Bzonková
  2. 2. Argumentace V současné době zpracovávám Enviromentální SWOT analýzu Novojičínska, kde jsem senarodila, a rozhodla jsem se proto, že pro tento závěrečný úkol zpracuji její část, která se mizáhy bude hodit do celkové analýzy. Vzhledem k zadanému, velmi malému rozsahu jsem tomusela značně okleštit a poněkud zjednodušit (proto v podnázvu „částečná“). Anotace Tato odborná práce představuje velmi stručně část enviromentální problematiky okresuNový Jičín. (V tak krátkém rozsahu není možno ji obsáhnout celou.) V úvodu autorka okreslokalizuje a ve třech následujících odstavcích se zaměřuje na jeho vodní zdroje, zemědělství aprůmysl. Píše o okresním systému povrchových vod, o zásobování obyvatelstva pitnou vodoua zmiňuje se i o problému znečištění vody. Uvádí rozsahy vodních ploch i jejich současnévyužití. Dále jsou v práci stručně popsány klimatické podmínky oblasti, zemědělství, a stejnětak průmysl včetně výčtu největších okresních podniků. Ty jsou dle statistik Ministerstva promístní rozvoj ČR seřazeny sestupně podle počtu zaměstnanců. Rovněž se dozvídáme, jakénerostné bohatství můžeme na Novojičínsku najít. Word cloud: Vytvořen pomocí www.wordle.net Klíčová slova okres, Nový Jičín, Moravskoslezký kraj, poloha, průmysl, zemědělství, půda, ha, město,podzemní, povrchová, zdroj, kanalizace, odpadní, pěstovat, podnik, znečištění 2
  3. 3. Okres Nový Jičín se nachází v Moravskoslezském kraji na hranici mezi Moravou aSlezskem. Na západě sousedí s okresy Přerov a Olomouc, na severu s okresem Bruntál, navýchodě s okresy Ostrava a Frýdek-Místek a na jinu s okresem Vsetín. Poloha okresu bymohla být vymezena i poledníky a rovnoběžkami: 17° 40‘ 56‘‘ – 18° 17‘ 37‘‘ východní délkya 49°28‘ 59‘‘ – 49° 50‘ 08‘‘ severní šířky. Novojičínsko je rozlohou 918 km2 okres nevelký,ale se svými 152 222 obyvateli (stav ke 31.12.2011) se řadí k okresům spíše početnějším.Nachází se zde 57 obcí, z nichž největší je okresní město Nový Jičín (23 867 obyvatel). 69%obyvatel žije ve městech, což je číslo o 2% nižší, než je průměr v republice. Většina území mápahorkatinný ráz. Nejvyšším bodem okresu je kopec Radhošť (1 129 m n. m.) a nejnižšímbodem soutok Odry a Ondřejnice (220,3 m n. m.). V tomto okrese se setkávají dvě navzájemodlišné geologické jednotky, a to Český masiv (na severu) a Západní Karpaty (v jižní části).Strategická poloha v koridoru Moravské brány předurčuje budování infrastrukturycelostátního významu. Chráněná území ČR: Ostravsko, Svazek X. Vydání první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2004, s. 192, ISBN 80-86064-67-0. 3
  4. 4. Novojičínsko spadá z většiny k povodí řeky Odry, pouze malá část na jihozápadě jepovodím Bečvy. K hospodářským účelům stále slouží část dřívější rozsáhlé rybníkářskésoustavy v okolí Jistebníku, Studénky, Bartošovic a Oder. Rozloha vodních ploch včetněvodních toků přesahuje 1 798 ha, což představuje 6,1 % z celkové výměry. Celková délkavodní sítě činí cca 750 km. Vodních nádrží a rybníků se zde nachází 96 o celkové výměře805 041 ha. Rybníky a vodní nádrže mají své nezastupitelné místo jako významné krajinnéprvky, přičemž účel vodních nádrží je vodárenský (Tísek, Lubina), protipovodňový, rekreačníči pro sportovní rybaření. Rybníky se využívají pro chov ryb. Z povrchových toků je vodaodebírána pro zásobování pitnou vodou i pro zásobování průmyslových podniků. Co sepodzemních vod týče, jsou doplňovány hlavně na jaře tajícím sněhem a z jarních dešťů. Letnía podzimní srážky jsou pouze doplňkovým zdrojem. Okres NJ je zásobován pitnou vodou třemi způsoby: 1) ze skupinových vodovodůnapojených na místní veřejné podzemní i povrchové zdroje, 2) z centrálních zdrojůOstravského oblastního vodovodu a 3) z vlastních studní občanů, přičemž z veřejnýchvodovodů je zásobováno 90% obyvatel okresu. Průměrná spotřeba v domácnostech jepřibližně 107 l/os./den. Největším provozovatelem veřejné vodovodní sítě je SmVaK Ostrava. Od devadesátých let dochází ke zlepšení kvality a čistoty vody v říčních tocíh zejménadíky výstavbě čistících zařízení a omezení průmyslu. Avšak největším zdrojem znečištěníjsou samotní obyvatelé, jelikož zdaleka ne všichni jsou napojeni na veřejné kanalizaceukončené čistírnou odpadních vod. V okrese došlo v minulých letech i k několika havarijnímúnikům ropných látek a těžkých kovů, ale naštěstí jsou všechny hodnoceny jako krátkodobés lokálním znečištěním povrchových, nikoli podzemních vod. Okres Nový Jičín je okresem průmyslově zemědělským. Půdní fond lze podle funkcerozdělit na 1) zemědělský, 2) lesní a 3) zastavěné a ostatní plochy. Celková výměrazemědělské půdy v okrese je k 31.12.2003 60 079 ha.; zemědělství má tedy k dispozicipřibližně polovinu celkové rozlohy okresu. Celých 44 812 ha pokrývá orná půda, 11 456 hatrvalé travní porosty, 3 736 ha připadá na zahrady, několik desítek hektarů zabírají ovocnésady, ale vinice ani chmelnice zde nenajdeme. Nejúrodnější půdy se nacházejí kolem Bílovce,Klimkovic, Pustějova, Petřvaldu, Hladkých Životic a Jeseníku nad Odrou. Od devadesátýchlet přibylo vodních ploch, zejména v důsledku krajinotvorných programů MŽP, a dochází ik odnímání zemědělské půdy za účelem zalesnění. Novojičínsko se rozprostírá v klimatické oblasti mírně teplé, jen jihovýchod zasahuje dooblasti mírně chladné – podhůří Beskyd. Přes jistou rozdílnost klimatických podmínek je celéúzemí vhodné pro zemědělskou výrobu: ve středu okresu lze úspěšně pěstovat i náročnějšíplodiny jako cukrovka, pšenice či ječmen, okrajová území okresu jsou zase vhodná pro žito,oves, brambory a pícniny. 4
  5. 5. Na území okresu se nacházejí celkem bohaté zásoby surovin pro výrobu stavebních hmot(vápence, štěrkopísky, cihlářské hlíny, stavební kámen, sialitické hlíny, horniny pro výrobucementu apod.). Významné zásoby kamene se nacházejí u Jakubčovic nad Odrou a ložiskavápence u Štramberka (hora Kotouč). Rovněž byla v okrese objevena dvě důlní pole prorozvoj těžby černého uhlí, a to u Frenštátu p. Radhoštěm a Příbora. Hlavní průmyslová odvětví Novojičínska jsou strojírenství a textilní průmysl. Většinakdysi vyhlášených podniků svou výrobu však výrazně omezila. Dle Ministerstva pro místnírozvoj se dnes mezi ty s největším počtem zaměstnanců řadí Autopal se sídlem v NovémJičíně (>3000 zaměstanců), Tatra Kopřivnice (>2000), Tonak Nový Jičín (>1000) a ThrallVagonka Studénka (rovněž >1000). Podniky zaměstnávající 500-999 pracovníků jsou:Siemens automobilové systémy (Frenštát p.R.), Slévárna Tatra (Kopřivnice), NářaďovnaTatra (Kopřivnice), Draftex-International (Odry) a Vojenský opravárenský podnik (Šenovu NJ). Třináct dalších významnějších podniků, mezi nimi např. ROMO, LONKA, ČKDVagonka, MASSAG, Mlékárna Kunín či Kotouč Štramberk, zaměstnávají mezi 250 a 499zaměstnanci. 5
  6. 6. Literatura:Český statistický úřad: Veřejná databáze. Český statistický úřad: Veřejná databáze [online].[cit. 2013-01-03]. Dostupné z: http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jspStatistická ročenka Moravskoslezského kraje. Český statistický úřad [online]. 2004 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://www.czso.cz/kraje/roc/data2004/13810104/start.htmHLADIŠ, Petr. Ústav územního rozvoje. Ústav územního rozvoje [online]. 27.2.2002 [cit.2013-01-03]. Dostupné z: http://www.uur.cz/default.asp?ID=144Chráněná území ČR: Ostravsko, Svazek X. Vydání první. Praha: Agentura ochrany přírody akrajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2004, s. 190-232. ISBN 80-86064-67-0.Informace o stavu životního prostředí okresu Nový Jičín. Nový Jičín, 2000. Diplomová. VŠBOstrava. Vedoucí práce Doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Cenia - ovzduší, v němž žijeme, je jedovaté. Priorita: Informační zpravodaj Operačníhoprogramu životního prostředí. 2012, č. 5, s. 8-9. Dostupné z: http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/46/13867-201205_priorita.pdfInternetové zdroje (1-3) jsou vhodné z následujících důvodů:- důvěryhodnost zaštitěná Českých statistickým úřadem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR- průběžná aktualizace- obsahují statistické údaje – konkrétní čísla- údaje ze zemědělství, lesnictví, průmyslu, životního prostředí i souborné informace- umožňují srovnání s ostatními okresy a krajiOdborná monografie:- obrovské množství odborných informací- přehledné uspořádání, informace v kontextu- dopňkové mapy, obrázky (chráněných rostlin a živočichů), letecké fotografie krajiny- rozdělení Novojičínska na menší oblasti, které jsou jednotlivě podrobně zpracovány- srozumitelné i pro laikyDiplomová práce:- důvěryhodnost informací – kontrola nejen Doc. Ing. Vladimírem Lapčíkem, CSc.- přehledně zpracovaná takřka celá problematika životního prostředí- dopňkové tabulky, grafy a mapy, seznamy zvláštně chráněných druhů- hojnost konkrétních údajů – čísel, faktů- srozumitelný text 6
  7. 7. Článek:Abych řekla pravdu, pro potřeby této práce jsem článek nevyužila, ale jelikož obsahuje párdůležitých údajů o znečištění vzduchu a skladování odpadů, mohu ho využít při psanípodrobnější enviromentální SWOT analýzy. Pochází rovněž z důvěryhodného zdroje aodkazuje na další pramen informací. 7

×