Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA              DOKUMEN STANDARD PRESTASI                   SAI...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN    “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi ...
PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sains Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai pandu...
TAFSIRANo   Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tuju...
KERANGKA STANDARD PRESTASI      BAND                   STANDARD        1    Tahu    ...
TAFSIRAN BAND BAND       PERNYATAAN BAND                  TAFSIRAN                ...
MATLAMAT KURIKULUM SAINSMatlamat Kurikulum Sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan muriddengan pen...
6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murn...
BAND                         PERNYATAAN STANDARD     1       Mengetahui konsep dan prin...
DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS KBSM TINGKATAN DUA  BAND        PERNYATAAN        DESKRIPTOR      ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD          DESKRIPTOR                    EVIDENS   2   ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD        DESKRIPTOR                 EVIDENS    3      B3 ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD       DESKRIPTOR                  EVIDENS    3      B3 ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD       DESKRIPTOR                   EVIDENS    3      ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD       DESKRIPTOR                  EVIDENS    3      B3...
BAND      PERNYATAAN STANDARD        DESKRIPTOR                EVIDENS    3      B3  ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD       DESKRIPTOR                 EVIDENS    3      B3 ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD        DESKRIPTOR                   EVIDENS    4     ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD         DESKRIPTOR                   EVIDENS    4    ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD        DESKRIPTOR                  EVIDENS    4      ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD        DESKRIPTOR                  EVIDENS    4      ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD          DESKRIPTOR                   EVIDENS    5   ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD         DESKRIPTOR                   EVIDENS    6    ...
BAND      PERNYATAAN STANDARD         DESKRIPTOR                 EVIDENS   6      B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

15 dsp tingkatan 2 updated 28sept

5,738 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

15 dsp tingkatan 2 updated 28sept

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS TINGKATAN 2DRAFTDSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."DRAFT 2DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 3. 3. PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sains Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untukguru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atautelah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani,intelek dan sosial.DRAFT 3DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 4. 4. TAFSIRANo Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai.o Evidens : Murid - Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Instrumen - Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .DRAFT 4DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 5. 5. KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliDRAFT 5DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 6. 6. TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau 1 TAHU memberikan respons kepada perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT dalam satu-satu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALI dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.DRAFT 6DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 7. 7. MATLAMAT KURIKULUM SAINSMatlamat Kurikulum Sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan muriddengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan merekamenyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikapsaintifik dan nilai murni. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akanmemperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalamsains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Kurikulum ini juga bertujuan untukmembangunkan masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju denganmembudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan danpemuliharaan alam sekitar.OBJEKTIF KURIKULUM SAINSKurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid:1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi.DRAFT 7DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 8. 8. 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.10. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal.11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya.DRAFT 8DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 9. 9. BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui konsep dan prinsip asas sains 2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi 3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian 4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah 5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi 6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologiDRAFT 9DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 10. 10. DOKUMEN STANDARD PRESTASI SAINS KBSM TINGKATAN DUA BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 1 B1 B1D1 B1D1E1 Tahu Mengetahui konsep dan Mengenal pasti kecacatan Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan prinsip asas sains penglihatan B1D2 B1D2E1 Mengenal pasti sumber dan Menamakan sumber air semulajadi dan bahan bahan cemar air cemar air B1D3 B1D3E1 Mengenal pasti unit daya Menamakan unit daya B1D4 B1D4E1 Mengenal pasti objek yang Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas menggunakan prinsip tuasDRAFT 10DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 11. 11. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 B2D1 B2D1E1 Tahu dan Mengetahui dan memahami Menyatakan maksud gizi Memberi maksud gizi seimbang Faham tentang aplikasi konsep dan seimbang prinsip sains dalam sains dan teknologi B2D2 B2D2E1 Menyatakan maksud Memberi maksud pencernaan pencernaan B2D3 B2D3E1 Menyatakan maksud spesies, Memberi maksud spesies, populasi, komuniti, habitat dan populasi, komuniti, habitat dan ekosistem ekosistem B2D4 B2D4E1 Menyatakan maksud Memberi maksud pengeluar, pengguna dan pengurai pengeluar, pengguna dan dalam siratan makanan pengurai dalam siratan makanan B2D5 B2D5E1 Menyatakan maksud Memberi maksud penyejatan penyejatan B2D6 B2D6E1 Menyatakan maksud zat Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan terlarut, pelarut, larutan dan bahan terampai bahan terampaiDRAFT 11DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 12. 12. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3D1 B3D1E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuan Memerihal kulit Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, dan Boleh untuk mengembangkan menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak Buat pemahaman tentang konsep balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima dan prinsip sains dalam suntikan dan menggunakan Braille kehidupan seharian B3D2 B3D2E1 Memerihal telinga dan Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi mekanisme pendengaran struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran manusia B3D3 B3D3E1 Memerihal mata dan Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi penglihatan manusia struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat B3D4 B3D4E1 Memerihal penglihatan Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwanDRAFT 12DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 13. 13. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3D5 B3D5E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuan Memerihal kecacatan Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara dan Boleh untuk mengembangkan pendengaran pembetulannya Buat pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam B3D6 B3D6E1 kehidupan seharian Memerihal gerak balas Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan tumbuhan terhadap kemandiriannya ransangannya B3D7 B3D7E1 Memerihal kelas makanan dan Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan gizi seimbang B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan B3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbangDRAFT 13DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 14. 14. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3D8 B3D8E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuan Memerihal sistem pencernaan Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem dan Boleh untuk mengembangkan pencernaan Buat pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam B3D8E2 kehidupan seharian Menerangkan proses penguraian molekul makanan, alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan lemak B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan, proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan B3D9 B3D9E1 Memerihal kepelbagaian Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta organisma menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran B3D10 B3D10E1 Memerihal aliran tenaga dalam Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup siratan makanan , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B3D10E2 Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponenDRAFT 14DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 15. 15. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3D11 B3D11E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuan Memerihal kepentingan Menjelaskan peranan fotosintesis, kitar karbon dan kitar dan Boleh untuk mengembangkan fotosintesis dalam oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang Buat pemahaman tentang konsep mengekalkan ekosistem yang dan prinsip sains dalam seimbang kehidupan seharian B3D12 B3D12E1 Memerihal pemuliharaan dan Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan pemeliharaan serta menyatakan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup B3D13 B3D13E1 Memerihal penyejatan Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian B3D14 B3D14E1 Memerihal pelarut Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian B3D15 B3D15E1 Memerihal peneutralan Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharianDRAFT 15DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 16. 16. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3D16 B3D16E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuan Memerihal kualiti air dan Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah dan Boleh untuk mengembangkan sistem bekalannya pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu Buat pemahaman tentang konsep kaedah dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B3D16E2 Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air B3D16E3 Menjelaskan kesan pencemaran,cara mengawal pencemaran serta cara memelihara kualiti air B3D17 B3D17E1 Memerihal prinsip tekanan Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggiDRAFT 16DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 17. 17. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3D18 B3D18E1 Tahu, Faham Menggunakan pengetahuan Memerihal daya geseran dan Menjelaskan kebaikan dan keburukan serta dan Boleh untuk mengembangkan aplikasi geseran aplikasi meningkatkan dan mengurangkan Buat pemahaman tentang konsep daya geseran dalam kehidupan harian dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B3D19 B3D19E1 Memerihal kerja Menerangkan bagaimana kerja dilakukan melalui contoh B3D20 B3D20E1 Memerihal sistem sokongan Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan , haiwan membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik B3D21 B3D21E1 Memerihal pusat graviti Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan dengan kestabilan objek kestabilan objek B3D22 B3D22E1 Memerihal tuas Menjelaskan peranan tuas, menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum, membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuasDRAFT 17DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 18. 18. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 B4D1 B4D1E1 Tahu, Faham Mengaplikasi pengetahuan Mengkaji deria,organ deria Menghubungkait lima deria, organ deria dan dan Boleh saintifik dan kemahiran dan rangsangan rangsanganya melalui aktiviti Buat dengan saintifik dalam membentuk Beradab konsep dan prinsip sains B4D2 B4D2E1 dalam penyelesaian masalah Mengkaji kepekaan kulit Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B4D3 B4D3E1 Mengkaji deria rasa dan bau Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti B4D4 B4D4E1 Mengkaji pantulan dan Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara pembiasan cahaya dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti B4D5 B4D5E1 Mengkaji kecacatan dan had Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara deria penglihatan membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktivitiDRAFT 18DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 19. 19. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 B4D6 B4D6E1 Tahu, Faham Mengaplikasi pengetahuan Mengkaji bunyi Menghubungkait penghasilan , keperluan medium untuk dan Boleh saintifik dan kemahiran pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui Buat dengan saintifik dalam membentuk aktiviti Beradab konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4D6E2 Menghubungkait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti B4D7 B4D7E1 Mengkaji kehadiran kelas Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak makanan melalui aktiviti B4D8 B4D8E1 Mengkaji saling bersandaran Menghubungkait spesis, habitat, populasi, komuniti organisma hidup dan dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam ekosistem persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan B4D9 B4D9E1 Mengkaji ciri-ciri fizikal air Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melalui aktiviti B4D10 B4D10E1 Mengkaji komposisi air Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktivitiDRAFT 19DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 20. 20. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 B4D11 B4D11E1 Tahu, Faham Mengaplikasi pengetahuan Mengkaji perbezaan antara Menunjukkan perbezaan antara jenis larutan dan dan Boleh saintifik dan kemahiran larutan dengan bahan bahan terampai melalui aktiviti Buat dengan saintifik dalam membentuk terampai Beradab konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4D12 B4D12E1 Mengkaji bahan berasid dan Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui beralkali aktiviti B4D13 B4D13E1 Mengkaji kaedah pembersihan Menerangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air air melalui aktiviti B4D14 B4D14E1 Mengkaji tekanan udara Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti B4D15 B4D15E1 Mengkaji daya Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya, kesan daya dan pelbagai jenis daya melalui aktiviti B4D16 B4D16E1 Mengkaji kerja dan kuasa Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti B4D17 B4D17E1 Mengkaji sistem sokongan Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan tumbuhan membuat pengelasan melalui kerja lapanganDRAFT 20DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 21. 21. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 B4D18 B4D18E1 Tahu, Faham Mengaplikasi pengetahuan Mengkaji kestabilan sesuatu Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan dan Boleh saintifik dan kemahiran objek tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti Buat dengan saintifik dalam membentuk mempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti Beradab konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4D19 B4D19E1 Mengkaji momen daya Menghubungkait momen daya dengan daya dan jarak melalui aktivitiDRAFT 21DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 22. 22. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 B5D1 B5D1E1 Tahu, Faham Mengamal dan menilai Menyiasat rangsangan Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan dan Boleh maklumat tentang konsep dan tumbuhan melalui eksperimen Buat dengan prinsip sains yang berkaitan Beradab dengan sains dan teknologi B5D2 B5D2E1 Terpuji Menyiasat penyerapan glukosa Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen B5D3 B5D3E1 Menyiasat faktor-faktor yang Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan diperlukan untuk fotosintesis faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen B5D4 B5D4E1 Menyiasat faktor-faktor yang Membuktikan kelembapan, suhu persekitaran, luas mempengaruhi penyejatan permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperimen B5D5 B5D5E1 Menyiasat faktor-faktor yang Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi ketelarutan zat keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen B5D6 B5D6E1 Menyiasat faktor-faktor yang Membuktikan permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya mempengaruhi magnitud daya geseran melalui geseran eksperimenDRAFT 22DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 23. 23. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6D1 B6D1E1 Tahu, Faham Menangani cabaran dan Mengumpul maklumat Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi dan Boleh menyumbang idea dalam mengenai alat teknologi bagi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria Buat dengan melestarikan perkara-perkara mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran Beradab yang berkaitan dengan sains penglihatan dan pendengaran Mithali dan teknologi. B6D2 Mengumpul maklumat B6D2E1 mengenai makanan dan Pembentangan hasil penulisan ”makanan dan amalan amalan pemakanan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: • kepentingan makan makanan berkhasiat • mempraktikkan amalan pemakanan yang betul • merancang satu gizi seimbang • mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan • mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama B6D3 B6D3E1 Mengumpul maklumat Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: mengenai kepentingan • Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan interaksi dalam ekosistem persekitaran • Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian • Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbangDRAFT 23DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012
 24. 24. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 B6D4 B6D4E1Tahu, Faham, Menangani cabaran dan Mengumpul maklumat Membuat pembentangan dalam pelbagai Boleh Buat menyumbang idea dalam mengenai pencemaran air bentuk persembahan berkaitan: dengan melestarikan perkara-perkara • pencemaran air Beradab yang berkaitan dengan sains • pengawalan Mithali dan teknologi • pembersihan • cara penjimatan penggunaannya B6D5 B6D5E1 Mengumpul maklumat Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan mengenai konsep kestabilan konsep kestabilan B6D6 B6D6E1 Mereka bentuk alat dengan Membina model yang menggunakan prinsip tuas prinsip tuasDRAFT 24DSP Sains Tingkatan 228 Sepember 2012

×