Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategi pengajaran edu3103

1,240 views

Published on

Strategi pengajaran edu3103

 1. 1. EDU3103STRATEGI PENGAJARAN
 2. 2. Konsepstrategi pengajaran Suatu kemahiran merancang dan menguruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran.
 3. 3. Pemusatan Pemusatan guru murid Jenis-jenis strategi pengajaran Berasaskan Berasaskan bahan tugas/aktiviti
 4. 4. Strategi Pemusatan guruStrategi di mana guru mengawal keadaan danberperanan sebagai ketua. Fokus pengajaranatau aktiviti dimonopoli oleh guru.Mengikut Brophy (1978), pendekatan inimerupakan suatu pendekatan yang mudahdirancang dan diurus.Contoh strategi pengajaran yang berpusatkanguru ialah syarahan, demonstrasi danbercerita.
 5. 5. Ciri-ciri strategi Pemusatan guru Guru berperanan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran Komunikasi sehala Murid pasif dan mendengar sahajaGuru mengarah dan mengawal pembelajaran
 6. 6. Ciri-ciri strategi Pemusatan guruMurid kurang kreatif dan tidak berinisiatif Mementingkan pencapaian objektif pendidikan guru Guru berkuliah Kepimpinan bercorak autokratik
 7. 7. Ciri-ciri strategi Pemusatan guru Sifat-sifat sosial kurang dipupukMenekankan ujian sumatif untuk penggredan Murid kurang berminat terhadap penerangan guru
 8. 8. Strategi Pemusatan muridStrategi berpusatkan murid bermaksud muridmengambil alih sedikit tanggungjawab untuk apa-apa yang diajar dan bagaimana ia dapat dipelajari.Strategi berpusatkan murid dapat menggalakanpelajar bertanggungjawab dan melibatkan diri bagimembantu mereka mamahami bagaimana untukbelajar.Kaedah ini boleh dilakukan untuk mewujudkaniklim bilik darjah yang dapat memperkembangkankreativiti murid.
 9. 9. Strategi Pemusatan muridKajian menunjukkan bahawa strategi berpusatkanpelajar mempunyai kelebihan untukmemperkembangkan kebolehan pelajar dalammengaplikasikan konsep sikap yang positif,mewujudkan motivasi serta memperkembangkanperibadi dalm menggalakkan kemahiran sosialkumpulan.Bilik darjah yang berpustkan pelajar jugamenunjukkan perkembangn kognitif di peringkattinggi dalam kalangan pelajar.Pembelajaran menekankan kepada pembelajarankendiri, arahan kendiri dan inkuiri-penemuan.
 10. 10. Ciri-ciri strategi Pemusatan murid Murid aktif dalam pengajaran dan pembelajaranPemindahan pembelajaran berlaku Komunikasi dua halaSifat-sifat sosial yang positif seperti bekerjasama, tolong-menolong
 11. 11. Ciri-ciri strategi Pemusatan murid Naluri ingin tahu dikembangkanKepimpinan bercorak demokratik Mementingkan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek Disiplin tidak terkawal
 12. 12. Ciri-ciri strategi Pemusatan murid Murid lebih kreatifPembelajaran bercoak pengarahan kendiri Menekankan pencapaian objektif pembelajaran murid Murid minat dalam pelajaran
 13. 13. Strategi berasakan sumber/bahanStrategi berpusatkan bahan bermaksud gurumenggunakan banyak bahan seperti buku,blok-blok binaan, baha lukisan, peralatansaintifik, komputer, pusat sumber, pisat akseskendiri dan lain-lain untuk menjalakanpengajarannya.Strategi berpusatkan bahan meliputi cara yangluas bagi pelajar yang dibimbing oleh guruhingga yang belajar secara individu dapatbelajar.
 14. 14. Strategi berasakan sumber/bahanPenekanan diberikan kepada penggunaanbahan-bahan untuk meningkatkan pengajarandan pembelajaran.Kepelbagaian media akan meningkatkanproses pengajaran dan pembelajaran sertameningkatkan pemikiran kritikal dankemahiran mental.
 15. 15. Sumber pengajaran dan pembelajaran1) Slaid dan jalur filem2) Projektor lutsinar dan lutsinar3) Pita rakaman dan televisyen4) Model-model tiga dimensi seperti glob dan rangka manusia5) Modul terancang6) Pakej pembelajaran dengan penggunaan komputer
 16. 16. Strategi berasaskan tugasan/aktivitiGuru melibatkan pelajar dalam aktiviti atautugasan yang memberikan peluang kepadapelajar untuk melatih atau mengaplikasi apa-apayang dipelajari.Semasa memperkenalkan aktiviti, guru pelrumenegaskan tujuan-tujuan agar pelajarmelibatkan diri dalam aktiviti dan mereka jelastentang matlamat yang ingin dicapai.
 17. 17. Strategi berasaskan tugasan/aktivitiGuru boleh membimbing pelajar denganmembekalkan maklumat yang ingindiperlukan atau bantuan tentang caramenyempurnakan kehendak tugasan.Apabila pelajar mula melaksanakan aktivitidan tugasan, guru boleh memantau kemajuandan menyediakan bantuan jika perlu.Kesemua tugasan perlu disusuli denganrefleksi dan perbincangan pada akhir tugasan.
 18. 18. Kriteria pemilihan aktiviti Aktiviti yang dipilih harus berfokus kepada matlamat utama topik yang ingin diajar. Guru perlu memberikan perhatiankepada jenis aktiviti yang boleh menuju pencapaian matlamat tersebut. Sememangnya, matlamat utama harus berfokus kepada pemahaman kandungan pelajar dan kebolehan untuk mengaplikasikannya dalam situasi lain. Berdasarkan matlamat pengajaran dan mempelbagaikanaktiviti. Dengan ini, pelajar akan mendapati bahawa aktiviti yang dilaksanakan menarik dan menyeronokkan.
 19. 19. Kriteria pemilihan aktiviti Aktiviti akan menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi dan bukannya aktiviti yang dilaksanakan secara individu. Secara umumnya, aktiviti harus pelbagai dan merangsang motivasi pelajar selari dengan matlmat kurikulum.Aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau serta disusuli jika menginginkan impak yang sepenuhnya. Hal ini bermakna pelajar perlu bersedia lebih awal sebelum aktiviti. Guru perlu memberikan bimbingan dan maklum balas semasa aktiviti serta menstruktur refleksi selepas aktiviti.

×