Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Europejskie Dni Pracodawów 2018 PUP Złotoryja

21 views

Published on

W dniu 07.11.2018 spotkaliśmy się z pracodawcami z okazji Europejskich Dni Pracodawców. Mieliśmy przyjemność omówić zakres wsparcia, które Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi może udzielić pracodawcom. Dziś skoncentrowaliśmy się na Krajowym Funduszu Szkoleniowym oraz na zasadach przy zatrudnianiu cudzoziemców. Dziękujemy przedstawicielom firm, które nas zaszczyciły swoją obecnością. Dziękujemy również za obecność Panu Burmistrzowi Robertowi Pawłowskiemu oraz Staroście Złotoryjskiemu Ryszardowi Raszkiewiczowi. Obecność gości świadczy o tym, że poruszyliśmy ważne kwestie związane z lokalnym rynkiem pracy. Zapraszamy już teraz na kolejne dyskusje! Mamy nadzieję, że wynikną z tego konkretne efektywne działania na rzecz rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Firm tj.: Villa Greta z Dobkowa, Borgers Polska ze Złotoryi, Schneider Pojemniki Transportowe ze Złotoryi, VITBIS Sp. z o.o., Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne ze Złotoryi, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego D.J. Mularczyk.

Celem wydarzenia była promocja kształcenia ustawicznego pracodawców i zatrudnionych pracowników w ramach KFS, prowadząca do zwiększenia konkurencyjności firm i rozwoju zawodowego pracowników. Naszym celem jest również promocja usług i instrumentów rynku pracy, mająca na celu podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie oferowanych usług służących zwiększeniu zatrudnienia i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Published in: Recruiting & HR
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Europejskie Dni Pracodawów 2018 PUP Złotoryja

 1. 1. Europejskie Dni Pracodawców 2018 Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia po raz trzeci organizuje Europejskie Dni Pracodawców, uznając, że wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a pracodawcami odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.
 2. 2. Europejskie Dni Pracodawców 2018 W dniach 5 – 9 listopada 2018 r. w wielu państwach członkowskich zostaną zorganizowane wydarzenia, których celem będzie wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia.
 3. 3. Europejskie Dni Pracodawców 2018 Złotoryja 7 listopada 2018 r. – seminarium dla pracodawców • Sytuacja na lokalnym rynku pracy • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników – Krajowy Fundusz Szkoleniowy • Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców
 4. 4. Europejskie Dni Pracodawców 2018 Złotoryja 5-9 listopada 2018 r. – dni otwarte dla pracodawców Indywidualne konsultacje w godzinach od 12.00. do 13.00 w siedzibie PUP w zakresie wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i zatrudnionych pracowników w ramach KFS oraz w zakresie uzyskania dofinansowania przy zatrudnianiu osób bezrobotnych. Podczas spotkania będzie można: • uzyskać wszelkie informacje na temat założeń KFS oraz zasad realizacji poszczególnych form wsparcia; • uzyskać wszelkie informacje na temat dofinansowania przy zatrudnianiu osób bezrobotnych; • uzyskać wszelkie informacje w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP
 5. 5. Europejskie Dni Pracodawców 5-9 listopada 2018 „Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie złotoryjskim” Przygotowała: Jolanta Adamiec Zastępca Dyrektora PUP
 6. 6. Liczba osób bezrobotnych w powiecie złotoryjskim 1,550 1,800 2,050 2,300 grudzień 2017 marzec 2018 czerwiec 2018 wrzesień 2018 październik 2018 2,238 2,228 1,987 1,961 1,990
 7. 7. 16.00% 15.80% 14.30% 14% 13.00% 13.50% 14.00% 14.50% 15.00% 15.50% 16.00% 16.50% grudzień 2017 marzec 2018 czerwiec 2018 październik 2018 Poziom stopy bezrobocia w powiecie złotoryjskim
 8. 8. Zróżnicowanie terytorialne stanu bezrobocia w powiecie złotoryjskim Liczba bezrobotnych na dzień 31.10.2018: 1 990 osób 11,7 % 232 osoby 27 % 537 osób 15,1 % 301 osób 22,1 % 442 osoby 9,8 % 194 osoby 14,3 % 284 osobyGrafika mapy: www.powiat-zlotoryja.pl
 9. 9. 1113 877 kobiety mężczyźni Podział osób bezrobotnych według płci w powiecie złotoryjskim 44 % 877 mężczyzn 56 % 1113 kobiet Stan na koniec października 2018 r.
 10. 10. 268 1722 z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku Podział osób bezrobotnych według uprawnień do zasiłku w powiecie złotoryjskim 13,47 % 268 osób 86,53 % 1722 osoby Stan na koniec października 2018 r.
 11. 11. Liczba osób bezrobotnych wg wieku w powiecie złotoryjskim 0 400 800 1,200 1,600 2,000 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 i więcej 257 557 498 302 231 145 Stan na koniec października 2018 r.
 12. 12. Liczba osób bezrobotnych wg wykształcenia w powiecie złotoryjskim 0 400 800 1,200 1,600 2,000 wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólne zasadnicze zawodowe gimnazjalne i podstawowe 136 318 154 680 702 Stan na koniec października 2018 r. 69,4 %
 13. 13. Liczba osób bezrobotnych wg stażu pracy w powiecie złotoryjskim 0 400 800 1,200 1,600 2,000 do 1 roku 1-5 5-10 10-20 20-30 30 i więcej bez stażu 330 607 329 334 154 32 204 Stan na koniec października 2018 r.
 14. 14. Liczba osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w powiecie złotoryjskim 0 400 800 1,200 1,600 2,000 do 1 m-ca 1-3 3-6 6-12 12-24 powyżej 24 m- cy 259 268 213 313 300 637 Stan na koniec października 2018 r. 47,1 %
 15. 15. Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie złotoryjskim Stan na koniec października 2018 r. Do 30 roku życia •26,0 % Długotrwale bezrobotni •58,7 % Powyżej 50 roku życia •26,2 % Niepełnos- prawni •7,4 % Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej •11,8 % Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. •24,2 % Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnos- prawne do 18 r.ż. •0,6 %
 16. 16. 8 791 1043 profil I profil II profil III 0,43 % 8 osób Podział osób bezrobotnych według ustalonego profilu pomocy w powiecie złotoryjskim 42,94 % 791 osób 56,63 % 1043 osoby Stan na koniec października 2018 r.
 17. 17. Podział osób bezrobotnych według zawodów w powiecie złotoryjskim Ponad 300 innych zawodów posiadanych przez osoby bezrobotne z powiatu złotoryjskiego reprezentowanych jest przez 1 do 28 bezrobotnych. Stan na koniec października 2018 r. ZAWODY LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH SPRZEDAWCA 264 ŚLUSARZ 89 MURARZ 83 ROBOTNIK BUDOWLANY 67 KUCHARZ 61 KRAWIEC 54 ROBOTNIK GOSPODARCZY 50 OBUWNIK 48 PIEKARZ 35 TECHNIK EKONOMISTA 33
 18. 18. Europejskie Dni Pracodawców 2018 Specjalista ds. rozwoju zawodowego
 19. 19. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część środków z Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników
 20. 20. Cel utworzenia KFS Zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zakłada się również, że zwiększenie inwestycji w potencjał kadry poprawi zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
 21. 21. Priorytety wydatkowania środków na KFS na rok 2019 wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości; wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 22. 22. Priorytety wydatkowania środków na KFS na rok 2019 wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu; wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 23. 23. Przeznaczenie środków KFS określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS; kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy za jego zgodą; egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych; badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 24. 24. Wysokość wsparcia w ramach KFS 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiebiorcy (firmy zatrudniające 9 osób i mniej), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 25. 25. UWAGA: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis. Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielonego przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wysokość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w okresie 3 kolejnych lat. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2018 to 4 521,08 zł co oznacza, że w roku max. dofinansowanie na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego wynosi 13 563,24 zł.
 26. 26. Postępowanie przy ubieganiu się o środki z KFS ogłoszenie o naborze wniosków w siedzibie i na stronie internetowej PUP złożenie wniosku przez pracodawcę o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników rozpatrzenie wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy zawarcie umowy z pracodawcą o finansowanie z KFS działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy kontrola wydatkowania środków z KFS
 27. 27. Ważne informacje • Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego do PUP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy powinien zawierać m.in: dane pracodawcy; działalnie do sfinansowania z udziałem KFS; całkowita wysokość wydatków; uzasadnienie potrzeby realizacji kształcenia ustawicznego.
 28. 28. Ważne informacje • PUP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością wpływu i w terminie 30 dni informuje o decyzji; • W przypadku nieprawidłowo złożonego wniosku PUP wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku PUP informuje pracodawcę o wielkości przyznanego dofinansowania i terminie podpisania umowy
 29. 29. Ważne informacje • Urząd przekazuje środki z KFS na rachunek bankowy pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez pracodawcę kserokopii dokumentów związanych z działaniami obejmującymi kształcenie ustawiczne pracowników lub pracodawcy, m.in. umowy z pracownikami o kształcenie ustawiczne; umowy z podmiotem przeprowadzającym kształcenie; innych dokumentów wynikających z umowy.
 30. 30. Ważne informacje Rozliczenie wydatkowania środków: udokumentowanie wydatków w postaci dokumentów finansowych (faktur/rachunek) wraz z potwierdzeniem dokonania płatności; szczegółowa specyfikacja wydatków, dane statystyczne w formie wymaganej przez urząd.
 31. 31. Zapraszamy do skorzystania ze środków
 32. 32. „Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  Praca sezonowa wykonywa przez cudzoziemców  Informacja starosty dot. zaspokojenia potrzeb kadrowych 32 Europejskie Dni Pracodawców 2018 Przygotowanie: Joanna Konieczna Pośrednik pracy
 33. 33. Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją wprowadzonych zmian jest również przeciwdziałanie występującym nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców.
 34. 34. Obecne akty prawne regulujące zatrudnienie cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1265 i 1149 z póź.zm). 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 35. 35. 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 36. 36. 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 37. 37. 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. 8. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - tekst jednolity (Dz. U. z 2017r., poz. 2206). 9. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 38. 38. 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców. 11. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka Dz.U.2014 1187 z póź.zm. 12. Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad egulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).
 39. 39. 13. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1264 zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Powyższe akty prawne ulegają ciągłym aktualizacjom niejednokrotnie kilka razy w ciągu miesiąca.
 40. 40. Przepisy obowiązujące do 31.12.2017r. w przypadku chęci zatrudnienia cudzoziemca w ramach tzw. „procedury uproszczonej” realizowanej przez powiatowe urzędu pracy wymagały zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Była to czynność „techniczna” nie podlegająca procedurze KPA. Schemat realizowanego działania do roku 2017 wyglądał następująco: Złożenie przez podmiot oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w PUP Rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 41. 41. Pierwsza z nich to wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Jest to zmodyfikowana tzw. „procedura uproszczona” Druga z procedur to wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca, obejmująca dwie podgrupy: cudzoziemców już przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców zamierzających wjechać na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 stycznia 2018r. w powiatowych urzędach pracy realizowane są dwie procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 42. 42. Obydwa rodzaje procedur wymagają zgodnie z obowiązującymi przepisami dostarczenia wielu dodatkowych dokumentów dot. zarówno podmiotów ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemca, jak również samego cudzoziemca: • oświadczenie o niekaralności; • kserokopie paszportów; • potwierdzenie dokonania opłaty; • potwierdzenie prowadzenia firmy, gospodarstwa rolnego; • potwierdzenia miejsca zameldowania zamieszkania • oświadczeń wymienionych w aktach wykonawczych itd.
 43. 43. Obecnie stosowane metody zatrudniania cudzoziemców podlegają ściśle procedurze Kodeksu Postępowania Administracyjnego ze względu na fakt, iż zezwolenie na pracę oraz rejestracja oświadczenia mają status decyzji administracyjnej. Poniżej przedstawione są schematy realizacji wydania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
 44. 44. 44
 45. 45. I Jak widać z przedstawionych schematów rozbudowanie obydwu procedur znacząco wpłynęło na czas realizacji złożonych przez podmioty wniosków. Chodzi w tym przypadku nie tylko o ustawowy termin 7 dni roboczych, jak również o wykonywanie czynności to typowo „technicznych” związanych z obsługą systemów informatycznych. Wymagają one wprowadzenia wszystkich informacji o podmiotach powierzających zatrudnienie, cudzoziemcach, okresie zatrudnienia, pełnomocnikach itd., które następnie są przekazywane do Aplikacji Centralnej widocznej dla urzędów pracy, straży granicznej, PIP w celu koordynowania działań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 46. 46. Od stycznia 2018r. do dnia dzisiejszego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi wpłynęło 639 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Zarejestrowanych zostało 585 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w przypadku 44 oświadczeń zostały wydane 44 decyzje o odmowie zarejestrowania oświadczenia, umorzeniu postepowania. W tym samym czasie podmioty uprawnione do ubiegania się o wydanie zezwolenia na prace sezonową dla cudzoziemców złożyły 135 wniosków o wydanie tego rodzaju zezwolenia. Łącznie daje to liczbę 774 złożonych wniosków i oświadczeń związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, dla porównania w roku ubiegłym, przy uproszczonej procedurze rejestracji w tym samym okresie złożono tylko 580 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców.
 47. 47. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 zatrudnienie cudzoziemców PUP Złotoryja 2015 Zatrudnienie cudzoziemców PUP Złotoryja 2016 Zatrudnienie cudzoziemców PUP Złotoryja 2017 Zatrudnienie cudzoziemców PUP Złotoryja I-X 2018 605 764 580 774 Zatrudnienie cudzoziemców Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi w latach 2015- 2018
 48. 48. Informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych Pracodawca ubiegający się o wydanie zezwolenia dla cudzoziemca u wojewody lub składający wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla obywateli państw innych niż Republiki Armenii, Republika Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy zobowiązany jest dołączyć do wniosku informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Informacja ta jest wydawana na podstawie rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy po przeprowadzonej rekrutacji zorganizowanej na podstawie zgłoszonej oferty pracy, prowadzonej z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich (art. 88c ust.1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2018 poz. 1265 i 1149).
 49. 49. Informacja starosty, określana też jako „test rynku pracy” wydawana jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Terminy wydania informacji określone zostały w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 88c ust.2 pkt 1-2. I tak: W przypadku jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy powiatowego urzędu pracy wynika, że nie ma możliwości zorganizowania rekrutacji na zgłoszone stanowisko pracy informacja starosty jest w wydawana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy. Natomiast w przypadku, gdy z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy powiatowego urzędu pracy wynika, że zostanie przeprowadzona rekrutacja na zgłoszone stanowisko pracy informacja starosty jest w wydawana w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy.
 50. 50. Dodatkowo w trakcie przygotowania informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy dokonywana jest analiza wysokości proponowanego wynagrodzenia na zgłoszone stanowisko (czy jest ono adekwatne do wynagrodzeń obowiązujących na lokalnym rynku pracy) oraz analiza wymagań określanych w stosunku do potencjalnych kandydatów na zgłoszone stanowisko pracy (czy nie są one zaniżone, bądź zawyżone w stosunku do wymagań jakie funkcjonują na lokalnym rynku pracy). Informacje te są zamieszczane w wydawanej informacji. Wydana przez urząd pracy informacja podlega uwzględnieniu w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wojewodę przez okres 180 dni. Jednak powiatowy urząd pracy w uzasadnionych przypadkach może skrócić okres, w którym wydana informacja będzie podlegała uwzględnieniu w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wojewodę do 90 dni.
 51. 51. Wszystkie informacje z zakresu zatrudnienia cudzoziemców oraz druki dot. wydania zezwolenia na pracę sezonową, rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydania informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi: www.pup.zlotoryja.pl
 52. 52. WWW.PUP.ZLOTORYJA.PL www.facebook.com/ZlotoryjaCAZ

×