Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

גיל פוגוזליץ- Ghp report q3 2015 (heb)_v1_mail

79 views

Published on

3/2015 מצגת בעברית- דו"ח

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

גיל פוגוזליץ- Ghp report q3 2015 (heb)_v1_mail

 1. 1. Pushing the Boundaries Outstanding ROI & Risk Management ‫הנהלה‬ ‫דו"ח‬ 2 0 1 5 ‫י‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫מ‬ " ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ג‬ V1
 2. 2. 1 ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ 3 ‫היו”ר‬ ‫דבר‬ 5 ‫ואסטרטגיה‬ ‫חזון‬ 7 ‫הצוות‬ 9 ‫בישראל‬ ‫להשקיע‬ ‫למה‬ 10 ‫בנות‬ ‫חברות‬ 11 ‫מהחברות‬ ‫ארבע‬ ‫על‬ ‫תקציר‬ 24 ‫ניוזלטרים‬
 3. 3. 2 ‫היו”ר‬ ‫דבר‬ -‫מותאמת‬ ‫רפואה‬ .‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫רפואה‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬ ‫להתמקד‬ GHP ‫קבוצת‬ ‫החליטה‬ ,2014 ‫שנת‬ ‫בסוף‬ ‫התאמת‬ :‫אחד‬ ‫חזון‬ ‫תחת‬ ‫כולם‬ ,‫רפואי‬ ‫ומכשור‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיית‬ ,‫דיאגנוסטיקה‬ ,‫תרופות‬ ,‫טיפולים‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ‫כוללת‬ ‫אישית‬ ‫של‬ ‫ליישומים‬ ‫השוק‬ ‫גודל‬ .‫החולה‬ ‫של‬ ‫ובמצבו‬ ‫המחלה‬ ‫של‬ ‫הספציפיים‬ ‫במאפיינים‬ ‫בהתחשב‬ ,‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫הרפואי‬ ‫הטיפול‬ .‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫המהירה‬ ‫הצמיחה‬ ‫בעלי‬ ‫השווקים‬ ‫אחד‬ ‫והוא‬ ,$450B ‫כ‬ ‫הוא‬ ‫לבדה‬ ‫בארה”ב‬ ‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫רפואה‬ ‫הציבורי‬ ‫הגיוס‬ ‫סכום‬ - ‫בנאסד”ק‬ ‫ובעיקר‬ ,‫בעולם‬ ‫בבורסות‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 380 ‫ישראליות‬ ‫חיים‬ ‫מדעי‬ ‫חברות‬ ‫גייסו‬ 2014 ‫בשנת‬ ‫בהנפקות‬ ‫לסקטור‬ ‫שגויס‬ ‫הסכום‬ ‫לעומת‬ ‫אחוזים‬ 270-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫זינוק‬ ‫האחרונות. זהו‬ ‫השנים‬ ‫בעשר‬ ‫לסקטור‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ .2013-‫ב‬ ‫ראשונות‬ ‫הנפקות‬ 31-‫ל‬ ‫בהשוואה‬ ‫זאת‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בבורסת‬ ‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ציבוריות‬ ‫הנפקות‬ 89 ‫בוצעו‬ ‫האחרון‬ ‫בעשור‬ .‫האמריקאית‬ ‫נאסד”ק‬ ‫בבורסת‬ ‫מישראל‬ ‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ציבוריות‬ ,‫בביולוגיה‬ Ph.D ‫בעלי‬ ‫חדשים‬ ‫מנהלים‬ ‫שני‬ ‫הקבוצה‬ ‫קלטה‬ ,‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫הרפואה‬ ‫בתחום‬ ‫להתמקד‬ ‫מההחלטה‬ ‫כחלק‬ ‫רפואה‬ ‫המשלבת‬ ,‫דיאגין‬ ‫חברת‬ ‫כמנהלת‬ ‫שהתמנתה‬ ‫חודרלנד‬ ‫ודנה‬ ,‫אופטימהקיור‬ ‫חברת‬ ‫בראש‬ ‫שעומד‬ ‫רינון‬ ‫אריאל‬ .‫האישה‬ ‫ובריאות‬ ‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫הן‬ ‫נוכל‬ ‫כך‬ .‫הפורטפוליו‬ ‫בחברות‬ ‫כדירקטורים‬ ‫בקבוצה‬ ‫השותפים‬ ‫חיבור‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫תוכנית‬ ‫ליישם‬ ‫מתכוונת‬ ‫הקבוצה‬ ‫בשנות‬ ‫השותפים‬ ‫שרכשו‬ ‫והניסיון‬ ‫מהידע‬ ‫ליהנות‬ ‫לחברות‬ ‫לאפשר‬ ‫והן‬ ‫החברות‬ ‫התנהלות‬ ‫על‬ ‫והבקרה‬ ‫הפיקוח‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ .‫בתעשייה‬ ‫פעילותם‬ ‫במגעים‬ ‫נמצאת‬ ‫הקבוצה‬ ,‫זה‬ ‫בתחום‬ .‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫לגיוס‬ ‫תכניות‬ ‫כוללת‬ ‫הפורטפוליו‬ ‫חברות‬ ‫לפיתוח‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫הפורטפוליו‬ ‫חברות‬ .‫קיימות‬ ‫ציבוריות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתופי‬ ‫או‬ ‫חברות‬ ‫בהנפקת‬ ‫שמתמחים‬ ‫גופים‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫מתקדמים‬ :‫הן‬ ‫הון‬ ‫לגייס‬ ‫נשקל‬ ‫שלגביהן‬ ‫בקבוצה‬ ‫המתקדמות‬ • ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫ליעילות‬ POC-‫ה‬ ‫שלב‬ ‫את‬ ‫עברה‬ ‫החברה‬ .‫ראובני‬ ‫הדס‬ ‫ד”ר‬ ‫של‬ ‫בניהולה‬ ,)www.tyrnovo.co.il( ‫בע”מ‬ ‫טירנובו‬ ‫בתחום‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫לשותפויות‬ ‫להיכנס‬ ‫מוכנה‬ ‫היא‬ ‫ועתה‬ ‫לסרטן‬ ‫נפוצות‬ ‫תרופות‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫שלה‬ ‫התרופות‬ ‫גיוס‬ ‫סבב‬ ‫באמצעות‬ .‫מובילות‬ ‫תרופות‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬ ‫ומתנהלות‬ ‫בחברה‬ ‫גדולה‬ ‫התעניינות‬ ‫קיימת‬ .‫הפרמה‬ .Phase 2-‫ל‬ ‫לעבור‬ ‫תוכל‬ ‫טירנובו‬ ,‫הון‬
 4. 4. 3 • ‫פורצת-דרך‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫באמצעות‬ ‫פועלת‬ ‫החברה‬ .‫רינון‬ ‫אריאל‬ ‫ד”ר‬ ‫של‬ ‫בניהולו‬ ,‫בע”מ‬ ‫תרפיוטיקס‬ ‫קיור‬ ‫אופטימה‬ .‫סרטן‬ ‫לחולי‬ ‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫טיפול‬ ‫להעניק‬ ‫במטרה‬ ,‫קודמים‬ ‫במבדקים‬ ‫שכשלו‬ ‫נחוצות‬ ‫תרופות‬ ‫לשוק‬ ‫להחזיר‬ ‫שתוכל‬ ‫גבוה‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫ערך‬ ‫לחברה‬ ‫יוצר‬ ,‫הצלחה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ROI-‫ה‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫אלו‬ ‫בתרופות‬ ‫הגדול‬ ‫הצורך‬ ‫וליזום‬ ‫שלה‬ ‫המתקדמות‬ ‫ההדמיה‬ ‫פלטפורמות‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫תוכל‬ ‫החברה‬ ‫הנוכחי‬ ‫ההון‬ ‫גיוס‬ ‫סבב‬ ‫באמצעות‬ .‫מאוד‬ .‫סריקה‬ ‫שירותי‬ • .‫יוחנן‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ ‫בראשות‬ ,)www.adst.co.il( ‫בע”מ‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אדסט‬ ‫לשוק‬ ‫מוצריה‬ ‫עם‬ ‫לצאת‬ ‫שמוכנה‬ ‫פורטפוליו‬ ‫חברת‬ 2013-‫ב‬ ‫מאשר‬ 2 ‫פי‬ ,‫רפואי‬ ‫מכשור‬ ‫של‬ ‫הנפקות‬ 34 ‫בנאסד”ק‬ ‫בוצעו‬ 2014-‫ב‬ .‫הרפואי‬ ‫המכשור‬ ‫בתחום‬ ‫פועלת‬ ADST ‫כפול‬ ,‫דולר‬ ‫מיליארד‬ 40 ‫של‬ ‫כולל‬ ‫להיקף‬ ‫הגיעו‬ ‫בתחום‬ ‫ורכישות‬ ‫מיזוגים‬ .‫דולר‬ ‫מיליארד‬ 2.2 - ‫הכסף‬ ‫בכמות‬ ‫ממנה‬ 4 ‫ופי‬ ‫שיתופי‬ ‫בניית‬ ‫של‬ ‫ובתהליך‬ ‫שלה‬ ‫המובילים‬ ‫מהמוצרים‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫והפצה‬ ‫ייצור‬ ‫התחלת‬ ‫בפני‬ ‫עומדת‬ ADST .2013-‫מב‬ ,‫ייצור‬ ‫(קווי‬ ‫ייצור‬ ‫לשלבי‬ ‫להיכנס‬ ‫לחברה‬ ‫יאפשר‬ ‫הון‬ ‫גיוס‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שיגדילו‬ ,‫אסטרטגיים‬ ‫פעולה‬ .‫ומכירות‬ ‫ושיווק‬ ‫רגולציה‬ ,)‫איכות‬ ‫ובקרת‬ ‫פיקוח‬ :‫מבניים‬ ‫שינויים‬ ‫על‬ ‫הוחלט‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫להתמקדות‬ ‫והטכנולוגית‬ ‫הפיזית‬ ,‫הארגונית‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫כדי‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ • .‫לקבוצה‬ ‫עצומים‬ ‫תחרותיים‬ ‫יתרונות‬ ‫שיעניק‬ ,DNA-‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫פיתוח‬ ‫שירותי‬ ‫מתן‬ ‫על‬ ‫חברה-אחות‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬ ‫חתימת‬ ‫ואנשי‬ ‫מדענים‬ ‫ובחיבור‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫לפרויקטים‬ ‫ציוד‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫זמינות‬ ,‫המו”פ‬ ‫עלויות‬ ‫בהורדת‬ ‫יתבטאו‬ ‫היתרונות‬ .‫המטרציונית‬ ‫הפיתוח‬ ‫לאסטרטגיית‬ ‫דוגמא‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ .‫הקבוצה‬ ‫לפעילות‬ ‫בכירים‬ ‫טכנולוגיה‬ • ‫לאחת‬ ‫שנחשב‬ ”‫לוצאטו‬ ‫את‬ ‫“לוצאטו‬ ‫הפטנטים‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫מתקדם‬ ‫מו”מ‬ ‫מנהלת‬ ‫הקבוצה‬ .‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫בתחום‬ ‫בישראל‬ ‫כיום‬ ‫והמובילות‬ ‫המקצועיות‬ ‫מהפירמות‬ • ‫תשתיות‬ ‫שכולל‬ ,‫הסמוך‬ ‫אופק‬ ‫לבניין‬ ‫יעברו‬ ‫המטה‬ ‫משרדי‬ .‫הקבוצה‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ ‫מעבר‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫מתוכנן‬ ‫שינוי‬ ‫חברות‬ ‫(למנהלי‬ ‫נפרד‬ ‫מנכ”לים‬ ‫מתחם‬ ‫יוקם‬ ‫בניין‬ ‫באותו‬ ,‫הגבוהות‬ ‫העבודה‬ ‫לדרישות‬ ‫מתאימות‬ ‫וטכנולוגיות‬ ‫עיצוביות‬ .‫מעבדות‬ ‫ומתחם‬ )‫הפורטפוליו‬ ‫ותוכנית‬ ‫כעת‬ ‫שמתבצעים‬ ‫הנרחבים‬ ‫המבניים‬ ‫השינויים‬ ,‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫ברפואה‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫שההתמקדות‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ .‫הקבוצה‬ ‫חזון‬ ‫ולהגשמת‬ GHP ‫של‬ ‫ההתפתחות‬ ‫להמשך‬ ‫יסייעו‬ ,‫אלו‬ ‫בימים‬ ‫הנבנית‬ ‫הפעולה‬ ‫ושיתופי‬ ‫הגיוסים‬ ‫פוגוזליץ‬ ‫גיל‬
 5. 5. 4 ‫הקבוצה‬ ‫על‬ ‫מבוא‬ ‫ישראליות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ומסחור‬ ‫אינטגרציה‬ ,‫בפיתוח‬ ‫המתמחה‬ ‫ייחודית‬ ‫אחזקות‬ ‫חברת‬ ‫היא‬ )GHP( ‫בע”מ‬ ‫פרטנרס‬ ‫הירש‬ ‫גולדמן‬ .‫מותאמת-אישית‬ ‫רפואה‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬ ‫הצמיחה‬ ‫שיעורי‬ ‫בהם‬ ‫בשווקים‬ ‫התמקדות‬ ‫תוך‬ ,‫חזק‬ ‫בידול‬ ‫עם‬ ‫ייחודיות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫פורטפוליו‬ ‫יצרה‬ GHP ‫קבוצת‬ ‫מספר‬ ‫הקבוצה‬ ‫פיתחה‬ ,‫הטכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫הרוחני‬ ‫הקניין‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫ובבעלות‬ ‫הנצבר‬ ‫בידע‬ ‫ההחזקה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫גבוהים‬ ‫אחודים‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬ ‫יצרה‬ ‫הקבוצה‬ ,‫בנוסף‬ .‫המו”פ‬ ‫הליכי‬ ‫אחר‬ ‫ומעקב‬ ‫רגולציה‬ ‫לצורך‬ ‫והן‬ ‫אנליזה‬ ‫לצורך‬ ‫הן‬ ‫מתודולוגיות‬ .‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫שם‬ ‫בעל‬ ,‫מוביל‬ ‫וניהולי‬ ‫מדעי‬ ‫צוות‬ ‫לגיוס‬ ‫ופעלה‬ ,‫הפורטפוליו‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ,‫מסחור‬ ,‫ניהול‬ ‫לצורך‬ ‫אוניברסיטאות‬ ‫ביניהם‬ ;‫מובילים‬ ‫קליניים‬ ‫ומוסדות‬ ‫ישראליים‬ ‫אקדמאים‬ ‫מוסדות‬ ‫הינו‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫העיקרי‬ ‫הידע‬ ‫מקור‬ ‫המוסדות‬ ‫עם‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫שומרת‬ ‫הקבוצה‬ .‫ישראליים‬ ‫חולים‬ ‫בבתי‬ ‫מחקר‬ ‫וגופי‬ ‫פרטית‬ ‫יזמות‬ ,‫מחקר‬ ‫מכוני‬ ,‫ישראליות‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שמה‬ GHP ‫קבוצת‬ ,‫טכנולוגיות‬ ‫לבחירת‬ ‫המוקדמים‬ ‫התנאים‬ ‫בין‬ .‫פעולה‬ ‫ושיתופי‬ ‫הסכמים‬ ‫מערך‬ ‫יצירת‬ ‫תוך‬ ‫האמורים‬ ‫ותוצאת‬ ‫בשוק‬ ‫הקיים‬ ‫הצורך‬ ,‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫היישום‬ ‫תחום‬ ,‫החוקרים‬ ‫של‬ ‫בינלאומית‬ ‫מובילות‬ :‫פרמטרים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ .‫בינוני‬ ‫עד‬ ‫קצר‬ ‫בזמן‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫את‬ ‫למסחר‬ GHP ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫ביכולתה‬ ‫כי‬ ‫המראה‬ ‫חיובית‬ ‫אנליזה‬ .‫מותאמת-אישית‬ ‫ורפואה‬ ‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫בתחומי‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ ‫הינם‬ GHP ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫והשותפים‬ ‫היועצים‬ ,‫העובדים‬ ‫צוות‬ .‫האקדמיה‬ ‫ובעולם‬ ‫העסקים‬ ‫בעולם‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫במסחור‬ ‫מוכח‬ ‫בניסיון‬ ‫אוחזים‬ ‫הם‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫הפיתוח‬ ,‫המחקר‬ ‫מסחור‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫נמצאת‬ ‫והיא‬ ,‫וייחודיות‬ ‫חדשניות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בעלות‬ ‫חברות‬ ‫עשר‬ ‫כוללת‬ ‫הקבוצה‬ ,‫כיום‬ ‫תכניות‬ ‫ואת‬ ‫האחודים‬ ‫העבודה‬ ‫נהלי‬ ,‫החברה‬ ‫מתודולוגיות‬ ‫את‬ ‫מיישמת‬ ‫הקבוצה‬ ,‫כך‬ ‫לשם‬ .‫אלו‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫והמסחור‬ ‫של‬ ‫בדרך‬ ‫משלימות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫שילוב‬ ‫על-ידי‬ ,‫זאת‬ ;‫הבנות‬ ‫החברות‬ ‫וביסוס‬ ‫לחיזוק‬ ‫פועלת‬ ‫הקבוצה‬ .‫המובנות‬ ‫העבודה‬ ‫בין‬ ‫הדדית‬ ‫בתרומה‬ ‫היא‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫התמקדותה‬ .IP ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫של‬ ‫רכישות‬ ‫ובאמצעות‬ ‫אחרות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫מיזוגים‬ ‫דוגלת‬ ,‫בנוסף‬ .‫המסחור‬ ‫סיכויי‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫העשוי‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫ומגוון‬ ‫חזק‬ ‫בסיס‬ ‫שמניבה‬ ‫תרומה‬ ,‫השונות‬ ‫החברות‬ ‫באופן‬ ‫מתנהלת‬ ‫מהחברות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ;‫הפורטפוליו‬ ‫מחברות‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫ניהולית‬ ‫ועצמאות‬ ‫שליטה‬ ‫בשימור‬ GHP ‫קבוצת‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫על-מנת‬ ‫מקיפים‬ ‫והכוונה‬ ‫ניהול‬ ,‫יעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫אספקת‬ ‫בעזרת‬ ‫החברות‬ ‫לניהול‬ ‫מסייעת‬ ‫והקבוצה‬ ,‫אוטונומי‬ .‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫החלטת‬ ‫ע”פ‬ ‫שונים‬ ‫בשלבים‬ ‫מסחורם‬ ‫בדרישות‬ ‫בהצלחה‬ ‫ויעמדו‬ ‫מבטיחים‬ ‫שיימצאו‬ ‫פרויקטים‬ .‫נוספים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫והערכה‬ ‫בסקירה‬ ‫עוסק‬ ‫הקבוצה‬ ‫מטה‬ ,‫בנוסף‬ .‫נפרדות‬ ‫פורטפוליו‬ ‫כחברות‬ ,‫הפיתוח‬ ‫המשך‬ ‫לצורך‬ ,‫יכוננו‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫ובסטנדרטים‬ ‫להחזר‬ ‫הסיכוי‬ ‫הגדלת‬ ‫ואת‬ ‫המו”פ‬ ‫בהליכי‬ ‫הסיכון‬ ‫הקטנת‬ ‫את‬ ‫המאפשרת‬ ‫מטריציוני‬ ‫לניהול‬ ‫מתודולוגיה‬ ‫פיתחה‬ GHP .‫בינוני‬ ‫עד‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫במהלך‬ ‫גבוה‬ ROI -‫ב‬ ‫השקעה‬ ‫חזון‬ -‫מותאמת‬ ‫רפואה‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬ ‫ישראליות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫למסחור‬ ‫תשתית‬ ‫להעמיד‬ ‫הוא‬ GHP ‫קבוצת‬ ‫חזון‬ .‫ערך‬ ‫יקרי‬ ‫נכסים‬ ‫לכדי‬ ‫וקידומן‬ ‫אישית‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫וקידום‬ ‫לזיהוי‬ ‫וייחודית‬ ‫מובנית‬ ‫ניהול‬ ‫מתודולוגיית‬ ‫ופיתחה‬ ‫מסחור‬ ‫תשתית‬ GHP ‫הקימה‬ ,‫זה‬ ‫חזון‬ ‫השגת‬ ‫לשם‬ .‫פעילה‬ ‫חברה‬ ‫במסגרת‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫למסחור‬ ‫ועד‬ ‫הרעיון‬ ‫גיבוש‬ ‫מרמת‬ ,‫הקבוצה‬ ‫פעילות‬ ‫במסגרת‬ ‫מבטיחות‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫המשאבים‬ ‫מיקוד‬ .‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫רפואה‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ומסחור‬ ‫בפיתוח‬ ‫מתרכזת‬ GHP ‫קבוצת‬ ‫ולעבוד‬ ‫קשרים‬ ‫של‬ ‫ענפה‬ ‫רשת‬ ‫לפרוס‬ ,‫מבטיחים‬ ‫השקעה‬ ‫באפיקי‬ ‫והתמחות‬ ‫ידע‬ ‫לפתח‬ ‫לחברה‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ .‫בתחומם‬ ‫המובילים‬ ‫המקצועיים‬ ‫המומחים‬ ‫עם‬ ‫מתמשכים‬ ‫בשיתופי-פעולה‬ ‫לוקח‬ ‫אלא‬ ,‫עצמה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫בוחן‬ ‫הקבוצה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להשקעה‬ ‫חדשות‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫הבחירה‬ ‫תהליך‬ ‫מחפשת‬ GHP ‫קבוצת‬ .‫הפורטפוליו‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫לערך‬ ‫לתרום‬ ‫יכולה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫בחירת‬ ‫כיצד‬ ‫השאלה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫בחשבון‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫כזאת‬ ‫תרומה‬ .‫וחסכוני‬ ‫חזק‬ ‫פנימי‬ ‫מבנה‬ ‫ליצור‬ ‫וכך‬ ,‫לשנייה‬ ‫אחת‬ ‫לתרום‬ ‫שעשויות‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫להתמקד‬ ‫לשיפור‬ ‫רלוונטית‬ ‫להיות‬ ‫שעשויה‬ ‫ומומחיות‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫הוספה‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬ ,‫משלימים‬ ‫ועסקים‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫חיבור‬ ‫באמצעות‬
 6. 6. 5 ‫את‬ ‫מפחיתה‬ ‫לפורטפוליו‬ ‫חדשה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫שהוספת‬ ‫כזאת‬ ‫היא‬ ‫ההשקעות‬ ‫אסטרטגיית‬ ,‫כך‬ .‫הקבוצה‬ ‫בתוך‬ ‫העבודה‬ ‫ביצועי‬ .‫כמכלול‬ ‫הקבוצה‬ ‫ושל‬ ‫האחרות‬ ‫הפורטפוליו‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫מידית‬ ‫ומעלה‬ ,‫הנדרשות‬ ‫השוליות‬ ‫ההשקעות‬ IP-‫ה‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫שומרות‬ ‫הפורטפוליו‬ ‫חברות‬ ,‫זה‬ ‫בהליך‬ .‫מטריציוני‬ ‫הליך‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫מדעיים‬ ‫יישומים‬ ‫של‬ ‫וקידום‬ ‫פיתוח‬ ,‫למחקר‬ ‫שיתוף-פעולה‬ ‫הסכמי‬ ‫יוצרות‬ ‫שהן‬ ‫תוך‬ ,‫הטכנולוגיה‬ ‫ליבת‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫וממשיכות‬ .)‫ופרטיות‬ ‫ציבוריות‬ ‫חברות‬ ,‫פרמה‬ ‫חברות‬ ,‫רפואיים‬ ,‫קליניים‬ ,‫(אקדמיים‬ ‫שונים‬ ‫ומוסדות‬ ‫חוקרים‬ ‫עם‬ ‫נוספים‬ ‫ומסחריים‬ ‫בשימוש‬ ‫מרבית‬ ‫יעילות‬ ‫תוך‬ ,‫עסקית‬ ‫או‬ ‫טכנולוגית‬ ,‫מדעית‬ ‫להתקדמות‬ ‫במהירות‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ ,‫זאת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫באמצעות‬ .‫הקבוצה‬ ‫במשאבי‬ ‫תוך‬ ,‫המסחור‬ ‫לשלב‬ ‫עד‬ ‫המחקר‬ ‫משלב‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫וייחודית‬ ‫מובנית‬ ‫ניהול‬ ‫מתודולוגיית‬ ‫פיתחה‬ GHP ‫קבוצת‬ ‫בתחומי‬ ‫דרך‬ ‫פורצות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫לבחירת‬ ‫ביכולת‬ ‫מחזיקה‬ ‫הקבוצה‬ .‫והשיווק‬ ‫הפיתוח‬ ‫שלבי‬ ‫לאורך‬ ‫התעשייה‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫שמירת‬ ‫ויזמות‬ ‫בבי”ח‬ ‫מחקר‬ ‫מחלקות‬ ,‫מחקר‬ ‫מכוני‬ ,‫(אוניברסיטאות‬ ‫הידע‬ ‫למקורות‬ ‫גישה‬ ‫של‬ ‫משילוב‬ ‫שנובעת‬ ,‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫המיקוד‬ .‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫ובחירה‬ ‫להערכה‬ ‫וממתודולוגיה‬ )‫פרטית‬ ‫תהליך‬ ‫מיישמת‬ ,‫והממציאים‬ ‫המשקיעים‬ ‫עבור‬ ‫רציפות‬ ‫אטרקטיביות‬ ‫תשואות‬ ‫המייצר‬ ‫מאוזן‬ ‫פורטפוליו‬ ‫תיק‬ ‫יצרה‬ ‫הקבוצה‬ ‫וכלי-ניהול‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫ופלטפורמה‬ ,‫יעדים‬ ‫על-פי‬ ‫וניווט‬ ‫צמוד‬ ‫ניהול‬ ‫מתודולוגיית‬ ‫שכולל‬ ,‫טכנולוגיות‬ ‫למסחור‬ ‫מובנה‬ .‫הפורטפוליו‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫מוסף‬ ‫וערך‬ ‫סינרגיה‬ ‫המייצרת‬ ,‫אחידים‬
 7. 7. 6 ‫הצוות‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫ותואר‬ ‫המחשב‬ ‫במדעי‬ ‫שלישי‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ ,‫אותות‬ ‫בעיבוד‬ ‫מומחה‬ .‫ראשי‬ ‫עסקים‬ ‫ומנהל‬ ‫יו”ר‬ . Ph.D., M.A. Law .‫פוגוזליץ‬ ‫גיל‬ ‫במספר‬ ‫דירקטור‬ ‫בתוכם‬ ,‫בכירים‬ ‫ניהול‬ ‫בתפקידי‬ ‫מחזיק‬ .‫ובהשקעות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בפיתוח‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫בעל‬ .‫במשפטים‬ ‫שני‬ ‫שת”פים‬ ‫בתחום‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫בעל‬ .‫בינלאומיות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫שת”פ‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ,‫שותף‬ ..B.Sc. Eng .‫שחר‬ ‫אבי‬ .‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ .‫סינית‬ ‫לחברה‬ ‫שנמכר‬ ‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫ובעלים‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫בעבר‬ .‫ההנדסה‬ ‫בתחום‬ ‫כיזם‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ 30-‫ב‬ ‫ואוחז‬ ,‫בינלאומיים‬ ‫אמריקאית‬ ‫חברות‬ ‫קדנציות‬ ‫שתי‬ ‫במשך‬ ‫ניהל‬ .‫פרויקטים‬ ‫בניהול‬ ‫מומחה‬ .‫יעדים‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ,‫שותף‬ ..M.A .‫דיאמנט‬ ‫דובי‬ ‫מודיעין‬ ‫סוכנויות‬ ‫במסגרת‬ ‫לאומי‬ ‫בביטחון‬ ‫שנה‬ 20 ‫במשך‬ ‫עסק‬ ,‫המודיעין‬ ‫בשירותי‬ ).‫(מיל‬ ‫אלוף‬ .‫מודיעין‬ ‫איסוף‬ ‫בתחום‬ ‫בעל‬ .‫בוסטון‬ ’‫מאונ‬ ‫עסקים‬ ‫במנהל‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ .‫ראשי‬ ‫אנליסט‬ ,‫שותף‬ ..M.A .‫סופינזון‬ ‫טוביה‬ .‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫במשרד‬ ‫מומחה‬ .‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬ ‫אירופאיות‬ ‫חברות‬ ‫קדנציות‬ ‫שלוש‬ ‫במשך‬ ‫ניהל‬ .‫ביוטכנולוגיה‬ ‫בחברות‬ ‫שנה‬ 35-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫מעל‬ ‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫בעל‬ .‫והניהול‬ ‫הביקורת‬ ‫מערך‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ,‫שותף‬ ..B.A .‫יוחנן‬ ‫אבי‬ .‫החיים‬ ‫במדעי‬ ‫משולבות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בתחום‬ .‫מו”מ‬ ‫ניהול‬ ‫בתחום‬ ‫ומומחה‬ ‫בצה”ל‬ ‫המודיעין‬ ‫אגף‬ ).‫(מיל‬ ‫משנה‬ ‫אלוף‬ .‫גדולות‬ ‫מערכות‬ ‫בניהול‬ ‫שנה‬ 30-‫ל‬ ‫הקבוצה‬ ‫מטה‬ ‫בתפקידו‬ .‫הפורטפוליו‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫הכללי‬ ‫כמנהל‬ ‫המטה‬ ‫משמש‬ ‫אחד‬ ‫בתפקיד‬ .‫חלופיים‬ ‫תפקידים‬ ‫בשני‬ ‫נושא‬ ‫הקבוצה‬ ‫מטה‬ ,‫ידע‬ ‫כמקור‬ ‫המטה‬ ‫אופי‬ ‫בגלל‬ ‫מתאפשרת‬ ‫המטה‬ ‫בתפקידי‬ ‫זאת‬ ‫גמישות‬ .‫אלו‬ ‫לחברות‬ ‫שירותים‬ ‫כנותן‬ ‫המטה‬ ‫משמש‬ ‫השני‬ .‫השונות‬ ‫החברות‬ ‫של‬ ‫והפרטיקולאריים‬ ‫הכלליים‬ ‫לצרכים‬ ‫בהתאם‬ ‫המנוצלים‬ ,‫וקשרים‬ ‫מומחיות‬ :‫הקבוצה‬ ‫מטה‬ ‫תפקידי‬ .‫הגדולות‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫וחברות‬ ‫המסחור‬ ‫חברות‬ ‫התעשייה‬ ‫למול‬ ‫צרכים‬ ‫וניהול‬ ‫שת”פ‬ .1 .‫הפורטפוליו‬ ‫לחברות‬ ‫וייעוץ‬ ‫בקרה‬ ‫מעקב‬ .2 .‫מחקריים‬ ‫גופים‬ ‫עם‬ ‫שת”פ‬ .3 .‫השונות‬ ‫החברות‬ ‫של‬ ‫והפרטיקולאריים‬ ‫הכלליים‬ ‫לצרכים‬ ‫.בהתאם‬GHP ‫של‬ ‫והרכישות‬ ‫המיזוגים‬ ‫מערך‬ ‫ניהול‬ .4 ‫בהקמה‬ ‫פעיל‬ ,‫ומסחר‬ ‫בתעשייה‬ ‫בינלאומי‬ ‫בניהול‬ ‫מעשי‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ 30 .‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהל‬ .B.Sc. Chem. Eng .‫ריק‬ ‫מרטון‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ 20 ,‫רו”ח‬ .‫כספים‬ ‫מנהלת‬ .CPA .‫בלנגה‬ ‫וולמר‬ ‫מוניקה‬ .‫בינלאומיים‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫בנות‬ ‫חברות‬ ‫כולל‬ ,‫חברות‬ ‫וניהול‬ LL.M .‫משפטי‬ ‫יועץ‬ .‫צחר‬ ‫עידן‬ .‫ישראל-ברזיל‬ ‫המסחר‬ ‫לשכת‬ ‫ומנהלת‬ ‫גזברית‬ .‫ועסקים‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫בהנהלות‬ ‫וחברות‬ ‫בייעוץ‬ ‫וכיועץ‬ ‫בישראל‬ ‫המובילים‬ ‫המשרדים‬ ‫באחד‬ ‫כעו”ד‬ ‫שימש‬ .‫רוחני‬ ‫ובקניין‬ ‫מסחרי‬ ‫במשפט‬ ‫מתמחה‬ ,‫ומגשר‬ ‫עו”ד‬ .‫במשפטים‬ ‫בינלאומית‬ ‫בבנקאות‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ 40 ‫מעל‬ .‫ופרויקטים‬ ‫עסקים‬ ‫מנהל‬ .B.A .‫גרינבאום‬ ‫ריצ’י‬ .‫בין-לאומית‬ ‫בחברה‬ ‫פנימי‬ ‫משפטי‬ ‫הלר‬ ‫עדי‬ .‫אדמיניסטרטיבית‬ ‫מנהלת‬ .B.Ed. .‫תנא‬ ‫רינה‬ .IT ‫מנהל‬ .‫גרשון‬ ‫קובי‬ .‫תקשורת‬ ‫מנהל‬ ..M.A .‫אורן‬ ‫יהונתן‬ .‫מסחר‬ ‫ופעולות‬ .‫כספים‬ ‫וניהול‬ ‫חשבונות‬ ‫בהנהלת‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ 15 .‫חשבונות‬ ‫מנהלת‬ .B.A..‫גולדפלד‬ ‫טניה‬ .‫גרפית‬ ‫מעצבת‬ .M.A. ‫המייעצת‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫ובתהליכי‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליכי‬ ‫הקבוצה‬ ‫ולהנהלת‬ ‫למטה‬ ‫לסייע‬ ‫הוא‬ ‫הפעילה‬ ‫המייעצת‬ ‫הוועדה‬ ‫תפקיד‬ .‫מייעצות‬ ‫וועדות‬ ‫מספר‬ GHP ‫לקבוצת‬ .‫הפורטפוליו‬ ‫חברות‬
 8. 8. 7 ‫בתחומם‬ ‫למובילים‬ ‫הנחשבים‬ ‫ממקצוענים‬ ‫מורכבת‬ ‫והיא‬ ,‫המדעי‬ ‫ומהתחום‬ ‫העסקי‬ ‫מהתחום‬ ‫יועצים‬ ‫כוללת‬ ‫המייעצת‬ ‫הוועדה‬ ‫חוות-דעת‬ ‫מסירת‬ ,‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫סיוע‬ ‫לשם‬ ‫הפורטפוליו‬ ‫וחברות‬ ‫המטה‬ ‫לרשות‬ ‫עומדים‬ ‫הוועדה‬ ‫אנשי‬ .‫ובעולם‬ ‫בישראל‬ ‫במערך‬ ‫חשוב‬ ‫כוח‬ ‫מהווים‬ ,‫הבנות‬ ‫החברות‬ ‫בדיוני‬ ‫גם‬ ‫שמשתתפים‬ ,‫היועצים‬ .‫ובעולם‬ ‫בישראל‬ ‫בקשריהם‬ ‫ושימוש‬ ‫והמלצות‬ .‫החברות‬ ‫מהצלחת‬ ‫ומתוגמלים‬ ,‫והביקורת‬ ‫האנאליזה‬ ’‫פרופ‬ .‫צפת‬ ,‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫בסרטן‬ ‫גנומי‬ ‫ומחקר‬ ‫לדיאגנוסטיקה‬ ‫התחום‬ ‫ראש‬ .‫הסרטן‬ ‫בחקר‬ ‫מומחה‬ .‫חביב‬ ‫יצחק‬ ’‫פרופ‬ ‫באוניברסיטת‬ ’‫פרופ‬ .‫לוי‬ ‫רוני‬ ’‫פרופ‬ .‫באוסטרליה‬ ‫הגנום‬ ‫פרויקט‬ ‫מקימי‬ ‫ובין‬ ‫בתחומו‬ ‫עולמי‬ ‫מומחה‬ .‫יוניברסיטי‬ ‫במלבורן‬ ‫חבר‬ ‫המחלקה‬ ‫ראש‬ ‫שנה‬ ‫שלושים‬ ‫ובמשך‬ ,‫בנגב‬ ‫גרעיני‬ ‫למחקר‬ ‫בקריה‬ ‫רדיו-פרמקולוגיה‬ ‫בתחום‬ ‫היצור‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ,‫בעבר‬ .‫בן-גוריון‬ ‫כיהן‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שיניים‬ ‫לרפואת‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫ראש‬ .‫וייס‬ ‫ארווין‬ ’‫פרופ‬ .‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הביולוגי‬ ‫במכון‬ ‫לפרמקולוגיה‬ ‫של‬ ‫לגינקולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫כראש‬ ‫שימש‬ .‫וממציא‬ ‫גניקולוג‬ .‫שטרק‬ ‫מיכאל‬ ’‫פרופ‬ .‫הפה‬ ‫לשיקום‬ ‫הישראלי‬ ‫האיגוד‬ ‫של‬ ‫כיו”ר‬ .”‫לדך‬ ‫“משגב‬ ‫ביה”ח‬ ‫של‬ ‫הרפואי‬ ‫כמנהל‬ ‫שימש‬ ,‫כן‬ ‫לפני‬ .)‫חולים‬ ‫בתי‬ 67 ‫(שבבעלותה‬ ‫בגרמניה‬ Helios Medical ‫קבוצת‬ .‫בסרטן‬ ‫לטיפול‬ ‫מומחה‬ .‫שטרמר‬ ‫סלומון‬ ’‫פרופ‬ .‫רבות‬ ‫הזנק‬ ‫בחברות‬ ‫מעורב‬ .‫לכירורגיה‬ ‫החדשה‬ ‫האירופאית‬ ‫האקדמיה‬ ‫נשיא‬ ‫בפיתוח‬ ‫מומחה‬ ,‫מהנדס‬ .’‫רבינוביץ‬ ‫יצחק‬ .‫רבין‬ ‫ביה”ח‬ ,‫דוידוף‬ ‫מרכז‬ ,‫אונקולוגיה‬ ‫במחלקת‬ ‫המנהל‬ ‫וסגן‬ ‫המחקר‬ ‫יחידת‬ ‫ראש‬ ‫הצבאיות‬ ‫והתעשיות‬ ‫ההיי-טק‬ ‫בתעשיות‬ ‫שונים‬ ‫מוצרים‬ 600-‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫המפתחת‬ ,‫בע”מ‬ ‫פיתוח‬ ‫רם‬ ‫של‬ ‫ובעלים‬ ‫מנכ”ל‬ .‫מוצר‬ ‫מגוון‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫הכספים‬ ‫ומנהל‬ ‫בכיר‬ ‫נשיא‬ ‫כסגן‬ ,‫במשק‬ ‫בכירים‬ ‫בתפקידים‬ ‫שימש‬ .‫למימון‬ ‫מומחה‬ .‫ינאי‬ ‫יובל‬ .‫בישראל‬ ‫ותהליכים‬ ‫רקומביננטיים‬ ‫פרוטאינים‬ ‫בייצור‬ ‫ניסיון‬ ‫שנות‬ ‫עשרים‬ .‫ניר‬ ‫רפאל‬ ‫ד”ר‬ .‫אימג’ינג‬ ‫וגיוון‬ ‫כור‬ ,‫נייס‬ ,‫אלסינט‬ :‫ובכללן‬ ,‫חברות‬ .‫ארליך‬ ‫יגאל‬ .Neumedicines-‫ב‬ ‫תהליכים‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫וכדירקטור‬ SBH Sciences ‫של‬ ‫ומייסד-שותף‬ ‫כנשיא‬ ‫מכהן‬ .‫קשורים‬ ‫סיכון‬ ‫הון‬ ‫מקבוצות‬ ‫אחת‬ ,‫יוזמה‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫ומנהל-שותף‬ ‫מייסד‬ ,‫לשעבר‬ ‫הראשי‬ ‫המדען‬ .‫ולהון-סיכון‬ ‫להיי-טק‬ ‫מומחה‬ ‫ההיי-טק‬ ‫בזירת‬ ‫ביותר‬ ‫הבולטות‬ ‫הדמויות‬ ‫ואחת‬ ‫הישראלית‬ ‫הסיכון‬ ‫הון‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫מייסד‬ ‫אב‬ ‫נחשב‬ .‫בישראל‬ ‫הוותיקות‬ ‫בניסויים‬ ‫ומתמחה‬ ‫רפואי‬ ‫במחקר‬ ‫שעוסקת‬ ‫אירופית‬ ‫קבוצה‬ ‫של‬ ‫בעליה‬ .‫קליניים‬ ‫לניסויים‬ ‫מומחה‬ .‫לזרוביץ‬ ‫אריה‬ .‫בישראל‬ .‫כ”ץ‬ ‫נתנאל‬ .‫בינלאומיים‬ ‫רפואיים‬ ‫ארגונים‬ ‫ועם‬ ‫רפואי‬ ‫מכשור‬ ,‫ביוטכנולוגיה‬ ,‫תרופות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫עובדת‬ ‫הקבוצה‬ .‫קליניים‬ .‫מונץ‬ ‫ליאור‬ .‫מומחים‬ ‫וקהילות‬ ‫חדשנות‬ ‫הטמעת‬ ‫תהליכי‬ ,‫ארגוני‬ ‫לפיתוח‬ ‫מומחה‬ .”‫“מנהיגות‬ ‫מכון‬ ‫מנהל‬ .‫ארגוני‬ ‫פסיכולוג‬ ‫לאחת‬ ‫שני‬ ‫דור‬ ,‫מוביל‬ ‫תעשיין‬ .‫מוצר‬ ‫פיתוח‬ ‫בהנדסת‬ ‫מומחה‬ .‫אורן‬ ‫יהושע‬ .‫בקנדה‬ ‫מובילות‬ ‫לתעשיות‬ ‫ניהולי‬ ‫יועץ‬ ,‫מידע‬ ‫ניתוח‬ ‫לאסטרטגיה‬ ‫מומחה‬ .‫מטלון‬ ‫דרור‬ .‫בישראל‬ ‫התעשייה‬ ‫תשתית‬ ‫התבססה‬ ‫עליהן‬ ‫המתכת‬ ‫בתעשיית‬ ‫המשפחות‬ ‫משלושת‬ ‫מומחה‬ .‫דגן‬ ‫צבי‬ ‫אסף‬ .‫ושיווק‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫פיתוח‬ ,‫טכנולוגיות‬ ‫במסחור‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫עם‬ ,‫וביטחוניים‬ ‫מדעיים‬ ‫בתחומים‬ ‫יזם‬ .‫עסקית‬ ‫השנים‬ ‫בשלושת‬ ‫ביותר‬ ‫הצומחות‬ ‫החברות‬ ‫ממאה‬ ‫אחת‬ ,‫בנקו‬ ‫קבוצת‬ ‫מייסד‬ .‫ובארה”ב‬ ‫בישראל‬ ‫ניידי‬ ‫דלא‬ ‫נכסי‬ ‫בתחום‬ ‫מוכר‬ .‫ארה”ב‬ ,‫באינדיאנה‬ ‫האחרונות‬
 9. 9. 8 ‫בישראל‬ ‫להשקיע‬ ‫למה‬ ‫עבור‬ ‫שיא‬ ‫שנת‬ ‫היו‬ 2014 ‫שנת‬ .‫שבוע‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬ ‫ענק‬ ‫בעסקאות‬ ‫שמתבטאים‬ ,‫ניכרים‬ ‫הישגים‬ ‫לישראל‬ .‫חדשנות‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫באמצעות‬ ‫מיליארד‬ 5-‫ו‬ ‫הנפקות‬ ‫באמצעות‬ ‫מיליארד‬ ‫עשרה‬ ,‫דולר‬ ‫מיליארד‬ 15 ‫כמעט‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ,‫היי-טק‬ ‫של‬ ‫אקזיטים‬ .‫ורכישות‬ ‫מיזוגים‬ ‫למוצרים‬ ‫במהירות‬ ‫מתורגמת‬ ‫להיות‬ ‫מדעית‬ ‫לחדשנות‬ ‫מאפשרים‬ ‫והממשלה‬ ‫התעשייה‬ ,‫האקדמיה‬ ‫בין‬ ‫ההדוקים‬ ‫הקשרים‬ ‫עסקיות‬ ‫השקעות‬ ,‫חדשנות‬ ,‫ביזמות‬ ‫הראשונים‬ ‫המקומות‬ ‫בשלושת‬ ‫בעקביות‬ ‫מדורגת‬ ‫ישראל‬ .‫רווחיות‬ ‫עסקיות‬ ‫ויוזמות‬ ‫סחירים‬ ‫עולה‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫היצוא‬ .‫סייבר‬ ‫ואבטחת‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מיומנויות‬ ,‫לחינוך‬ ‫כוללת‬ ‫הוצאה‬ ,‫מדעי‬ ‫מחקר‬ ,‫במו”פ‬ .‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ 25 ‫על‬ ‫לנפש‬ ‫גולמית‬ ‫לאומית‬ ‫הכנסה‬ ‫הגנה‬ ‫ומספקת‬ ,‫משכיל‬ ‫עבודה‬ ‫כוח‬ ‫בעלת‬ .‫לתעשייה‬ ‫האקדמיה‬ ‫בין‬ ‫מחקריים‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתופי‬ ‫בעולם‬ ‫המובילה‬ ‫היא‬ ‫שראל‬‫י‬ .‫ואמינות‬ ‫מודרניות‬ ‫ותחבורה‬ ‫אנרגיה‬ ‫ותשתיות‬ ‫מתוחכמות‬ ‫תקשורת‬ ‫מערכות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתמך‬ ‫זה‬ ‫מערך‬ .‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ (2006-2014( ‫ישראליות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ורכישות‬ ‫מיזוגים‬ ‫עסקות‬ 200620072008200920102011201220132014 ‫דולרים‬ ‫(במיליוני‬ ‫כולל‬ ‫סכום‬10,0003,5222,6812,5721,1765,0785,5677,64314,850 (‫עסקאות‬ ‫מספר‬938884732363504570 ‫(במיליוני‬ ‫לעסקה‬ ‫ממוצע‬ ‫סכום‬ )‫דולרים‬ 1084032355181111170212
 10. 10. 9 ‫תחום‬ ‫החברה‬ 65% LS ‫טירנובו‬ 1 38% LS ADST 2 71% LS ‫אופטימהקיור‬ 3 71% LS ‫דיאגין‬ 4 66% LS ‫אימפרודיה‬ 5 85% LS DNA ‫פאטו‬ 6 55% Tech ‫טרהסייף‬ 7 42% LS ‫אמנדיס‬ 8 79% IT ‫סימפוז‬ 9 78% LS ‫דרמל‬ ‫טי.אר‬ 10 GHP% 2015 ‫יולי‬ - ‫הפורטפוליו‬ ‫חברות‬ ‫מקרא‬ ‫החיים‬ ‫מדעי‬ - LS ‫מידע‬ ‫טכנולוגיית‬ - IT ‫טכנולוגיה‬ - Tech
 11. 11. 10 ‫מובילות‬ ‫חברות‬ ‫ארבע‬ ‫של‬ ‫תקציר‬Q4 2015
 12. 12. 11 1‫ר‬‫תקצי‬ ‫חברה‬ ‫מוצר‬ ‫מנכ”ל‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫בע”מ‬ ‫טירנובו‬ ‫הסיבה‬ ‫שהיא‬ ,‫סרטניות‬ ‫אנטי‬ ‫לתרופות‬ ‫נרכשת‬ ‫עמידות‬ ‫על‬ ‫שמתגברות‬ ‫תרופות‬ ‫פיתוח‬ ‫בסרטן‬ ‫בטיפול‬ ‫שיפור‬ ‫משיגות‬ ‫התרופות‬ ,‫בכך‬ .‫סרטן‬ ‫נגד‬ ‫טיפולים‬ ‫לכישלון‬ ‫העיקרית‬ .‫חיים‬ ‫בתוחלת‬ ‫ועלייה‬ .‫ראובני‬ ‫הדס‬ ‫ד”ר‬ ‫לעובדים‬ ‫אופציות‬ ‫תכנית‬ ,10% ‫ועובדים‬ ‫מייסדים‬ ,23% ‫משקיעים‬ , GHP :‫מניות‬ ‫בעלי‬ .2% )‫הוקצו‬ ‫(שלא‬ 2322 23%65% 2% 10% GHP Investors Founders & Employees ESOP - Unallocated .‫ישראל‬ :‫רישום‬ ‫מדינת‬ :‫פטנטים‬ ‫רשימת‬Novel Protein Kinase Modulators and Therapeutic Uses Thereof, No. US8058309 Granted Nov 2011. Modulators of Protein Kinase Signaling, No. US8637575 Granted Jan 2014. Compounds Useful for the Treatment of Cancer, No. US20130274251 Allowance Oct 2013. IGF-1R Signaling Pathway Inhibitors for Neurodegenerative Diseases PCT No. 61/846014 Filed July 2014. :‫מהותיים‬ ‫הסכמים‬;‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫חברה‬ ‫יישום‬ - ‫שירות‬ ‫הסכמי‬ .‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫חברה‬ ‫בר-אילן‬ .ChemPartner Ltd.; SAI Life Sciences Ltd - ‫משנה‬ ‫קבלני‬ ;‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫לרפואה‬ ‫הפקולטה‬ ,‫כהן‬ ‫אהוד‬ ’‫פרופ‬ - MTA ‫הסכמי‬ .‫סטנפורד‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫לוי‬ ‫רונלד‬ ’‫פרופ‬ 65%
 13. 13. 12 ‫הפקולטה‬ ,‫הסרטן‬ ‫של‬ ‫והדיאגנוסטיקה‬ ‫הגנומיקה‬ ‫ראש‬ ,‫חביב‬ ‫יצחק‬ ’‫פרופ‬ :‫ייעוץ‬ ‫הסכמי‬ ‫המחקר‬ ‫יחידת‬ ‫ראש‬ ,‫שטמר‬ ‫סלומון‬ ‫ד”ר‬ ’‫פרופ‬ ;‫בר-אילן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫בגליל‬ ‫לרפואה‬ ‫יועצת‬ ,‫שלח‬ ‫נועה‬ ‫ד”ר‬ ;‫רבין‬ ‫רפואי‬ ‫מרכז‬ ,‫דוידוף‬ ‫מרכז‬ ,‫האונקולוגי‬ ‫האגף‬ ‫של‬ ‫מנהל‬ ‫וסגן‬ .‫ופרה-קליניים‬ ‫קליניים‬ ‫להליכים‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫שלה‬ ‫התרופות‬ ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫לאפקט‬ POC-‫ה‬ ‫שלב‬ ‫את‬ ‫עברה‬ ‫טירנובו‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫לשותפויות‬ ‫להיכנס‬ ‫מוכנה‬ ‫היא‬ ‫ועתה‬ ‫לסרטן‬ ‫נפוצות‬ ‫תרופות‬ .‫מובילות‬ ‫תרופות‬ www.tyrnovo.co.il :‫עסקית‬ ‫הזדמנות‬ :‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫החברה‬ .‫לתרופות‬ ‫העמידות‬ ‫ותופעת‬ ‫הסרטן‬ ‫מחלת‬ ‫נגד‬ ‫הקרב‬ ‫בחזית‬ ‫ניצבת‬ )2013 ‫בשנת‬ ‫(נוסדה‬ ‫טירנובו‬ ‫הנלווית‬ ‫לתרופות‬ ‫הנרכשת‬ ‫העמידות‬ ‫בתופעת‬ ‫ולטיפול‬ ‫בסרטן‬ ‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫לטיפול‬ ‫תרופות‬ ‫מפתחת‬ ,‫הסרטני‬ ‫בתא‬ ‫מרכזי‬ ‫חלבון‬ ‫מחסלת‬ ‫התרופה‬ ‫שבו‬ ,‫תרופות‬ ‫בפיתוח‬ ‫חדש‬ ‫קונספט‬ ‫מציגה‬ ‫טירנובו‬ .‫אליו‬ .‫חיים‬ ‫בתוחלת‬ ‫ועלייה‬ ‫לתרופות‬ ‫עמידות‬ ‫מניעת‬ ,‫במחלה‬ ‫משופר‬ ‫טיפול‬ ‫מושגים‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬ ‫מניעת‬ .‫אנטי-סרטניים‬ ‫תרופתיים‬ ‫טיפולים‬ ‫של‬ ‫לכישלון‬ ‫העיקרית‬ ‫הסיבה‬ ‫היא‬ ‫לתרופות‬ ‫נרכשת‬ ‫עמידות‬ .‫בסרטן‬ ‫האפקטיבי‬ ‫הטיפול‬ ‫לשיפור‬ ‫קריטית‬ ‫היא‬ ‫לתרופות‬ ‫העמידות‬ .‫כנספחים‬ ‫מצורפים‬ ‫החברה‬ ‫ומצגת‬ ‫תקציר‬ ‫פעילות‬ ‫דו”ח‬ ‫אחרונות‬ ‫פעולות‬ ●●:‫טכנולוגיה‬ • ‫של‬ ‫הפעיל‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫הניטור‬ ‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נדרש‬ ‫זה‬ ‫מבדק‬ .NT701-‫ל‬ ‫המבדק‬ ‫פותח‬ .)Tox, PK( ‫פרה-קליניים‬ GLP ‫בניסויי‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫קליניים‬ ‫בניסויים‬ ,NT701 ‫בשם‬ ,NT219 • ‫לביצוע‬ ‫החולים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫וכן‬ ‫קיימות‬ ‫תרופות‬ ‫עם‬ ‫השילובים‬ ‫נבחרו‬ ,‫האינדיקטורים‬ ‫הוגדרו‬ :‫כולל‬ ‫פרה-קליני‬ ‫פיתוח‬ .‫הקליניים‬ ‫הניסויים‬ 11 .‫ביולוגיים‬ ‫סמנים‬ ‫להגדיר‬ ‫במטרה‬ ,‫גנטיים‬ ‫להבדלים‬ ‫בהתייחס‬ NT219 ‫לפעילות‬ ‫רגישות‬ ;‫הקליניים‬ ‫לניסויים‬ ‫החולים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫של‬ ‫אופטימלית‬ ‫בחירה‬ ‫לצורך‬ ‫לתרופה‬ ‫תגובה‬ ‫שמנבאים‬ 22 .;NT219 ‫עם‬ ‫משולבים‬ ‫טיפולים‬ 33 ..‫לטיפול‬ ‫ניתנים‬ ‫לא‬ ‫שכיום‬ ‫סרטן‬ ‫לסוגי‬ ‫גם‬ ‫לכוון‬ ‫כדי‬ ‫יתום‬ ‫למחלות‬ ‫תרופות‬ ‫של‬ ‫מואץ‬ ‫פיתוח‬ • ‫הושתלה‬ ‫מהחולים‬ ‫ביופסיה‬ ‫שבהם‬ ,‫רלוונטיים‬ In-vivo ‫קליניים‬ ‫במודלים‬ ‫בוצעו‬ ‫מרובים‬ ‫ניסויים‬ ‫עם‬ NT219 ‫של‬ ‫נבחרים‬ ‫שילובים‬ ‫לבדוק‬ ‫וכדי‬ NT219-‫ל‬ ‫הרגישות‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫בעכברים‬ .‫קיימות‬ ‫תרופות‬ • ‫לספקטרום‬ ‫נרכשת‬ ‫עמידות‬ ‫למניעת‬ NT219 ‫של‬ ‫הגבוה‬ ‫לפוטנציאל‬ ‫הוצגו‬ )POC( ‫ייתכנות‬ ‫הוכחות‬ ‫בתוחלת‬ ‫דרמטית‬ ‫והארכה‬ ‫מתמשכות‬ ‫חיוביות‬ ‫לתגובות‬ ‫הוביל‬ ‫התרופה‬ ‫מתן‬ .‫תרופות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫של‬ ‫לנסיגה‬ ‫וגורם‬ ,‫עמידים‬ ‫בגידולים‬ ‫לתרופות‬ ‫הרגישות‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫יוצר‬ NT219 ,‫בנוסף‬ .‫החיים‬ .‫הגידול‬ ⚫⚫:‫עסקי‬ .‫מובילות‬ ‫ביופרמה‬ ‫חברות‬ ‫שלוש‬ ‫עם‬ ‫ראשוניות‬ ‫שיחות‬ ‫מקיימת‬ ‫טירנובו‬
 14. 14. 13 :)‫חודשים‬ 12 ‫של‬ ‫(לתקופה‬ ‫מתוכננות‬ ‫פעולות‬ ●●:‫טכנולוגיה‬ genotoxicity; ;‫פרמקולוגית‬ ‫בטיחות‬ ;‫וכלבים‬ ‫בחולדות‬ ‫רעילות‬ ‫מחקרי‬ :‫הפרה-קליני‬ ‫הפיתוח‬ ‫השלמת‬ ‫במודלים‬ ‫שילוב‬ ‫מחקרי‬ ;)‫אנליטיות‬ ‫מתודות‬ ,‫יציבות‬ ,‫ניסוח‬ ,‫(ייצור‬ pharmacokinetics; CMC ‫מוצק‬ ‫בסיס‬ ‫ולספק‬ ‫קליני‬ ‫פרוטוקול‬ ‫להגדיר‬ ‫כדי‬ ‫בעכברים‬ )PDX( ‫נגזרי-מטופל‬ ‫קסנוגרפטיים‬ .‫הקליניים‬ ‫לניסויים‬ ‫חולים‬ ‫לבחירת‬ )Investigational New Drug) IND ‫בקשת‬ ‫להגשת‬ ‫מוכנה‬ ‫תהיה‬ ‫טירנובו‬ ,‫אלו‬ ‫פעולות‬ ‫ביצוע‬ ‫לאחר‬ .‫קליניים‬ ‫לניסויים‬ ‫כהכנה‬ ●●:‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫בבני-אדם‬ ‫ייתכנות‬ ‫הוכחת‬ ‫ביצוע‬ ‫לאחר‬ ‫גדולות/בינוניות‬ ‫פארמה‬ ‫לחברות‬ ‫מוצריה‬ ‫את‬ ‫תציע‬ ‫טירנובו‬ .‫בחולים‬ phase I/IIa ‫השלמת‬ ‫עם‬ – ●●:‫עסקית‬ ‫הזדמנות‬ • ‫שילוב‬ ‫ידי‬ ‫שעל‬ ‫הבינלאומיות‬ ‫הביג-פרמה‬ ‫חברות‬ ‫הם‬ ‫טירנובו‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫הקונים‬ ‫להכפיל‬ ‫לצפות‬ ‫יכולות‬ ,‫טירנובו‬ ‫של‬ ‫החדשניות‬ ‫התרופות‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬ ‫הקיימות‬ ‫הנפוצות‬ ‫התרופות‬ .‫אלה‬ ‫מתרופות‬ ‫ההכנסות‬ ‫את‬ • ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עמידים‬ ‫בגידולים‬ ‫נסיגה‬ ‫והן‬ ‫נרכשת‬ ‫התנגדות‬ ‫מניעת‬ ‫הן‬ ‫הופגנו‬ ‫פרה-קליניים‬ ‫בניסויים‬ :‫הבאות‬ ‫התרופות‬ ‫עם‬ NT219 ‫של‬ ‫שילוב‬ .OSI Pharmaceuticals ‫ו‬ Roche, Genentech ‫החברות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫משווק‬ - Erlotonib .Novartis ‫ידי‬ ‫על‬ ‫משווק‬ - Afinitor .Eli Lilly-‫ו‬ Merck, Bristol-Myers Squibb ‫החברות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המשווק‬ - Cetuximab / Erbitux • ‫שנתיות‬ ‫מכירות‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫סכום‬ ‫יש‬ NT219 ‫עם‬ ‫בשילוב‬ ‫חיוביות‬ ‫תוצאות‬ ‫הראו‬ ‫שכבר‬ ‫לתרופות‬ .‫דולרים‬ ‫מיליארד‬ ‫חמישה‬ ‫על‬ ‫העולות‬ • ‫את‬ ‫יביאו‬ ‫תרופות‬ ‫לשילוב‬ ‫ביופרמה‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫ורישוי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫הסכמי‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫ההערכה‬ M800$ ‫טירנובו‬ ‫של‬ ‫הערך‬ • ‫מאזנת‬ ‫בחברה‬ ‫השקעה‬ ‫על‬ ‫הפוטנציאלית‬ ‫התשואה‬ ‫שבה‬ ,‫אופטימלית‬ ‫בצומת‬ ‫נמצאת‬ ‫טירנובו‬ .‫הגלום‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫תחרות‬ ‫סקירת‬ ‫את‬ ‫שמחלישות‬ ‫קטנות‬ ‫מולקולות‬ ‫שמפתחת‬ ‫פרה-קלינית‬ ‫תרופות‬ ‫חברת‬ ‫היא‬ Targeted Therapeutics Ltd .‫בסרטן‬ ‫טיפול‬ ‫לצורך‬ IRS1/2 ‫חברה‬ ‫שווי‬ ‫ותכנון‬ ‫גיוס‬ ‫סבבי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החברה‬ ‫לשווי‬ ‫שמרנית‬ ‫הערכה‬ ‫מייצג‬ 1 ‫תרשים‬ .‫ביעדים‬ ‫עמידתה‬ :‫האמצעים‬ ཟཟ‫פיננסים‬ ‫שווקים‬ ཟཟ‫אסטרטגיים‬ ‫שותפים‬ ཟཟ‫פרטיים‬ ‫ממשקיעים‬ ‫גיוס‬ ‫סבבי‬ 1 2 3 4 5 6 80 60 40 20 0 CompanyValue Year 100 120 01/2015 ‫החברה‬ ‫שווי‬
 15. 15. 14 automatic disposable syringe technologies 2‫ר‬‫תקצי‬ ‫חברה‬ ‫מוצר‬ ‫מנכ”ל‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫בע”מ‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אדסט‬ .‫משק‬ ‫ולחיות‬ ‫אדם‬ ‫לבני‬ ‫המוני‬ ‫לחיסון‬ ‫אוטומטיים‬ ‫סטריליים‬ ‫מכשירים‬ .‫יוחנן‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ .30% ‫משקיעים‬ ,32% ‫ועובדים‬ ‫מייסדים‬ , GHP :‫מניות‬ ‫בעלי‬ GHP Founders & Employees Investors 38% 32% 30% .‫ישראל‬ :‫רישום‬ ‫מדינת‬ ‫אושר‬ US8529522 ’‫מס‬ ,‫נשלפת‬ ‫מחטים‬ ‫מחסנית‬ ‫הכולל‬ ‫נוזלים‬ ‫להעברת‬ ‫מכשיר‬ :‫פטנט‬ .2013 ‫בספטמבר‬ .‫ובריטניה‬ ‫אוסטרליה‬ ,‫גרמניה‬ ,‫צרפת‬ ,‫סין‬ ,‫רוסיה‬ ,‫ארה”ב‬ ‫כולל‬ ‫מדינות‬ -14 ‫ב‬ ‫רשום‬           :‫מהותיים‬ ‫הסכמים‬.‫עיצוב‬ ‫אינטוויז’ן‬ – ‫כללי‬ ‫תכנון‬ ,‫משנה‬ ‫קבלן‬ ‫קבוצת‬ – ‫משק‬ ‫לחיות‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫וייצור‬ ‫הנדסה‬ ,‫ייצור‬ ‫קו‬ ‫בניית‬ ,‫משנה‬ ‫קבלן‬ .)‫חתימה‬ ‫(בתהליכי‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫אביב‬ ‫עיצוב‬ ‫ניהול‬ ‫נקודה‬ – ‫אדם‬ ‫לבני‬ ‫למכשיר‬ ‫טיפוס‬ ‫אב‬ ‫ופיתוח‬ ‫תכנון‬ ,‫משנה‬ ‫קבלן‬ .)‫חתימה‬ ‫(בתהליכי‬ .)‫חתימה‬ ‫(בתהליכי‬ ‫ספרד‬ ;)‫חתימה‬ ‫(בתהליכי‬ ‫ברזיל‬ ;)‫(חתום‬ ‫טורקיה‬ - ‫הפצה‬ ;)‫(בהמתנה‬ ‫צרפת‬ ,CEVA ‫חברת‬ - ‫משק‬ ‫לחיות‬ ‫מכשיר‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ .)‫(בהמתנה‬ ‫גרמניה‬ ,Henke-Sass Wolf ‫חברת‬ ,‫הסתיים‬ ‫ראשון‬ ‫שלב‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ - ‫אדם‬ ‫לבני‬ ‫מכשיר‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ .‫תכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫שני‬ ‫שלב‬ 38%
 16. 16. 15 :‫עסקית‬ ‫הזדמנות‬ www.adst.co.il :‫אתר‬ ‫ובתהליך‬ ‫שלה‬ ‫המובילים‬ ‫מהמוצרים‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫והפצה‬ ‫ייצור‬ ‫התחלת‬ ‫בפני‬ ‫עומדת‬ ADST .‫החברה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שיגדילו‬ ,‫אסטרטגיים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫בניית‬ ‫של‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫בפיתוח‬ ‫מתמחה‬ ‫החברה‬ .2003 ‫בשנת‬ ‫שהוקמה‬ ‫פרטית‬ ‫ישראלית‬ ‫חברה‬ ‫היא‬ ‫בע”מ‬ ‫טכנולוגיות‬ ADST .‫משק‬ ‫ולחיות‬ ‫אדם‬ ‫לבני‬ ‫המוני‬ ‫לחיסון‬ ‫אוטומטיים‬ ‫סטריליים‬ ‫מכשירים‬ ,‫לחלוטין‬ ‫סטריליים‬ ,‫בטוחים‬ ‫שהם‬ ‫המוני‬ ‫לחיסון‬ ‫במכשירים‬ ‫לצורך‬ ‫מענה‬ ‫לספק‬ ‫מצליחה‬ ‫החברה‬ ‫טכנולוגיית‬ .‫ומגפות‬ ‫מחלות‬ ‫של‬ ‫התפשטות‬ ‫מונעים‬ ,‫מכל‬ ‫וחשוב‬ ,‫ובמאמץ‬ ‫בזמן‬ ‫חוסכים‬ ,‫למשתמש‬ ‫ידידותיים‬ ‫המוני‬ ‫לייצור‬ ‫כעת‬ ‫מוכן‬ ‫המכשיר‬ .‫משק‬ ‫חיות‬ ‫לחיסון‬ ‫המכשיר‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫בהצלחה‬ ‫השלימה‬ ‫החברה‬ .‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫המוני‬ ‫לחיסון‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫גרסה‬ ‫החברה‬ ‫מפתחת‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ .‫מסחרית‬ ‫ולהפצה‬ ,‫גרמניה‬ ,‫צרפת‬ ,‫סין‬ ,‫רוסיה‬ ,‫ארה”ב‬ ‫לרבות‬ ,‫מדינות‬ 14-‫ב‬ ‫נרשמו‬ ‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫על‬ ‫פטנטים‬ .‫ובריטניה‬ ‫אוסטרליה‬ .‫בנספחים‬ ‫כלולים‬ ‫ופרזנטציה‬ ‫החברה‬ ‫תקצירי‬ ‫פעילות‬ ‫דו”ח‬ ‫אחרונות‬ ‫פעולות‬ .‫ואושרו‬ ‫נבדקו‬ ‫הטיפוס‬ ‫אבות‬ – ‫משק‬ ‫לחיות‬ ‫מכשיר‬ .‫בהצלחה‬ ‫הושלם‬ )POC( ‫הקונספט‬ ‫הוכחת‬ ‫של‬ ‫שלב‬ - ‫אדם‬ ‫לבני‬ ‫מכשיר‬ .ISO 9001 ‫תקן‬ ‫קיבלה‬ ‫החברה‬ - ‫איכות‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ )Provisional( ‫ופטנט‬ ,‫אדם‬ ‫לבני‬ ‫המכשיר‬ ‫עבור‬ )Provisional( ‫פטנט‬ ‫הוגש‬ 2015 ‫מרץ‬ ‫בחודש‬ – ‫רוחני‬ ‫קניין‬ .2015 ‫מאי‬ ‫בחודש‬ ‫הוגש‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫למכשיר‬ ‫חדשות‬ ‫טענות‬ ‫עם‬ ‫נוסף‬ :)‫חודשים‬ 12 ‫של‬ ‫(לתקופה‬ ‫מתוכננות‬ ‫פעולות‬ ‫רכש‬ ,‫הנדסי‬ ‫תכנון‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫חתמה‬ ‫החברה‬ ,‫ייצור‬ ‫לפני‬ ‫הטיפוס‬ ‫אב‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ – ‫משק‬ ‫לחיות‬ ‫מכשיר‬ .2016 ‫שנת‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫ברבעון‬ ‫המוני‬ ‫לייצור‬ ‫ולהיערכות‬ ‫הייצור‬ ‫תיק‬ ‫להכנת‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫וייצור‬ ‫התקדמות‬ ‫תוך‬ ,‫הארגונומי‬ ‫העיצוב‬ ,‫ההנדסה‬ ‫בתחומי‬ ‫מתמקדת‬ ‫הפיתוח‬ ‫עבודת‬ ‫כעת‬ – ‫אדם‬ ‫לבני‬ ‫מכשיר‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקות‬ ;‫המכשיר‬ ‫של‬ ‫טיפוס‬ ‫אב‬ ‫של‬ ‫בנייה‬ :‫דרך‬ ‫אבני‬ .‫רגולטוריים‬ ‫לסטנדרטים‬ ‫ומענה‬ ‫בפיתוח‬ ‫אלה‬ ‫פעילויות‬ .‫בשטח‬ ‫המכשיר‬ ‫פעולת‬ ‫של‬ ‫ניסויים‬ ;‫אדם‬ ‫בבני‬ ‫בטיחות‬ ‫בדיקות‬ ;‫חיים‬ ‫בבעלי‬ ‫פרה-קליניות‬ .‫הישראלי‬ ‫בריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫רגולטורי‬ ‫פיקוח‬ ‫תחת‬ ‫ותיושמנה‬ ‫בישראל‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫תתואמנה‬ :‫עסקית‬ ‫הזדמנות‬ ‫סדרתי‬ ‫לייצור‬ ‫כעת‬ ‫נערכת‬ ADST ,‫משק‬ ‫לחיות‬ ‫ההזרקה‬ ‫מכשיר‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫בהצלחה‬ ‫שהשלימה‬ ‫לאחר‬ .‫מפתח‬ ‫שווקי‬ ‫במספר‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫מפיצים‬ ‫עם‬ ‫מתקדמים‬ ‫בדיונים‬ ‫ונמצאת‬ .‫אדם‬ ‫בבני‬ ‫לשימוש‬ ‫המכשיר‬ ‫בהתאמת‬ )POC( ‫הייתכנות‬ ‫הוכחת‬ ‫שלב‬ ‫את‬ ‫בהצלחה‬ ‫השלימה‬ ADST ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 80 ‫של‬ ‫מכירות‬ ‫להיקף‬ ‫להגיע‬ ADST ‫יכולה‬ ,‫המכירות‬ ‫מתחילת‬ ‫שנים‬ ‫ארבע‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫זמן‬ ‫בפרק‬ .‫דולר‬ ‫מיליון‬ 320 ‫של‬ ‫משוער‬ ‫ולערך‬ ,‫לשנה‬ automatic disposable syringe technologies
 17. 17. 16 ‫תחרות‬ ‫סקירת‬ ‫פתרונות‬ ‫ועד‬ ‫והמכאניים‬ ‫הפשוטים‬ ‫במזרקים‬ ‫החל‬ ,‫וטרינרים‬ ‫מזרקים‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫מספר‬ ‫בשוק‬ ‫קיימים‬ .‫ידניים‬ ‫עדיין‬ ‫אך‬ ,‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫אוטומטיים‬ :‫מ‬ ‫נובעת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הנוכחית‬ ‫התחרות‬ .‫הנפוצים‬ ”‫ה”מסורתיים‬ ‫המוצרים‬ - ‫מכאניים‬ ‫וטרינרים‬ ‫מזרקים‬ • ‫אוטומטיים‬ ‫בפתרונות‬ ‫שימוש‬ ‫כגון‬ ‫המוצרים‬ ‫של‬ ‫למודרניזציה‬ ‫ניסיונות‬ - ‫אוטומטיים‬ ‫וטרינרים‬ ‫מזרקי‬ • .‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫מהפתרונות‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫שכן‬ ,‫לחברה‬ ‫ישירה‬ ‫תחרות‬ ‫מהווים‬ ‫אינם‬ ‫אלו‬ ‫פתרונות‬ ,‫זאת‬ ‫למרות‬ ‫מחטים‬ ‫של‬ ‫אוטומטית‬ ‫והחלפה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫פעולה‬ ,‫כיול‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫אוטומטי‬ ‫תהליך‬ ‫כולל‬ ‫אינו‬ ‫לעיל‬ .‫הזרקה‬ ‫כל‬ ‫לאחר‬ ‫סטריליות‬ ‫חברה‬ ‫שווי‬ ‫ותכנון‬ ‫גיוס‬ ‫סבבי‬ .‫ביעדים‬ ‫עמידתה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החברה‬ ‫שווי‬ ‫של‬ ‫שמרנית‬ ‫הערכה‬ ‫מייצג‬ 1 ‫תרשים‬ :‫האמצעים‬ ཟཟ‫פיננסים‬ ‫שווקים‬ ཟཟ‫אסטרטגיים‬ ‫שותפים‬ ཟཟ‫פרטיים‬ ‫ממשקיעים‬ ‫גיוס‬ ‫סבבי‬ 1 2 3 4 5 6 80 60 40 20 0 CompanyValue Year automatic disposable syringe technologies 01/2015 ‫החברה‬ ‫שווי‬
 18. 18. 17 3‫ר‬‫תקצי‬ ‫חברה‬ ‫מוצר‬ ‫מנכ”ל‬ SAB ‫ה‬ ‫יו”ר‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫בע”מ‬ ‫תרפיוטיקס‬ ‫קיור‬ ‫אופטימה‬ ‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫טיפול‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לסרטן‬ ‫כושלות‬ ‫תרופות‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫מיצוב‬ .‫סרטן‬ ‫לחולי‬ .‫רינון‬ ‫אריאל‬ ‫ד”ר‬ .‫סטארק‬ ‫מייקל‬ ‫ד”ר‬ ’‫פרופ‬ ‫אופציות‬ ‫תכנית‬ ,9% ‫ועובדים‬ ‫מייסדים‬ ,16% ‫משקיעים‬ , GHP :‫מניות‬ ‫בעלי‬ .4% )‫הוקצו‬ ‫(שלא‬ ‫לעובדים‬ 71% ptima ure 16% 9% 71% 4% GHP Investors Founders & Employees ESOP - Unallocated .‫ישראל‬ ‫רישום‬ ‫מדינת‬ ‫מהותיים‬ ‫הסכמים‬ ‫עסקית‬ ‫הזדמנות‬ .MTA - ‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫חברה‬ ‫בר-אילן‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬ ,‫בילינסון‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ,‫רבין‬ ‫רפואי‬ ‫מרכז‬ .‫וייעוץ‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫הסכם‬ – )‫לכירורגיה‬ ‫החדשה‬ ‫האירופאית‬ ‫(האקדמיה‬ NESA ‫נחוצות‬ ‫תרופות‬ ‫לשוק‬ ‫שתחזיר‬ ‫פורצת-דרך‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫שמחזיקה‬ ‫בחברה‬ ‫להשקיע‬ .‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫ערך‬ ‫לחברה‬ ‫שיוצר‬ ‫דבר‬ ,‫בסרטן‬ ‫לטיפול‬ ‫ביותר‬
 19. 19. 18 ‫החברה‬ ‫על‬ ‫סריקה‬ ‫גישות‬ ‫מיישם‬ ‫הפתרון‬ .‫תרופות‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫למיצוב‬ ‫חדשני‬ ‫פתרון‬ ‫מספקת‬ )OC( ‫אופטימהקיור‬ ‫מותאם‬ ‫לטיפול‬ ‫המיטביים‬ ‫התרופות‬ ‫שילובי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫האופטימלית‬ ‫התרופה‬ ‫על‬ ‫המצביעות‬ ‫ומרובות‬ ‫חזקות‬ ‫באופן‬ ‫להגיב‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הסיכוי‬ ‫בעלי‬ ‫הסרטן‬ ‫חולי‬ ‫את‬ ‫מזהה‬ ‫זה‬ ‫ייחודי‬ ‫תהליך‬ .‫הסרטן‬ ‫בחולה‬ ‫אישית‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫למיצוב‬ ‫הצלחה‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬ ‫שלנו‬ ‫המשולב‬ ‫התהליך‬ .‫המוצע‬ ‫התרופתי‬ ‫לטיפול‬ ‫חיובי‬ ‫רווחים‬ ‫לחלוקת‬ ‫אפשרויות‬ ‫לחברה‬ ‫יוצר‬ ‫ובכך‬ ,‫אחרות‬ ‫סרטן‬ ‫באינדיקציות‬ ‫שאושרו‬ ‫או‬ ‫שכשלו‬ ‫תרופות‬ .‫ביופרמה‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתופי‬ ‫המוביל‬ ‫הקליני‬ ‫צוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בקפידה‬ ‫שנבחרו‬ ‫שונות‬ ‫מולקולות‬ ‫על‬ ‫סריקות‬ ‫לבצע‬ ‫נערכת‬ ‫אופטימהקיור‬ .)‫נפוצות‬ ‫או‬ ‫(נדירות‬ ‫שונות‬ ‫סרטן‬ ‫לאינדיקציות‬ ‫שלנו‬ .‫בנספחים‬ ‫כלולים‬ ‫החברה‬ ‫ומצגת‬ ‫תקציר‬ ‫פעילות‬ ‫דו”ח‬ ‫אחרונות‬ ‫פעולות‬ ●●:‫טכנולוגיה‬ • .‫סריקות‬ ‫לביצוע‬ )*PDX system( ‫ייחודית‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫פלטפורמת‬ ‫הוכנה‬ • PamGene and( ‫ופועלת‬ ‫תוקפה‬ downstream drug mechanism ‫לניתוח‬ In Vitro ‫פלטפורמה‬ .)**shRNA assays • .)DNA ‫לריצוף‬ ‫הבא‬ ‫הדור‬ ‫של‬ ‫מתודות‬ ‫(באמצעות‬ ‫ביולוגיים‬ ‫סמנים‬ ‫לזיהוי‬ ‫סריקה‬ ‫פלטפורמת‬ ‫הוקמה‬ • ‫של‬ ‫מולקולריים‬ ‫מנגנונים‬ ‫של‬ ‫צולב‬ ‫וזיהוי‬ ‫הרצף‬ ‫תשומות‬ ‫לניתוח‬ ‫מיחשובית‬ ‫יכולת‬ ‫נבנתה‬ .* ‫תרופות‬ ‫קנייניות‬ ‫פלטפורמות‬ * ‫מסחריות‬ ‫פלטפורמות‬ ** ●●:‫עסקי‬ ‫תרופות‬ ‫בפיתוח‬ ‫אסטרטגי‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫מובילות‬ ‫ביופרמה‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫מתקיימים‬ ‫מוקדמים‬ ‫מגעים‬ .‫סריקה‬ ‫ושירותי‬ :‫הבאים‬ ‫ההסכמים‬ ‫סוגי‬ ‫על‬ ‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫מנהלת‬ ‫אופטימהקיור‬ • ‫הפלטפורמות‬ ‫באמצעות‬ ‫נתונות‬ ‫מולקולות‬ ‫תסרוק‬ ‫אופטימהקיור‬ – ‫שירותים‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ .‫שלה‬ ‫והמסחריות‬ ‫הקנייניות‬ • .‫אבני-דרך‬ ‫השגת‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬ – ‫תמלוגים‬ • ‫אופטימהקיור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ”‫ש”אומצו‬ ‫למולקולות‬ ‫בנוגע‬ ‫ביוטכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫בריתות‬ .‫נוסף‬ ‫קליני‬ ‫לפיתוח‬ ‫תוקף‬ ‫להן‬ ‫וניתן‬ ‫נסרקו‬ ,)IP ‫ושיקולי‬ ‫התרופה‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫על‬ ‫(בהתבסס‬ :)‫חודשים‬ 12 ‫של‬ ‫(לתקופה‬ ‫מתוכננות‬ ‫פעולות‬ ●●:‫עסקית‬ ‫הזדמנות‬ ‫הופסק‬ ‫שפיתוחן‬ ‫לסרטן‬ ‫תרופות‬ ‫של‬ ‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫לטיפול‬ ‫מחדש‬ ‫במיצוב‬ ‫עוסקת‬ ‫אופטימהקיור‬ .‫הגס‬ ‫המעי‬ ‫וסרטן‬ ‫שד‬ ,‫ריאות‬ ‫בסרטן‬ ‫בהתמקד‬ ,‫ננטשו‬ ‫ו/או‬ • .2020 ‫בשנת‬ $34B ‫לפחות‬ ‫להגיע‬ ‫צפוי‬ ‫אלה‬ ‫הסרטן‬ ‫סוגי‬ ‫לשלושת‬ ‫לתרופות‬ ‫העולמי‬ ‫השוק‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫ערך‬ ‫לאופטימהקיור‬ ‫תיצור‬ ‫סרטן‬ ‫של‬ ‫נפוצים‬ ‫לסוגים‬ ‫לתרופות‬ ‫מחדש‬ ‫במיצוב‬ ‫הצלחה‬ .‫דולרים‬ ‫מיליוני‬ ptima ure
 20. 20. 19 ‫תחרות‬ ‫סקירת‬ ‫באמצעות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫בסרטן‬ ‫לטיפול‬ ‫תרופות‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫למיצוב‬ ‫מתודות‬ ‫במגוון‬ ‫משתמשות‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬ .‫משמעותי‬ ‫תחרותי‬ ‫ביתרון‬ ‫מחזיקה‬ ‫אופטימהקיור‬ ,‫שלה‬ ‫המובילות‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫שילוב‬ • ‫פעילות‬ ‫לגבי‬ ‫תוצאות‬ ‫שמספקת‬ ‫מתוקפת‬ ‫סרטנית‬ ‫סביבה‬ ‫יוצרת‬ ‫בחיות‬ ‫למידול‬ ‫הפלטפורמה‬ .‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫בפרק‬ ‫התרופה‬ • ‫של‬ ‫החנית‬ ‫בחוד‬ ‫שעומדים‬ In-vitro ‫מבדקי‬ ‫לצד‬ DNA ‫לסריקות‬ ‫מתקדמות‬ ‫במתודות‬ ‫השימוש‬ ‫של‬ ‫המולקולרי‬ ‫המכניזם‬ ‫של‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משלימים‬ )shRNA-‫ו‬ PamGene ‫סריקות‬ ‫(כגון‬ ‫הטכנולוגיה‬ .‫החדשניים‬ ‫הביו-מרקרים‬ ‫וזיהוי‬ ‫התרופה‬ ‫חברה‬ ‫שווי‬ ‫ותכנון‬ ‫גיוס‬ ‫סבבי‬ .‫ביעדים‬ ‫עמידתה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החברה‬ ‫לשווי‬ ‫שמרנית‬ ‫הערכה‬ ‫מייצג‬ 1 ‫תרשים‬ :‫האמצעים‬ ཟཟ‫פיננסים‬ ‫שווקים‬ ཟཟ‫אסטרטגיים‬ ‫שותפים‬ ཟཟ‫פרטיים‬ ‫ממשקיעים‬ ‫גיוס‬ ‫סבבי‬ 1 2 3 4 5 6 80 60 40 20 0 CompanyValue Year ptima ure 01/2015 ‫החברה‬ ‫שווי‬
 21. 21. 20 4‫ר‬‫תקצי‬ ‫חברה‬ ‫מוצר‬ ‫מנכ”ל‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ .‫בע”מ‬ ‫דיאגין‬ .‫השחלות‬ ‫סרטן‬ ‫של‬ ‫ולפרוגנוזה‬ ‫מוקדם‬ ‫לגילוי‬ ‫קלינית‬ ‫באיכות‬ ‫גנטית‬ ‫סריקה‬ .‫חודרלנד‬ ‫דנה‬ ‫ד”ר‬ .)‫הוקצה‬ ‫(לא‬ 10% ‫לעובדים‬ ‫אופציות‬ ,19% ‫משקיעים‬ , GHP :‫מניות‬ ‫בעלי‬ 71%71% 10% 19% GHP Investors ESOP - Unallocated .‫ישראל‬ ‫רישום‬ ‫מדינת‬ ‫עסקית‬ ‫הזדמנות‬‫בריאות‬ ‫בקידום‬ ‫ומקיף‬ ‫מובחן‬ ‫כנושא‬ ‫הרפואה‬ ‫לחזית‬ ‫עתה‬ ‫מתקדמת‬ ‫האישה‬ ‫בריאות‬ ‫דיאגנוסטיים‬ ‫רפואיים‬ ‫כלים‬ ‫מפתחת‬ ‫דיאג’ן‬ .‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫טיפול‬ ‫באמצעות‬ ‫האדם‬ .‫בתחום‬ ‫ביותר‬ ‫הדחופות‬ ‫מהבעיות‬ ‫לכמה‬ 71%
 22. 22. 21 ‫החברה‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫וממציא‬ ‫גינקולוג‬ ,‫שטרק‬ ‫מיכאל‬ ‫ד”ר‬ ’‫פרופ‬ ‫של‬ ‫קליניות‬ ‫מתצפיות‬ ‫כתוצאה‬ ‫נולדה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫האקדמיה‬ ‫נשיא‬ ‫כיום‬ ‫הוא‬ ‫שטרק‬ ’‫פרופ‬ .‫הגינקולוגיה‬ ‫בתחום‬ ‫הנוכחיות‬ ‫הניתוחיות‬ ‫מהאופרציות‬ ‫רבות‬ ‫למיילדות‬ ‫המחלקה‬ ‫כראש‬ ‫בעבר‬ ‫ושימש‬ ,‫בגרמניה‬ ‫שבסיסה‬ ,)NESA( ‫לכירורגיה‬ ‫החדשה‬ ‫האירופית‬ ‫הגנטי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫זיהה‬ ‫שטרק‬ ’‫פרופ‬ .‫ובאוסטריה‬ ‫בגרמניה‬ Helios ‫החולים‬ ‫בתי‬ ‫בקבוצת‬ ‫וגניקולוגיה‬ ‫מחקרים‬ .)‫פוריות‬ ‫ובעיות‬ ‫כאב‬ ‫(ביניהן‬ ‫שונות‬ ‫מסיבות‬ ‫מחולים‬ ‫שהוצאו‬ ‫אנדומטריוזיס‬ ‫של‬ ‫ברקמות‬ ‫הגלום‬ ‫בקרב‬ ‫שמתקיים‬ ‫נפוץ‬ ‫גינקולוגי‬ ‫מצב‬ ,‫אנדומטריוזיס‬ ‫בין‬ ‫גנטי‬ ‫קשר‬ ‫הציעו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫רבים‬ ‫מדעיים‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫הגנטית‬ ‫החתימה‬ ‫הבנת‬ ,‫לפיכך‬ .‫השחלות‬ ‫סרטן‬ ‫לבין‬ ,‫הפריון‬ ‫בגיל‬ ‫שנמצאות‬ ‫מהנשים‬ 10-15% .‫השחלות‬ ‫סרטן‬ ‫להתפתחות‬ ‫ההסתברות‬ ‫את‬ ‫לחזות‬ ‫יכולה‬ ‫זה‬ ‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫והעסקי‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫הפוטנציאל‬ ,‫פרויקטים‬ ‫לאבחון‬ GHP ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫למתודולוגיה‬ ‫בהתאם‬ ‫אישרה‬ GHP ‫של‬ ‫המנהלים‬ ‫מועצת‬ ,2015 ‫באוגוסט‬ .‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הוערך‬ .‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫ומסחור‬ ‫נוסף‬ ‫פיתוח‬ ‫לצורך‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ .‫זה‬ ‫בדו”ח‬ ‫כלול‬ ‫החברה‬ ‫תקציר‬ ‫פעילות‬ ‫דו”ח‬ ‫אחרונות‬ ‫פעולות‬ ●●:‫טכנולוגיה‬ • ‫שסובלות‬ ‫בנשים‬ ‫השחלות‬ ‫לסרטן‬ ‫סריקה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫קלינית‬ ‫ברמה‬ ‫גנטית‬ ‫כבדיקה‬ ‫הוגדר‬ ‫המוצר‬ ‫באנדומטריוזיס‬ ‫שמקורן‬ ‫דגימות‬ ‫של‬ ‫ניתוח‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫תהיה‬ ‫זו‬ ‫בדיקה‬ .‫מאנדומטריוזיס‬ ‫להערכת‬ ‫תשמש‬ DNA (NGS( ‫ריצוף‬ ‫של‬ ‫מתקדמת‬ ‫טכנולוגיה‬ .)‫פרוסקופיה‬ ‫של‬ ‫ביופסיות‬ ‫(למשל‬ ‫הליך‬ ‫מספקת‬ ‫זאת‬ ‫טכנולוגית‬ .‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫מרובים‬ ‫בגנים‬ ‫תלויות-סביבה‬ ‫או‬ ‫תורשתיות‬ ‫מוטציות‬ .‫סריקות‬ ‫באמצעות‬ ‫סרטן‬ ‫של‬ ‫מולקולרי‬ ‫לאבחון‬ ‫ביותר‬ ‫ויעיל‬ ‫משופר‬ • ‫ופולימורפיזם‬ ‫בגן‬ ‫ומוטציה‬ )LOH) ,SNP ‫הטרוזיגוטיות‬ ‫אובדן‬ ‫הכוללים‬ ‫מרובים‬ ‫גנטיים‬ ‫שינויים‬ ‫זוהו‬ .‫מאנדומטריוזיס‬ ‫שנגרם‬ ‫השחלות‬ ‫סרטן‬ ‫של‬ ‫כמנבאים‬ ‫לשמש‬ ‫שיכולים‬ ,‫גנטי‬ • :‫ביניהם‬ ,‫בפרויקט‬ ‫רב‬ ‫עניין‬ ‫שהראו‬ ,‫מדעית‬ ‫לוועדה‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫לחברים‬ ‫פנייה‬ ‫בוצעה‬ ,)NESA( ‫לכירורגיה‬ ‫החדשה‬ ‫האירופית‬ ‫האקדמיה‬ ‫נשיא‬ ‫כיום‬ .MD ,‫שטרק‬ ‫מיכאל‬ ‫ד”ר‬ ‫פרופ‬ ‫בגרמניה‬ Helios ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫הגינקולוגיות‬ ‫המחלקות‬ ‫כל‬ ‫כיו”ר‬ ‫בעבר‬ ‫כיהן‬ .‫בגרמניה‬ ‫שבסיסה‬ ‫במיזמי‬ ‫פעיל‬ ‫באופן‬ ‫מעורב‬ ‫שטרק‬ ’‫פרופ‬ .‫בירושלים‬ ‫לדך‬ ‫משגב‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הרפואי‬ ‫וכמנהל‬ .‫רפואיים‬ ‫סטארט-אפ‬ ‫הגינקולוגית‬ ‫והאונקולוגיה‬ ‫הגינקולוגיה‬ ‫חטיבת‬ ‫מנהל‬ ‫הוא‬ ‫ברוכים‬ ‫ד”ר‬ .MD ,‫ברוכים‬ ‫אילן‬ ‫ד”ר‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫וביוכימיה‬ ‫מולקולרית‬ ‫לגנטיקה‬ ‫במחלקה‬ ‫בכיר‬ ‫וחוקר‬ ,‫חדרה‬ ,‫יפה‬ ‫הלל‬ ‫רפואי‬ ‫במרכז‬ ‫עיקרי‬ ‫מחבר‬ ‫היה‬ ‫ברוכים‬ ‫ד”ר‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫סאקלר‬ ‫ע”ש‬ ‫לרפואה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫העורכים‬ ‫בוועדת‬ ‫מכהן‬ ‫והוא‬ ‫רבים‬ ‫מקצועיים‬ ‫פרסומים‬ ‫של‬ ‫ומחבר-שותף‬ .‫ביקורת-עמיתים‬ ‫מבוססי‬ ‫פרנקלין‬ ‫בנג’מין‬ ‫קמפוסים‬ ,‫לגינקולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫מנהל‬ ‫הוא‬ ‫סאולי‬ ’‫פרופ‬ ,‫סאולי‬ ‫ג’ליד‬ ‫ד”ר‬ ’‫פרופ‬ ‫ויזם‬ ,)NOGGO( ‫אונקולוגית‬ ‫לגינקולוגיה‬ ‫גרמניה‬ ‫מזרח‬ ‫צפון‬ ‫אגודת‬ ‫את‬ ‫ייסד‬ ‫הוא‬ .‫ברלין‬ ,‫ווירצ’או‬ .‫קפואות‬ ‫לרקמות‬ ‫בעולם‬ ‫הגדול‬ ‫הביולוגי‬ ‫לבנק‬ ‫שהפך‬ ,‫השחלות‬ ‫סרטן‬ ‫של‬ ‫הגידולים‬ ‫בנק‬ ‫את‬ ●●‫מתוכננות‬ ‫פעילויות‬ • .‫אנדומטריוזיס‬ ‫בדגימות‬ ‫והן‬ ‫השחלות‬ ‫סרטן‬ ‫בדגימות‬ ‫הן‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫המחקר‬ ‫הרחבת‬ • .‫דגימות‬ ‫לרכש‬ ‫ביולוגיים‬ ‫בנקים‬ ‫עם‬ ‫הסכמים‬ ‫כינון‬ • .NGS ‫שירותי‬ ‫ספקית‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬ ‫כינון‬ • ‫להרחיב‬ ‫במטרה‬ ‫פצעים‬ ‫של‬ ‫פתולוגיות‬ ‫ורקמות‬ ‫דם‬ ‫בדיקות‬ ‫עם‬ ‫הגנטי‬ ‫הפנל‬ ‫של‬ ‫צולבת‬ ‫בדיקה‬ .‫הפנל‬ ‫של‬ ‫האבחון‬ ‫היקף‬ ‫את‬
 23. 23. 22 ‫תחרות‬ ‫סקירת‬ • ‫לסרטן‬ ‫בסיסיות‬ ‫אבחון‬ ‫בדיקות‬ ‫משווקות‬ ,Color Genomics-‫ו‬ Ambry Genetics ‫למשל‬ ,‫חברות‬ ‫מספר‬ .‫השד‬ ‫סרטן‬ ‫ו/או‬ ‫השחלות‬ • .‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫מחקר‬ ‫עורכים‬ ‫גיאודיס‬ ‫לינדה‬ ’‫פרופ‬ ‫כמו‬ ‫חוקרים‬ ,‫בנוסף‬ .‫עסקית‬ ‫הזדמנות‬ • ‫סרטן‬ ‫במיוחד‬ ,‫גניקולוגיות‬ ‫פתולוגיות‬ ‫של‬ ‫מוקדם‬ ‫לאבחון‬ ‫מולקולרית‬ ‫בדיאגנוזה‬ ‫משתמשת‬ ‫דיאג’ן‬ ‫מצב‬ ,‫אנדומטריוזיס‬ ‫בגלל‬ ‫שנוצרים‬ DNA-‫ב‬ ‫שינויים‬ ‫שיזהה‬ ‫דיאגנוסטי‬ ‫פנל‬ ‫הוא‬ ‫המוצר‬ .‫השחלות‬ ,‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫נשים‬ ‫מיליון‬ 170-‫מ‬ ‫יותר‬ .‫השחלות‬ ‫סרטן‬ ‫לפיתוח‬ ‫ההסתברות‬ ‫את‬ ‫שמעלה‬ ‫גניקולוגי‬ .‫הדיאגנוסטי‬ ‫מהמבחן‬ ‫תועלת‬ ‫ויפיקו‬ ‫מאנדומטריוזיס‬ ‫סובלות‬ ,‫הפוריות‬ ‫בגיל‬ ‫הנשים‬ ‫מכל‬ 10%-‫כ‬ ‫ולהגיע‬ ‫להתרחב‬ ‫צפוי‬ ‫והוא‬ ,2014 ‫בשנת‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ 9-‫ב‬ ‫הוערך‬ ‫הללו‬ ‫הסרטן‬ ‫לסוגי‬ ‫העולמי‬ ‫השוק‬ .2019 ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫מיליארד‬ 13.6 ‫לכמעט‬ ‫חברה‬ ‫שווי‬ ‫ותכנון‬ ‫גיוס‬ ‫סבבי‬ ‫החברה‬ ‫לשווי‬ ‫שמרנית‬ ‫הערכה‬ ‫מייצג‬ 1 ‫תרשים‬ .‫ביעדים‬ ‫עמידתה‬ ‫פי‬ ‫על‬ :‫האמצעים‬ ཟཟ‫פיננסים‬ ‫שווקים‬ ཟཟ‫אסטרטגיים‬ ‫שותפים‬ ཟཟ‫פרטיים‬ ‫ממשקיעים‬ ‫גיוס‬ ‫סבבי‬ 1 2 3 4 5 6 80 60 40 20 0 CompanyValue Year ‫החברה‬ ‫שווי‬ 01/2015
 24. 24. 23 ‫ניוזלטרים‬
 25. 25. 24 1 ‫ניוזלטר‬2015 ‫פברואר‬ 8 ‫גליון‬ 1 3 7 8 ‫המשתנה‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬ ‫הפארמה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ,‫ורכישות‬ ‫מזוגים‬ ‫ויתרונות‬ ‫סכנות‬ ‫חדשות‬ ‫גפן‬ ‫צביקה‬ ‫על‬ ‫זרקור‬ 2015 ‫פברואר‬ ‫ניוזלטר‬
 26. 26. 25 www.goldman-hirsh.com‫בע”מ‬ ‫פרטנרס‬ ‫הירש‬ ‫גולדמן‬ 1 ‫הפארמה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬ ‫שינויים‬ ‫האחרונים‬ ‫בעשורים‬ ‫עובר‬ ‫חברות‬ ‫שנה‬ 20-‫כ‬ ‫לפני‬ .‫קיצוניים‬ ‫עבודות‬ ‫להוציא‬ ‫החלו‬ ‫הפארמה‬ CRO (contract ‫לחברות‬ ‫חוץ‬ ‫במיקור‬ ‫אלו‬ ‫חברות‬ .)research organization ‫האלמנטים‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫בקבלנות‬ ‫ביצעו‬ ‫בעיקר‬ ,‫הקליניים‬ ‫הניסויים‬ ‫של‬ ‫הטקטיים‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫הפנימיים‬ ‫המשאבים‬ ‫כאשר‬ .‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫נמתחו‬ ‫הפארמה‬ CRO-‫ה‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫העבודה‬ ‫יעילות‬ ‫כאשר‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ההתקשרות‬ ,‫הכרה‬ ‫לצבור‬ ‫החלה‬ ‫לעניין‬ ‫הפכה‬ CRO-‫ה‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫הפארמה‬ ‫גמישות‬ ‫הפארמה‬ ‫לחברות‬ ‫שמאפשר‬ ,‫שגרתי‬ ‫מבצעות‬ CRO-‫ה‬ ‫חברות‬ .‫וארגונית‬ ‫ניהולית‬ ‫לדרישות‬ ‫בהתאם‬ ‫הדרושים‬ ‫ההליכים‬ ‫אפיון‬ ‫את‬ ‫ואת‬ ,‫בטיחות‬ ‫מחקרי‬ ,‫הרגולטוריים‬ ‫הגופים‬ IN-VIVO ‫הן‬ ,‫הנדרשים‬ ‫הניסויים‬ .IN-VITRO ‫והן‬ ‫החלקים‬ ‫את‬ ‫ביצעו‬ CRO-‫ה‬ ‫שחברות‬ ‫בעוד‬ ‫לתרופות‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫הנדרשים‬ ‫הקליניים‬ ‫הגילוי‬ – ‫קדוש‬ ‫נשאר‬ ‫אחד‬ ‫תחום‬ ,‫לשוק‬ ‫להגיע‬ ‫שרק‬ ‫טענו‬ ‫התרופות‬ ‫חברות‬ ‫אנשי‬ .‫המדעי‬ ‫עבודה‬ ‫סביבת‬ ‫לגדר‬ ‫יכולים‬ ‫גדולים‬ ‫ארגונים‬ .‫בסיסי‬ ‫במדע‬ ‫עיסוק‬ ‫לחוקרים‬ ‫שתאפשר‬ ‫נפרדת‬ ‫חדשות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫הפרה-קליניים‬ ‫השלבים‬ -‫נותנות‬ ‫מחברות‬ ‫להרחיק‬ ‫שיש‬ ‫לעניין‬ ‫נחשבו‬ ‫נמדד‬ ‫ניסוי‬ ‫הליכי‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫שבהן‬ ‫שירותים‬ .‫כספית‬ ‫הוצאה‬ ‫של‬ ‫ישירים‬ ‫במונחים‬ ‫מיליארדים‬ ‫הוציאו‬ ‫הפארמה‬ ‫שחברות‬ ‫בעוד‬ ‫אך‬ ‫לעלייה‬ ‫תורגם‬ ‫לא‬ ‫הדבר‬ ,‫ופיתוח‬ ‫גילוי‬ ‫על‬ ‫רבים‬ ‫התברר‬ .‫החדשות‬ ‫התרופות‬ ‫במספר‬ ‫מקבילה‬ ‫פיתוח‬ ‫שיאפשרו‬ ‫לתנאים‬ ‫המסורתית‬ ‫הגישה‬ ‫כי‬ ,”‫“מגדרת‬ ‫מגישה‬ ,‫להשתנות‬ ‫צריכה‬ ‫מדעי‬ ‫נטולת‬ ‫מחקר‬ ‫סביבת‬ ‫להבטיח‬ ‫שמנסה‬ ‫שמאפשרת‬ ,”‫“פתוחה‬ ‫גישה‬ ‫אל‬ ,‫אינטרסים‬ ‫ויתור‬ ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫גם‬ ,‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫שיתוף‬ .‫למדע‬ ‫ביחס‬ ‫טהרנית‬ ‫עולם‬ ‫השקפת‬ ‫על‬ ‫שגילוי‬ ‫הוא‬ ‫הפארמה‬ ‫בחברות‬ ‫כיום‬ ‫המצב‬ ‫שיתופי‬ ‫יצירת‬ ‫תוך‬ ‫נעשה‬ ‫תרופות‬ ‫ופיתוח‬ :‫רבים‬ ‫גורמים‬ ‫בהם‬ ‫שמעורבים‬ ‫פעולה‬ ,‫קטנות‬ ‫ביוטכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ,‫האקדמיה‬ ‫אלה‬ ‫מארגונים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ .‫ועוד‬ ‫הזנק‬ ‫חברות‬ ‫מאפשרים‬ ‫שאינם‬ ‫פערים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫חוזק‬ ‫נקודות‬ ,‫אקדמיה‬ .‫לבדם‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫להם‬ ,‫השראה‬ ‫של‬ ‫אכזב‬ ‫לא‬ ‫מקור‬ ‫היא‬ ,‫למשל‬ ‫אם‬ ‫שקשה‬ ‫חידושים‬ ‫יוצרת‬ ‫קרובות‬ ‫ולעתים‬ ‫או‬ ‫גדולה‬ ‫בחברה‬ ‫לייצר‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫לא‬ ‫אין‬ ‫לאקדמיה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫מסחרית‬ ‫בסביבה‬ ‫כדי‬ ‫הנדרשת‬ ‫התשתית‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ .‫מוגמר‬ ‫מוצר‬ ‫אל‬ ‫מהרעיון‬ ‫להגיע‬ ‫המשתנה‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬ ‫הפארמה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ 2015 ‫פברואר‬ ‫ניוזלטר‬
 27. 27. 26 www.goldman-hirsh.com‫בע”מ‬ ‫פרטנרס‬ ‫הירש‬ ‫גולדמן‬ 2 ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫גילו‬ )VC( ‫הון-סיכון‬ ‫קרנות‬ ‫גם‬ ‫בחדשנות‬ ‫משקיעות‬ ‫והן‬ ,‫הפארמה‬ ‫תחום‬ ‫של‬ ‫חידושים‬ ‫למסחר‬ ‫במטרה‬ ‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫וביצירת‬ ‫ביומד‬ ‫בחברות‬ ‫משקיעות‬ ‫אלו‬ ‫קרנות‬ .‫בתחום‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫מבטיחים‬ ‫מדעיים‬ ‫גילויים‬ ‫בעלות‬ ‫ולחברות‬ ‫לקרנות‬ :‫מבנית‬ ‫בעיה‬ ‫כאן‬ ‫נוצרה‬ ‫והתשתית‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫אין‬ ‫הביומד‬ ,‫מומחיות‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫והן‬ ‫ציוד‬ ‫של‬ ‫הן‬ ,‫המחקרית‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫בשלבים‬ ‫אפילו‬ ‫לעסוק‬ ‫כדי‬ ‫חברות‬ ,‫השני‬ ‫ומהעבר‬ .‫תרופות‬ ‫פיתוח‬ ‫ולהשקיע‬ ,‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫לגדר‬ ‫מבקשות‬ ‫הפארמה‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫מתקדמים‬ ‫בשלבים‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫המוקדמים‬ ‫בשלבים‬ ,‫כך‬ .‫הפיתוח‬ ‫שמכונה‬ ‫ובמשאבים‬ ‫במימון‬ ‫פער‬ ‫נוצר‬ ,‫תרופות‬ .”‫המוות‬ ‫“עמק‬ ,‫ויעילות‬ ‫רזות‬ ‫דרכים‬ ‫מחפשות‬ ‫ביומד‬ ‫חברות‬ ‫טכנולוגית‬ ‫תשתית‬ ‫בהקמת‬ ‫כרוכות‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ,‫זה‬ ’‫מוות‬ ‫‘עמק‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫כדי‬ ,‫רחבה‬ .‫שברשותן‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יכולים‬ ‫שהם‬ ,CRO ‫חברות‬ ‫לתמונה‬ ‫נכנסות‬ ,‫שוב‬ ,‫כאן‬ ‫וידע‬ ‫ואמינה‬ ‫חזקה‬ ‫תשתית‬ ‫לספק‬ ‫שיכולות‬ ‫והתיקוף‬ ‫הפיתוח‬ ‫צרכי‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫כדי‬ ‫ומומחיות‬ .‫חדשות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫כך‬ ,‫גדלה‬ CRO-‫ה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫המומחיות‬ ,‫ניסויים‬ ‫תכניות‬ ‫מבצעות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ‫שכיום‬ ‫לניהול‬ ‫הפעילות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מנהלות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫המורכבים‬ ‫והפיתוח‬ ‫הגילוי‬ ‫שלבי‬ ‫בין‬ ‫ותיאום‬ ‫ההיבטים‬ ‫בכל‬ ‫עוסקות‬ ‫החברות‬ .‫הנדרשים‬ ‫פלטפורמות‬ ‫פיתוח‬ :‫וטכנולוגיה‬ ‫מדע‬ ‫של‬ ‫בזיהוי‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫ממצאים‬ ‫של‬ ‫ופרשנות‬ ‫ייחודיות‬ .‫ובפיתוח‬ ‫בניסוי‬ ‫הבאים‬ ‫הקריטיים‬ ‫הצעדים‬ ‫הערכה‬ ‫להציע‬ ‫יכולות‬ CRO-‫ה‬ ‫חברות‬ ,‫בנוסף‬ ‫מקצועית‬ ‫בסביבה‬ ‫משוחדת‬ ‫ובלתי‬ ‫אובייקטיבית‬ ‫המעורבים‬ ‫מצד‬ ‫משמעותית‬ ‫השקעות‬ ‫על‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בעת‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫בעל‬ ‫עניין‬ ,‫לחלוטין‬ .‫תרופות‬ ‫ופיתוח‬ ‫בקידום‬ ,‫פעולה‬ ‫בשיתופי‬ ‫עבודה‬ ‫אל‬ ‫עצמאיים‬ ‫מגילויים‬ ,‫הפארמה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫במודל‬ ‫השינויים‬ ‫לפרויקטים‬ ‫להיכנס‬ ‫הבחירה‬ ‫את‬ ‫והן‬ ‫וארגונית‬ ‫ניהולית‬ ‫גמישות‬ ‫הן‬ ‫הפארמה‬ ‫לחברות‬ ‫מאפשרים‬ ‫שונים‬ ‫מסוגים‬ ‫לארגונים‬ ‫גם‬ ‫מאפשר‬ ‫המשתנה‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬ .‫הפיתוח‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫בשלבים‬ ‫חדשים‬ .‫עצמו‬ ‫על‬ ‫נוטל‬ ‫בתהליך‬ ‫שותף‬ ‫שכל‬ ‫הסיכונים‬ ‫את‬ ‫ולגדר‬ ,‫והפיתוח‬ ‫הגילוי‬ ‫בתהליך‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫פנטזיה‬ ‫היא‬ ‫אינטרסים‬ ‫נטולת‬ ‫מדעית‬ ‫לסביבה‬ ‫שהשאיפה‬ ‫מהתהליך‬ ‫למדנו‬ :‫מכל‬ ‫מעניין‬ ‫ואולי‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מונע‬ ‫כשהוא‬ ‫דווקא‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫מתקדם‬ ‫ושהמדע‬ ,‫מועילה‬ ‫בלתי‬ .‫ובפיתוח‬ ‫במחקר‬ ‫המשתתפים‬ 2015 ‫פברואר‬ ‫ניוזלטר‬
 28. 28. 27 www.goldman-hirsh.com‫בע”מ‬ ‫פרטנרס‬ ‫הירש‬ ‫גולדמן‬ 3 ,‫ורכישות‬ ‫מיזוגים‬ ‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫ו‬‫ר‬‫ת‬‫י‬‫ו‬ ‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫כ‬‫ס‬‫בשנת‬ ‫הגיע‬ ‫אמריקאיות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫והרכישות‬ ‫המיזוגים‬ ‫....היקף‬ “ ,2000 ‫מאז‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הסכום‬ ,‫דולר‬ ‫טריליון‬ 1.5‫ל־‬ 2014 ”.... .‫דולר‬ ‫מיליארד‬ 423‫ב־‬ ‫הסתכמו‬ ‫תרופות‬ ‫יצרניות‬ ‫בין‬ ‫מיזוגים‬ 2014 ’‫נוב‬ ‫כלכליסט‬ ‫מתוך‬ ‫שונות‬ ‫עסקיות‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫לחיבורן‬ ‫מביאות‬ ‫העסקאות‬ .‫ובתאגידים‬ ‫בחברות‬ ‫מבנה‬ ‫ושינויי‬ ‫שליטה‬ ‫העברת‬ ‫של‬ ‫התחום‬ ‫זהו‬ M&A ‫ורכישות‬ ‫יזוגים‬‫מ‬ ,‫בשאלה‬ ‫הוא‬ ‫ראשון‬ ‫עיקרי‬ ‫מאפיין‬ .‫שונים‬ ‫במאפיינים‬ ‫מאלו‬ ‫אלו‬ ‫הנבדלות‬ ,‫דרכים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫עסקיות‬ ‫יחידות‬ ‫לחבר‬ ‫ניתן‬ .‫אחת‬ ‫עסקית‬ ‫ליחידה‬ ‫המבדיל‬ ,‫שני‬ ‫עיקרי‬ ‫מאפיין‬ .‫שונתה‬ ‫בה‬ ‫הבעלות‬ ‫ורק‬ ‫להתקיים‬ ‫ממשיכה‬ ‫היא‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ,‫הרכישה‬ ‫לאחר‬ ‫להתקיים‬ ‫מפסיקה‬ ‫הנרכשת‬ ‫החברה‬ ‫האם‬ ‫או‬ )‫בה‬ ‫והדירקטורים‬ ‫המשרה‬ ‫נושאי‬ ‫(באמצעות‬ ‫עצמה‬ ‫הנרכשת‬ ‫החברה‬ ‫בידי‬ ‫מתבצעת‬ ‫העסקה‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬ ‫סביב‬ ‫סובב‬ ,‫שונים‬ ‫עסקאות‬ ‫סוגי‬ ‫בין‬ .‫הנרכשת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫הוא‬ ‫בעסקה‬ ”‫ה”מוכר‬ ‫שלחלופין‬ 2015 ‫פברואר‬ ‫ניוזלטר‬
 29. 29. 28 www.goldman-hirsh.com‫בע”מ‬ ‫פרטנרס‬ ‫הירש‬ ‫גולדמן‬ 4 ‫שבאמצעותה‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫היא‬ ‫רכישה‬ ,‫כאמור‬ ‫על‬ ‫חלקית‬ ‫או‬ ‫מלאה‬ ‫שליטה‬ ‫לחברה‬ ‫ניתנת‬ ‫היכולות‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫בכוונה‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ,‫אחרת‬ ‫חברה‬ .‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫ביעילות‬ ‫מסכימות‬ ‫באמצעותה‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫הוא‬ ‫מיזוג‬ ‫ויש‬ ‫מאחר‬ ,‫פעילותיהן‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫חברות‬ ‫שתי‬ ‫יחדיו‬ ‫להביא‬ ‫שיכולים‬ ‫ומשאבים‬ ‫יכולות‬ ‫להן‬ ‫את‬ ‫המאפיין‬ .‫המתחרים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫(החברה‬ ‫היעד‬ ‫שחברת‬ ‫הוא‬ ‫החברות‬ ‫מיזוג‬ ‫נכסיה‬ ‫כל‬ .‫המיזוג‬ ‫לאחר‬ ‫מתחסלת‬ )‫הנרכשת‬ ‫לחברה‬ ‫עוברים‬ ‫היעד‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫וחיוביה‬ ‫ממרשם‬ ‫נמחקת‬ ‫היעד‬ ‫חברת‬ .‫הקולטת‬ .‫הקולטת‬ ‫החברה‬ ‫בתוך‬ ”‫ו”נבלעת‬ ‫החברות‬ ‫של‬ ‫הסכמה‬ ‫מחייבת‬ ‫שאינה‬ ‫עסקה‬ ‫הוא‬ ‫המיזוג‬ ‫למכירת‬ ‫היעד‬ ‫חברת‬ ‫מניות‬ ‫מבעלי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫המיזוג‬ ‫על‬ ‫הצבעה‬ ‫נערכת‬ ,‫זאת‬ ‫במקום‬ ;‫מניותיו‬ ‫רוב‬ ‫ומספיק‬ ‫היעד‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫באסיפה‬ ‫או‬ ‫רגיל‬ ‫רוב‬ ‫להיות‬ ‫ויכול‬ ‫החברה‬ ‫מתקנון‬ ‫שנגזר‬ .‫מיוחס‬ ‫רוב‬ .‫אחרת‬ ‫חברה‬ ‫רוכשת‬ ‫אחת‬ ‫חברה‬ ‫מיזוג‬ ‫בכל‬ .‫המטרה‬ ‫חברת‬ ‫על‬ ‫משתלטת‬ ‫הרוכשת‬ ‫החברה‬ .‫מניות‬ ‫בהחלפת‬ ‫או‬ ‫במזומנים‬ ‫או‬ ‫נעשית‬ ‫הקניה‬ ‫המיזוג‬ :‫ורכישה‬ ‫מיזוג‬ ‫בין‬ ‫כלאיים‬ ‫יצור‬ ‫קיים‬ ‫החברה‬ ,‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫במיזוג‬ .‫ההופכי‬ ‫המשולש‬ .‫הנרכשת‬ ‫החברה‬ ‫למעשה‬ ‫היא‬ ‫הקולטת‬ ‫חברת‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫מניותיהם‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫ייחודי‬ ‫באופן‬ ‫אלא‬ ,)‫ומחיקה‬ ‫(הפקעה‬ ‫שינוי‬ ‫עוברות‬ ‫היעד‬ ‫הקולטת‬ ‫החברה‬ ‫בעלי‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫מניותיהם‬ ‫גם‬ ‫(מבלי‬ ‫ומועברות‬ ‫מידיהם‬ ‫מופקעות‬ )‫(הנרכשת‬ )‫תתחסל‬ ‫הנרכשת‬ ‫שהחברה‬ ‫ומבלי‬ ‫שימחקו‬ ‫משולש‬ ‫במיזוג‬ ‫שימוש‬ .‫הרוכשת‬ ‫החברה‬ ‫לידי‬ ‫שבאלמנט‬ ‫היתרון‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫כדי‬ ‫נעשה‬ ‫הופכי‬ ‫מבלי‬ ,‫החברה‬ ‫כל‬ ‫(רכישת‬ ‫המיזוג‬ ‫של‬ ”‫ה”כפיה‬ ‫המשך‬ ‫לצד‬ ,)‫אחרים‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫בה‬ ‫שיישארו‬ .‫ברכישה‬ ‫כמו‬ ‫החברה‬ ‫קיום‬ ,‫שלה‬ ‫הליבה‬ ‫בתפיסת‬ ‫הירש‬ ‫גולדמן‬ ‫קבוצת‬ ‫כבעלת‬ .‫עסקית‬ ‫סינרגיה‬ ‫ביצירת‬ ‫מאמינה‬ ,‫וקטנות‬ ‫מבטיחות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בחברות‬ ‫שליטה‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ , ‫הקבוצה‬ ‫מנהלי‬ ‫לדעת‬ ‫יש‬ ‫נוספות‬ ‫טכנולוגיות/חברות‬ ‫במציאת‬ .‫ומיזוג‬ ‫לרכישה‬ ....?‫בעצם‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫צריך‬ ‫למה‬ ‫פופולאריות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫הם‬ ‫ומיזוגים‬ ‫רכישות‬ ‫טוענים‬ ‫יש‬ .‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫מזה‬ ‫חברות‬ ‫בקרב‬ ‫מבני‬ ‫בשינוי‬ ‫מרכזי‬ ‫תפקיד‬ ‫זו‬ ‫שלאסטרטגיה‬ ‫השמונים‬ ‫בשנות‬ ‫אמריקאיות‬ ‫חברות‬ ‫בתוך‬ ‫יעיל‬ ‫ומיזוגים‬ ‫רכישות‬ .20-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫והתשעים‬ ‫וליצירת‬ ‫כלכלי‬ ‫לשגשוג‬ ,‫לצמיחה‬ ‫תורמים‬ ‫מספר‬ ‫למנות‬ ‫אפשר‬ . ‫החברות‬ ‫בין‬ ‫סינרגיה‬ ‫הקטנת‬ :‫וביניהן‬ ‫בהמשך‬ ‫עליהן‬ ‫שארחיב‬ ‫סיבות‬ ,‫משלימים‬ ‫משאבים‬ ,‫ערך‬ ‫השבחת‬ ,‫ההוצאות‬ ‫מונופוליסטים‬ ‫יתרונות‬ ,‫סינרגטית‬ ‫מומחיות‬ ‫או‬ )‫תפעוליים‬ ‫בהפסדים‬ ‫(הכרה‬ ‫מס‬ ‫,שיקולי‬ ‫וצמצום‬ ‫פיננסי‬ ‫מנוף‬ ‫הגדלת‬ ,‫במס‬ ‫עתידי‬ ‫חיסכון‬ ‫בכל‬ ‫שכמו‬ ‫רק‬ .‫מבנית‬ ‫והתייעלות‬ ‫עלויות‬ .‫וסיכונים‬ ‫סיכויים‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫עסקית‬ ‫החלטה‬ 2015 ‫פברואר‬ ‫ניוזלטר‬

×