Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEMBELAJARAN   DAN PEMBANGUNAN  SUMBER  MANUSIABSMH3033KOLEJ PERNIAGAAN UUM
APA DIA   PEMBELAJARAN?• Perubahan tingkah laku, kognitif atau afektif yang secara relatifnya kekal akibat daripada pe...
ASPEK-ASPEK PENTINGDALAM PEMBELAJARAN• Pertama: pembelajaran memfokuskan kepada perubahan.• Kedua: perubahan mestilah ber...
HASIL PEMBELAJARAN• Robert Gagne telah mengelaskan hasil pembelajaran kepada 5 iaitu;  – Maklumat verbal – fakta, penget...
Teori             Pengukuhan    Teori                   Teori  Pemprosesan      ...
TEORI PENGUKUHAN             (1drp.2)• Menekankan yang manusia bermotivasi untuk melakukan atau mengelak se...
TEORI PENGUKUHAN           (2 drp.2)• Dari perspektif latihan, ia mencadangkan bagi pelajar untuk memperoleh p...
PENJADUALAN      PENGUKUHAN  Penjadualan Mengikut     Penjadualan Jeda Masa  Nisbah (Ratio Schedules)    (I...
TEORI PEMBELAJARAN   SOSIAL (1 drp. 2)• Menekankan yang manusia belajar dengan melihat kepada orang lain (model) yang ...
TEORI PEMBELAJARAN   SOSIAL (2 drp. 2)• Mempelajari kemahiran atau tingkah laku baharu datangnya daripada: – pengalama...
PROSES TEORI           PEMBELAJARAN SOSIAL• Ransangan Model   • Koding    • Keupayaan fizikal  • Penguku...
TEORI MATLAMATTeori Penetapan  Orientasi Matlamat  Matlamat
TEORI PENETAPAN   MATLAMAT (1 drp. 3)• Teori penetapan matlamat menganggap bahawa sesuatu tingkah laku terhasil akibat...
TEORI PENETAPAN   MATLAMAT (2 drp. 3)• Matlamat spesifik yang mencabar menghasilkan prestasi yang baik berbanding den...
TEORI PENETAPAN   MATLAMAT (3 drp. 3)• Teori penetapan matlamat digunakan dalam reka bentuk program latihan• Ia mencad...
ORIENTASI MATLAMAT          (1 drp. 3)• Orientasi matlamat – merujuk kepada matlamat pelatih semasa pembelajaran...
ORIENTASI MATLAMAT         (2 drp. 3)• Orientasi matlamat memberi kesan kepada usaha yang akan diberikan oleh p...
ORIENTASI MATLAMAT            (3 drp. 3)• Pelajar dengan orientasi prestasi yang tinggi:  – lebih memberi tump...
TEORI KEPERLUAN• Membantu menerangkan nilai yang ditentukan oleh seseorang terhadap hasil tertentu• Mencadangkan bahawa u...
TEORI JANGKAAN (1 drp. 2)• Teori jangkaan mencadangkan bahawa tingkah laku seseorang adalah berasaskan kepada tiga fakto...
TEORI JANGKAAN (2 drp. 2)• Teori jangkaan mencadangkan yang pembelajaran besar kemungkinan akan berlaku apabila pekerja ...
TEORI JANGKAANAdakah pelatihmempunyai keupayaan     Adakah pelatih percaya    Adalah hasil yanguntuk belajar?  ...
TEORI PEMBELAJARAN    DEWASAIa berasaskan kepada beberapa tanggapan: – Orang dewasa perlu tahu mengapa mereka perlu  ...
KESAN TEORI PEMBELAJARAN   DEWASA TERHADAP LATIHANIsu                     KesanKonsep kendiri   ...
TEORI PEMPROSESAN   MAKLUMAT• Teori ini lebih memberi penekanan kepada proses dalaman yang berlaku kandungan latihan ...
MODEL PEMPROSESAN          MAKLUMAT Ransangan     Saraf  Rakaman  Ingatan     Ingatan         ...
PROSES   PEMBELAJARANTiga soalan utama ditimbulkan:1. Apakah proses fizikal dan mental  yang terlibat dalam  pembelaj...
PROSES PEMBELAJARAN:    PROSES MENTAL DAN FIZIKAL             Jangkaan  Kepuasan       (Expectancy...
KITARAN     PEMBELAJARAN KOLB         Pengalaman          KonkritEksperimentasi          ...
GAYA PEMBELAJARAN• Cara pembelajaran (mode of learning) – orientasi seseorang dalam mengumpul dan memproses maklumat sem...
PROSES PEMBELAJARAN• Diverger (Konkrit   • Converger (Abstrak dan Refleksi)      dan Aktif) – “Kenapa”     ...
KESAN PROSES PEMBELAJARAN  TERHADAP ARAHAN (1 drp. 2)• Para pekerja mesti tahu mengapa mereka perlu belajar• Para pekerj...
KESAN PROSES PEMBELAJARAN  TERHADAP ARAHAN (1 drp. 2)• Para pekerja belajar melalui: – Pemerhatian – Pengalaman – Perh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tajuk 2 pembelajaran dan hrd

1,694 views

Published on

 • Be the first to comment

Tajuk 2 pembelajaran dan hrd

 1. 1. PEMBELAJARAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIABSMH3033KOLEJ PERNIAGAAN UUM
 2. 2. APA DIA PEMBELAJARAN?• Perubahan tingkah laku, kognitif atau afektif yang secara relatifnya kekal akibat daripada perhubungan seseorang dengan persekitaran.• Proses memperoleh pengetahuan, kemahiran dan perubahan tingkah laku individu akibat daripada pengalaman.
 3. 3. ASPEK-ASPEK PENTINGDALAM PEMBELAJARAN• Pertama: pembelajaran memfokuskan kepada perubahan.• Kedua: perubahan mestilah bertahan, tekal dan stabil• Ketiga: fokus pembelajaran terdiri daripada tingkah laku, kognitif, afektif atau gabungan ketiga-tiganya.• Keempat: pembelajaran berlaku akibat daripada perhubungan individu dengan persekitaran. 3
 4. 4. HASIL PEMBELAJARAN• Robert Gagne telah mengelaskan hasil pembelajaran kepada 5 iaitu; – Maklumat verbal – fakta, pengetahuan, prinsip dan maklumat (declarative knowledge) – Kemahiran intelektual – pembelajaran konsep, peraturan dan tatacara (procedural knowledge) – Strategi kognitif – penggunaan maklumat, teknik dan memahami bagaimana dan bila untuk menggunakan maklumat (strategic knowledge) – Kemahiran motor –menjalankan pergerakan fizikal dengan cepat dan tepat. – Sikap – kepercayaan dan pandangan yang ditunjukkan melalui tingkah laku. 4
 5. 5. Teori Pengukuhan Teori Teori Pemprosesan Pembelajaran Maklumat Sosial TEORI-TEORI PEMBELAJARAN Teori TeoriPembelajaran Matlamat Dewasa Teori Teori Jangkaan Keperluan
 6. 6. TEORI PENGUKUHAN (1drp.2)• Menekankan yang manusia bermotivasi untuk melakukan atau mengelak sesuatu tingkah laku disebabkan oleh hasil yang didapati daripada melakukan tingkah laku tersebut di masa lepas. – Pengukuhan positif (Positive reinforcement) – Pengukuhan negatif (Negative reinforcement) – Penghapusan (Extinction) – Hukuman (Punishment) 6
 7. 7. TEORI PENGUKUHAN (2 drp.2)• Dari perspektif latihan, ia mencadangkan bagi pelajar untuk memperoleh pengetahuan, mengubah tingkah laku, atau menyesuaikan kemahiran, jurulatih perlu mengetahui apakah hasil yang pelajar anggap paling positif (dan negatif)• Jurulatih kemudiannya perlu mengaitkan hasil-hasil ini dengan kehendak pelajar untuk mendapatkan pengetahuan, kemahiran atau perubahan tingkah laku. 7
 8. 8. PENJADUALAN PENGUKUHAN Penjadualan Mengikut Penjadualan Jeda Masa Nisbah (Ratio Schedules) (Interval Schedules)• Nisbah tetap (Fixed-ratio • Jeda masa tetap (Fixed- schedule) interval schedule)• Pengukuhan berterusan • Jeda masa tidak tetap (Continuous (Variable-interval reinforcement) schedule)• Nisbah tidak tetap (Variable-ratio schedule) 8
 9. 9. TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL (1 drp. 2)• Menekankan yang manusia belajar dengan melihat kepada orang lain (model) yang dianggap berpengetahuan dan boleh dipercayai.• Mengiktiraf bahawa tingkah laku yang dikukuhkan atau diberi ganjaran akan terus diulangi.• Tingkah laku atau kemahiran model yang diberi ganjaran akan diamalkan oleh pemerhati. 9
 10. 10. TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL (2 drp. 2)• Mempelajari kemahiran atau tingkah laku baharu datangnya daripada: – pengalaman secara langsung kesan penggunaan tingkah laku atau kemahiran atau – proses pemerhatian terhadap orang lain dan melihat kesan tingkah laku mereka• Pembelajaran juga dipengaruhi oleh kecekapan diri (self-efficacy) seseorang – Kecekapan diri (self-efficacy) ialah tanggapan seseorang sama ada ia boleh mempelajari pengetahuan dan kemahiran dengan jayanya 10
 11. 11. PROSES TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL• Ransangan Model • Koding • Keupayaan fizikal • Pengukuhan• Ciri-ciri pelatih • Organisasi • Ketepatan • Latihan • Maklum balas Penghasilan Sepadan Proses Perhatian Pengekalan dengan semula Motor Motivasi prestasi model 11
 12. 12. TEORI MATLAMATTeori Penetapan Orientasi Matlamat Matlamat
 13. 13. TEORI PENETAPAN MATLAMAT (1 drp. 3)• Teori penetapan matlamat menganggap bahawa sesuatu tingkah laku terhasil akibat daripada matlamat dan hasrat yang disedari oleh seseorang• Matlamat mempengaruhi tingkah laku melalui: – penumpuan tenaga dan perhatian – meneruskan usaha secara berterusan – mendorong seseorang untuk membangunkan strategi bagi mencapai matlamat 13
 14. 14. TEORI PENETAPAN MATLAMAT (2 drp. 3)• Matlamat spesifik yang mencabar menghasilkan prestasi yang baik berbanding dengan matlamat yang kabur dan kurang mencabar• Matlamat akan menggalakkan prestasi yang tinggi hanya apabila seseorang itu komited terhadap matlamat tersebut• Para pekerja akan kurang komited terhadap matlamat sekiranya mereka merasakan matlamat tersebut adalah sukar untuk dicapai 14
 15. 15. TEORI PENETAPAN MATLAMAT (3 drp. 3)• Teori penetapan matlamat digunakan dalam reka bentuk program latihan• Ia mencadangkan pembelajaran akan menjadi lebih mudah dengan menyediakan matlamat dan objektif pembelajaran kepada pelatih• Pengaruh teori penetapan matlamat boleh dilihat semasa membangunkan rancangan pelajaran latihan 15
 16. 16. ORIENTASI MATLAMAT (1 drp. 3)• Orientasi matlamat – merujuk kepada matlamat pelatih semasa pembelajaran berjalan – Orientasi kepakaran (Mastery orientation): cuba menambah keupayaan atau kecekapan dalam menjalankan tugas – Orientasi prestasi (Performance orientation): fokus kepada prestasi pelajar dan dan bagaimana prestasi mereka berbanding dengan pelajar lain
 17. 17. ORIENTASI MATLAMAT (2 drp. 3)• Orientasi matlamat memberi kesan kepada usaha yang akan diberikan oleh pelatih dalam pembelajaran (motivasi untuk belajar)• Pelajar dengan orientasi kepakaran yang tinggi – – memberi lebih tumpuan kepada tugas – belajar kerana hendak belajar 17
 18. 18. ORIENTASI MATLAMAT (3 drp. 3)• Pelajar dengan orientasi prestasi yang tinggi: – lebih memberi tumpuan terhadap prestasi yang baik – kurang usaha untuk belajar• Pelatih yang berorientasikan kepakaran memberi lebih usaha dan menggunakan strategi pembelajaran yang lebih kompleks berbanding dengan pelajar yang berorientasikan prestasi 18
 19. 19. TEORI KEPERLUAN• Membantu menerangkan nilai yang ditentukan oleh seseorang terhadap hasil tertentu• Mencadangkan bahawa untuk mendorong pembelajaran: – jurulatih mestilah mengenal pasti keperluan pelatih dan – beritahu bagaimana kandungan program dapat memenuhi keperluan tersebut• Sekiranya keperluan asas pelatih tidak dipenuhi, mereka tidak akan terdorong untuk belajar 19
 20. 20. TEORI JANGKAAN (1 drp. 2)• Teori jangkaan mencadangkan bahawa tingkah laku seseorang adalah berasaskan kepada tiga faktor: – jangkaan (expectancy) – kepercayaan untuk melakukan sesuatu tingkah laku dengan jayanya – instrumentaliti (instrumentality) – kepercayaan di mana apabila melakukan sesuatu tingkah laku ianya mempunyai kaitan dengan sesuatu hasil tertentu – valens (valance) – nilai terhadap hasil tersebut
 21. 21. TEORI JANGKAAN (2 drp. 2)• Teori jangkaan mencadangkan yang pembelajaran besar kemungkinan akan berlaku apabila pekerja percaya yang: – Mereka berupaya untuk mempelajari kandungan program (jangkaan) – Pembelajaran mempunyai kaitan dengan hasil seperti prestasi kerja yang lebih baik mempunyai kaitan dengan kenaikan gaji atau pengiktirafan rakan sejawat (instrumentaliti) – Setakat mana para pekerja menghargai hasil tersebut iaitu kenaikan gaji atau pengiktirafan rakan sejawat (valens) 21
 22. 22. TEORI JANGKAANAdakah pelatihmempunyai keupayaan Adakah pelatih percaya Adalah hasil yanguntuk belajar? yang hasil latihan akan berkaitan dengan latihan tercapai? bernilai?Adakah pelatih percayayang ia boleh belajar? Jangkaan Instrumentaliti Valens X X = UsahaUsaha Prestasi Prestasi Hasil Nilai hasil 22
 23. 23. TEORI PEMBELAJARAN DEWASAIa berasaskan kepada beberapa tanggapan: – Orang dewasa perlu tahu mengapa mereka perlu belajar – Orang dewasa berupaya bertindak ke arah konsep kendiri (self-concept) – Orang dewasa membawa pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan ke dalam situasi pembelajaran – Orang dewasa belajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah yang dihadapi (problem-centered approach to learning) – Orang dewasa terdorong untuk belajar disebabkan oleh pendorong ektrinsik dan juga intrinsik 23
 24. 24. KESAN TEORI PEMBELAJARAN DEWASA TERHADAP LATIHANIsu KesanKonsep kendiri Perancangan secara bersama dan kerjasama dalam arahanPengalaman Gunakan pengalaman pelajar sebagai contohKesediaan Bangunkan arahan berdasarkan kepada minat dan kecekapan pelajarPerspektif masa Penggunaan kandungan latihan secara segeraOrientasi terhadap Berasaskan masalah dan bukannya berasaskan subjekpembelajaran 24
 25. 25. TEORI PEMPROSESAN MAKLUMAT• Teori ini lebih memberi penekanan kepada proses dalaman yang berlaku kandungan latihan dipelajari dan dihayati (rujuk rajah)• Juga menerangkan bagaimana faktor luaran mempengaruhi pembelajaran 25
 26. 26. MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT Ransangan Saraf Rakaman Ingatan Ingatan Penerima atau Deria Singkat Lama Mata Mesej Telinga Hidung KulitPersekitaran PenjanaPengukuhan Kesan Gerak BalasMaklum Balas 26
 27. 27. PROSES PEMBELAJARANTiga soalan utama ditimbulkan:1. Apakah proses fizikal dan mental yang terlibat dalam pembelajaran?2. Bagaimana pembelajaran berlaku?3. Adakah pelatih mempunyai gaya pembelajaran yang berlainan? 27
 28. 28. PROSES PEMBELAJARAN: PROSES MENTAL DAN FIZIKAL Jangkaan Kepuasan (Expectancy) Tanggapan (Gratifying) (Perception) PEMBELAJARAN PenyimpananGeneralisasi (Working Storage) Mendapatkan PengekodanSemula (Retrieval) Semantik Penyimpanan Jangkamasa Panjang 28
 29. 29. KITARAN PEMBELAJARAN KOLB Pengalaman KonkritEksperimentasi Pemikiran Aktif Relatif Konseptualisasi Abstrak 29
 30. 30. GAYA PEMBELAJARAN• Cara pembelajaran (mode of learning) – orientasi seseorang dalam mengumpul dan memproses maklumat semasa belajar.• 4 cara utama: – Pengalaman konkrit – kegemaran untuk belajar secara langsung, menekankan kepada perasaan berbanding dengan pemikiran. – Konsepsualisasi abstrak – kegemaran untuk belajar secara berfikir mengenai sesuatu isu dalam bentuk teori. – Pemerhatian relatif – kegemaran untuk belajar secara memerhati dan memeriksa pandangan yang berlainan untuk memahami sesuatu. – Eksperimentasi aktif – kegemaran untuk belajar dengan melakukannya dan menilai amalannya. 30
 31. 31. PROSES PEMBELAJARAN• Diverger (Konkrit • Converger (Abstrak dan Refleksi) dan Aktif) – “Kenapa” – “Bagaimana” – Menggalakkan – Jurulatih sebagai motivasi yang ada fasilitator – panduan dalam diri pelajar dan maklum balas• Assimilator • Accommodator (Abstrak dan (Konkrit dan Aktif) Refleksi) – “Bagaimana jika” – “Apa” – Jurulatih sebagai pemerhati untuk – Jurulatih mesti memberi peluang bertindak sebagai penerokaan oleh pakar pelajar 31
 32. 32. KESAN PROSES PEMBELAJARAN TERHADAP ARAHAN (1 drp. 2)• Para pekerja mesti tahu mengapa mereka perlu belajar• Para pekerja memerlukan kandungan latihan yang bermakna• Para pekerja mesti berpeluang untuk berlatih apa yang telah dipelajari• Para pekerja mengingati dan menghayati kandungan latihan• Para pekerja memerlukan maklum balas 32
 33. 33. KESAN PROSES PEMBELAJARAN TERHADAP ARAHAN (1 drp. 2)• Para pekerja belajar melalui: – Pemerhatian – Pengalaman – Perhubungan sesama mereka• Para pekerja memerlukan program latihan yang diselaras dan disusun secara teratur 33

×