Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DIGITAL SCRAPBOOK

1,210 views

Published on

PHILIPPINE LITERATURE

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DIGITAL SCRAPBOOK

  1. 1. DIGITAL SCRAPBOOK ON PHILIPPINE LITERATURE
  2. 4. The first book printed in the Philippines has been the object of a hunt which has extended from Manila to Berlin, and from Italy to Chile, for four hundred and fifty years
  3. 5. <ul><li>In studying the Doctrina Christiana of 1593 there are four general problems which we shall discuss. First, we shall give a physical description of the book. Secondly, we shall trace chronologically the bibliographical history of the Doctrina, that is, we shall record the available evidence which shows that it was the first book printed in the Philippines, and weigh the testimonies which state or imply to the contrary. Thirdly, we shall try to establish the authorship of the text, and lastly, we shall discuss the actual printing </li></ul>
  4. 6. Barlaan at Josaphat 1708 ang una't pinakamakabuluhang salin sa Tagalong ng prosang umiinog sa buhay ng dalawang santo. Ang buong pamagat ng aklat ay Aral na tunay na totoong pag aacay sa tauo, nang manga cabanalang gaua nang manga maloualhating santos na si Barlaan ni Josafat na ipinalaman sa sulat ni S. Juan Damaceno na salin sa Tagalog ni Fray Antonio de Borja. Inilathala ng Lacompania de Jesus ang akda at may pahintulot ni Pablo Clain, ang pinunong probinsiyal ng Kompaya ni Hesus sa Filipinas, at ni Arsobispo Arebalo, matapos suriin ni Padre Fray Nicolas De San Pedro na priyor sa bayan ng Pasig.
  5. 9. MODES TO DE CASTRO Ginamit ni de Castro ang epistolaryong estilo, at sa pamamagitan ng tatlumpu’t apat na liham, ang mga kaanak sa Paombong,
  6. 11. <ul><li>Ang unang Pilipinong sumulat at kumanta ng pasyon sa Tagalog ay si Padre Gaspar Aquilino de Belen, isang katutubo ng Rosario, Batanga </li></ul>
  7. 31. ZHARINA JANE S. DEL ROSARIO BSHRM 31A PHILIPPINE LITERATURE MS. THELMA VILLAFLORES

×