Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Istoria neprihănirii prin credință

1,131 views

Published on

Pentru a viziona seminarul accesați:

http://www.zguduireaadventismului.ro/1888/istoria-neprihanirii-prin-credinta/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Istoria neprihănirii prin credință

 1. 1. ISTORIA NEPRIHaNIRII PRIN CREDINta
 2. 2. La început • Geneza 1:31 • Geneza 1:26 • Ioan 17:25
 3. 3. Credința în Cuvânt le asigura pacea și siguranța „Când Satana a devenit pe deplin conștient că nu era nicio posibilitate să fie readus în favoarea lui Dumnezeu, atunci răutatea și ura lui au început să se manifeste. El s-a sfătuit cu îngerii lui și a fost făcut un plan pentru a continua să lucreze împotriva stăpânirii lui Dumnezeu. Când Adam și Eva au fost puși în grădina frumoasă, Satana făcea planuri să-i distrugă. A ținut sfat cu îngerii lui răi. Era cu neputință ca acest cuplu fericit să fie lipsit de fericirea sa dacă asculta de Dumnezeu. Satana nu putea să-și exercite puterea asupra lor decât în cazul în care ei mai întâi nu ascultau de Dumnezeu și pierdeau favoarea Sa. Satana și îngerii lui trebuiau să inventeze un asemenea plan care să-i ducă la neascultare astfel încât să atragă asupra lor privirea dezaprobatoare a lui Dumnezeu și să fie aduși sub influența mai directă a lui Satana și a îngerilor săi. S-a hotărât că Satana trebuia să ia o altă formă și să-și arate interesul pentru om. El trebuia să aducă insinuări împotriva faptului că Dumnezeu e vrednic de crezare, să creeze îndoială dacă Dumnezeu chiar a vrut să spună ceea ce a zis, apoi să le trezească curiozitatea, și să-i facă să se amestece în planurile de nepătruns ale lui Dumnezeu, fapt de care Satana se făcuse vinovat, și să se gândească la motivul restricției Sale în ceea ce privește pomul cunoașterii.” Spiritual Gifts, vol. 1, 19
 4. 4. La început ‘2 căi de salvare’ Geneza 4:3-5, 8 1 Ioan 3:12
 5. 5. Neprihănire Fărădelege
 6. 6. Geneza 15:3-6 & Romani 4:11
 7. 7. Geneza 21:8-13 & Galateni 4:29
 8. 8. Daniel 9:24, Isaia 53:11, Ieremia 23:5-6
 9. 9. Ioan 8:37
 10. 10. Romani 1:16-17 - în Evanghelie este o neprihănire pe care o dă Dumnezeu Romani 3:21 - neprihănirea lui Dumnezeu este manifestată
 11. 11. „Dumnezeu a dat fratelui Jones şi fratelui Waggoner o solie pentru oameni. Tu nu crezi că Dumnezeu i-a ridicat, dar El le-a dat lumină preţioasă, şi solia lor a hrănit poporul lui Dumnezeu. Prin faptul că respingi solia rostită de către aceşti oameni, tu respingi pe Hristos, Dătătorul soliei.” Materialele 1888, 1353
 12. 12. „Mesajul către Laodicea a fost vestit. Primeşte acest mesaj în toate fazele lui şi fă-l să sune cu putere către oameni, oriunde Providenţa deschide calea. Îndreptăţirea prin credinţă şi neprihănirea lui Hristos sunt temele care urmează să fie prezentate unei lumi care piere.” Materialele 1888, 1054
 13. 13. „O lipsă de dispoziţie de a renunţa la părerile preconcepute şi de a accepta acest adevăr, stă în mare măsură la temelia opoziţiei manifestate la Minneapolis împotriva soliei Domnului transmisă prin fraţii Jones şi Waggoner. Prin exercitarea acelei opoziţii, Satana a reuşit să îndepărteze în mare măsură de la poporul nostru, puterea specială a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu a tânjit să le-o împărtăşească. Inamicul i-a împiedicat să obţină eficienţa care ar fi putut fi a lor, în vestirea adevărului către lume aşa cum l-au vestit apostolii după ziua Cincizecimii. Lumina care trebuie să lumineze tot pământul cu slava ei a fost întâmpinată cu împotrivire şi, prin acţiunea propriilor noştri fraţi, a fost în mare măsură ţinută departe de lume.” Materialele 1888, 1575
 14. 14. În timpul întâlnirii comitetului a fost votat: 3. Având în vedere faptul că după propria înțelegere, pentru cauza din Australia și coloniile adiacente ar fi o mare binecuvântare ca sora White să viziteze acel câmp, pentru aceasta - A fost hotărât, ca astfel să o invităm să facă acest lucru, cât mai devreme în această toamnă, dacă propria ei judecată și lumina pe care ar putea să o aibă sunt în conformitate cu acestă cerință. Se înțelege că W.C. White o va însoți în această vizită.
 15. 15. ❝ „Un singur interes va predomina, un subiect le va înghiți pe toate - Hristos neprihănirea noastră.” Review and Herald, 23 decembrie 1890
 16. 16. Scurtată în neprihănire 2 Petru 3:8 Romani 9:28
 17. 17. „Am văzut că lucrarea rapidă pe care Dumnezeu o făcea pe pământ va fi în curând scurtată în neprihănire și că solii grăbiți trebuie să se grăbească pe calea lor pentru a căuta turma risipită. Un înger mi-a spus: «Sunt toți soli? Nu, nu, solii lui Dumnezeu au o solie».” Review and Herald, 1 aprilie 1850
 18. 18. „Domnul m-a instruit că solia trebuie să meargă și că nu trebuie să depindă de timp pentru că timpul nu va mai fi niciodată un test. Am văzut că unii obțineau o excitare falsă din predicarea timpului. Solia îngerului al treilea poate să stea pe propria fundație și nu are nevoie de timp ca s-o întărească și că va merge să își facă lucrarea și va fi scurtată în neprihănire.” Manuscrisul 1, 1851, copie a unei viziuni avută pe 21 iunie
 19. 19. „Lumea trebuie pregătită pentru marea strigare a soliei îngerului al treilea - o solie despre care Dumnezeu declară că va fi scurtată în neprihănire.” Manuscrisul 61, 1909

×