Plan örnekleri

8,974 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
74
Actions
Shares
0
Downloads
116
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plan örnekleri

 1. 1. Pln 1121 ġehir Planlamasına GiriĢ 28.11.2011Planlama Kademeleri ve Örnek Planlar
 2. 2. Kent Planı AraĢtırmalardan elde edilen bilgileri özetleyen bir giriĢ, çözümlerden elde edilen bilgileri içeren bir varsayımlar bölümü ve bunlara dayanılarak saptanmıĢ amaçlar bildiriminden oluĢan bir plan raporu ile, haritadan çok bir Ģemaya benzeyen ve kentin gelecekteki arazi kullanıĢ biçim ve bölgelerini, ulaĢım ağını, kent hizmet ve tesislerini gösteren bir tasarım belgesidir.
 3. 3. Plan Türleri Ve Kavramları Ġmar Yasasındaki Plan DeğiĢikliklerine Ait Kavramları Esaslara Dair Yönetmelik Bölge Planı  Revizyon Ġmar Planı Çevre Düzeni Planı  Ġlave (ek) Ġmar Planı Imar Planı  Mevzii Ġmar Planı Nazım Ġmar Planı Diğer Yasalardaki Planlar Uygulama Ġmar Planı  Islah Ġmar Planı  Turizm Amaçlı Planlar  Koruma Amaçlı Ġmar Planı  Ulusal Park GeliĢme Planı  Stratejik Plan Ġmar Planı Yapılması ve
 4. 4. 3194 - Ġmar Kanunu Amaç: Bu Kanun, yerleĢme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaĢmaların; plan, fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun teĢekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiĢtir. Kapsam: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dıĢında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inĢa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. Genel Esas: Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin Ģartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz. Ġstisnalar: 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı Ġstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük ġehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için, bu Kanun hükümlerinden hangisinin ne Ģekilde uygulanacağı Milli Savunma
 5. 5. 3194 - Tanımlar YerleĢme Alanı; imar planı sınırı içindeki yerleĢik ve geliĢme alanlarının tümüdür. Ġmar Adası; imar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. Ġmar Parseli; Ġmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin Ġmar Kanunu, Ġmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiĢ Ģeklidir. Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inĢaatı ile bunların ilave, değiĢiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.
 6. 6. Bölge Planı Sosyo-ekonomik geliĢme eğilimlerini, yerleĢmelerin geliĢme potansiyellerini, sektörel geliĢme hedeflerini, faaliyetlerin ve altyapının dağılımını belirlemek üzere hazırlanan plandır. Gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama TeĢkilatı yapar veya yaptırır
 7. 7. Çevre Düzeni Planı Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaĢım gibi yerleĢme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen, 1/100 000, 1/ 50 000 veya 1/25 000 ölçekte Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca Ġmar Kanunu çerçevesinde yapılan, yaptırılan ve onaylanan, raporuyla bir bütün olan plandır.
 8. 8. Ġmar Planı Belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karĢılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluĢturmayı, yaĢam kalitesin yükseltmeyi hedefleyen planlardır. Bu amaçla beldenin ekonomik, demografik, sosyal, kültüreli tarihsel, fiziksel özelliklere iliĢkin araĢtırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleĢme ve geliĢme eğilimlerini alternatif çözümler oluĢturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı, koruma kısıtlama kararları, örgütleme ve uygulama ilkelerini içeren pafta, rapor ve notlardan oluĢan belgedir.
 9. 9. Nazım Ġmar Planı Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu iĢlenmiĢ olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanıĢ biçimlerini, baĢlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeĢitli yerleĢme alanlarının geliĢme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaĢım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır.
 10. 10. Uygulama Ġmar Planı Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu iĢlenmiĢ olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeĢitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.
 11. 11. Revizyon Ġmar Planı Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.
 12. 12. Ġlave (Ek) Ġmar Planı Mevcut imar planının geliĢme alanları açısından ihtiyaca cevap vermediği hallerde, mevcut imar planına bitiĢik ve mevcut imar planının genel arazi kullanıĢ kararları ile tutarlı ve yine mevcut imar planı ile ulaĢım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanmıĢ bulunan plandır.
 13. 13. Mevzii Ġmar Planı Mevcut planların yerleĢmiĢ nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleĢim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dıĢında, planla bütünleĢmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.
 14. 14. Islah Ġmar Planı Düzensiz ve sağlıksız biçimde oluĢmuĢ yapı topluluklarının veya yerleĢme alanlarının, sınırları belli edilmek suretiyle, mevcut durumunu da dikkate alarak, dengeli, düzenli ve sağlıklı hale getirilmesini amaçlayan imar planıdır.
 15. 15. Turizm Amaçlı Planlar 2634 Turizmi teĢvik kanunu kapsamında, turizm bölgelerinde imar planlarının öncelikle ve hızlıca hazırlanması istendiği gibi, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı’nca onayanmıĢ bulunan nazım imar planına uygun olarak, turizm amaçlı uygulama imar planı yapılması amaçlanıyor. Bunun için turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına iliĢkin yönetmelik hazırlanıyor. Buna göre: Nazım imar planlarında turizm kullanımına ayrılan alanlar ile sınırları nazım imar planına uygun olarak Bayındırlık ve iskan, Kültür ve Turizm bakanlıklarınca belirlenen turizme dönük kullanımların ağırlıklı olduğu alanlar için düzenlenen uygulama imar planları.
 16. 16. Koruma Amaçlı Ġmar Planı Ġdarenin belirleyeceği ölçekte 1/10000, 1/5000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritalar üzerine çizili, sit olarak ilan edilen alanlar için imar planı. En geç 1 yıl içinde, valilikler veya belediyelerce, onaylanmak üzere Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu alanda, yapı yapma ve koruma ilkelerini belirler.
 17. 17. Ulusal Park GeliĢme Planı ulusal park alanlarının nitelikleri göz önünde bulundurularak, koruma ve kullanma amaçlarını geliĢtirmek üzere, bu yerlerin kuruluĢ, geliĢme ve iĢletilmelerini sağlar.
 18. 18. Stratejik Plan Yasalarda tanımı bulunmayan fakat tanımlanması yönetmeliklere bırakılan s.p. kavramıyla, ilin ve kentin gelecekte ulaĢması istenen hedeflere ulaĢmak ve sorunları çözmek üzere izlenmesi gereken yollar ve kullanılabilecek olanakların birlikte değerlendirilmesi.
 19. 19. Ġmar Planı Ġle Ġlgili Esaslar Planlama Kademeleri: Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; "Bölge Planları" ve "Ġmar Planları", imar planları ise, "Nazım Ġmar Planları" ve "Uygulama Ġmar Planları" olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabilir.
 20. 20.  Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aĢağıda belirtilen hususlara uyulur. a) Halihazır haritası bulunmayan yerleĢim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000‘i aĢan yerleĢmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 10.000‘i aĢmayan yerleĢmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir. c) Mevcut planların yerleĢmiĢ nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleĢme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır.
 21. 21. PLAN ÖRNEKLERĠ• 1/1000 Uygulama Ġmar Planı – Aliağa• 1/5000 Nazım Ġmar Planı – Aliağa• 1/25000 Ġzmir Kentsel Bölge Nazım Ġmar Planı• 1/100000 Manisa-Kütahya-Ġzmir Çevre Düzeni Planı
 22. 22. 1/1000 UYGULAMA ĠMAR PLANI (Aliağa) 1/1000 Halihazır
 23. 23. 1/1000 Ġmar Planı Gösterim
 24. 24. 1/1000 Ġmar Planı Gösterim
 25. 25. 1/5000 ALĠAĞANAZIM ĠMAR PLANI
 26. 26. 1/25000 ĠZMĠR KENTSEL BÖLGENAZIM ĠMAR PLANI
 27. 27. GÖSTERĠMSINIRLARARAZĠ KULLANIMKORUMA ALANLARIALTYAPI VE ULAġIMENERJĠ VE SULAMASU, KANALĠZASYON VE ÇÖP
 28. 28. 1/100000 ÇEVRE DÜZENĠ PLANIMANĠSA-KÜTAHYA-ĠZMĠR
 29. 29. GÖSTERĠMSINIRLARARAZĠ KULLANIMKORUMA ALANLARIALTYAPIENERJĠ - SULAMASU YÜZEYLERĠATIK VE ARITMA TESĠSLERĠ

×