Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sonja Šmuc: predstavitev Združenja Manager

1,077 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sonja Šmuc: predstavitev Združenja Manager

 1. 1. Združenje ManagerZdruženje Manager, ustanovljeno 1989, je glas managerjev, ki delujejo v Sloveniji. Zavzemamo se za napredek managementa in zastopamo interese managerjev. Sonja Šmuc, izvršna direktorica sonja.smuc@zdruzenje-manager.si
 2. 2. Združenje Manager je … prostovoljno neodvisno nevladno nepolitično neprofitno... nacionalno stanovsko združenje managerjev Slovenije.
 3. 3. Cilji• Pripevati k razvoju slovenskega managementa;• Oblikovanje poklicnih standardov za managerje;• Medsebojno spoznavanje, mreženje in druženje članov;• Povečanje ugleda managerskega poklica;• Spodbujanje spoštovanja poslovne etike med managerji;• Popularizacija vodenja kot poklica v širši javnosti in med mladimi• Povezovanje slovenskega managementa s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.
 4. 4. Cilji nadalj.Prispevati k razvoju slovenskega managementa Prispevek k uspešnosti slovenskega gospodarstva, k napredku in blaginji države ter s tem k blaginji državljanov Slovenije.
 5. 5. Organiziranost OBČNI ZBOR Upravni Nadzorni odbor odbor (3 člani) (30 članov)Strokovna služba Častno razsodišče (5 članov) Sekcija mladih Sekcija Sekcija tujih managerjev managerk managerjev
 6. 6. ZM v številkahUstanovljeno 1989Članov 1.260Letni promet: 470.000 €Zaposleni: 4
 7. 7. Rast članstva Člani Rast v % Indeks rasti Leto (konec leta) (glede na prešnje (glede na 2005) leto) 2005 946 - 0,2 100 2006 1047 10,7 111 2007 1081 3,2 114 2008 1122 3,8 119 2009 1160 3,4 123 2010 1225 5,6 129 2011 1260 2,9 133 2012 1280 1,6 135(načrtovano)
 8. 8. Prednosti članstva• popusti pri udeležbah na strokovnih srečanjih, posvetih in drugih dogodkih,• vabila na brezplačne dogodke treh sekcij,• vabilo na Januarsko srečanje,• trikrat letno boste prejeli revijo MQ,• enkrat letno prejmete nagrajeno revijo Prepletanje,• dvakrat mesečno E-novice,• uporabniško ime in geslo za dostop do članskih strani, kjer najdete zaklenjene vsebine, bazo podatkov o članih, lahko pa razpravljate tudi na managerskem forumu,• dostop do svetovalnih dokumentov o aktualnih managerskih temah in obvestila o dogodkih združenja in posameznih sekcij,• možnost sodelovanja v delovnih skupinah,• vpisali se boste lahko tudi v mednarodno bazo podatkov o managerjih in• aktivno sodelovali na srečanjih združenja.
 9. 9. Aktivnosti• Zastopanje članstva pri uveljavljanju njegovih poklicnih pravic in interesov;• Oblikovanje poklicnih standardov in sodelovanje v postopkih njihovega nastajanja;• Ustvarjanje pogojev za medsebojno spoznavanje, mreženje in druženje članov;• Izmenjava izkušenj, mnenj in praks med člani s področja vodenja in povezanih področij;• Razvijanje in promoviranje ugleda managerskega poklica in etike med člani in širšo javnostjo;• Zbiranje, oblikovanje ter posredovanje mnenj in stališč pristojnim institucijam o vprašanjih, ki so povezana z delom managerjev;• Sodelovanje pri razpravah o strokovnih managerskih vprašanjih;• Vključevanje v postopke oblikovanja politik, zakonov, predpisov, ukrepov in praks, ki imajo vpliv na razvoj managementa in na pogoje za delo managementa;• Spremljanje novih dognanj s področja managementa in povezanih področij;
 10. 10. Aktivnosti nadalj.• Raziskovalno delo na področju managementa in povezanih področjih ter sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo z raziskovalno in izob. dejavnostjo na področju vodenja;• Sodelovanje in povezovanje s sorodnimi domačimi in tujimi organizacijami;• Vplivanje za ustvarjanje razmer, ki omogočajo uspešno vodenje;• Vodenje postopkov mediacij kot načina mirnega reševanja sporov med člani združenja;• Organizacija brezplačnih strokovnih in družabnih dogodkov z namenom izobraževanja, mreženja oziroma druženja med člani;• Obveščanje članov o aktivnostih združenja;• Podeljevanje priznanj managerjem in njihovim organizacijam ter sodelovanje pri podeljevanju managerskih nagrad drugih organizacij;• Informiranje splošne javnosti o delovanju združenja in stališčih managerjev;• Izdajanje brezplačne poslovne publicistike in strokovne literature;• Nudenje in organiziranje brezplačne strokovne pomoči na področju managementa skladno z možnostmi;• Organizacija dobrodelnih dogodkov za spodbujanje razvoja potencialov mladih talentov ali za pomoč socialno ogroženim.
 11. 11. Aktivnosti nadalj.Glavni razlogi za včlanitev: • mreženje (93%), • s svojim delom želim prispevati k ugledu in razvoju managementa (54%), • osebni razvoj in strokovna izobraževanja (43%).(Iz Ankete o aktivnostih in delovanju Združenja Manager, izvedla Sekcija mladih managerjev avg. 2010.) Najbolj zaželene Javno nastopanje izobraževalne teme po 26,39% izboru mladih ... 27,78% pokrizna sanacija družbena odgovornost 33,33% inovacije 38,89% poslovna etika 38,89% 44,44% strateško komuniciranje 47,22% razvoj talentov 65,28% vodenje 80,56% Aktualna dogajanja v gospodarstvu in spremembe
 12. 12. Aktivnosti nadalj.Anketa o aktivnostih in delovanju Združenja ManagerNajpomembnejša področja delovanja sekcije mladih (ocena od 1-5, 5 najvišja)Druženje, networking in izmenjava mnenj članstva 4,58Skrb za strokovno izpopolnjevanje (izobraževalna srečanja, revije) 4,03Dvig ugleda managerskega poklica 3,79Zastopanje interesov mladih managerjev (osebni in poslovni razvoj v podjetju; 3,96pri odločitvah UO združenja; sogovorniki pri gospodarskih temah)Priprava strokovnih vsebin 3,93Povezovanje s sorodnimi organizacijami 3,83Mednarodno sodelovanje Združenja Manager 3,8Pomoč članom (dostop do svetovanja: pravnega, davčnega...) 3,74Spodbujanje odličnosti managementa (z nagradami in priznanji) 3,69Javno podajanje mnenj 3,59Spodbujanje perspektivnih mladih posameznikov do poklica managerja (s 3,48podelitvijo štipendij)Skrb za prepoznavnost sekcije 3.32
 13. 13. Kodeks etike – 10 načel1. Spoštujem dostojanstvo posameznika2. Skrbim za rast in razvoj sodelavcev3. Osredotočam se na blaginjo podjetja4. Odgovoren sem do lastnikov5. Gradim medsebojno zaupanje med poslovnimi partnerji6. Delujem dobronamerno do skupnosti7. Vodim odprt in konstruktiven dialog z državo in njenimi institucijami8. Odgovorno sobivam z okoljem9. Zavedam se zahtevnosti poklica10. Odgovoren sem do sebeCeloten Kodeks etike: http://www.zdruzenje-manager.si/si/o-zdruzenju/dokumenti/
 14. 14. Priznanja• Manager leta• Mladi manager• Managerkam prijazno podjetje• Artemida• Priznanje za življenjsko delo na področju managementa
 15. 15. PriznanjaMladi manager 2010 Priznanje za življenjsko deloManagerkam prijazno podjetje 2011 Manager leta 2009
 16. 16. Komunikacija MQ Prepletanje Članske strani E-noviceSpletna stran
 17. 17. e-komunikacija On-line pregled na www.issuu.com Iskanje po: MQ magazine, PrepletanjeE-novice: aktualna obvestila odelovanju združenja, vabila nadogodke in srečanja, strokovnevsebine ...
 18. 18. spletna komunikacija Članske strani Gradiva, prezentacije, povzetki, fotog415 profilov članov alerije z dogodkov Druge vsebine: - Etika in ugled Brezplačen e-priročnik - Plače in nagrajevanje o napotitvah managerjev. - Član – članu - Povezovanje - Kodeks upravljanja - Inovativno voditeljstvo
 19. 19. Sodelujemo …… s predstavniki vlade in predsednikom republike• dajemo pripombe na predloge zakonov Samostojno ali v dogovoru z drugimi predstavniki gospodarstva; predloge podajamo neposredno ali preko delovnih skupin; o čimer javnost obveščamo preko PR sporočil.• letno srečanje s predsednikom republike (Jesensko srečanje)• letno srečanje s predsednikom vlade (Januarsko srečanje)• ministri so vabljeni gostje na seje upravnega odbora
 20. 20. Sodelujemo ...... z medijičlankikomentarjiPR sporočilatiskovne konference... s slovenskimi in tujimi organizacijami• konference, skupni projekti, EU projekti;• univerze, poslovne šole;• CEC – krovna organizacija evropskihmanagerjev, Croma, SAM, WdF ...
 21. 21. Financiranje - prihodkiPokroviteljstva 41 %Članarina 38 %Kotizacije 17 %Oglasi v revijah 4%Drugo (Sklad ...) 5 %
 22. 22. KonferenceSpomladansko srečanje Spomladansko srečanje Odličnost managerk Januarsko srečanje
 23. 23. Družabni dogodki Januarsko srečanjeMajski ples Spomladanski piknik
 24. 24. Dogodki sekcij
 25. 25. Kaj še prihaja v 2012• Vključi.Vse 7.3., Brezovica pri Ljbuljani• Challenge: Future 20.3., Bled• Občni zbor 5.4., Ljubljana• MQ konferenca o inovativnem voditeljstvu 18. 4., Ljubljana• Ples Združenja Manager 11.5., Ljubljana• Spomladanski piknik 8. 6.• Konferenca odličnost managerk 12. junij• Krvodajalska akcija 27.8.-31.8., Slovenia• Managerski kongres (prej Jesensko srečanje) 27. in 28. 9., PortorožOpomba: gre le za izbor večjih dogodkov, ki so datumsko že določeni. Med letom bo srečanj, dogodkov in konferenc, na katere bodo člani vabljeni, več.
 26. 26. Hvala,da ste del slovenske managerske zgodbe.Dobite nas naZdruženje Manager - Managers’ Association of SloveniaDimičeva 13, 1000 Ljubljanawww.zdruzenje-manager.siwww.facebook.com/ZdrManagertwitter.com/#/ZdrManagerVprašanja o članstvu:diana.jecic@zdruzenje-manager.si or info@zdruzenje-manager.si.

×