Odpovědnost + trestní právo

1,009 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,009
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
624
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Odpovědnost + trestní právo

 1. 1. ODPOVĚDNOST
 2. 2. My kontrolujeme Vaše nákladyTrestněprávní odpovědnostzákon 418/2011CO , KDY , KDE , KDO A ZA KOLIK
 3. 3. My kontrolujeme Vaše nákladyTrestněprávní odpovědnost• Úmysl znamená, že pachatel chtěl skutek spáchat ,při jednání věděl, že porušuje a ohrožuje či můžeporušit a ohrozit zákonem chráněný zájem a bylsrozuměn s tím, že svým jednáním může zájemchráněný zákonem porušit či ohrozit.• Z nedbalosti je čin spáchán tehdy, kdy pachatelvěděl, že může zákon porušit či ohrozit , ale spoléhalna to, že k tomu nedojde.
 4. 4. My kontrolujeme Vaše nákladyTrestněprávní odpovědnost• Pokud je spáchala právnická osoba , která má naúzemí republiky sídlo , má zde umístěn podnik čiorganizační složku , případně zde vykonává svoučinnost nebo má na území republiky svůj majetek.• Pokud se ho dopustila právnická osoba zcela či zčástina zemí republiky , přičemž k dopadu tohoto jednánímělo zcela nebo i z části dojít v cizině.• Jednání, které bylo spácháno v cizině, pokud bydopad takového jednání měl nastat , byť jenom včásti, na území České republiky.
 5. 5. My kontrolujeme Vaše nákladyTrestněprávní odpovědnost• Protiprávní jednání spáchané jejím jménem nebo vjejím zájmu , případně v rámci její činnosti• Jednal-li tak statutární orgán , člen statutárníhoorgánu, případně jiná osoba , která je oprávněna zaprávnickou osobu jednat• Může jít také o toho, kdo u právnické osobyvykonává řídící činnost i když není osobouoprávněnou za právnickou osobu jednat
 6. 6. My kontrolujeme Vaše nákladyTrestněprávní odpovědnost• § 8 , odstavec 4 zákona - odpovědná je právnickáosoba, přičemž k protiprávnímu jednání došlo předjejím vznikem, vznikla, ale soud rozhodl o jejíneplatnosti, právní úkon , který měl založit oprávněník jednání je neplatný• Trestněprávní odpovědností právnické osoby nenídotčena trestněprávní odpovědnost jednající fyzickéosoby
 7. 7. My kontrolujeme Vaše nákladyTrestněprávní odpovědnost• Trestní odpovědnost právnické osoby zaniká, pokudbyla projevena účinná lítost, tedy pokud bylo zestrany právnické osoby upuštěno od dalšíhoprotiprávního jednání a bylo jí odstraněno nebezpečí
 8. 8. My kontrolujeme Vaše nákladyTrestněprávní odpovědnost• 20 let u u činů, za které je možné uložit výjimečnýtrest a u činů spáchaných při vypracování neboschvalování privatizačních projektů• 15 let při horní hranici trestu odnětí svobody nanejméně 10 let• 10 let, činí-li horní hranice sazby odnětí svobodynejméně 5 let• 5 let při horní hranici sazby nejméně na 3 roky• 3 roky u ostatních trestných činů• nezaniká trestní odpovědnost v případě přijetíúplatku, podplácení nebo nepřímém úplatkářství
 9. 9. My kontrolujeme Vaše nákladyTrestněprávní odpovědnost• Trestnost jednání je posuzována podle zákonaúčinného v době , kdy k jednání došlo.• Jestliže se zákon změní v průběhu doby pácháníčinu, užije se zákon, který je v platnosti v dobědokončení jednání, kterým byl čin spáchán.• Za trestný čin tedy nelze považovat jednání, které vdobě dokončení skutku nebylo trestným činem.
 10. 10. Odpovědnost statutárních orgánů• Odpovědnost ve společnostech s ručením omezeným• Odpovědnost v akciových společnostechDosud obviněno/obžalováno okolo 20 osob
 11. 11. Druhy možných rizik• Odpovědnost statutárních orgánů• Odpovědnost právnických osob• Profesní odpovědnost• Odpovědnost fyzických osob (podnikatelů)• Odpovědnost zaměstnanců• Odpovědnost občanská
 12. 12. Dosavadní porušení zákona pro:• Trestný čin vydírání (§ 175 TZ), trestný čin podvodu (209 TZ), trestný čindotačního podvodu (§ 212 TZ), trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobnépovinné platby (§ 240 TZ), trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociálnízabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 TZ), trestný čin zkreslování údajůo stavu hospodaření a jmění (§ 254 TZ), trestný čin sjednání výhody při zadáníveřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 TZ), trestný činpoškození finančních zájmů Evropské unie (260 TZ), trestný čin porušeníautorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (270TZ) a trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TZ). V pěti případech jeprávnická osoba stíhána pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobnépovinné platby podle § 240 TZ, ve třech věcech pro trestný čin vydírání dle § 175TZ.
 13. 13. Případ z praxe• Policie zahájila trestní stíhání a od komisaře převzal usnesení 41 letý muž z Klatovska,který byl obviněn z přečinu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení apodobné povinné platby a zároveň společnost s ručením omezeným se sídlem naKlatovsku, jako obviněné právnické osoby, podle zákona o trestní odpovědnostiprávnických osob a řízení proti nim.• Uvedený zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty aochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobámuložit, a postup v řízení proti právnickým osobám.• Obviněný muž jako jednatel společnosti v období od měsíce března loňského roku dosoučasné doby nezajistil řádné odvádění pojistného na sociální zabezpečení včetněpříspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na zdravotní pojištění a daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Uvedené pojistné i daně srazil z mezdzaměstnanců, ale neodvedl příslušným institucím. Výše škody činí 203 575 Kč.• Jménem obchodní společnosti jednal výše uvedený muž a byl spáchán jejím jménem,kdy povinní úmyslně nezajistili svou zákonnou povinnost odvádět za zaměstnance pojistnéna sociální zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob.• Podle trestního zákoníku, kdo jako zaměstnavatel nebo plátce ve větším rozsahunesplní svoji zákonnou povinnost za zaměstnance nebo jinou osobu odvést daň, pojistné nasociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotnípojištění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 14. 14. Kdy je zajištěno v rámci D&O?Nepoctivé, podvodne jednani a umyslne zpusobene skody –nejsou kryte.Jenom pokud by soud rozhodl, ze k nepoctivemu jednaninedoslo.
 15. 15. Odpovědnost manažerů• Náhrady škody a nákladů, za které pojištěná osoba právněodpovídá a které je povinna uhradit poškozenému na základěrozhodnutí soudu nebo jiného orgánu oprávněného rozhodovatspory nebo na základě smíru peněžitého zadostiučinění za porušenípráv na ochranu občanské cti a lidské důstojnosti nebo za pomluvu,které je pojištěná osoba povinna uhradit poškozenému na základěrozhodnutí soudu nebo jiného orgánu oprávněného rozhodovatspory; nebo• sankční nebo vícenásobné náhrady škody (tzv. multiple, exemplarya punitive damages) uložené pojištěné osobě v souvislosti s jejíodpovědností soudem nebo jiným orgánem oprávněným rozhodovat
 16. 16. Odpovědnost statutárůPojistitel poskytne za podmínek uvedených v pojistné smlouvě a těchtopojistných podmínkách pojistné plnění v rozsahu náhrady škody azadostiučinění podle článku ,pokud je manažer povinen tuto škodu čináklady uhradit v důsledku svého jednání v postavení člena představenstva,jednatele nebo prokuristy přidružené společnosti a pokud tato škoda anáklady vyplývají výlučně z nároku, jenž byl poprvé uplatněn v průběhupojistné doby.
 17. 17. Odškodnění společnostiV případě, že společnost v souladu s příslušnými právními předpisyodškodní pojištěné osoby v souvislosti nároky, na které se vztahuje pojištění- přechází nárok na pojistné plnění za podmínek uvedených v pojistnésmlouvě a těchto pojistných podmínkách v rozsahu takového odškodnění naspolečnost.
 18. 18. Náklady právního zastoupeníNáhrada nákladů právního zastoupení, které vynaložila pojištěná osoba spředchozím písemným souhlasem pojistitele při:•obraně, projednávání nebo smíru ohledně jakéhokoli nároku;•obhajobě v řízení o vydání osoby zahájeném v souvislosti s nárokem.
 19. 19. Náklady na očistění dobrého jménaNáhrada přiměřených a nezbytných nákladů, které pojištěný vynaložil spředchozím písemným souhlasem pojistitele za služby odborníka v oblastipublic relations za účelem zamezení negativní publicity nebo poškozenídobrého jména nebo pověsti pojištěného v souvislosti s nárokem, na kterýse vztahuje toto pojištění.
 20. 20. Příklady• Nárok vůči bývalým jednatelům z důvodu série nevýhodných transakcí• Kým vznesen – nárok vznesen společností zastoupenou novým jednatelemse souhlasem a podporou akcionáře• Důvody nároku – nárok vznesen v důsledku série nevýhodných transakcís firmami blízkými jednatelům (např. nevýhodný nájem, poskytováníbezplatného ručení za závazky třetí osoby); škoda vyčíslena na základěodhadu předražení nájemného, které byla společnost povinna několik letplatit.• Výše škody – cca 22 mil. Kč• Dosavadní průběh – bylo zahájeno soudní řízení, kde žalovaní jednatelépřednesli svou obranu a byly navrženy důkazy• Existence pojištění – ano
 21. 21. Příklady• Nárok vůči bývalému členu představenstva uplatněný insolvenčnímsprávcem• Kým vznesen – nárok uplatněn společností zastoupenou insolvenčnímsprávcem; v nároku je zároveň tvrzeno ručení představenstva za nárokyvěřitelů v důsledku platební neschopnosti společnosti;• Důvody nároku – důvodem nároku je údajné porušení vnitřních předpisůspolečnosti při zpracování obchodních případů a podhodnocení zakázek.V důsledku toho vznikly společnosti závazky dodat a uskutečnitnesmlouvané obchodní případy, avšak tyto případy pak byly realizoványse ztrátou, která vedla až k úpadku společnosti.• Výše škody – více než 500 mil. Kč• Dosavadní průběh – nárok zatím uplatněn písemně s tím, že pokudnedojde k úhradě škody, resp. uspokojivému mimosoudnímu vyřešení,bude podána žaloba• Existence pojištění – ano
 22. 22. Příklady• Nárok vůči řediteli – zaměstnanci v důsledku ztrátových obchodních případů anevýhodných nákupů• Kým vznesen – nárok vznesen společností zastoupenou jednatelem.• Důvody nároku – nárok uplatněn vůči řediteli společnosti, který sice nebyljednatelem (měl zaměstnanecký poměr), avšak fakticky řídil společnost; vnároku je tvrzena odpovědnost ředitele jako tzv. de-facto ředitele (tj.neomezená, řídící se obchodním zákoníkem); škoda je vyčíslena na základěodhadu ztráty vzniklé ze zjevně nevýhodných obchodních případů aneoprávněných a nepotřebných nákupů realizovaných společností (vozidla ajiné osobní vybavení)• Dosavadní průběh – nárok neuplatněn soudní cestou• Existence pojištění – ne
 23. 23. Příklady• Nárok propuštěného manažera vůči představenstvu• Kým vznesen – nárok vznesen propuštěným manažerem společnosti.• Důvody nároku – nárok uplatněn vůči představenstvu, které propustilomanažera z jeho pozicie. Bývalý manažer tvrdí, že výpověď nebyla vsouladu se zákonem a členové představenstva pochybili. Nárokuje seurčitá čast ušlé mzdy a přiměřená kompenzace.• Výše škody – do 1 000 000 Kč, plus právní náklady.• Dosavadní průběh – nárok neuplatněn soudní cestou, pravděpodobnědojde k mimosoudnímu vyrovnání.• Existence pojištění – ano
 24. 24. Příklady• Nárok majoritního akcionáře vůči generálnímu řediteli – veřejné řízení• Kým vznesen – nárok vznesen majitelem společnosti, majoritním akcionářem (město).• Důvody nároku – společnost 100%-ně vlastnéná městem vypsala veřejné řízení nadodávku služeb. Po ukončení řízení vznesl jeden z neúspěšných uchazečů námítku, žeřízení bylo zmanipulované. Nedostatky v zadání veřejného řízení a ve výběru vítězebyli následně potvrzené. Současný stav je takový, že nedostatky řízení jsouodůvodněné jako chyba/opomenutí generálního ředitele, který měl řízení na starosti (tj.ne jako podvod). Náhlada škody je požaduje po generálním řediteli.• Výše škody – zatím neznáma, může se jednat o několik milionů Kč.• Dosavadní průběh – nárok zatím uplatněn písemně s tím, že pokud nedojde k úhraděškody, resp. uspokojivému mimosoudnímu vyřešení, bude podána žaloba• Existence pojištění – ano
 25. 25. Příklady• Nárok odmítnuté uchazečky o manažerský post vůči představenstvu• Kým vznesen – nárok odmítnutou uchazečkou o vrcholní manažerskýpost.• Důvody nároku – uchazečka o vrcholní manažerský post byla odmítnutápředstavenstvem společnosti, dle jejího tvrzení, z „genderového důvodu“(tj. že je žena, ne kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo jínému nedostatku).• Výše škody – neznámá• Dosavadní průběh – N/A• Existence pojištění – ano
 26. 26. Odpovědnost firmyVšeobecná odpovědnostOdpovědnost za právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodufyzických i právnických osob vzniklou událostí, která by mohla býtdůvodem vzniku práva na náhradu škody .Pokud o náhradě škodyrozhoduje oprávněný orgán, důvodem k náhradě škody nastává až porozhodnutí zmíněného oprávněného orgánu. Z odpovědnosti jeoprávněný žádat náhradu škody související s náklady právníhozastoupení, škody na věci, škody na zdraví(včetně regresů zdravotníchpojišťoven) a včetně odpovědnost vyplývající z vlastnictví, držby nebojiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti.
 27. 27. Odpovědnost firmyProfesní odpovědnostTotožná odpovědnost jako všeobecná odpovědnost vyplývající zezákona (právníci, lékaři apod.)Odpovědnost za následné finanční škodyOdpovědnost za škody vzniklé jinak než na zdraví, usmrcením,poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (finanční škoda). Tím serozumí porušení povinnosti stanovené právním předpisem, které spočíváv určitém jednání nebo opomenutí, ke kterému došlo na územíČR(včetně vzniklých ekonomických účinků).Odpovědnost senevztahuje na členy statutárních orgánů, vadným výrobkem, vadouvykonané práce, nedodržení smluvních nákladů, odpovědnost zaschodek, porušení práv duševního vlastnictví, porušení práv přiobchodování s cennými papíry, penězi, úvěry, pojištěním, leasingem apozemky.
 28. 28. Odpovědnost firmyOdpovědnost za vady způsobené výrobkemV případě výrobků odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s následnouškodou způsobené jejich výrobkem. Tuto část ani nelze zajistit vesmluvním ujednání prodeje výrobků – vychází ze zákona.Odpovědnost za věci převzatéOdpovědnost za věci převzaté k úschově (převzaté věci k úschově nazákladě vydaného písemného potvrzení), za vozidla převzatá k ostraze(výlučně k ostraze)
 29. 29. Odpovědnost firmyOdpovědnost za narušení životního prostředíOdpovědnost za škody na půdách a vodách, narušení životního prostředínegativními dopady na vody, horniny a půdy emisemi nad mírustanovenou právními předpisy, došlo-li k nim v důsledku jednotlivé,náhlé a nepředvídatelné události, která nesouvisí s běžným provozem.Odpovědnost za osobnostní újmu (společenské uplatnění)Týká se převážně zdravotnických organizací (i kosmetických)v souvislosti s osobnostní újmou na vzhledu a případným výkonempoškozeného ve veřejném sektoru
 30. 30. Odpovědnost firmyOdpovědnost zaměstnancůVe výši 4,5x násobku hrubého měsíčního příjmu. Týká se pracovníchpoměrů na hlavní pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda oprovedení činnosti.V souvislosti se všeobecnou odpovědností se bavíme o nahodilé událostizpůsobené zaměstnavateli (výjimku tvoří např. vadně odvedená práce,alkohol na pracovišti apod.), škody na majetku zaměstnavatele a jehomotorových vozidlech, na věcech převzatých k výkonu práce.
 31. 31. www.financni-blog.czItalská 834/34, 120 00 Praha 2Telefon: 608 022 173Email: info@financni-blog.cz

×