Successfully reported this slideshow.

Občanský zákoník

743 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Občanský zákoník

 1. 1. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady
 2. 2. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014 (NOZ) zásadním způsobem sjednocuje soukromé právo v ČR tak, aby bylo obsaženo v jednom kodexu a ne v několika samostatných zákonech jako doposud (NOZ zrušil či upravuje celkem 238 právních předpisů). • Ideovým zdrojem je vládní návrh občanského zákoníku bývalého Československa z roku 1937, který nebyl jako zákon přijat kvůli událostem následujícím po mnichovské dohodě -> NOZ se tak svým konceptem vrací k prvorepublikovým právním tradicím a principům. • Návrh NOZ však hledal inspiraci i v současných aplikovaných zahraničních úpravách, a to především v zákoníku německém, švýcarském, rakouském, italském a nizozemském.
 3. 3. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Obecně se NOZ použije na: • práva a povinnosti vzniklá od 1. ledna 2014 • Obecně se i po 1. lednu 2014 dosavadní právní úprava použije na: • právní poměry vzniklé do 31.12.2013 (např. smlouvy uzavřené do 31.12.2013) včetně práv a povinností z takových smluv a práv a povinností z porušení takových smluv • -> pro některé vztahy jsou ale speciální ustanovení: např. po 1. lednu 2014 se dle NOZ řídí nájemní smlouvy a účet (např. účet v bance), bez ohledu na to, že smlouva byla uzavřena před účinností NOZ. • Strany si mohou ale ujednat už nyní, že od 1. ledna 2014 se vše řídí ustanoveními NOZ.
 4. 4. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Individuální pojistné smlouvy, tj. retail: • Smlouvy sjednané do 31. prosince 2013 se řídí dosavadní právní úpravou (tj. zákonem o pojistné smlouvě) • Smlouvy sjednané od 1. ledna 2014 se řídí NOZ • Skupinové pojistné smlouvy + flotilové pojistné smlouvy: • V této oblasti nepanuje jasný právní názor, ale máme za to, že: • Smlouvy sjednané do 31. prosince 2013 se řídí dosavadní právní úpravou (tj. zákon o pojistné smlouvě), a to včetně všech pojištění, která budou přihlašována do pojištění i po 1. lednu 2014 • Smlouvy sjednané od 1. ledna 2014 se řídí NOZ
 5. 5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Jedna ze zásadních změn pro podnikatelské subjekty je zrušení obchodního zákoníku a sloučení úpravy smluv a závazkových vztahů do jednoho předpisu – NOZ. • K 31.12.2013 tak končí účinnost zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a „život“ obchodních společností nově upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (viz stručně dále). • NOZ i nadále používá označení právnické osoby, které jsou v NOZ rozděleny na 3 základní typy: • Obchodní korporace (viz dále) • Fundace (kam patří např. nadace) • Ústavy
 6. 6. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • NOZ zavádí nový institut kvitance (§1949): • přijímá-li věřitel plnění a požádá-li o to dlužník, vydá věřitel dlužníkovi kvitanci jako potvrzení o splnění dluhu • v kvitanci věřitel uvede jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn • pokud dlužník požádá o kvitanci, ale věřitel mu ji odmítne dát -> má dlužník právo plnění odmítnout • typicky se kvitance může použít např. pokud dlužník splní AACZ pohledávku po splatnosti a o kvitanci požádá
 7. 7. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • k 31.12.2013 se ruší účinnost zákona o pojistné smlouvě a nově je pojistná smlouva upravena v NOZ -> NOZ přejal z větší části ustanovení zákona o pojistné smlouvě • dá se předpokládat, že obsahová část smluv zůstane i po 1. lednu 2014 bez větších změn • nutné budou změny u právních ustanovení, jako jsou např. ustanovení o: • mlčenlivosti a ochraně obchodního tajemství • smluvní pokutě • doby trvání či výpovědi smlouvy apod. • změny se dotknou pouze nových smluv uzavíraných po 1. lednu 2014, staré smlouvy mohou zůstat nezměněny, nebudou-li změnu požadovat klienti
 8. 8. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Obecně pro individuální pojistné smlouvy bude platit obdobný režim jako za účinnosti zákona o pojistné smlouvě -> velká část ustanovení o vzniku, zániku, změnách pojištění apod. doznala pouze kosmetické změny • NOZ zformalizoval institut pojistného zájmu = oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události: • NOZ definuje přesně, kdy je pojistný zájem dán a kdy ne • neměl-li zájemce pojistný zájem a pojistitel o tom při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná. • zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění.
 9. 9. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Od 1. ledna 2014 rovněž platí ustanovení o speciálních doložkách ve smlouvě. • Pokud smlouva bude obsahovat: • doložky, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi (např. jsou příliš malým písmem), • doložky, které jsou pro osoby průměrného rozumu nesrozumitelné • doložky, které odkazují na podmínky mimo smlouvu (tj. VPP) • -> tyto doložky jsou platné pouze v případě, nezpůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen či že byla s obsahem a významem doložky seznámena • Pokud bude smlouva obsahovat doložku, která je pro slabší stranu zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod -> je doložka neplatná.
 10. 10. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Oblast likvidace škod dozná od 1. ledna 2014 největších změn. • Oblast náhrady škody a likvidace událostí je řešena samostatně, proto zde nastíníme jenom přehled hlavních změn. • Nově zavedena povinnost nahradit škodu: • na jmění (tj. na majetku) • nemajetkovou újmu (např. poškození dobré pověsti, ublížení na zdraví) • zavedena např. i náhrada při poranění zvířete • Pokud by smlouva obsahovala omezení nebo vyloučení náhrady nemajetkové újmy -> k tomuto ustanovení se nepřihlíží.
 11. 11. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Hradí se: • skutečná škoda (tj. to, co z poškozenému ušlo) a • ušlý zisk • NOZ významným způsobem upravuje i způsob náhrady majetkové škody: • upřednostňuje se uvedení do předešlého stavu • není-li uvedení do předešlého stavu dobře možné nebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích • -> je tedy rozhodující, v jaké formě bude chtít náhradu poškozený, pojistitel musí rozhodnutí poškozeného respektovat.
 12. 12. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Při uřčení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení a nahrazení funkce věci účelně vynaložit. • Cena věci je hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích. Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem. • Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci. • V mnoha oblastech dochází k posílení postavení poškozeného, např.: • „Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby.“
 13. 13. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy, např. způsobené dušení útrapy. • Vznikla-li poškozenému překážka lepší budoucnosti, je nutno nahradit i ztížení společenského uplatnění. • Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví se uhradí i: • duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké • poskytnutím peněžité náhrady • Byly zrušeny tabulky s bodovým ohodnocením -> výše náhrady musí být určena dle zásad slušnosti, předpokládá se ale, že než se ustálí praxe, bude výši náhrady určovat soud.
 14. 14. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Zůstává i nadále speciální stanovení promlčecích lhůt u práva na pojistné plnění: • Obecná lhůta u práva na pojistné plnění: 3 roky s tím, že počne běžet za jeden rok od PU, a to i v případě, kdy poškozenému vznikl přímý nárok vůči pojistiteli -> tj. zůstává stávající režim 3 + 1 • U životního pojištění: 10 let s tím, že počne běžet za jeden rok od PU, a to i v případě, kdy poškozenému vznikl přímý nárok vůči pojistiteli • Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí nejpozději promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění vztahuje. • Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za 10 let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. • Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčecí lhůta je 15 let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla.
 15. 15. OBČANSKÝ ZÁKONÍK a jeho dopady • Zůstává i nadále speciální stanovení promlčecích lhůt u práva na pojistné plnění: • Obecná lhůta u práva na pojistné plnění: 3 roky s tím, že počne běžet za jeden rok od PU, a to i v případě, kdy poškozenému vznikl přímý nárok vůči pojistiteli -> tj. zůstává stávající režim 3 + 1 • U životního pojištění: 10 let s tím, že počne běžet za jeden rok od PU, a to i v případě, kdy poškozenému vznikl přímý nárok vůči pojistiteli • Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí nejpozději promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění vztahuje. • Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za 10 let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. • Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčecí lhůta je 15 let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla.
 16. 16. www.financni-blog.cz Italská 834/34, 120 00 Praha 2 Telefon: 608 022 173 Email: info@financni-blog.cz

×