SlideShare a Scribd company logo

8000 тест-хариутай(5)

Zaya Zaya
Zaya Zaya

Удахгүй багшлах эрхийн шалгалт болох гэж байна шүү дээ хэрэгтэй байхаа хүмүүсээ уншаарай зарим нэг нь орж ирдэг юм байна лээ

1 of 27
Download to read offline
Хууль эрх зүй
a. Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэголгох, хасах журмыг Болосвролын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлана.
a. Зөв хариулт : Үнэн
b. Цэцэрлэг, сургуулийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг засагдарга боловсруулна.
a. Зөв хариулт : Худал
c. Суралцагчдыг анги дэвшүүлэх, алгасуулан суралцуулах асуудлыг
сургуулийн багш нарын зөвлөл шийднэ.
a. Зөв хариулт : Үнэн
d. Сургууль цэцэрлэгийн багш нарын үлгэрчилсэн дүрмийгБоловсролын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлана.
a. Зөв хариулт : Үнэн
e. Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэголгох, хасах журмыг Боловсролын
эрдэм шинжилгээний аргазүйн байгууллага батлана.
a. Зөв хариулт : Худал
f. Боловсролын тухай хуулийн зорилтнь ямар харилцааг зохицуулахад
оршдог вэ?
a. Зөв хариулт : Иргэдийн сурч боловсрох эрхийг хангахтай
холбогдсон нийтлэг харилцаа
g. Ерөнхий боловсролын юу нь олон хувилбартай, чөлөөтэй нээлттэй
байдаг вэ?
a. Зөв хариулт : Арга хэлбэр
h. Боловсролын гэрчилгээ, баримтбичиг нь юуг гэрчлэх вэ?
a. Зөв хариулт : Тухайн иргэний эзэмшсэн боловсролын
агуулгын түвшин, мэргэжлийг
i. Аль нь боловсролын гэрчилгээ, баримтбичиг олгох журмыг батлах вэ?
a. Зөв хариулт : Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага
j. Боловсролын агуулга нь юунд чиглэх вэ?
a. Зөв хариулт : Боловсролын зорилгыгхэрэгжүүлэхэд
k. Багш, суралцагчийн нийгмийн баталгаагсайжруулах, тэдний
хөдөлмөрийгбодитой үнэлж,шагнаж урамшуулах, бусад дэмжлэг
үзүүлэх нь хэний бүрэн эрх вэ?
a. Таны хариулт :
b. Зөв хариулт : Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг дарга
l. Багш хүний ёсзүйн гол үүрэг нь юу вэ?
a. Зөв хариулт : Багшийн ёсзүй, нэр хүндийг эрхэмлэх
m. Багш нь сургалтыг зохион байгуулах талаар ямар үндсэн үүрэг хүлээх
вэ?
n. Зөв хариулт : Амьдрал, үйлдвэрлэлтэй уялдуулан, шинжлэх ухааны
үндэстэй зохион байгуулах
o. Багшийн өөрийгөө хөгжүүлэх ажил юунд голлон чиглэх вэ?
a. Зөв хариулт : Онолын мэдлэг, заах арга, ур чадвараа
дээшлүүлэх
p. Суралцагчийн сурахын тулд хүлээх гол үүрэг юу вэ?
a. Зөв хариулт : Суралцах арга барил эзэмших
q. Эх хэлээрээ уншиж, зөв ярьж,бодож,санаагаа ойлгомжтой илэрхийлж
сургах нь аль шатны боловсролын агуулгад багтах вэ?
a. Зөв хариулт : Бага
r. Эх хэлээрээ утга төгөлдөр ярих, бичих чадвар эзэмшүүлэх нь аль
шатны боловсролын агуулгад багтах вэ?
a. Таны хариулт :
b. Зөв хариулт : Бүрэн дунд
s. Эх хэл болон гадаад хэл, математик,мэдээлэл зүй, шинжлэх ухаан,
эрхзүйн зохих шатны мэдлэг, өөрийн авьяас чадварт тулгуурлан бие
даан амьдрахад шаардлагатай чадвар, дадал эзэмшүүлэх нь аль
шатны боловсролын зорилтвэ?
a. Зөв хариулт : Суурь
t. Гоозүй,ёс суртахууны соёлтой, иргэний үүргээ ухамсарласан хууль
ёсыг дээдлэн сахидаг болгон төлөвшүүлэх нь аль шатны боловсролын
агуулгын зорилтвэ?
a. Зөв хариулт : Бүрэн дунд
u. Хүрээлэн байгаа орчны үзэгдэл, юмсын талаар зохих шатны мэдлэг
эзэмшүүлэх нь аль шатны боловсролын агуулгын гол зорилтвэ
a. Зөв хариулт : Бага
v. Өөрийн болон бусдын хөдөлмөрийгхүндэтгэх, үнэнч шударга, хамтач
байдлыг эрхэмлэх үзэл төлөвшүүлэх нь аль шатны боловсролын
агуулгын зорилтвэ?
a. Зөв хариулт : Бага
w. Шинжлэх ухааны нэг буюу хэд хэдэн чиглэлээр бүх нийтийн ерөнхий
боловсролын стандартаас давсан агуулгаар сургалт явуулдаг сургууль
нь ямар сургалттай сургууль вэ?
a. Зөв хариулт : Гүнзгийрүүлсэн
x. Тодорхой чиглэлээр суралцагчийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх тусгай
хөтөлбөрөөр сургалт явуулдаг сургуулийг ямар сургалттай сургууль
вэ? :
a. Зөв хариулт : Мэргэжлийн
y. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотоод журмыгхэн батлах вэ?
a. Зөв хариулт : Сургуулийн зөвлөл
z. Заах аргын нэгдлийн ажиллахжурмыг хэн батлах вэ?
a. Зөв хариулт : Сургуулийн захирал
aa. Ерөнхий боловсролын сургууль байгуулах зөвшөөрлийгхэн олгох вэ?
a. Зөв хариулт : Аймаг нийслэлийн Засаг дарга
bb. Сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрлийг хэн олгох вэ?
a. Зөв хариулт : Ямар сургалтын байгууллага байгуулахаас
хамаарч янз бүрийн субъект
cc. Сургалтын бичиг баримтын загвар,түүнийг хөтлөх журмыг хаанаас
баталж,мөрдүүлэх вэ?
a. Зөв хариулт : Боловсролын асуудал эрхэлсэн яам
dd. Аль нь боловсролын сургалтын байгууллагын багш, суралцагчдын ёс
зүйн дүрмийгбатлах вэ?
a. Зөв хариулт : Боловсролын асуудал эрхэлсэн яам
ee. Аль нь ЕБС-ийн захирлыг томилох вэ?
a. Зөв хариулт : Аймаг, нийслэлийн засагдарга
ff. Аль нь ЕБС-ийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс хандив авах
журмыгбатлах вэ?
gg. А.Зөв хариулт : Боловсролын асуудал эрхэлсэн яам
hh. Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэголгох, хасах журмыг удирдах зөвлөл
батлана.
a. Зөв хариулт : Худал
ii. Сургууль цэцэрлэгийн багш нарын үлгэрчилсэн дүрмийгСургууль,
цэцэрлэгийн зөвлөл батлана.
a. Зөв хариулт : Худал
jj. Цэцэрлэг, сургуулийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг захирал /эрхлэгч/
боловсруулна.
a. Зөв хариулт : Үнэн
kk. Цэцэрлэг, сургуулийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг иргэд боловсруулна.
a. Зөв хариулт : Худал
ll. Багш ажилтны хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлэх нь Засаг даргын үүрэг.
a. Зөв хариулт : Худал
mm.Багш ажилтны хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлэх нь захирал /эрхлэгч/- ийн
үүрэг.
a. Зөв хариулт : Үнэн
nn. Багш ажилтны хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлэх нь иргэдийн үүрэг.
a. Зөв хариулт : Худал
oo. Суралцагчдыг анги дэвшүүлэх, алгасуулан суралцуулах асуудлыг
сургуулийн зөвлөл шийднэ.
a. Зөв хариулт : Худал
pp. Суралцагчдыг анги дэвшүүлэх, алгасуулан суралцуулах асуудлыг
сургуулийн захирал шийднэ.
a. Зөв хариулт : Худал
qq. Сургууль цэцэрлэгийн багш нарын үлгэрчилсэн дүрмийгБоловсрол
эрдэм шинжилгээ, аргазүйн байгууллага батлана.
a. Зөв хариулт : Худал
rr. Монгол улсын боловсролын зорилго иргэдэд мэдлэг боловсрол
эзэмшүүлэх явдал юм.
a. Зөв хариулт : Худал
ss. Монгол улсын боловсролын зорилго нь иргэдийг бие даан сурч,
ажиллаж амьдрахчадвартай болгон төлөвшүүлэх явдал юм.
a. Зөв хариулт : Үнэн
tt. Монгол улсын боловсролын зорилго нь бүх нийтэд боловсролыг үнэ
төлбөргүй олгох явдал юм.
a. Зөв хариулт : Худал
uu. Монгол улсын боловсролын тухай хуулинд төрөөс бага боловсролыг л
төлбөргүй олгоно гэж заасан байдаг.
a. Зөв хариулт : Худал
vv. Монгол улсын боловсролын тухай хуулинд төрөөс дунд боловсролыг л
төлбөргүй олгоно гэж заасан байдаг..
a. Зөв хариулт : Худал
ww. Монгол улсын боловсролын тухай хуулинд төрөөс суурь боловсролыг
төлбөргүй олгоно гэж заасан байдаг.
a. Зөв хариулт : Худал
xx. Монгол улсын боловсролын тухай хуулинд төрөөс ерөнхий
боловсролыг төлбөргүй олгоно.
a. Зөв хариулт : Үнэн
yy. Монгол улсын иргэн нь бага боловсролыг заавал эзэмших үүрэгтэй.
a. Зөв хариулт : Үнэн
zz. Монгол улсын иргэн нь суурь боловсролыгзаавал эзэмших үүрэгтэй.
a. Зөв хариулт : Үнэн
aaa.Монгол улсын иргэн нь ерөнхий боловсролыгзаавал эзэмших үүрэгтэй.
a. Зөв хариулт : Худал
bbb.Монгол улсын иргэн нь мэргэжлийн боловсролыгзаавал эзэмших
үүрэгтэй
a. Зөв хариулт : Худал
ccc. Экстернатнь сургалтын хэлбэр мөн.
a. Зөв хариулт : Үнэн
ddd.Гүнзгийрүүлсэн сургалт нь сургалтын хэлбэр мөн.
a. Зөв хариулт : Худал
eee.Албан бус боловсрол нь сургалтын хэлбэр мөн
a. Зөв хариулт : Худал
fff. Боловсролын стандартыг Улсын их хурал батална.
a. Зөв хариулт : Худал
ggg.Боловсролын стандартыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага батална.
a. Зөв хариулт : Худал
hhh.Боловсролын стандартыг Стандарчилал хэмжилзүйн үндэсний төв
батална.
a. Зөв хариулт : Үнэн
iii. Аж ахуйн нэгж, байгууллага боловсролын үйл ажиллагаа тогтмол
эрхэлдэг бие даасан нэгжийг байгуулан ажиллуулж болно.
a. Зөв хариулт : Үнэн
jjj. ЕБС байгуулах тусгай зөвшөөрлийг боловсролын асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.
a. Зөв хариулт : Худал
kkk. ЕБС байгуулах тусгай зөвшөөрлийг аймаг,нийслэлийн засагдарга
олгоно
a. Зөв хариулт : Үнэн
lll. ЕБС байгуулах тусгай зөвшөөрлийг сум, дүүргийн засаг дарга олгоно.
a. Таны хариулт :
b. Зөв хариулт : Худал
mmm. ЕБС байгуулах тусгай зөвшөөрлийг сум, дүүргийн засаг дарга
олгоно.
a. Зөв хариулт : Худал
nnn.Орон нутгийн өмчийн ЕБС-ийн захирлыгаймаг,нийслэлийн Засаг дарга
томилно.
a. Зөв хариулт : Үнэн
ooo.Орон нутгийн өмчийн ЕБС-ийн захирлыгбаг, хорооны Засаг дарга
томилно.
a. Зөв хариулт : Худал
ppp.Боловсролын төвийн захирлыгСум, дүүргийн Засаг дарга томилно.
a. Зөв хариулт : Худал
qqq. Боловсролын төвийн захирлыг аймаг,нийслэлийн Засаг дарга
томилно.
a. Зөв хариулт : Үнэн
rrr. Боловсролын төвийн захирлыгбаг, хорооны Засаг дарга томилно.
a. Зөв хариулт : Худал
sss.Орон нутгийн өмчийн хамран сургах тойргийг сум, дүүргийн Засаг дарга
тогтооно.
a. Зөв хариулт : Үнэн
ttt. ЕБС-ийн сургалтын төлөвлөгөөг сургуулийн зөвлөл батлана.
a. Зөв хариулт : Худал
uuu.Орон нутгийн өмчийн хамран сургах тойргийг баг, хорооны Засаг дарга
тогтооно.
a. Таны хариулт :
b. Зөв хариулт : Худал
vvv. ЕБС-ийн сургалтын төлөвлөгөөг багш нарын зөвлөл батлана.
a. Зөв хариулт : Худал
www. ЕБС-ийн сургалтын төлөвлөгөөг боловсролын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлана.
a. Зөв хариулт : Үнэн
xxx. Сурагчдын мэдлэг, чадвар, дадал, боловсролын чанарыгүнэлж дүгнэх
үлгэрчилсэн журмыг Боловсролын мэргэжлийн хяналтын алба батлана.
a. Зөв хариулт : Худал
yyy. Сурагчдын мэдлэг, чадвар, дадал, боловсролын чанарыгүнэлж дүгнэх
үлгэрчилсэн журмыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллага батлана.
a. Зөв хариулт : Үнэн
zzz. Сурагчдын мэдлэг, чадвар, дадал, боловсролын чанарыгүнэлж дүгнэх
үлгэрчилсэн журмыг Боловсролын эрдэм шинжилгээ, аргазүйн төв
байгууллага батлана.
a. Зөв хариулт : Худал
aaaa. Хичээлийн жилийн эхлэх, дуусах хугацааг Боловсролын
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.
a. Зөв хариулт : Үнэн
bbbb. Хичээлийн жилийн эхлэх, дуусах хугацааг аймаг,нийслэлийн
боловсролын төв тогтооно.
a. Зөв хариулт : Худал
cccc. Хичээлийн жилийн эхлэх, дуусах хугацааг сургуулийн зөвлөл
тогтооно.
a. Зөв хариулт : Худал
dddd. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн 7 хоногт хичээллэх цагийн тоог
Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
тогтооно.
a. Зөв хариулт : Үнэн
eeee. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн 7 хоногт хичээллэх цагийн тоог аймаг,
нийслэлийн боловсролын төв тогтооно.
a. Зөв хариулт : Худал
ffff. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн 7 хоногт хичээллэх цагийн тоог сургуулийн зөвлөл
тогтооно
a. Зөв хариулт : Худал
gggg. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн нэг хичээлийн үргэлжлэх хугацааг
Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
тогтооно.
a. Таны хариулт :
b. Зөв хариулт : Үнэн
hhhh. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн нэг хичээлийн үргэлжлэх хугацааг аймаг,
нийслэлийн боловсролын төв тогтооно.
a. Зөв хариулт : Худал
iiii. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн нэг хичээлийн үргэлжлэх хугацааг сургуулийн
зөвлөл тогтооно.
a. Зөв хариулт : Худал
jjjj. ЕБС-ийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрмийгБоловсролын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлана.
a. Зөв хариулт : Үнэн
kkkk. ЕБС-ийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрмийгаймаг, нийслэлийн
боловсролын төв батлана.
a. Зөв хариулт : Худал
llll. ЕБС-ийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрмийгсургуулийн зөвлөл
батлана.
a. Зөв хариулт : Худал
mmmm. Боловсролын байгууллага ашгийн төлөө байгууллага байж
болно.
a. Зөв хариулт : Үнэн
nnnn. Хүүхдийн насны үечлэл зөвхөн сэтгэл судлалын шинжлэх
ухаанд ашиглагддаг.
a. Зөв хариулт : Худал
ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ТӨЛӨВШИЛ
1. “Хүүхэд гэж хэн бэ?” гэсэн асуултад хүүхдийн бие физиологийн талаас
хариулах нь чухал.
Зөв хариулт : Худал
2. Хүүхдийн насны үечлэл зөвхөн сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд
ашиглагддаг.
Зөв хариулт : Худал
3. Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийггадаад, дотоод
гэж 2 ангилдаг.
Зөв хариулт : Үнэн
4. Шилжилтийн насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа нь сурах.
Зөв хариулт : Худал
5. Хүүхэд өөрийн хэрэгцээгээ хангахын тулд нийгмийн харилцаанд
оролцдог.
Зөв хариулт : Үнэн
6. Монгол улс “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай” хуулийг 1995 онд
баталсан.
Зөв хариулт : Үнэн
7. Хүүхдийн насны үе бүрт гадаад дотоод хүчин зүйлс харилцан адилгүй
нөлөөлдөг.
Зөв хариулт : Үнэн
8. "Бие хүн" болж төлөвших үйл явц насан туршид нь үргэлжилнэ.
Зөв хариулт : Үнэн
9. Гадаад дотоод хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бие хүний тодорхой шинжийн
тооны өсөлтөөс чанарын өөрчлөлтгарах үйл явцыг бие хүний
_________ гэнэ.
Зөв хариулт : хөгжил
10. Хүний бие бялдар,оюун ухаан, сэтгэц, зан харьцаанд гарч буй
хөгжлийн тодорхой шатны үр дүнг бие хүний _______ гэнэ.
Зөв хариулт : төлөвшил
Хүүхдийн мэдрэхүйн эрхтэн, зан байдал, сэтгэл санаа, харилцаа хандлага,
сурах үйл зэрэгт нөлөө үзүүлж буй байгал, нийгмийн янз бүрийн юмс үзэгдэл
_________ болно Зөвхариулт : орчин
11. Эцэг эхийн зарим шинж,чанар үр хүүхдэд нь дамжин давтагдах
үзэгдлийг _______ гэнэ.
Зөв хариулт : удамшил
12. НҮБ-ын “Хүүхдийн эрхийн тухай” конвенцид зааснаар хэнийгхүүхэд гэх
вэ?
Зөв хариулт : 18 нас хүртэлх насны хүн
13. Хүүхдийн насыг юунд үндэслэн үечилдэг вэ?
Зөв хариулт : Бие - оюун сэтгэцийн хөгжилд гарч буй үндсэн өөрчлөлт
14. Аль нь сурган хүмүүжүүлэх ухааны ухагдахуун биш вэ?
Зөв хариулт : Харилцаа
15. Хүүхдийн хөгжил гэж юу вэ?
Зөв хариулт : Хүүхдийн мэдлэг чадвар, зан үйлд гарах чанарын эерэг
өөрчлөлт
16. Хүүхдийн хөгжилд дараах хүчин хүчин зүйлс нөлөөлнө.
Зөв хариулт : Байгалийн ба нийгмийн
17. Улс төрийн тогтолцоо нь хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн ямар орчинд
хамаарах вэ?
Зөв хариулт : Макро
18. Сум, дүүргийн хөгжил нь хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн ямар орчинд
хамаарах вэ?
Зөв хариулт : Мезо
19. Анги хамт олон нь хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн ямар орчинд
хамаарах вэ?
Зөв хариулт : Микро
20. Хүүхдийн нийгэмшилд ямар орчны нөлөө голлох үүрэгтэй байдаг вэ?
Зөв хариулт : Микро
21. Аль нь хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх гадаад хүчин зүйлд
хамаарахгүй вэ?
Зөв хариулт : Удамшил
22. Аль нь нийгэмшихүйн чадамж төлөвшихөд илүү нөлөөтэй вэ?
Зөв хариулт : Ойр дотны хүмүүс болон найз нөхөдтэйгээ харилцах,
хамтран ажиллах
23. Аль нь хүүхдийн нийгэмшихүйд хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгэдэг вэ?
24. Хүүхдийн хөгжилд хандах орчин үеийн хандлагын гол онцлог юу вэ?
Зөв хариулт : Хүүхэд төвт үзэл баримтлалд тулгуурласан
25. Хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа гэж юу вэ?
Зөв хариулт : Тухайн насны хүүхдийн хөгжилд гол үүрэг гүйцэтгэж буй
үйл ажиллагаа
26. Аль нь сургуулийн бага нас вэ?
Зөв хариулт : 6- 11 нас
27. Аль нь сургуулийн бага насны хүүхдийн сөрөгзан чанар вэ?
Зөв хариулт : Тогтворгүй
28. Аль сургуулийн бага насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа вэ?
Зөв хариулт : Сурах
29. Сурах үйл ажиллагаа нь ямар насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа
вэ?
Зөв хариулт : Сургуулийн бага
30. Харилцах нь ямар насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа вэ?
Зөв хариулт : Өсвөр
31. Хөдөлмөрлөх нь ямар насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа вэ?
Зөв хариулт : Сургуулийн ахлах
32. Тоглох нь ямар насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа вэ?
Зөв хариулт : Сургуулийн өмнөх
33. “Яагаад?” асуулт тавих нь ямар насны хүүхдийн онцлог вэ?
Зөв хариулт : Сургуулийн өмнөх
34. Аль насанд хүүхдийн хүйсийн ялгаатай холбоотой өөрчлөлтявагддаг
вэ?
Зөв хариулт : Өсвөр
35. Аль нь өсвөр нас вэ?
Зөв хариулт : 12-16 нас
36. Өсвөр насны хүүхдийн хэрэгцээ юу вэ?
Зөв хариулт : Өөрийгөө илэрхийлэх
37. Өсвөр насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа нь юу вэ?
Таны хариулт :
Зөв хариулт : Харилцах
38. Өсвөр насыг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ?
Зөв хариулт : Шилжилтийн нас
39. Аль нь орь залуу нас вэ?
Зөв хариулт : 16-18 нас
40. Аль насанд хүүхдийг насанд хүрсэнд тооцох вэ?
Зөв хариулт : 18
41. Сургуулийн ахлах насанд хүүхдийн хөдөлмөрийгоновчтой зохион
байгуулах нь тэдний юунд голлон нөлөөлөхвэ?
Зөв хариулт : Хөдөлмөрийн соёл
42. Сургуулийн ахлах насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа юу байх вэ?
Зөв хариулт : Хөдөлмөрлөх
43. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа юу вэ?
Зөв хариулт : Тоглох
44. Аль нь хүүхдийн нийгэмших үйл явцын мөн чанарыг бүрэн гаргаж
байна вэ?
Зөв хариулт : Нийгмийн туршлага, үнэт зүйлийг өөрийн болгон
эзэмшиж иргэн бие хүн болж төлөвших үйл явц
45. Хүүхдийн танин мэдэх үйл явц хэдий үеэс эхэлдэг вэ?
Зөв хариулт : Төрсөн цагаас
46. Голлох үйл ажиллагаагюуг үндэслэж тодорхойлдог вэ?
Зөв хариулт : Хөгжилд үзүүлж байгаа нөлөөлөл
47. Аль нь хүүхдийн нийгэмшлийн гол шалгуур вэ?
Зөв хариулт : Нийгмийн үйл ажиллагаанд ухамсартай оролцох
48. Нийгэмших үйл явц гэж юу вэ?
Зөв хариулт : Нийгмийн үнэт зүйл, хэм хэмжээг эзэмших үйл явц
49. Хэдий үеэс хүүхэд нийгмийн харилцаанд ордогвэ?
Зөв хариулт : Төрсөн
50. Аль нь “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль”-д заасан хүүхдийн түгээмэл
эрхүүдэд ороогүй вэ?
Зөв хариулт : Тоглох
51. Аль харилцаа нь хүүхдийн хөгжил төлөвшилд хамгийн их нөлөөтэй
вэ?
Зөв хариулт : Хүүхэд – хүүхдийн
52. 3-4 насны хүүхдийн бусадтай харилцах харилцаанд аль нь голлох
үүрэгтэй вэ?
Зөв хариулт : Өөрийн мэдрэмж
53. Хүүхэд аль насандаа өөрийн сонирхол хэрэгцээнээс гадна найз
нөхдийн хэрэгцээг мэдэрч, анхаардаг болж эхэлдэг вэ?
Зөв хариулт : 6 наснаас
54. Аль нь хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй агуулгын хувьд холбогдох вэ?
Зөв хариулт : Эдийн засгийн боловсролтой
55. Аль нь хүүхдийн оюун ухааны хөгжил төлөвшлийн шалгуур вэ?
Зөв хариулт : Хүүхдийн мэдлэг, туршлагын хуримтлал
56. Аль нь хүүхдийн оюун ухааны хөгжил төлөвшлийн гол шалгуур вэ?
Зөв хариулт : Оюуны үйлдэл гүйцэтгэх арга барил эзэмшсэн байдал
57. Аль нь хүүхдийн оюун ухааны хөгжил төлөвшлийн шалгуур вэ?
Зөв хариулт : Оюуны чанаруудын төлөвшсөн байдал
58. Бага насны хүүхдийн мэдлэг ямар шинжтэй байдагвэ?
Зөв хариулт : Төсөөлөл
59. Аль нь хүүхдийн ёсзүйн төлөвшлийн өргөн утгыг илэрхийлж байна вэ?
Зөв хариулт : Түүний хүмүүсийн дунд биеэ авч , бусадтай харьцах хэм
хэмжээнүүдийгэзэмших үйл явцын үр дүн
60. Ёс суртахууны төлөвшил юутай салшгүй холбоотой.
Зөв хариулт : Эрхзүйн боловсролтой
61. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэдэгт ерөнхийд нь ямар хүүхдийг
хамруулан ойлгодог вэ?
Зөв хариулт : Хувийн болон бусад шалтгаанаас үүдсэн сурч хөгжихийн
талд бэрхшээлтэй
62. Аль нь монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх уламжлалт хэрэглүүр биш
вэ?
Зөв хариулт : Үзүүлэн таниулах материал
63. Хүний нийгэмшлийн үр дүн юу вэ?
Зөв хариулт : Бие хүн болдог
64. Аль нь сурах энгийн үйлдэл вэ?
Зөв хариулт : Тоолох
65. Аль нь сурах энгийн үйлдэл вэ?
Зөв хариулт : Унших
66. Нийгэмших үйл явц нь эхэндээ ямар шинжтэй байдаг вэ?
Зөв хариулт : Дууриах
67. Бие хүний хөгжлийн гол субъект нь хэн бэ?
Зөв хариулт : Эзэн хүн өөрөө
68. Ямар онол “сургалт хүмүүжлийн ажлаар хүүхэд төрөлхийн хэрэгцээ,
авъяас,сонирхлыг хөгжүүлж, улмаар тэд практик (бичих, зурах, наах
гэх мэт) чадвар дадал эзэмших ёстой” гэж үздэг вэ?
Зөв хариулт : Прагматизм
69. Хүүхдийн төлөвшил гэж юу вэ?
Зөв хариулт : Бие хүн шинж бүрдэх үйл явцын үр дүн
70. Бие бялдар,эрүүл мэндийн сургалтын зорилго нь юу вэ?
Зөв хариулт : Эрүүл аж төрөх ёсны боловсрол олгох
71. Гальперин оюуны үйл төлөвшлийн хэдэн шат гаргасан бэ?
Зөв хариулт : 5
72. Аль нь монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндсэн агуулга вэ?
Зөв хариулт : Амьдрахын ухаантай, хүнлэг ёс жудагтай, хүн
төлөвшүүлэх
73. Хүүхдийн насны үечлэлийн сурган хүмүүжүүлэх ач холбогдол юу вэ?
Зөв хариулт : Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийг зөв хөтөлж жолоодох
баримжаа болдог
74. Э.Эриксоны "Эго"онол суралцагчийн юуг авч үздэг вэ?
Зөв хариулт : "Би" төсөөлөл, "би" үзэл баримтлал
75. Бодгаль хүн гэж юу вэ?
Зөв хариулт : Байгалийн бүтээгдэхүүн
76. Хүүхэд амжилттай суралцахад гэр бүлийн юу хамгийн илүү нөлөөтэй
вэ?
Зөв хариулт : Гэр бүлийн доторх уур амьсгал
77. Дунд ангийн сурагчдад аль нь илүү чухал вэ?
Зөв хариулт : Нөхдийнхөө дунд нэр төртэй байх
78. Аль нь "бие хүн" ухагдахууны агуулгыг бүрэн тодорхойлж байна вэ?
Зөв хариулт : Нийгмийн харилцааны үр дүнд бүрэлдсэн шинжүүдийн
цогц
79. Аль нь бага ангийн сурагчдад хэвших харилцааны гол дадал хэвшил
вэ?
Зөв хариулт : Өөрийгөө бусдад ойлгуулж, бусдыг ойлгохыг хичээх
80. ЕБС-ийн сурагчдад эрүүл ахуйн ямар дадал хэвшил илүү чухал вэ?
Зөв хариулт : Ахуй, амьдралын ухаалаг дэглэм сахих
81. Хүүхдэд биеэ зөв авч явахад аль нь чухал вэ?
Зөв хариулт : Өөрийнхөө үйл хөдлөлийг хянах
82. Хүүхдийг хөдөлмөрч болгохын тулд аль нь илүү чухал вэ?
Зөв хариулт : Ажил хийхийн амт шим, ач холбогдлыг ойлгуулах
83. Хүүхдийн нийгэмшлийн гол шалгуур юу вэ?
Зөв хариулт : Аливаа асуудалд ухаалаг хандаж шийдвэр гаргах
чадвар
84. Аль нь сурагчийн хөгжилд голлох үүрэгтэй вэ?
Зөв хариулт : Өөрөө өөрийгөө
85. Аль нь хүүхдийн хүмүүжилд голлох үүрэгтэй вэ?
Зөв хариулт : Өөрөө
86. “Ажил хийж хүн болдог Ар давж хүлэг болдог” зүйр үг нь монгол ардын
сурган хүмүүжүүлэх зүйн ямар зарчмын илэрхийлэл болох вэ?
Зөв хариулт : Ажил хөдөлмөртэй холбох
87. “Хүн болгон адилгүй Хүлэг болгон жороогүй” зүйр үг нь сурган
хүмүүжүүлэх зүйн ямар зарчимтай холбогдох вэ?
Зөв хариулт : Хүүхэд тус бүрийн онцлогийгхаргалзах
88. “Нэр хугарахаар, яс хугар” гэсэн зүйр үг сурган хүмүүжүүлэх зүйн ямар
зарчимтай холбогдох вэ?
Зөв хариулт : Нэр төрийг эрхэмлэх
89. “Цувж явсан барнаас Цуглаж суусан шаазгай дээр” зүйр үг нь сурган
хүмүүжүүлэх зүйн ямар зарчимтай холбогдох вэ?
Зөв хариулт : Хамтын хүчээр хэрэгжих
90. Хүнээр хүн хийнэ гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ?
Зөв хариулт : Хүүхдийг хүн шиг хүн болгон төлөвшүүлнэ
91. Аль нь хүүхдийн хийсэн үйлийг зөвшөөрчхөхүүлэн дэмжих арга вэ?
Зөв хариулт : Өхөөрдөх
92. Аль нь өнөөгийн хүүхдийн онцлогийн гол илрэл болох вэ?
Зөв хариулт : Хүүхдийн хүсэл сонирхол
93. Аль нь хүүхэд залуусыг эх оронч үзэлтэй болгоход илүү чухал вэ?
Зөв хариулт : Өөрийн эх орны сайхныг олж харах, мэдрэх боломж
олгох
94. Оюун ухааны хөгжлийн зорилго нь юу вэ?
Зөв хариулт : Хүүхдийн бие даасан, бүтээлчээр сэтгэн бодох арга
барил эзэмшүүлэх
95. Аль нь мэдлэг эзэмших гол арга зам бэ?
Зөв хариулт : Амьдралаас суралцах
96. Аль нь хүүхдийн нийгэмшлийн үр дүнг тодорхойлох гол шалгуур вэ?
Зөв хариулт : Аливаад өөрийн болоод бусдын хэрэгцээ, сонирхлыг
харгалзахыг хичээдэг байдал
97. Хүүхдийн бусадтай хамтран ажиллахчадвар юугаар илэрдэг вэ?
Зөв хариулт : Нөхдийнхөө төлөө санаа тавьж буй байдлаар
98. Аль нь оюуны болоод бие бялдрын чанарын аль алинд нь хамаарах
вэ?
Зөв хариулт : Хурд түргэн
99. Аль нь хүүхдийн нийгэмшлийн хамгийн эмзэгүе вэ?
Зөв хариулт : Өсвөр нас
100.Аль нь суралцахуйн мөн чанарыг илүү оновчтой илэрхийлсэн бэ?
Зөв хариулт : Суралцагч өөрийгөө нээн, мэдлэгээ бүтээх үйл
ажиллагаа
101.Хүүхдийн сурах үйл ажиллагааны сэдэл хэр байгаа нь юугаар илрэх
вэ?
Зөв хариулт : Сурах хэрэгцээгээ ухаарсан байдлаар
102.Хүүхэд амжилттай суралцахад аль нь хамгийн их нөлөөтэй вэ?
Зөв хариулт : Сурах сэдэл, хэрэгцээ
103.Сурагчийн хувьд сурахын гол зорилго юунд орших вэ?
Зөв хариулт : Сурч, танин мэдэхүйн арга барил эзэмших
104.Хүүхэд мэдлэгийг яаж эзэмшдэг вэ?
Зөв хариулт : Мэдээлэл, баримтдэр ажиллаж,өмнөхмэдлэгээ
өөрчилж
105.Сурах арга барилын ерөнхий утга юу вэ?
Зөв хариулт : Мэдээлэлтэй ажиллахарга барил
106.Суралцахуйн мөн чанар нь юу вэ?
Зөв хариулт : Өөрийгөө хөгжүүлэх, сурах үйл ажиллагааны эзэн болох
107.Сурагчдад ямар арга барил эзэмшүүлэх нь нэн чухал вэ? :
Зөв хариулт : Өөрийнхөө сурах үйл ажиллагаагтөлөвлөх, зохион
байгуулах, үнэлэх
108.Эх орноо хайрлах үзэл, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах, хамтач үзэл
зэрэг нь ямар хөгжил төлөвшилд хамаарах ойлголт вэ?
Зөв хариулт : Ёс суртахуун
109.Ямар онолд хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн 7 бүлэг чадамжийгавч
үзсэн байдагвэ?
Зөв хариулт : Оюун ухааны цогцолбор онол
110.Аль нь хүүхдийн төлөвшлийн гол үр дүнгийн илрэл вэ?
Зөв хариулт : Нийгэмшил
111.Оюуны тодорхой үзүүлэлтүүд тоон болон чанарын нэг түвшингээс
дараагийн дээд түвшин рүү шилжих өөрчлөлт хөдөлгөөнийгюу гэдэг
вэ?
Зөв хариулт : Оюун ухааны хөгжил
112.Аль нь ёс суртахууны хэм хэмжээнд орохгүй вэ?
Зөв хариулт : Оюуны чадамжтай байх
113.Ямар эрдэмтэн, хүүхдийн нийгэмд эзлэх байр суурь, голлох үйл
ажиллагаагүндэслэн хүүхдийн насыг үечилсэн бэ?
Зөв хариулт : Д. Б. Эльконин
114.Ямар эрдэмтэн, хүүхдийн анатоми физиологийн хөгжил,
психосексуаль хөгжлийг үндэслэн хүүхдийн насыг үечилсэн бэ?
Зөв хариулт : З. Фрейд
115. Хүүхдийн аюул осолгүйн асуудал алинд нь хамрагдах вэ?
Зөв хариулт : Хүүхэд хамгаалал
116.Аль нь багшийн сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны объектболох
вэ?
Зөв хариулт : Сургалтын агуулга
117.Сурагч-бие хүний төлөвшилд юу голлох нөлөөтэй вэ?
Зөв хариулт : Сурган хүмүүжүүлэх харилцаа
118.Аль нь багшлах ажлын ур чадвар, эв дүйг эзэмшихэд илүү нөлөөтэй
вэ?
Зөв хариулт : Өөртэйгээ ажиллах
119.Хүмүүжлийн доголдол юугаар илрэх вэ?
Зөв хариулт : Ёс суртахууны хэм хэмжээнд нийцэхгүй үйлдэл хийх
120.Аль нь хүүхдийн хүмүүжлээр доголдоход голлох нөлөө үзүүлэх вэ?
Ad

Recommended

илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
 
тест. боловсролын хууль
тест. боловсролын хуультест. боловсролын хууль
тест. боловсролын хуульMunguuzb
 
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрурлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрzayaha
 
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө chemistry teacher
 
"Гар утас сурагчдын сурлага төлөвшилд нөлөөлөх нь" судалгааны ажил
"Гар утас сурагчдын сурлага төлөвшилд нөлөөлөх нь" судалгааны ажил"Гар утас сурагчдын сурлага төлөвшилд нөлөөлөх нь" судалгааны ажил
"Гар утас сурагчдын сурлага төлөвшилд нөлөөлөх нь" судалгааны ажилJiguur complex |"Жигүүр"​ цогцолбор
 
эцэг эхийн судлгаа
эцэг эхийн судлгааэцэг эхийн судлгаа
эцэг эхийн судлгааjobshig
 
Багшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааmnuser
 
сургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэChimeg Tsetseg
 

More Related Content

What's hot

нийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройнийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройBurmaa Ganbaatar
 
ажлын тайлан
ажлын тайланажлын тайлан
ажлын тайланneegii
 
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Adilbishiin Gelegjamts
 
7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)Tsuntsaga Ch
 
олонлог
олонлоголонлог
олонлогOlonlog
 
багшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэмбагшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэмuunaa1991
 
урлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7бурлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7бchemistry teacher
 
монгол ардын зүйр цэцэн үгс
монгол ардын зүйр цэцэн үгсмонгол ардын зүйр цэцэн үгс
монгол ардын зүйр цэцэн үгсeuuganaa
 
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольхүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольbadmaa0614
 
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлал
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлалЦэцэрлэгийн менежмент, манлайлал
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлалYondonsambuu Buyanbileg
 
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛmngntsetseg_bsndorj2014
 
анги даасан багш миний сэтгэлийн үг
анги даасан багш миний сэтгэлийн үганги даасан багш миний сэтгэлийн үг
анги даасан багш миний сэтгэлийн үгMyagaa_1963
 
хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайА. Aku
 

What's hot (20)

нийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройнийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориорой
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ньБагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 
ажлын тайлан
ажлын тайланажлын тайлан
ажлын тайлан
 
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
 
7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)
 
олонлог
олонлоголонлог
олонлог
 
хонхны баяр
хонхны баярхонхны баяр
хонхны баяр
 
багшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэмбагшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэм
 
урлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7бурлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7б
 
монгол ардын зүйр цэцэн үгс
монгол ардын зүйр цэцэн үгсмонгол ардын зүйр цэцэн үгс
монгол ардын зүйр цэцэн үгс
 
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольхүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
 
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлал
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлалЦэцэрлэгийн менежмент, манлайлал
Цэцэрлэгийн менежмент, манлайлал
 
темперамент
темпераменттемперамент
темперамент
 
Orchin
OrchinOrchin
Orchin
 
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
 
анги даасан багш миний сэтгэлийн үг
анги даасан багш миний сэтгэлийн үганги даасан багш миний сэтгэлийн үг
анги даасан багш миний сэтгэлийн үг
 
илтгэл 2016
илтгэл 2016илтгэл 2016
илтгэл 2016
 
UNELGEENII JURAM ZUVLUMJ
UNELGEENII JURAM ZUVLUMJUNELGEENII JURAM ZUVLUMJ
UNELGEENII JURAM ZUVLUMJ
 
хичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухайхичээлд анализ хийх тухай
хичээлд анализ хийх тухай
 

Viewers also liked

багш хүний бичиг баримт хөтлөлт
багш хүний бичиг баримт хөтлөлтбагш хүний бичиг баримт хөтлөлт
багш хүний бичиг баримт хөтлөлтdajaaaaaa
 
Инфографик гэж юу вэ? Бэлтгэх зөвлөмж
Инфографик гэж юу вэ? Бэлтгэх зөвлөмжИнфографик гэж юу вэ? Бэлтгэх зөвлөмж
Инфографик гэж юу вэ? Бэлтгэх зөвлөмжKhulan Jugder
 
цахим тест цоогий
цахим тест цоогийцахим тест цоогий
цахим тест цоогийBatdolgor Sanjaa
 
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэланги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэлdelgermoron
 
оюун ухаан ба авьяас чадвар
оюун ухаан ба авьяас чадвароюун ухаан ба авьяас чадвар
оюун ухаан ба авьяас чадварEnkhtuya Batchuluun
 

Viewers also liked (7)

багш хүний бичиг баримт хөтлөлт
багш хүний бичиг баримт хөтлөлтбагш хүний бичиг баримт хөтлөлт
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт
 
Инфографик гэж юу вэ? Бэлтгэх зөвлөмж
Инфографик гэж юу вэ? Бэлтгэх зөвлөмжИнфографик гэж юу вэ? Бэлтгэх зөвлөмж
Инфографик гэж юу вэ? Бэлтгэх зөвлөмж
 
Iltgel 2010 on 8 chavar
Iltgel 2010 on 8 chavarIltgel 2010 on 8 chavar
Iltgel 2010 on 8 chavar
 
цахим тест цоогий
цахим тест цоогийцахим тест цоогий
цахим тест цоогий
 
Tatwariin erhzui lekts
Tatwariin erhzui lektsTatwariin erhzui lekts
Tatwariin erhzui lekts
 
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэланги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
 
оюун ухаан ба авьяас чадвар
оюун ухаан ба авьяас чадвароюун ухаан ба авьяас чадвар
оюун ухаан ба авьяас чадвар
 

8000 тест-хариутай(5)

 • 1. Хууль эрх зүй a. Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэголгох, хасах журмыг Болосвролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлана. a. Зөв хариулт : Үнэн b. Цэцэрлэг, сургуулийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг засагдарга боловсруулна. a. Зөв хариулт : Худал c. Суралцагчдыг анги дэвшүүлэх, алгасуулан суралцуулах асуудлыг сургуулийн багш нарын зөвлөл шийднэ. a. Зөв хариулт : Үнэн d. Сургууль цэцэрлэгийн багш нарын үлгэрчилсэн дүрмийгБоловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлана. a. Зөв хариулт : Үнэн e. Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэголгох, хасах журмыг Боловсролын эрдэм шинжилгээний аргазүйн байгууллага батлана. a. Зөв хариулт : Худал f. Боловсролын тухай хуулийн зорилтнь ямар харилцааг зохицуулахад оршдог вэ? a. Зөв хариулт : Иргэдийн сурч боловсрох эрхийг хангахтай холбогдсон нийтлэг харилцаа g. Ерөнхий боловсролын юу нь олон хувилбартай, чөлөөтэй нээлттэй байдаг вэ? a. Зөв хариулт : Арга хэлбэр h. Боловсролын гэрчилгээ, баримтбичиг нь юуг гэрчлэх вэ? a. Зөв хариулт : Тухайн иргэний эзэмшсэн боловсролын агуулгын түвшин, мэргэжлийг i. Аль нь боловсролын гэрчилгээ, баримтбичиг олгох журмыг батлах вэ? a. Зөв хариулт : Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага j. Боловсролын агуулга нь юунд чиглэх вэ? a. Зөв хариулт : Боловсролын зорилгыгхэрэгжүүлэхэд k. Багш, суралцагчийн нийгмийн баталгаагсайжруулах, тэдний хөдөлмөрийгбодитой үнэлж,шагнаж урамшуулах, бусад дэмжлэг үзүүлэх нь хэний бүрэн эрх вэ? a. Таны хариулт : b. Зөв хариулт : Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг дарга l. Багш хүний ёсзүйн гол үүрэг нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Багшийн ёсзүй, нэр хүндийг эрхэмлэх m. Багш нь сургалтыг зохион байгуулах талаар ямар үндсэн үүрэг хүлээх вэ? n. Зөв хариулт : Амьдрал, үйлдвэрлэлтэй уялдуулан, шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах o. Багшийн өөрийгөө хөгжүүлэх ажил юунд голлон чиглэх вэ? a. Зөв хариулт : Онолын мэдлэг, заах арга, ур чадвараа дээшлүүлэх p. Суралцагчийн сурахын тулд хүлээх гол үүрэг юу вэ? a. Зөв хариулт : Суралцах арга барил эзэмших q. Эх хэлээрээ уншиж, зөв ярьж,бодож,санаагаа ойлгомжтой илэрхийлж сургах нь аль шатны боловсролын агуулгад багтах вэ? a. Зөв хариулт : Бага r. Эх хэлээрээ утга төгөлдөр ярих, бичих чадвар эзэмшүүлэх нь аль шатны боловсролын агуулгад багтах вэ? a. Таны хариулт : b. Зөв хариулт : Бүрэн дунд s. Эх хэл болон гадаад хэл, математик,мэдээлэл зүй, шинжлэх ухаан, эрхзүйн зохих шатны мэдлэг, өөрийн авьяас чадварт тулгуурлан бие даан амьдрахад шаардлагатай чадвар, дадал эзэмшүүлэх нь аль шатны боловсролын зорилтвэ? a. Зөв хариулт : Суурь t. Гоозүй,ёс суртахууны соёлтой, иргэний үүргээ ухамсарласан хууль ёсыг дээдлэн сахидаг болгон төлөвшүүлэх нь аль шатны боловсролын агуулгын зорилтвэ? a. Зөв хариулт : Бүрэн дунд u. Хүрээлэн байгаа орчны үзэгдэл, юмсын талаар зохих шатны мэдлэг эзэмшүүлэх нь аль шатны боловсролын агуулгын гол зорилтвэ a. Зөв хариулт : Бага v. Өөрийн болон бусдын хөдөлмөрийгхүндэтгэх, үнэнч шударга, хамтач байдлыг эрхэмлэх үзэл төлөвшүүлэх нь аль шатны боловсролын агуулгын зорилтвэ? a. Зөв хариулт : Бага w. Шинжлэх ухааны нэг буюу хэд хэдэн чиглэлээр бүх нийтийн ерөнхий боловсролын стандартаас давсан агуулгаар сургалт явуулдаг сургууль нь ямар сургалттай сургууль вэ? a. Зөв хариулт : Гүнзгийрүүлсэн x. Тодорхой чиглэлээр суралцагчийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх тусгай хөтөлбөрөөр сургалт явуулдаг сургуулийг ямар сургалттай сургууль вэ? : a. Зөв хариулт : Мэргэжлийн y. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотоод журмыгхэн батлах вэ? a. Зөв хариулт : Сургуулийн зөвлөл z. Заах аргын нэгдлийн ажиллахжурмыг хэн батлах вэ? a. Зөв хариулт : Сургуулийн захирал aa. Ерөнхий боловсролын сургууль байгуулах зөвшөөрлийгхэн олгох вэ? a. Зөв хариулт : Аймаг нийслэлийн Засаг дарга bb. Сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрлийг хэн олгох вэ? a. Зөв хариулт : Ямар сургалтын байгууллага байгуулахаас хамаарч янз бүрийн субъект cc. Сургалтын бичиг баримтын загвар,түүнийг хөтлөх журмыг хаанаас баталж,мөрдүүлэх вэ? a. Зөв хариулт : Боловсролын асуудал эрхэлсэн яам dd. Аль нь боловсролын сургалтын байгууллагын багш, суралцагчдын ёс зүйн дүрмийгбатлах вэ? a. Зөв хариулт : Боловсролын асуудал эрхэлсэн яам ee. Аль нь ЕБС-ийн захирлыг томилох вэ? a. Зөв хариулт : Аймаг, нийслэлийн засагдарга ff. Аль нь ЕБС-ийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс хандив авах журмыгбатлах вэ? gg. А.Зөв хариулт : Боловсролын асуудал эрхэлсэн яам hh. Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэголгох, хасах журмыг удирдах зөвлөл батлана. a. Зөв хариулт : Худал
 • 2. ii. Сургууль цэцэрлэгийн багш нарын үлгэрчилсэн дүрмийгСургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл батлана. a. Зөв хариулт : Худал jj. Цэцэрлэг, сургуулийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг захирал /эрхлэгч/ боловсруулна. a. Зөв хариулт : Үнэн kk. Цэцэрлэг, сургуулийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг иргэд боловсруулна. a. Зөв хариулт : Худал ll. Багш ажилтны хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлэх нь Засаг даргын үүрэг. a. Зөв хариулт : Худал mm.Багш ажилтны хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлэх нь захирал /эрхлэгч/- ийн үүрэг. a. Зөв хариулт : Үнэн nn. Багш ажилтны хөдөлмөрийн үр дүнг үнэлэх нь иргэдийн үүрэг. a. Зөв хариулт : Худал oo. Суралцагчдыг анги дэвшүүлэх, алгасуулан суралцуулах асуудлыг сургуулийн зөвлөл шийднэ. a. Зөв хариулт : Худал pp. Суралцагчдыг анги дэвшүүлэх, алгасуулан суралцуулах асуудлыг сургуулийн захирал шийднэ. a. Зөв хариулт : Худал qq. Сургууль цэцэрлэгийн багш нарын үлгэрчилсэн дүрмийгБоловсрол эрдэм шинжилгээ, аргазүйн байгууллага батлана. a. Зөв хариулт : Худал rr. Монгол улсын боловсролын зорилго иргэдэд мэдлэг боловсрол эзэмшүүлэх явдал юм. a. Зөв хариулт : Худал ss. Монгол улсын боловсролын зорилго нь иргэдийг бие даан сурч, ажиллаж амьдрахчадвартай болгон төлөвшүүлэх явдал юм. a. Зөв хариулт : Үнэн tt. Монгол улсын боловсролын зорилго нь бүх нийтэд боловсролыг үнэ төлбөргүй олгох явдал юм. a. Зөв хариулт : Худал uu. Монгол улсын боловсролын тухай хуулинд төрөөс бага боловсролыг л төлбөргүй олгоно гэж заасан байдаг. a. Зөв хариулт : Худал vv. Монгол улсын боловсролын тухай хуулинд төрөөс дунд боловсролыг л төлбөргүй олгоно гэж заасан байдаг.. a. Зөв хариулт : Худал ww. Монгол улсын боловсролын тухай хуулинд төрөөс суурь боловсролыг төлбөргүй олгоно гэж заасан байдаг. a. Зөв хариулт : Худал xx. Монгол улсын боловсролын тухай хуулинд төрөөс ерөнхий боловсролыг төлбөргүй олгоно. a. Зөв хариулт : Үнэн yy. Монгол улсын иргэн нь бага боловсролыг заавал эзэмших үүрэгтэй. a. Зөв хариулт : Үнэн zz. Монгол улсын иргэн нь суурь боловсролыгзаавал эзэмших үүрэгтэй. a. Зөв хариулт : Үнэн aaa.Монгол улсын иргэн нь ерөнхий боловсролыгзаавал эзэмших үүрэгтэй. a. Зөв хариулт : Худал bbb.Монгол улсын иргэн нь мэргэжлийн боловсролыгзаавал эзэмших үүрэгтэй a. Зөв хариулт : Худал ccc. Экстернатнь сургалтын хэлбэр мөн. a. Зөв хариулт : Үнэн ddd.Гүнзгийрүүлсэн сургалт нь сургалтын хэлбэр мөн. a. Зөв хариулт : Худал eee.Албан бус боловсрол нь сургалтын хэлбэр мөн a. Зөв хариулт : Худал fff. Боловсролын стандартыг Улсын их хурал батална. a. Зөв хариулт : Худал ggg.Боловсролын стандартыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална. a. Зөв хариулт : Худал hhh.Боловсролын стандартыг Стандарчилал хэмжилзүйн үндэсний төв батална. a. Зөв хариулт : Үнэн iii. Аж ахуйн нэгж, байгууллага боловсролын үйл ажиллагаа тогтмол эрхэлдэг бие даасан нэгжийг байгуулан ажиллуулж болно. a. Зөв хариулт : Үнэн jjj. ЕБС байгуулах тусгай зөвшөөрлийг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно. a. Зөв хариулт : Худал kkk. ЕБС байгуулах тусгай зөвшөөрлийг аймаг,нийслэлийн засагдарга олгоно a. Зөв хариулт : Үнэн lll. ЕБС байгуулах тусгай зөвшөөрлийг сум, дүүргийн засаг дарга олгоно. a. Таны хариулт : b. Зөв хариулт : Худал mmm. ЕБС байгуулах тусгай зөвшөөрлийг сум, дүүргийн засаг дарга олгоно. a. Зөв хариулт : Худал nnn.Орон нутгийн өмчийн ЕБС-ийн захирлыгаймаг,нийслэлийн Засаг дарга томилно. a. Зөв хариулт : Үнэн ooo.Орон нутгийн өмчийн ЕБС-ийн захирлыгбаг, хорооны Засаг дарга томилно. a. Зөв хариулт : Худал ppp.Боловсролын төвийн захирлыгСум, дүүргийн Засаг дарга томилно. a. Зөв хариулт : Худал qqq. Боловсролын төвийн захирлыг аймаг,нийслэлийн Засаг дарга томилно. a. Зөв хариулт : Үнэн rrr. Боловсролын төвийн захирлыгбаг, хорооны Засаг дарга томилно. a. Зөв хариулт : Худал sss.Орон нутгийн өмчийн хамран сургах тойргийг сум, дүүргийн Засаг дарга тогтооно. a. Зөв хариулт : Үнэн ttt. ЕБС-ийн сургалтын төлөвлөгөөг сургуулийн зөвлөл батлана. a. Зөв хариулт : Худал uuu.Орон нутгийн өмчийн хамран сургах тойргийг баг, хорооны Засаг дарга тогтооно.
 • 3. a. Таны хариулт : b. Зөв хариулт : Худал vvv. ЕБС-ийн сургалтын төлөвлөгөөг багш нарын зөвлөл батлана. a. Зөв хариулт : Худал www. ЕБС-ийн сургалтын төлөвлөгөөг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлана. a. Зөв хариулт : Үнэн xxx. Сурагчдын мэдлэг, чадвар, дадал, боловсролын чанарыгүнэлж дүгнэх үлгэрчилсэн журмыг Боловсролын мэргэжлийн хяналтын алба батлана. a. Зөв хариулт : Худал yyy. Сурагчдын мэдлэг, чадвар, дадал, боловсролын чанарыгүнэлж дүгнэх үлгэрчилсэн журмыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлана. a. Зөв хариулт : Үнэн zzz. Сурагчдын мэдлэг, чадвар, дадал, боловсролын чанарыгүнэлж дүгнэх үлгэрчилсэн журмыг Боловсролын эрдэм шинжилгээ, аргазүйн төв байгууллага батлана. a. Зөв хариулт : Худал aaaa. Хичээлийн жилийн эхлэх, дуусах хугацааг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно. a. Зөв хариулт : Үнэн bbbb. Хичээлийн жилийн эхлэх, дуусах хугацааг аймаг,нийслэлийн боловсролын төв тогтооно. a. Зөв хариулт : Худал cccc. Хичээлийн жилийн эхлэх, дуусах хугацааг сургуулийн зөвлөл тогтооно. a. Зөв хариулт : Худал dddd. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн 7 хоногт хичээллэх цагийн тоог Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно. a. Зөв хариулт : Үнэн eeee. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн 7 хоногт хичээллэх цагийн тоог аймаг, нийслэлийн боловсролын төв тогтооно. a. Зөв хариулт : Худал ffff. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн 7 хоногт хичээллэх цагийн тоог сургуулийн зөвлөл тогтооно a. Зөв хариулт : Худал gggg. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн нэг хичээлийн үргэлжлэх хугацааг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно. a. Таны хариулт : b. Зөв хариулт : Үнэн hhhh. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн нэг хичээлийн үргэлжлэх хугацааг аймаг, нийслэлийн боловсролын төв тогтооно. a. Зөв хариулт : Худал iiii. Цэцэрлэг, ЕБС-ийн нэг хичээлийн үргэлжлэх хугацааг сургуулийн зөвлөл тогтооно. a. Зөв хариулт : Худал jjjj. ЕБС-ийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрмийгБоловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батлана. a. Зөв хариулт : Үнэн kkkk. ЕБС-ийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрмийгаймаг, нийслэлийн боловсролын төв батлана. a. Зөв хариулт : Худал llll. ЕБС-ийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрмийгсургуулийн зөвлөл батлана. a. Зөв хариулт : Худал mmmm. Боловсролын байгууллага ашгийн төлөө байгууллага байж болно. a. Зөв хариулт : Үнэн nnnn. Хүүхдийн насны үечлэл зөвхөн сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд ашиглагддаг. a. Зөв хариулт : Худал ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ТӨЛӨВШИЛ 1. “Хүүхэд гэж хэн бэ?” гэсэн асуултад хүүхдийн бие физиологийн талаас хариулах нь чухал. Зөв хариулт : Худал 2. Хүүхдийн насны үечлэл зөвхөн сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд ашиглагддаг. Зөв хариулт : Худал 3. Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийггадаад, дотоод гэж 2 ангилдаг. Зөв хариулт : Үнэн 4. Шилжилтийн насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа нь сурах. Зөв хариулт : Худал 5. Хүүхэд өөрийн хэрэгцээгээ хангахын тулд нийгмийн харилцаанд оролцдог. Зөв хариулт : Үнэн 6. Монгол улс “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай” хуулийг 1995 онд баталсан. Зөв хариулт : Үнэн 7. Хүүхдийн насны үе бүрт гадаад дотоод хүчин зүйлс харилцан адилгүй нөлөөлдөг. Зөв хариулт : Үнэн 8. "Бие хүн" болж төлөвших үйл явц насан туршид нь үргэлжилнэ. Зөв хариулт : Үнэн 9. Гадаад дотоод хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бие хүний тодорхой шинжийн тооны өсөлтөөс чанарын өөрчлөлтгарах үйл явцыг бие хүний _________ гэнэ. Зөв хариулт : хөгжил 10. Хүний бие бялдар,оюун ухаан, сэтгэц, зан харьцаанд гарч буй хөгжлийн тодорхой шатны үр дүнг бие хүний _______ гэнэ. Зөв хариулт : төлөвшил Хүүхдийн мэдрэхүйн эрхтэн, зан байдал, сэтгэл санаа, харилцаа хандлага, сурах үйл зэрэгт нөлөө үзүүлж буй байгал, нийгмийн янз бүрийн юмс үзэгдэл _________ болно Зөвхариулт : орчин
 • 4. 11. Эцэг эхийн зарим шинж,чанар үр хүүхдэд нь дамжин давтагдах үзэгдлийг _______ гэнэ. Зөв хариулт : удамшил 12. НҮБ-ын “Хүүхдийн эрхийн тухай” конвенцид зааснаар хэнийгхүүхэд гэх вэ? Зөв хариулт : 18 нас хүртэлх насны хүн 13. Хүүхдийн насыг юунд үндэслэн үечилдэг вэ? Зөв хариулт : Бие - оюун сэтгэцийн хөгжилд гарч буй үндсэн өөрчлөлт 14. Аль нь сурган хүмүүжүүлэх ухааны ухагдахуун биш вэ? Зөв хариулт : Харилцаа 15. Хүүхдийн хөгжил гэж юу вэ? Зөв хариулт : Хүүхдийн мэдлэг чадвар, зан үйлд гарах чанарын эерэг өөрчлөлт 16. Хүүхдийн хөгжилд дараах хүчин хүчин зүйлс нөлөөлнө. Зөв хариулт : Байгалийн ба нийгмийн 17. Улс төрийн тогтолцоо нь хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн ямар орчинд хамаарах вэ? Зөв хариулт : Макро 18. Сум, дүүргийн хөгжил нь хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн ямар орчинд хамаарах вэ? Зөв хариулт : Мезо 19. Анги хамт олон нь хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн ямар орчинд хамаарах вэ? Зөв хариулт : Микро 20. Хүүхдийн нийгэмшилд ямар орчны нөлөө голлох үүрэгтэй байдаг вэ? Зөв хариулт : Микро 21. Аль нь хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх гадаад хүчин зүйлд хамаарахгүй вэ? Зөв хариулт : Удамшил 22. Аль нь нийгэмшихүйн чадамж төлөвшихөд илүү нөлөөтэй вэ? Зөв хариулт : Ойр дотны хүмүүс болон найз нөхөдтэйгээ харилцах, хамтран ажиллах 23. Аль нь хүүхдийн нийгэмшихүйд хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгэдэг вэ? 24. Хүүхдийн хөгжилд хандах орчин үеийн хандлагын гол онцлог юу вэ? Зөв хариулт : Хүүхэд төвт үзэл баримтлалд тулгуурласан 25. Хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа гэж юу вэ? Зөв хариулт : Тухайн насны хүүхдийн хөгжилд гол үүрэг гүйцэтгэж буй үйл ажиллагаа 26. Аль нь сургуулийн бага нас вэ? Зөв хариулт : 6- 11 нас 27. Аль нь сургуулийн бага насны хүүхдийн сөрөгзан чанар вэ? Зөв хариулт : Тогтворгүй 28. Аль сургуулийн бага насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа вэ? Зөв хариулт : Сурах 29. Сурах үйл ажиллагаа нь ямар насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа вэ? Зөв хариулт : Сургуулийн бага 30. Харилцах нь ямар насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа вэ? Зөв хариулт : Өсвөр 31. Хөдөлмөрлөх нь ямар насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа вэ? Зөв хариулт : Сургуулийн ахлах 32. Тоглох нь ямар насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа вэ? Зөв хариулт : Сургуулийн өмнөх 33. “Яагаад?” асуулт тавих нь ямар насны хүүхдийн онцлог вэ? Зөв хариулт : Сургуулийн өмнөх 34. Аль насанд хүүхдийн хүйсийн ялгаатай холбоотой өөрчлөлтявагддаг вэ? Зөв хариулт : Өсвөр 35. Аль нь өсвөр нас вэ? Зөв хариулт : 12-16 нас 36. Өсвөр насны хүүхдийн хэрэгцээ юу вэ? Зөв хариулт : Өөрийгөө илэрхийлэх 37. Өсвөр насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа нь юу вэ? Таны хариулт : Зөв хариулт : Харилцах 38. Өсвөр насыг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ? Зөв хариулт : Шилжилтийн нас 39. Аль нь орь залуу нас вэ? Зөв хариулт : 16-18 нас 40. Аль насанд хүүхдийг насанд хүрсэнд тооцох вэ? Зөв хариулт : 18 41. Сургуулийн ахлах насанд хүүхдийн хөдөлмөрийгоновчтой зохион байгуулах нь тэдний юунд голлон нөлөөлөхвэ? Зөв хариулт : Хөдөлмөрийн соёл 42. Сургуулийн ахлах насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа юу байх вэ? Зөв хариулт : Хөдөлмөрлөх 43. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа юу вэ? Зөв хариулт : Тоглох 44. Аль нь хүүхдийн нийгэмших үйл явцын мөн чанарыг бүрэн гаргаж байна вэ? Зөв хариулт : Нийгмийн туршлага, үнэт зүйлийг өөрийн болгон эзэмшиж иргэн бие хүн болж төлөвших үйл явц 45. Хүүхдийн танин мэдэх үйл явц хэдий үеэс эхэлдэг вэ? Зөв хариулт : Төрсөн цагаас 46. Голлох үйл ажиллагаагюуг үндэслэж тодорхойлдог вэ? Зөв хариулт : Хөгжилд үзүүлж байгаа нөлөөлөл 47. Аль нь хүүхдийн нийгэмшлийн гол шалгуур вэ? Зөв хариулт : Нийгмийн үйл ажиллагаанд ухамсартай оролцох 48. Нийгэмших үйл явц гэж юу вэ?
 • 5. Зөв хариулт : Нийгмийн үнэт зүйл, хэм хэмжээг эзэмших үйл явц 49. Хэдий үеэс хүүхэд нийгмийн харилцаанд ордогвэ? Зөв хариулт : Төрсөн 50. Аль нь “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль”-д заасан хүүхдийн түгээмэл эрхүүдэд ороогүй вэ? Зөв хариулт : Тоглох 51. Аль харилцаа нь хүүхдийн хөгжил төлөвшилд хамгийн их нөлөөтэй вэ? Зөв хариулт : Хүүхэд – хүүхдийн 52. 3-4 насны хүүхдийн бусадтай харилцах харилцаанд аль нь голлох үүрэгтэй вэ? Зөв хариулт : Өөрийн мэдрэмж 53. Хүүхэд аль насандаа өөрийн сонирхол хэрэгцээнээс гадна найз нөхдийн хэрэгцээг мэдэрч, анхаардаг болж эхэлдэг вэ? Зөв хариулт : 6 наснаас 54. Аль нь хөдөлмөрийн хүмүүжилтэй агуулгын хувьд холбогдох вэ? Зөв хариулт : Эдийн засгийн боловсролтой 55. Аль нь хүүхдийн оюун ухааны хөгжил төлөвшлийн шалгуур вэ? Зөв хариулт : Хүүхдийн мэдлэг, туршлагын хуримтлал 56. Аль нь хүүхдийн оюун ухааны хөгжил төлөвшлийн гол шалгуур вэ? Зөв хариулт : Оюуны үйлдэл гүйцэтгэх арга барил эзэмшсэн байдал 57. Аль нь хүүхдийн оюун ухааны хөгжил төлөвшлийн шалгуур вэ? Зөв хариулт : Оюуны чанаруудын төлөвшсөн байдал 58. Бага насны хүүхдийн мэдлэг ямар шинжтэй байдагвэ? Зөв хариулт : Төсөөлөл 59. Аль нь хүүхдийн ёсзүйн төлөвшлийн өргөн утгыг илэрхийлж байна вэ? Зөв хариулт : Түүний хүмүүсийн дунд биеэ авч , бусадтай харьцах хэм хэмжээнүүдийгэзэмших үйл явцын үр дүн 60. Ёс суртахууны төлөвшил юутай салшгүй холбоотой. Зөв хариулт : Эрхзүйн боловсролтой 61. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэдэгт ерөнхийд нь ямар хүүхдийг хамруулан ойлгодог вэ? Зөв хариулт : Хувийн болон бусад шалтгаанаас үүдсэн сурч хөгжихийн талд бэрхшээлтэй 62. Аль нь монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх уламжлалт хэрэглүүр биш вэ? Зөв хариулт : Үзүүлэн таниулах материал 63. Хүний нийгэмшлийн үр дүн юу вэ? Зөв хариулт : Бие хүн болдог 64. Аль нь сурах энгийн үйлдэл вэ? Зөв хариулт : Тоолох 65. Аль нь сурах энгийн үйлдэл вэ? Зөв хариулт : Унших 66. Нийгэмших үйл явц нь эхэндээ ямар шинжтэй байдаг вэ? Зөв хариулт : Дууриах 67. Бие хүний хөгжлийн гол субъект нь хэн бэ? Зөв хариулт : Эзэн хүн өөрөө 68. Ямар онол “сургалт хүмүүжлийн ажлаар хүүхэд төрөлхийн хэрэгцээ, авъяас,сонирхлыг хөгжүүлж, улмаар тэд практик (бичих, зурах, наах гэх мэт) чадвар дадал эзэмших ёстой” гэж үздэг вэ? Зөв хариулт : Прагматизм 69. Хүүхдийн төлөвшил гэж юу вэ? Зөв хариулт : Бие хүн шинж бүрдэх үйл явцын үр дүн 70. Бие бялдар,эрүүл мэндийн сургалтын зорилго нь юу вэ? Зөв хариулт : Эрүүл аж төрөх ёсны боловсрол олгох 71. Гальперин оюуны үйл төлөвшлийн хэдэн шат гаргасан бэ? Зөв хариулт : 5 72. Аль нь монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндсэн агуулга вэ? Зөв хариулт : Амьдрахын ухаантай, хүнлэг ёс жудагтай, хүн төлөвшүүлэх 73. Хүүхдийн насны үечлэлийн сурган хүмүүжүүлэх ач холбогдол юу вэ? Зөв хариулт : Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийг зөв хөтөлж жолоодох баримжаа болдог 74. Э.Эриксоны "Эго"онол суралцагчийн юуг авч үздэг вэ? Зөв хариулт : "Би" төсөөлөл, "би" үзэл баримтлал 75. Бодгаль хүн гэж юу вэ? Зөв хариулт : Байгалийн бүтээгдэхүүн 76. Хүүхэд амжилттай суралцахад гэр бүлийн юу хамгийн илүү нөлөөтэй вэ? Зөв хариулт : Гэр бүлийн доторх уур амьсгал 77. Дунд ангийн сурагчдад аль нь илүү чухал вэ? Зөв хариулт : Нөхдийнхөө дунд нэр төртэй байх 78. Аль нь "бие хүн" ухагдахууны агуулгыг бүрэн тодорхойлж байна вэ? Зөв хариулт : Нийгмийн харилцааны үр дүнд бүрэлдсэн шинжүүдийн цогц 79. Аль нь бага ангийн сурагчдад хэвших харилцааны гол дадал хэвшил вэ? Зөв хариулт : Өөрийгөө бусдад ойлгуулж, бусдыг ойлгохыг хичээх 80. ЕБС-ийн сурагчдад эрүүл ахуйн ямар дадал хэвшил илүү чухал вэ? Зөв хариулт : Ахуй, амьдралын ухаалаг дэглэм сахих 81. Хүүхдэд биеэ зөв авч явахад аль нь чухал вэ? Зөв хариулт : Өөрийнхөө үйл хөдлөлийг хянах 82. Хүүхдийг хөдөлмөрч болгохын тулд аль нь илүү чухал вэ? Зөв хариулт : Ажил хийхийн амт шим, ач холбогдлыг ойлгуулах 83. Хүүхдийн нийгэмшлийн гол шалгуур юу вэ? Зөв хариулт : Аливаа асуудалд ухаалаг хандаж шийдвэр гаргах чадвар 84. Аль нь сурагчийн хөгжилд голлох үүрэгтэй вэ? Зөв хариулт : Өөрөө өөрийгөө 85. Аль нь хүүхдийн хүмүүжилд голлох үүрэгтэй вэ?
 • 6. Зөв хариулт : Өөрөө 86. “Ажил хийж хүн болдог Ар давж хүлэг болдог” зүйр үг нь монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн ямар зарчмын илэрхийлэл болох вэ? Зөв хариулт : Ажил хөдөлмөртэй холбох 87. “Хүн болгон адилгүй Хүлэг болгон жороогүй” зүйр үг нь сурган хүмүүжүүлэх зүйн ямар зарчимтай холбогдох вэ? Зөв хариулт : Хүүхэд тус бүрийн онцлогийгхаргалзах 88. “Нэр хугарахаар, яс хугар” гэсэн зүйр үг сурган хүмүүжүүлэх зүйн ямар зарчимтай холбогдох вэ? Зөв хариулт : Нэр төрийг эрхэмлэх 89. “Цувж явсан барнаас Цуглаж суусан шаазгай дээр” зүйр үг нь сурган хүмүүжүүлэх зүйн ямар зарчимтай холбогдох вэ? Зөв хариулт : Хамтын хүчээр хэрэгжих 90. Хүнээр хүн хийнэ гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? Зөв хариулт : Хүүхдийг хүн шиг хүн болгон төлөвшүүлнэ 91. Аль нь хүүхдийн хийсэн үйлийг зөвшөөрчхөхүүлэн дэмжих арга вэ? Зөв хариулт : Өхөөрдөх 92. Аль нь өнөөгийн хүүхдийн онцлогийн гол илрэл болох вэ? Зөв хариулт : Хүүхдийн хүсэл сонирхол 93. Аль нь хүүхэд залуусыг эх оронч үзэлтэй болгоход илүү чухал вэ? Зөв хариулт : Өөрийн эх орны сайхныг олж харах, мэдрэх боломж олгох 94. Оюун ухааны хөгжлийн зорилго нь юу вэ? Зөв хариулт : Хүүхдийн бие даасан, бүтээлчээр сэтгэн бодох арга барил эзэмшүүлэх 95. Аль нь мэдлэг эзэмших гол арга зам бэ? Зөв хариулт : Амьдралаас суралцах 96. Аль нь хүүхдийн нийгэмшлийн үр дүнг тодорхойлох гол шалгуур вэ? Зөв хариулт : Аливаад өөрийн болоод бусдын хэрэгцээ, сонирхлыг харгалзахыг хичээдэг байдал 97. Хүүхдийн бусадтай хамтран ажиллахчадвар юугаар илэрдэг вэ? Зөв хариулт : Нөхдийнхөө төлөө санаа тавьж буй байдлаар 98. Аль нь оюуны болоод бие бялдрын чанарын аль алинд нь хамаарах вэ? Зөв хариулт : Хурд түргэн 99. Аль нь хүүхдийн нийгэмшлийн хамгийн эмзэгүе вэ? Зөв хариулт : Өсвөр нас 100.Аль нь суралцахуйн мөн чанарыг илүү оновчтой илэрхийлсэн бэ? Зөв хариулт : Суралцагч өөрийгөө нээн, мэдлэгээ бүтээх үйл ажиллагаа 101.Хүүхдийн сурах үйл ажиллагааны сэдэл хэр байгаа нь юугаар илрэх вэ? Зөв хариулт : Сурах хэрэгцээгээ ухаарсан байдлаар 102.Хүүхэд амжилттай суралцахад аль нь хамгийн их нөлөөтэй вэ? Зөв хариулт : Сурах сэдэл, хэрэгцээ 103.Сурагчийн хувьд сурахын гол зорилго юунд орших вэ? Зөв хариулт : Сурч, танин мэдэхүйн арга барил эзэмших 104.Хүүхэд мэдлэгийг яаж эзэмшдэг вэ? Зөв хариулт : Мэдээлэл, баримтдэр ажиллаж,өмнөхмэдлэгээ өөрчилж 105.Сурах арга барилын ерөнхий утга юу вэ? Зөв хариулт : Мэдээлэлтэй ажиллахарга барил 106.Суралцахуйн мөн чанар нь юу вэ? Зөв хариулт : Өөрийгөө хөгжүүлэх, сурах үйл ажиллагааны эзэн болох 107.Сурагчдад ямар арга барил эзэмшүүлэх нь нэн чухал вэ? : Зөв хариулт : Өөрийнхөө сурах үйл ажиллагаагтөлөвлөх, зохион байгуулах, үнэлэх 108.Эх орноо хайрлах үзэл, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах, хамтач үзэл зэрэг нь ямар хөгжил төлөвшилд хамаарах ойлголт вэ? Зөв хариулт : Ёс суртахуун 109.Ямар онолд хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн 7 бүлэг чадамжийгавч үзсэн байдагвэ? Зөв хариулт : Оюун ухааны цогцолбор онол 110.Аль нь хүүхдийн төлөвшлийн гол үр дүнгийн илрэл вэ? Зөв хариулт : Нийгэмшил 111.Оюуны тодорхой үзүүлэлтүүд тоон болон чанарын нэг түвшингээс дараагийн дээд түвшин рүү шилжих өөрчлөлт хөдөлгөөнийгюу гэдэг вэ? Зөв хариулт : Оюун ухааны хөгжил 112.Аль нь ёс суртахууны хэм хэмжээнд орохгүй вэ? Зөв хариулт : Оюуны чадамжтай байх 113.Ямар эрдэмтэн, хүүхдийн нийгэмд эзлэх байр суурь, голлох үйл ажиллагаагүндэслэн хүүхдийн насыг үечилсэн бэ? Зөв хариулт : Д. Б. Эльконин 114.Ямар эрдэмтэн, хүүхдийн анатоми физиологийн хөгжил, психосексуаль хөгжлийг үндэслэн хүүхдийн насыг үечилсэн бэ? Зөв хариулт : З. Фрейд 115. Хүүхдийн аюул осолгүйн асуудал алинд нь хамрагдах вэ? Зөв хариулт : Хүүхэд хамгаалал 116.Аль нь багшийн сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны объектболох вэ? Зөв хариулт : Сургалтын агуулга 117.Сурагч-бие хүний төлөвшилд юу голлох нөлөөтэй вэ? Зөв хариулт : Сурган хүмүүжүүлэх харилцаа 118.Аль нь багшлах ажлын ур чадвар, эв дүйг эзэмшихэд илүү нөлөөтэй вэ? Зөв хариулт : Өөртэйгээ ажиллах 119.Хүмүүжлийн доголдол юугаар илрэх вэ? Зөв хариулт : Ёс суртахууны хэм хэмжээнд нийцэхгүй үйлдэл хийх 120.Аль нь хүүхдийн хүмүүжлээр доголдоход голлох нөлөө үзүүлэх вэ?
 • 7. Зөв хариулт : Орчны буруу хор нөлөөнд автах 121.Хүүхэд хүмүүжлээр доголдож эхэлж байгаагийн гол илрэл нь юу вэ? Зөв хариулт : Буруу зан үйлтэй хүүхдүүдтэй ойртох 122.Хүмүүжилтэй хүүхэд гэж хэнийг хэлэх вэ? Зөв хариулт : Өөрийн зан үйлдээ ёс суртахууны түгээмэл хэм хэмжээг ухамсартай биелүүлдэг 123.Сурагч хүмүүжлээр доголдоход юу голлон нөлөөлдөгвэ? Зөв хариулт : Эцэг эхийн анхаарал халамж дутах 124.Сурагч судалсан материалтайгаа холбоотой бодлого бодож чадаж байна.Энэ хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыг хангасан байна вэ? Зөв хариулт : Хэрэглэх 125.Сурагч судалсан зүйлийнхээ талаарх нөхдийнхөө ярьсан зүйлүүдийн дутууг олж, нэмж чадаж байлаа.Энэ хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыгхангасан байна вэ? Зөв хариулт : Задлан шинжлэх 126.Сурагч судалсан зүйлүүдийнхээ талаар исээ бичиж чадаж байлаа.Энэ хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыг хангасан байна вэ? Зөв хариулт : Нэгтгэн дүгнэх 127.Сурагч судалсан зүйлийнхээ практик хэрэглээ, ач холбогдлын талаар өөрийн санаагаа гарган ярьж чадаж байлаа.Энэ хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыг хангасан байна вэ? Зөв хариулт : Үнэлж цэгнэх 128.Судалсан зүйлийнхээ холбоотой “. . . гэж юу вэ?” гэсэн асуултад хариулт өгч чадаж байгаа хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыгхангасан байх вэ? Зөв хариулт : Сэргээн санах 129. Судалсан зүйлийнхээ холбоотой үзэгдэл, үйл явцаас гарах үр дагаврын талаар өөрийн таамаглал санаагхэлж чадаж байгаа хүүхэд Зөв хариулт : Ойлгох 130.Судалсан зүйлийнхээ санаагтодорхой асуудал шийдвэрлэхэд хэрэглэж болох, эсэх талаар саналаа хэлж байгаа хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыг хангасан байх вэ? Таны хариулт : Зөв хариулт : Үнэлэх 131.Судалсан материалынхаа гол болоод гол биш хэсгүүдийг ялган гаргаж чадаж байгаа хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыгхангасан байх вэ? Зөв хариулт : Задлан шинжлэх 132.Судалсан материалуудынхаа хоорондын уялдаа холбоог гаргаж чадаж байгаа хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыгхангасан байх вэ? Зөв хариулт : Нэгтгэн дүгнэх 133.Судалж байгаа үзэгдлийнхээ эерэг болоод сөрөг талыг ялган гаргаж чадаж байгаа хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыгхангасан байх вэ? Зөв хариулт : Үнэлж цэгнэх 134.Судалж байгаа үзэгдлийнхээ зүй тогтолын талаар бүрэн гүйцэд ярьж чадаж байгаа хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшиний зорилтыг хангасан байх вэ? Зөв хариулт : Сэргээн санах 135.Үзсэн дүрмээ яаж хэрэглэхийг жишээ гарган тайлбарлаж чадаж байгаа хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыг хангасан байх вэ? Зөв хариулт : Ойлгох 136.Судалж байгаа үзэгдлийнхээ ашигтай болоод ашиггүй талыг ялган гаргаж чадаж байгаа хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыг хангасан байх вэ? Зөв хариулт : Хэрэглэх 137.Судалж байгаа аргынхаа үйл, үйлдлүүдийг тодруулан гаргаж чадсан хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыг хангасан байх вэ? Зөв хариулт : Задлан шинжлэх 138.Судалсан материалуудынхаа агуулгаар тойм мэдээлэл бичих гэж байгаа хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтхэрэгжүүлэх вэ? Зөв хариулт : Нэгтгэн дүгнэх 139.Судалсан материалуудынхаа эерэг болоод сөрөгталыг гаргаж чадаж байгаа хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшний зорилтыгхангасан байх вэ? Зөв хариулт : Үнэлж цэгнэх 140.Эцэг эхчүүд бага ангийн хүүхдэд юун түрүүн ямар хэвшлийг эзэмшүүлэхийг хичээх нь чухал вэ? Зөв хариулт : Хүмүүстэй зөв боловсон харьцах 141.Аль нь хүүхдийн амжилттай суралцахад чухал вэ? Зөв хариулт : Сурах арга барилд суралцах 142.Монголчууд хүүхдийг хэдэн насанд ажил хөдөлмөрт дагуулж сургахыг чухалчилдаг байсан бэ? Зөв хариулт : 6-10 нас 143.Монголчууд хүүхдийг хэдэн насанд ажил хөдөлмөрт биеийгнь даалгаж сургахыг чухалчилдаг байсан бэ? Зөв хариулт : 10-14 нас 144.Монголчууд хүүхэдтэйгээ хэдэн наснаас нь анд нөхөр мэт харьцахыг чухалчилдаг байсан бэ? Зөв хариулт : 15-аас дээш 145.Хүүхдийн оюун ухааны хөгжилд хэдий үед нь илүү анхаарах нь чухал вэ? Зөв хариулт : 6-12 нас 146.Хүүхдийн бие бялдрын өсөлт, эрүүл мэндэд хэдий үед нь илүү анхаарах нь чухал вэ? Зөв хариулт : 0-1 нас 147.Хүүхдийн хэл ярианы хөгжилд хэдий үед нь илүү анхаарах нь чухал вэ? Зөв хариулт : 2-5 нас 148.Хүүхдийн ёс суртахууны төлөвшилд хэдий үед нь илүү анхаарах нь чухал вэ?
 • 8. Зөв хариулт : 12-16 нас 149.Хүүхдийн хөдөлмөрийн хүмүүжил төлөвшилд хэдий үед нь илүү анхаарах нь чухал вэ? Зөв хариулт : 12-16 нас 150.Хүүхдэд бэлгийн бойжилт,гэр бүлийн боловсролын талаар мэдээллийг хэдий үеэс нь өгч эхлэх нь зохимжтой вэ? Зөв хариулт : 6-12 нас 151.Хүүхдийн танин мэдэх үйл нь юунаас эхэлдэг вэ? Зөв хариулт : Сэрж мэдрэхээс 152.Хүүхэд хэдий насандаа бусдыг мэдрэх, ойлгох чадамжгүй “эгоцентр” шинжтэй байдагвэ? Зөв хариулт : 2-4 нас 153.Хүүхэд хэдий насандаа өөрийнхөө хэрэгцээний мэдрэмжээр бусадтай харьцдаг вэ? Зөв хариулт : 4-6 нас 154.Хүүхэд хэдий насандаа өөрийнхөө хэрэгцээний мэдрэмжийн зэрэгцээ бусдын хэрэгцээ, сонирхолыг мэдэрч харьцаж эхэлдэг вэ? Зөв хариулт : 6-12 нас 155.Хүүхэд хэдий насандаа нөхөдтэйгөө үнэнч, дотно байхын хэрэгцээ, сонирхлыг мэдэрч харьцаж эхэлдэг вэ? Зөв хариулт : 12-16 нас 156.Хүүхдийг зөв чиглүүлэхэд юун түрүүн яах хэрэгтэй вэ? Зөв хариулт : Анхааралтай ажиглах 157.Хүүхдийн логик сэтгэлгээ хэдий наснаас хөгжиж эхэлдэг вэ? Таны хариулт : Зөв хариулт : 7-11 нас 158.Хүүхдийн логик сэтгэлгээ хэдий наснаас хөгжиж эхэлдэг вэ? Зөв хариулт : 7-11 нас 159.Сурагчдын дунд аливаа ажил зохиохдоо юуг чухалчлан үзэх вэ? Зөв хариулт : Сурагчдын идэвх санаачлагад тулгуурлахыг 160.Анги удирдсан багш сурагчдыг тодорхойлохдоо юун түрүүн алийг нь харгалзан үзвэл зохих вэ? Зөв хариулт : Суралцах хөдөлмөртөө хандаж буй байдлыг 161.Багшийн өөрийгөө хөгжүүлэхэд аль нь илүү нөлөөтэй вэ? Зөв хариулт : Өөрийнхөө ажлын алдаа,доголдлыг олж харж учир шалтгааныг олох явдал 162.“Хүүхэд гэж хэн бэ?” гэсэн асуултад хүүхдийн бие физиологийн талаас хариулах нь чухал. Зөв хариулт : Худал 163.Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийггадаад, дотоод гэж 2 ангилдаг. Зөв хариулт : Үнэн 164.Шилжилтийн насны хүүхдийн голлох үйл ажиллагаа нь сурах. Зөв хариулт : Худал 165.Хүүхэд өөрийн хэрэгцээгээ хангахын тулд нийгмийн харилцаанд оролцдог Зөв хариулт : Үнэн 166.Монгол улс “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай” хуулийг 1995 онд баталсан. Зөв хариулт : Үнэн 167.Хүүхдийн насны үе бүрт гадаад дотоод хүчин зүйлс харилцан адилгүй нөлөөлдөг. Зөв хариулт : Үнэн 168."Бие хүн" болж төлөвших үйл явц насан туршид нь үргэлжилнэ. Зөв хариулт : Үнэн 169.Хөгжил бол үйл явц юм. Зөв хариулт : Үнэн 170.Төлөвшил бол үр дүн юм. Зөв хариулт : Худал 171.Нийгэмшил бол үр дүн юм. Зөв хариулт : Үнэн 172.Багш төрийн албан хаагч юм. Зөв хариулт : Худал 173.Багш төрийн үйлчилгээний албан хаагч юм. Зөв хариулт : Үнэн 174.Хамт олон тодорхой үе шатыг дамжин төлөвшдөг. Зөв хариулт : Үнэн 175.Хүүхэд эхэндээ идэвхгүй байдлаар нийгэмшиж эхэлдэг. Зөв хариулт : Үнэн 176.Хүүхэд том болохын хэрээр түүний нийгэмших үйл явц идэвхтэй болж ирдэг. Зөв хариулт : Үнэн 177.Хүний танин мэдэх үйл ажиллагаа нь практикаас эхэлж практик дээр дуусдаг. Зөв хариулт : Үнэн Багшлахуй 1. Боловсрол гэдгийг хувь хүний хувьд мэдлэг чадвар эзэмших үйл явц, түүний үр дүн гэж үзэж болно. a. Зөв хариулт : Үнэн 2. Зарим ээж, аав хүүхдийг хааяа нэг “хорсгож” байхад гэмгүй гэх нь байж болох л зүйл a. Зөв хариулт : Худал 3. Хүүхдийг жаахан “даруулгатай” өсгөхөд гэмгүй гэх нь зөв л юм шиг санагддаг. a. Зөв хариулт : Худал 4. Эцэг, эхээсээ айдагхүүхэд шудрага байж чадахгүй a. Зөв хариулт : Үнэн 5. Багш гэж хэн бэ? a. Зөв хариулт : Боловсролын үйлчилгээний ажилтан
 • 9. 6. Аль нь анги удирдсан багшийн ангийн хамт олныг төлөвшүүлэхийн тулд хэрэглэх хамгийн оновчтой арга бэ? a. Зөв хариулт : Тодорхой зорилго,зорилтдэвшүүлж ажиллах 7. Аль нь анги удирдсан багшийн ангийн хамт олныг төлөвшүүлэхийн тулд хэрэглэх хамгийн оновчтой арга бэ? a. Зөв хариулт : Сурагчдыг өөртөө үйлчлэх хөдөлмөр, нийгмийн тустай хөдөлмөрт оролцуулах 8. Аль нь анги удирдсан багшийн ангийн хамт олныг төлөвшүүлэхийн тулд хэрэглэх хамгийн оновчтой арга бэ? a. Зөв хариулт : Сурагчдын харилцан бие биедээ туслах ажлыг зохион байгуулах 9. Хамт олон төлөвших аль үе шатанд асуудлыг цөөн идэвхтэний саналаар голлон шийддэг вэ? a. Зөв хариулт : Ассоциаци 10. Анги хамт олны төлөвшил сурагчийн юунд голлон нөлөөлөх вэ? a. Зөв хариулт : Хүмүүжилд 11. Анги хамт олны төлөвшилд аль нь хамгийн их үүрэгтэй вэ? a. Зөв хариулт : Сурагчдын өөрсдийн үйл ажиллагаа 12. Анги хамт олны төлөвшлийн аль шатнаас анги удирдсан багшийн үүрэг багасах вэ? a. Зөв хариулт : Автономи 13. Анги хамт олныгтөлөвшүүлэхэд аль нь илүү чухал вэ? a. Зөв хариулт : Багш нарын хамтын үйл ажиллагаа 14. Анги хамт олныгтөлөвшүүлэхэд аль нь илүү чухал вэ? a. Зөв хариулт : Багш нарын хамтын үйл ажиллагаа 15. Анги хамт олныгтөлөвшүүлэхэд анги удирдсан багш юунд илүү анхаарвал зохих вэ? a. Зөв хариулт : Багш, эцэг эхийн хамтын үйл ажиллагаанд 16. Анги удирдсан багшийн үндсэн зорилго юу вэ? a. Зөв хариулт : Анги хамт олны дотор нөхөрсөг уур амьсгал бий болгох 17. Аль нь ангийн ажлын төлөвлөгөөнд илүү чухал вэ? a. Зөв хариулт : Зорилго, зорилт 18. Багш хүний бусдаас ялгагдах хамгийн гол ялгаа нь юу вэ a. Зөв хариулт : Хүүхдэд хайртай 19. Багшийн сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны объектюу вэ? a. Зөв хариулт : Бие хүн 20. Багш хүний эрхэм дээд үүрэг нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Багшийн ёс зүй, нэр төрийг эрхэмлэн сахих 21. Багш мэргэжлийн онцлогюу вэ? a. Зөв хариулт : Төлөвшиж байгаа бие хүнтэй ажилладаг 22. Багш - бие хүний хамгийн гол онцлог юу вэ? a. Зөв хариулт : Хүүхдийг хайрлан хүндэтгэдэг 23. Аль нь багш хүний эзэмших чухал чадамж вэ? a. Зөв хариулт : Үйл ажиллагаандаа чин сэтгэлээсээ хариуцлагатай, бүтээлч, санаачлагатай хандах 24. Багш мэргэжлээ дээшлүүлэхэд аль нь чухал вэ? a. Зөв хариулт : Сурган хүмүүжүүлэх ажилдаа шинэ санаа нэвтрүүлэх, туршин судлах болон бичиж боловсруулах 25. Судалгааны ажлын гол зориулалт юу вэ? a. Зөв хариулт : Тулгамдсан асуудалд шинжлэх ухааны үндэстэй шийд хайх 26. Судалгааны ажлын гол зориулалт юу вэ? a. Зөв хариулт : Тулгамдсан асуудалд шинжлэх ухааны үндэстэй шийд хайх 27. Судалгааны ажлын гол зориулалт юу вэ? a. т : Зөв хариулт : Тулгамдсан асуудалд шинжлэх ухааны үндэстэй шийд хайх 28. Сурган хүмүүжүүлэх судалгааны ажлын зориулалт юу вэ? a. Зөв хариулт : Сурган хүмүүжүүлэх ажлын чанарыгдээшлүүлэх 29. Эцэг эхийн гол үүрэг нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Хүүхэддээ сурч хүмүүжих аятай нөхцөл бүрдүүлэх 30. Багш эцэг эхтэй хамтран ажиллахдаа юуг чухалчлах нь зүйтэй вэ? a. Зөв хариулт : Тэдэнтэй хүүхдийнх нь тухай ярилцах 31. Багш эцэг эхчүүдийн сурган хүмүүжүүлэх мэдлэгийг сайжруулахын тулд юу хийх нь зүйтэй вэ? a. Зөв хариулт : Сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө өгөх 32. Анги удирдсан багшийн хамгийн гол үүрэг юу вэ? a. Зөв хариулт : Хичээл заадагбагш нартай хамтарч ажиллах 33. Боловсрол гэдгийг хувь хүний хувьд мэдлэг чадвар эзэмших үйл явц, түүний үр дүн гэж үзэж болно. А. Зөв хариулт : Үнэн 34. Зарим ээж, аав хүүхдийг хааяа нэг “хорсгож” байхад гэмгүй гэх нь байж болох л зүйл a. Зөв хариулт : Худал 35. Хүүхдийг жаахан “даруулгатай” өсгөхөд гэмгүй гэх нь зөв л юм шиг санагддаг. a. Зөв хариулт : Худал 36. Эцэг, эхээсээ айдагхүүхэд шудрага байж чадахгүй a. Зөв хариулт : Үнэн 37. Айлгадаг багш хүүхдийн үнэн байдлыг олж харах боломжгүй аЗөв хариулт : Үнэн 38. Багш ширүүн байхын хэрээр хүүхэд түүнээс хөндийрнө. a. Зөв хариулт : Үнэн 39. Багш хэдий зарчимчбайхын хэрээр хүүхэд түүнд итгэдэг болно. a. Зөв хариулт : Үнэн 40. Багшийн худал, хуурамч зан байдал түүний нэр хүндийг өргөхөөсөө илүү унагана, a. Зөв хариулт : Үнэн
 • 10. 41. Хүүхдийн өмнө хуурамч “дүр” эсгэх нь багшийн нэр хүндийг унагана. a. Зөв хариулт : Үнэн 42. Багш хүүхдэд итгэхийн хэрээр хүүхэд түүнд итгэдэг болно. a. Зөв хариулт : Үнэн 43. Хүүхэд багшийн алдаанаас ч сайн үлгэр авч болно a. Зөв хариулт : Үнэн 44. Багш зарчимчбайхын хэрээр хүүхдүүд шудрага байхыг хичээнэ. a. Зөв хариулт : Үнэн 45. Багш зарим үед “үл мэдэгч”-ийн дүрд тогтох нь сурагчидтай хамтарч ажиллахбүрдүүлдэг. a. Зөв хариулт : Үнэн 46. Багш хүүхдийн асуусан асуултад хариулж чадахгүй байвал түүний нэр хүнд унана. a. Зөв хариулт : Худал 47. Заах юмаа л сайн мэдэж байвал хүүхдэд заах арга олдож л таараа. a. Зөв хариулт : Худал 48. Хүүхдийн логик сэтгэлгээ 7-11 насанд хөгжиж эхэлдэг. a. Зөв хариулт : Үнэн 49. Хүүхдийн хийсвэр сэтгэлгээ 11-ээс дээш насанд хөгжиж эхэлдэг. a. Зөв хариулт : Үнэн 50. Хүүхдийн хийсвэр сэтгэлгээ 3 наснаас эхэлдэг. a. Зөв хариулт : Худал 51. Шавийн алдаа, дутагдлыг дор бүр нь хэлж, ойлгуулж байх нь шавьтай хамтран ажиллахгол арга зам. a. Зөв хариулт : Худал 52. Хүндхэн зорилго л хүнийг илүү хөгжүүлнэ. a. Зөв хариулт : Худал 53. Хүүхдийн хүч хүрэх зорилго л хөгжих боломжийг бүрдүүлнэ. a. Зөв хариулт : Үнэн 54. Зорилго хүнд байх тутам л хөгжүүлэх нөлөө сайнтай байна. a. Зөв хариулт : Худал 55. Хүүхдийн гаргаж байгаа алдаа бүхэн багшийн ажлын ямар нэгэн доголдолтой холбоотой байдаг. a. Зөв хариулт : Үнэн 56. Багш хүн хүүхдийн алдаа гаргахыг хүлээн зөвшөөрдөг байх ёстой. a. Зөв хариулт : Үнэн 57. Хүүхдийн болж бүтэхгүй байгаа зүйлийнхнь талаар эцэг, эхэд нь сайн тодорхой хэлж байхгүй бол тэд хүүхэддээ өмөөрөхөөс өөр юм мэддэггүй. a. Зөв хариулт : Худал 58. Хүүхдийнх болж болохгүй зүйлийн талаар эцэг, эхэд нь их хэлбэл хүүхэд, эцэг, эхийн хооронд үл ойлголцох явдал гардаг. a. Зөв хариулт : Үнэн 59. Хүүхдэд хувь хүнийх нь хувьд биш бие хүний хувьд хандах нь чухал. a. Зөв хариулт : Үнэн 60. Хүүхдүүдийг хооронд нь харьцуулж үзэж байж л үнэлэхгүй бол дүн ер нь бодитой болохгүй. a. Зөв хариулт : Худал 61. Хүүхдэд өөрийнхөө алдаа, оноогөөрөө олох боломж өгөх нь илүү ашигтай. a. Зөв хариулт : Үнэн 62. Хүүхэд өөрийгөө нөхдийнхөө хаана нь байгаагаа мэдэх нь түүний хичээж чармайхад их чухал үүрэгтэй. a. Зөв хариулт : Худал 63. Хүүхдийг албадан сургах, дуулгавартай болгохыг хичээх нь түүнийг өөрийгөө зохицуулах чадваргүй л болгоно. Зөв хариулт : Үнэн 64. Хүүхдүүдийн хийж байгаа буруу үйлдлийг дор бүр нь таслан зогсоож байхгүй бол болохгүй. a. Зөв хариулт : Худал 65. Хүүхдүүдийн хийж байгаа буруу, үйлдлийг дор бүр нь таслан зогсоох гэж оролдохын оронд тэдэнтэй ярилцах нь дээр. a. Зөв хариулт : Үнэн 66. Багш нарын гаргадаг нэг түгээмэл алдаа нь өөрийн санаагаа ямагтзөв мэтээр ойлгодог явдал юм. a. Зөв хариулт : Үнэн 67. Багш хүн өөрийн алдаа,дутагдлаа шавь нараасаа аль болохнууж байх хэрэгтэй. a. Зөв хариулт : Худал 68. Багшийн хөгжлийн хамгийн чухал хөдөлгөх хүч нь түүний өдөр тутмын ажилд тохиолдож байгаа бэрхшээл. a. Зөв хариулт : Үнэн 69. Боловсролд шинэчлэл удаан хийгдэж байгаагийн гол шалтгаан нь сургалтын арга, технологийг шинэчилж чадахгүй байгаатай холбоотой a. Зөв хариулт : Үнэн 70. Боловсролын шинэчлэлийг жинхэнэ утгаар нь хийхэд аливаа албадлагын аргыг үгүйсгэх нь чухал. a. Зөв хариулт : Үнэн 71. Сургууль, багш нарын үйл ажиллагаандаа өөриймсөгханддагболоход өөрийн үнэлгээг жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлэх явдал шийдвэрлэх үүрэгтэй. a. Зөв хариулт : Үнэн 72. Өнөөдрийн сургууль хүүхдийн чөлөөт сэтгэлгээг хөгжүүлж чадаж байгаа юу? a. Зөв хариулт : Худал 73. Өнөөдрийн сургууль хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж чадаж байгаа юу? a. Зөв хариулт : Худал 74. Сурагчдын дунд хичээлээс гадуурх ажил зохиоход багш ямар хүчин зүйлсийгилүү чухалчлах вэ? a. Зөв хариулт : Сурагчдын сонирхол хэрэгцээ
 • 11. 75. Багшлах ур чадвар эзэмшихэд аль нь илүү үр өгөөжтэй вэ? a. Зөв хариулт : Алдаа дутагдлаа өөрөө засах 76. "Сургалтын явцад сурагч юмс үзэгдлийн талаар өөрийн ойлголтыг бий болгон суралцдаг" гэсэн нь ямар онолын үзэл санаа вэ? a. Зөв хариулт : Конструктивист 77. Шавь төвтэй сургалтын гол онцлог юу вэ? a. Зөв хариулт : Сурагчдад бие дааж сурах, сэтгэх арга барил олгохыг чухалчилдаг. 78. Сурган хүмүүжүүлэх үйл явц гэж юу вэ? a. Зөв хариулт : Бие хүний хөгжил төлөвшилд нөлөөлөхзорилго чиглэлтэй үйл ажиллагаануудын нэгдэл 79. Багшийн эв дүй хэрхэн илэрдэг вэ? a. Зөв хариулт : Тодорхой нөхцөлд оновчтой шийд гаргаж буйгаар 80. Багшийн эв дүй нь ямар үед илүү илэрч харагддаг вэ? a. Зөв хариулт : Тулгамдсан асуудлыг шийдэх 81. Багшийн үйл ажиллагааны гол утга учир юу вэ? a. Зөв хариулт : Сурагчидтай ажиллах 82. Багш - бие хүн төлөвших үйл явцын мөн чанар нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийг оношлож, жолоодож сурах 83. Аль нь хамт олны илүү оновчтой тодорхойлолт вэ? a. Зөв хариулт : Нэгдсэн нэгэн зорилготой,тодорхой зохион байгуулалттай хамтран сурч хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүсийн нэгдэл 84. Хүүхэд өөрийн хийх үйлийн аргын талаар ярьж чадаж байгаа чшууд хийж гүйцэтгэхэд хараахан бэлэн болоогүй байх нь оюуны үйл төлөвшлийн аль шатанд байгаагийн илрэл вэ? a. Зөв хариулт : Гадаад яриа 85. Хүүхэд хийх үйлийн талаарх төсөөллийг оюуны үйл төлөвшлийн аль шатанд авдаг вэ? a. Зөв хариулт : Баримжаа авах 86. Хүүхэд бусдыг даган үйлдэх нь оюуны үйл төлөвшлийн аль шатанд явдаг үйл ажиллагаа вэ? a. Зөв хариулт : Дууриан үйлдэх 87. Хүүхэд оюуны үйл төлөвшлийн аль шатанд хийх үйлээ дотроо бодож, үйлддэг вэ? a. Зөв хариулт : Дотоод яриа 88. Хүүхэд оюуны үйл төлөвшлийн аль шатанд хийх үйлээ оюуны хүчлэл шаардахгүй гүйцэтгэдэг болдог вэ? a. Зөв хариулт : Автомат үйл 89. А. Н. Лутошкин хамт олон төлөвших хэдэн үе шатыг гаргасан бэ? a. Зөв хариулт : 5 90. Хэн хамт олон төлөвших үе шатыг бүлгийн шинжээр тодорхойлсон бэ? a. Зөв хариулт : Л. И. Уманский 91. А. Н. Лутошкин хамт олны төлөвшлийн хэд дэх үе шатыг "Цацсан элс" хэмээн загварчилсан бэ? a. Зөв хариулт : 1 92. А. Н. Лутошкин хамт олны төлөвшлийн хэд дэх үе шатыг "Зөөлөн шавар" хэмээн загварчилсан бэ? a. Зөв хариулт : 2 93. А. Н. Лутошкин хамт олны төлөвшлийн хэд дэх үе шатыг "Алтан гадас" хэмээн загварчилсан бэ? a. Зөв хариулт : 3 94. А. Н. Лутошкин хамт олны төлөвшлийн хэд дэх үе шатыг "Хангарьд" хэмээн загварчилсан бэ? a. Зөв хариулт : 4 95. А. Н. Лутошкин хамт олны төлөвшлийн хэд дэх үе шатыг "Бадамлан ассан бамбар"хэмээн загварчилсан бэ? a. Зөв хариулт : 5 96. “Хүүхдийн зан үйлд гаднаас тодорхой зорилго, чиглэлтэйгээр нөлөөлөх замаар хөгжүүлэн төлөвшүүлж болно” гэдэг нь боловсролын ямар үзэл онолын тулгуур санаа вэ? a. Зөв хариулт : Бихевиорист 97. Хүүхдийн “сурлага” гэдгийн дор юуг ойлгох вэ? a. Зөв хариулт : Мэдлэг чадвараа өөрийн болгосон байдлыг 98. “Сурлагаар хоцрох” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? a. Зөв хариулт : Сурах чадвараар доголдох 99. Хүүхдийн сурлагаар хоцрохын хамгийн гол шалтгаан нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Сурах арга барил эзэмшээгүй явдал 100.Хүүхдийг сурлагаар хоцроохгүйн тулд багш хүн юунд илүү анхаарах шаардлагатай вэ? a. Зөв хариулт : Сурах арга барилд сургахад 101.Хүүхдийн аль ч хичээлээр хоцрохгүй сурахын гол үндэс нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Сурах ерөнхий арга барил эзэмшсэн байдал 102.Хэн хүүхдийн хөгжлийн асуудлыг нийгэмшихүйн үйл явцтай холбон авч үзсэн бэ? a. Зөв хариулт : Э.Эриксон 103.Хэн хүүхдийн хөгжлийн асуудлыг оюун ухааны талаас нь авч үзсэн бэ? a. Зөв хариулт : Ж.Пиаже 104.Хэн хүүхдийн хөгжлийн асуудлыг нийгэмшихүйн орчинтой холбон авч үзсэн бэ? a. Зөв хариулт : Л.С.Выготский 105.Хэн хүүхдийн хөгжлийн асуудлыг практик,үйлийн орчин, хэрэглэгдэхүүнтэй холбон авч үзсэн бэ? a. Зөв хариулт : М.Монтессори 106.Хэн хүүхдийн хөгжлийн асуудлыг сэтгэц-физиологийн үйл явцтай авч үзсэн бэ? a. Зөв хариулт : З.Фрейд 107.Хүүхдийн тоглох хэрэгцээ нь хүний хэрэгцээний шатлалын алинд нь багтах вэ?
 • 12. a. Зөв хариулт : Нийгэмшихүйн 108.Хүүхдийн сурах хэрэгцээ нь хүний хэрэгцээний шатлалын алинд нь багтах вэ? a. Зөв хариулт : Хөгжих 109.Хүүхдийн өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгцээ нь хүний хэрэгцээний шатлалын алинд нь багтах вэ? a. Зөв хариулт : Нэр хүндтэй байх 110.Хүүхдийн өөрийнхөө үзэл бодлыг хамгаалах хэрэгцээ нь хүний хэрэгцээний шатлалын алинд нь багтах вэ? a. Зөв хариулт : Нэр хүндтэй байх 111.Хүүхдийн бусдын өмнө зэмлүүлэхгүйг хичээдэг нь түүний ямар хэрэгцээтэй холбоотой вэ? a. Зөв хариулт : Нэр хүндтэй байх 112.Хүүхдийн хүсээгүй зүйлээ албадуулж хийхийг хүсдэггүй нь түүний ямар хэрэгцээтэй холбоотой вэ? a. Зөв хариулт : Нэр хүндтэй байх 113.Хүүхдийн хийсвэр сэтгэлгээ хэдий наснаас хөгжиж эхэлдэг вэ? a. Зөв хариулт : 11-ээс дээш 114.Багш хүнд хамгийн үл тохирох шинж юу вэ? a. Зөв хариулт : Ёс суртахууны доголдол 115.Багш юугаараа хүүхдийн хүндэтгэлийг хамгийн илүү хүлээх вэ? a. Зөв хариулт : Шударга байдлаараа 116.Багшийн хөгжих хамгийн гол хүчин зүйл нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Багшийн өөрийн идэвх санаачлага 117.Багшийн оновчтой хөдөлмөр зохион байгуулалт голлон юунд нь нөлөөлөх вэ? a. Зөв хариулт : Ажлын амжилтанд 118.Багшийн сурган хүмүүжүүлэх ур чадварт юу илүү чухал байр эзлэх вэ? a. Зөв хариулт : Сурган хүмүүжүүлэх үзэгдлийг урьдчилан төсөөлөх, ургуулж бодох чадвар 119.Багшийн сурган хүмүүжүүлэх эв дүй юугаар илрэх вэ? a. Зөв хариулт : Асуудлыг шийдвэрлэх арга замыгоновчтой сонгож байгаагаар 120.Багш яагаад судлаач байх ёстой вэ? a. Зөв хариулт : Багшийн өмнө тулгамдсан асуудлууд байнга дэвшигдэн гарч байдагучраас 121.Багш сурган хүмүүжүүлэх ажилдаа бүтээлчээр хандах гэж юу вэ? a. Зөв хариулт : Өөрийн ажлын арга барилдаа шүүмжлэлтэй хандах 122.Судлах асуудал (проблем)-ыгхаанаас олох вэ? a. Зөв хариулт : Сургууль, багш нарын ажил,амьдрал практикаас 123.Аль нь судалгааны ажлын гол зарчим бэ? a. Зөв хариулт : Тулгамдсан асуудлыг зорилготой судлах 124.Сурган хүмүүжүүлэх судалгааны ажил юунаас эхлэх вэ? a. Зөв хариулт : Ажилдаа тохиолдож буй зөрчил, бэрхшээлийг олж харахаас 125.Сурган хүмүүжүүлэх судалгааны ажлын гол өвөрмөц онцлогнь юу вэ? a. Зөв хариулт : Асуудлыг олон шинжлэх ухааны зангилаан дээр судалдаг 126.Өнөөгийн эцэг эх сурагчдын хооронд зөрчил гардгийн гол шалтгаан нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ дотоод сэтгэлийг ойлгодоггүй 127.Багш нар эцэг эхэд юун түрүүн юугаар туслах вэ? a. Зөв хариулт : Хүүхдийн нас сэтгэл зүйн онцлогийн талаар зөвлөгөө өгөх 128.Анги удирдсан багш гэж хэн бэ? a. Зөв хариулт : Ангийн хамт олны зөвлөгч, туслагч 129.Анги удирдсан багш гэж хэн бэ? a. Зөв хариулт : Ангийн хамт олны зөвлөгч, туслагч 130.Сурагчдын дунд аливаа ажил зохиохдоо багш юуг чухалчлах вэ? a. Зөв хариулт : Сурагчдын идэвх санаачлагад тулгуурлах 131.Анги удирдсан багш сургалт хичээлтэй холбоотой ямар ажлыг зохион явуулах нь илүү чухал вэ? a. Зөв хариулт : Хичээл заадагбагш нартай хамтран ажиллах 132.Сургалтын чанар багшийн сурган хүмүүжүүлэх арга барилаа оновчтой сонгож хэрэглэснээс шалтгаалдаг нь ямар зүй тогтол вэ? a. Зөв хариулт : Дидактик 133.Сурган хүмүүжүүлэх ажлын үр өгөөж нь хүүхэд сурах арга барилыг хэр эзэмшсэнээс шалтгаалдаг нь ямар зүй тогтол вэ? a. Зөв хариулт : Танин мэдэхүйн 134.Хүүхдийн амжилттай сурч хөгжих нь эцэг эхийн боловсрол, амьжиргааны түвшин зэргээс шалтгаалдаг нь ямар зүй тогтол вэ? a. Зөв хариулт : Социологийн 135.Сурган хүмүүжүүлэх үйл явцын хөдөлгөгч хүч нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Сурган хүмүүжүүлэх явцад гарч буй зөрчил бэрхшээлийг оновчтой шийдэх 136.Багшийн хөгжилд юу голлох үүрэгтэй вэ? a. Зөв хариулт : Өөрийгөө хөгжүүлэх ажил 137.Залуу багшийн төлөвшилд юу чухал нөлөөтэй вэ? a. Зөв хариулт : Өөрийн хичээл зүтгэл 138.Өнөөгийн сургалтын байдалд анализ хийхэд юуг эн түрүүнд чухалчлан үзэх вэ? a. Зөв хариулт : Сурагчдын сурах үйл ажиллагааны байдал 139.Сурган хүмүүжүүлэх судалгааны ажил юунд чиглэх вэ? a. Зөв хариулт : Сургалт-хүмүүжлийн ажилд илэрч буй зөрчлийг шийдвэрлэхэд 140.Өнөөдрийн багш нар гол төлөв юун дээр алдаж байна вэ? a. Зөв хариулт : Цаг үеэ мэдрэх 141.Хамт олны төлөвшлийг юугаар нь тодорхойлж болох вэ?
 • 13. a. Зөв хариулт : Хамтын хариуцлага, сахилгыг ухамсарласан байдлаар 142.Багшийн шударга биш байдал алинд нь онцгойлон хортой нөлөө үзүүлэх вэ? a. Зөв хариулт : Сурагчдын ёс суртахууны төлөвшилд 143.Багшийн үйл ажиллагаанд хамгийн гол хүчин зүйл нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Мэдрэмж 144.Багшийн цаг ашиглалтыг сайжруулахад юу голлох нөлөөтэй вэ? a. Зөв хариулт : өөрийнх нь ухамсартай байр суурь 145.Алинд нь багш илүү анхаарах шаардлагатай вэ? a. Зөв хариулт : Сурган хүмүүжүүлэх арга барилаа оновчтой сонгох 146.Багш сурган хүмүүжүүлэх харилцаандаа юуг эрхэмлэх нь чухал вэ? a. Зөв хариулт : Хүүхэдтэй тэдний байр сууринаас хандах арга барил 147.Багш өөрийгөө хөгжүүлэхэд аль нь гол үүрэгтэй вэ? a. Зөв хариулт : Цаг үеэ мэдрэх мэдрэмж 148.Эцэг эхчүүд юуны өмнө юуг мэддэг байх нь чухал вэ? a. Зөв хариулт : Тухайн насны хүүхдийн сэтгэц, бие бялдарт гардаг гол өөрчлөлтийг 149.Сурган хүмүүжүүлэх үйл явц гэж юу вэ? a. Зөв хариулт : Бие хүний хөгжил төлөвшилд нөлөөлөхүйл ажиллагаануудын нэгдэл 150.Сурган хүмүүжүүлэх үйл явц амжилттай хэрэгжих үндсэн нөхцөл юу вэ? a. Зөв хариулт : Сурагчийн эрэлт хэрэгцээ, сонирхол, бэрхшээлтэй холбоотой байх 151.Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх ажил юунаас эхлэх вэ? a. Зөв хариулт : Ээлжит хичээлийн бэлтгэлийг бүтээлчээр хийхээс 152.Багш алинаар нь бахархах нь илүү зохистой вэ? a. Зөв хариулт : Тааруухан байгаад сайн болсон шавиараа 153.Ямар сургалт илүү үр дүнтэй гэж та үздэг вэ? a. Зөв хариулт : Албадлагагүй 154.Аль нь сургалтыг илүү үр өгөөжтэй болоход нөлөөлөх вэ? a. Зөв хариулт : Хүүхдийн амжилтаараа бахархах сэтгэлийг төрүүлбэл 155.Аль нь орчин үеийн сурган хүмүүжүүлэх аргазүйн үзэл баримтлалын гол шинж вэ? a. Зөв хариулт : Хамтран ажиллах 156.Багш, шавь хоёр хамтран ажиллахад юу хамгийн чухал вэ? a. Зөв хариулт : Шавьдаа хоцрогдсоноо мэдрэх боломж олгохгүй байх 157.Яагаад тулгуур дохиог хэрэглэх нь ашигтай байдаг вэ? a. Зөв хариулт : Хүүхэд бүрийн хүлээн авах чадвар харилцан адилгүй 158.Хүүхэд яагаад залхуурдаг вэ? a. Зөв хариулт : Хүч хүрэхгүй зүйлтэй тулгарахаараа 159.Багшийн нэр хүндэд аль нь илүү нөлөөтэй вэ? a. Зөв хариулт : Хүүхдийг ойлгох чадвар 160.Сургуулийн гол зорилго нь суралцагчдад мэдлэг боловсрол олгоход оршино гэсэн хэллэг ямар үзэл баримтлалын үүднээс гарсан хэллэг вэ? a. Зөв хариулт : Социалист 161.Боловсролд шинэчлэл удаан хийгдэж байгаагийн гол шалтгаан нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Сургалтын арга барилын шинэчлэл удаан 162.Сургуулийн гол зориулалт юу вэ? a. Зөв хариулт : Суралцагчдын сурч, боловсрох нөхцөл, орчинг бүрдүүлж өгөх 163.Аль нь орчин үеийн хичээлийн ерөнхий зорилго вэ? a. Зөв хариулт : Суралцагчдыг бүтээлч эрэл хайгуул хийх арга ухаанд сургах 164.Аль нь хүний мэдлэгийн гол мөн чанар вэ? a. Зөв хариулт : Итгэл үнэмшлийн илэрхийлэл 165.Хүн мэдлэгийг ямар арга замаар бүтээдэг вэ? a. Зөв хариулт : Өөрийн хуучин мэдлэг, төсөөлөл, ойлголтоо өөрчилж,шинэчилж 166.Сурах арга барилд суралцахын утга учир нь юу вэ? a. Зөв хариулт : Мэдээлэлтэй ажиллахчадвар эзэмших 167.Сурагч судалсан зүйлийнхээ гол гол мэдээлэл, нэр томъёогхэлж ярьж чадаж байлаа.Энэ хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшиний зорилтыг хангасан байна вэ? a. Зөв хариулт : Сэргээн санах 168.Сурагч судалсан зүйлийнхээ санааг тодорхой жишээн дээр тайлбарлан ярьж чадаж байлаа.Энэ хүүхэд танин мэдэхүйн аль түвшиний зорилтыг хангасан байна вэ? a. Зөв хариулт : Ойлгох 169.Багшийн заасан зүйлийн талаар цээжилсэн төдий мэдлэгтэй байгаа хүүхдийн мэдлэгийг СОЛО таксономын үүднээс ямар түвшинд байна гэж үнэлж болох вэ? a. Зөв хариулт : Бүтэцжээгүй 170.Багшийн заасан тодорхой нэг ухагдахууны талаар нилээд сайн мэдэж байгаа ч түүний бусад ухагдахуун, зүйлтэй холбож ухаарч чадаагүй байгаа хүүхдийн мэдлэгийг СОЛО таксономын үүднээс ямар түвшинд байна гэж үнэлж болох вэ? a. Зөв хариулт : Энгийн бүтэцжсэн 171.Өөрийн үзэж судалсан ухагдахуунуудын хоорондын холбоог олж харсан ч чухам яагаад гэдгийг ухаарч чадаагүй байгаа хүүхдийн мэдлэгийг СОЛО таксономын үүднээс ямар түвшинд байна гэж үнэлж болох вэ? a. Зөв хариулт : Нийлмэл бүтэцжсэн 172.Өөрийн үзэж судалсан ухагдахуунуудын хоорондын холбооны учир шалтгааныг тайлбарлах хэмжээний мэдлэгтэй болсон хүүхдийн мэдлэгийг СОЛО таксономын үүднээс ямар түвшинд байна гэж үнэлж болох вэ?
 • 14. a. Зөв хариулт : Учир шалтгааныг таньсан 173.Өөрийн мэдлэгээ өөр бусад хичээлийн судлагдахуунтай холбон өргөтгөж шинжлэх ухааны нэр томъёо ашиглах хэмжээнд ярьдагболж байгаа хүүхдийн мэдлэгийг СОЛО таксономын үүднээс ямар түвшинд байна гэж үнэлж болох вэ? a. Зөв хариулт : Өргөжин хийсвэрлэсэн 174.Багш нар эцэг эхтэй ажиллахдаа ямар алдаанаас хамгийн түрүүнд зайлсхийх ёстой вэ? a. Зөв хариулт : Нийгмийн гарал, хөрөнгө чинээгээр ялгаварлахаас 175.Орчин үеийн эцэг эхийн хүүхдээ сурган хүмүүжүүлэхэд баримтлахгол зарчим юу вэ? a. Зөв хариулт : Хүүхэддээ сайн үлгэр дууриал болох 176.Ангийн ажлыгтөлөвлөхдөө юуг илүү анхаарах шаардлагатай вэ? a. Зөв хариулт : Сурагчдын хамт олны төлөвшлийн одоогийн шатыг 177.Аль нь залуу багшийн төлөвшилд чухал нөлөөтэй вэ? a. Зөв хариулт : Өөрийн хичээл зүтгэл СУРГАЛТЫН ОНОЛ 1. Сургалтын эцсийн үр дүн нь сурагчдын авсан дүнгээр тодорхойлогдоно. Зөв хариулт : Худал 2. Сургалтын зарчим нь сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх дүрэм юм. Зөв хариулт : Үнэн 3. Сургалт нь танин мэдэхүйн зүй тогтлын дагуу явж чадвал суралцагчдын хувьд үр өгөөжтэй,багш нарын хувьд бэрхшээл багатай байдаг. Зөв хариулт : Үнэн 4. Сургалт ардчилсан, нээлттэй, хүмүүнлэг, уян хатан байх нь буруу юм. Зөв хариулт : Худал 5. Сургалтын зарчим хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Зөв хариулт : Үнэн 6. Сургалтын хөтөлбөрт сургалтын зарчим,арга хэрэгсэл, хэрэглэгдэхүүн тусгагдсан байдаг. Зөв хариулт : Үнэн 7. Сургалтын агуулгад сурагчдын эзэмших суурь мэдлэг, чадварыг үнэлэх аргыг тодорхойлж өгнө. Зөв хариулт : Худал 8. Сургалтын хөтөлбөрийг боловсролын яам боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Зөв хариулт : Худал 9. Үг цээжлэх нь гадаад эл сурах гол арга зам мөн. Зөв хариулт : Худал 10. Ярих аргаар мэдээлэл дамжуулж ухамсар, зан байдалд нөлөөлнө. Зөв хариулт : Үнэн 11. Эх зохиолтой ажиллахарга нь сурагчдад өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх боломж олгодог. Зөв хариулт : Худал 12. Үзүүлэн таниулах аргаар танин мэдэх явцыг эрчимжүүлнэ. Зөв хариулт : Үнэн 13. Сургалтын технологийг багш алинд нь нийцүүлж боловсруулдаг вэ? Зөв хариулт : Сургалтын стандарт 14. Аль нь сургалтын үндсэн зорилго вэ? Зөв хариулт : Сурах арга барилд суралцах 15. Аль нь сургалтын технологийг илүү оновчтой тодорхойлж байна вэ? Зөв хариулт : Тодорхой зорилтыгхэрэгжүүлэхэд чиглэсэн багш сурагчийн үйл ажиллагааны нэгдэл 16. Аль нь сургалтын технологид багтах вэ? Зөв хариулт : Сургалтын зорилго 17. Аль нь сургалтын технологид багтах вэ? Зөв хариулт : Сургалтын орчин 18. Аль нь сургалтын технологид багтах вэ? Зөв хариулт : Сургалтын арга 19. Аль нь сургалтын технологид багтах вэ? Зөв хариулт : Сургалтын хэрэглэгдэхүүн 20. Аль нь сургалтын технологид багтах вэ? Зөв хариулт : Сургалтын агуулга 21. Алинд нь сургалтын агуулга тодорхойлогддог вэ? Зөв хариулт : Сургалтын хөтөлбөрт 22. Сургалтын хөтөлбөрийг юуг үндэслэн боловсруулах вэ? Зөв хариулт : Боловсролын стандарт ба сургалтын төлөвлөгөөг 23. Ерөнхий боловсролын сургалтын төлөвлөгөөг хэн боловсруулдаг вэ? Зөв хариулт : Боловсролын эрдэм шинжилгээ, аргазүйн төв байгууллага 24. Ерөнхий боловсролын сургалтын төлөвлөгөөг хэн баталдаг вэ? Зөв хариулт : Боловсролын асуудал эрхэлсэн яам 25. Аль нь сургалтын бүтцийн элемент вэ? Зөв хариулт : Хичээл 26. Боловсролын стандартад юу тусгагддаг вэ? Зөв хариулт : Боловсролын үйлчилгээнд тавигдах наад захын шаардлага 27. Боловсролын стандартад юу тодорхойлогддог вэ? Зөв хариулт : Боловсролын үйлчилгээнд тавигдах наад захын шаардлагууд 28. Сургалтын арга гэж юу вэ? Зөв хариулт : Сурагчдын үйл ажиллагаагзохион байгуулах арга зам 29. Хичээлийн заах арга гэдэгт юуг ойлгож болох вэ? Зөв хариулт : Багш, сурагчийн хамтын ажиллагааны арга хэлбэр 30. Аль нь сургалтын мөн чанартай илүү холбогдох вэ? Зөв хариулт : Боловсролын үйлчилгээ 31. Сургалтын зарчимд юу тусгагддаг вэ? Зөв хариулт : Сургалтад тавигддаг үндсэн шаардлагууд 32. Сургалтын зарчмыгюунд тулгуурлаж тодорхойлдог вэ? Зөв хариулт : Сургалтад тавигдах наад захын шаардлагад 33. Аль нь сургалтын зарчимд тусгагдах вэ? Зөв хариулт : Хичээлийг төлөвлөх болон зохион байгуулахад баримтлах наад захын шаардлага 34. Сургалтын зарчмын тухай мэдлэгээ багш хүн хэдийд голлон ашигладаг вэ? Зөв хариулт : Хичээлд бэлтгэхдээ 35. Сургалтын агуулгыг юунд тулгуурлаж тодорхойлох вэ? Зөв хариулт : Нийгмийн болоод суралцагчийн хэрэгцээ, шаардлагаар 36. Алинд нь үндэслэн сургалтын агуулгыг тогтоох вэ?