Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

зайны сургалт

760 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

зайны сургалт

 1. 1. 14 ñóðãóóëü
 2. 2. Õèéæ á¿òýýöãýýå 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèë
 3. 3. É Çîðèëò: <ul><li>Õàé÷ëàõ, íààõ ¿éëä ñóðãàõ, á¿òýýõ ñýäýë òýì¿¿ëýë òºð¿¿ëýõ </li></ul>
 4. 4. ¯ëãýð ÿðüæ ñóðàëöàã÷äàà ñýðãýýæ, ñîíèðõîëûã íü òàòàõ õýðýãòýé. ÀÀ
 5. 5. éä <ul><li>Õýä¿¿ëýý àìüäàð÷ áàéñàí áý? </li></ul>1 1 1
 6. 9. <ul><li>l </li></ul>
 7. 10. Õàìòäàà “Çàãàñ” óðëàöãààÿ <ul><li>Õýðýãëýãäýõ¿¿í </li></ul><ul><li>ªíãèéí öààñ
 8. 11. Öàâóó
 9. 12. Õàé÷
 10. 13. Çóðãèéí äýâòýð </li></ul>
 11. 14. “ Çàãàñ” õèéõýä áýëòãýñýí ç¿éë <ul><li>Äýâñãýð ºí㺺 ñîíãîíî.
 12. 15. Çàãàñ õèéõ ºíãèéí öààñàà ñîíãîíî.
 13. 16. Ñîíãîñîí öààñàà ãóðâàëæèí ä¿ðñòýé áîëãîí õàé÷ëàíà.
 14. 17. 3 øèðõýã ãóðâàëæèí ä¿ðñ áýëòãýíý.
 15. 18. 1 øèðõýã äóãóé ä¿ðñ áýëòãýñýí áàéíà. </li></ul>
 16. 19. àà
 17. 20. “ Çàãàñ” õèéõ äàðààëàë
 18. 21. Ðõýí Õèéñýí á¿òýýëäýý òîõèðóóëàí îð÷èí õýðõýí á¿ðä¿¿ëýõ òàëààð ñóðàëöàã÷äàà𠺺ðñ人ð íü ñýòã¿¿ëæ õèéëãýõ
 19. 22. Îíãîö íèñãýöãýýå. <ul><li>Îíãîöíû òóõàé ÿðèëöàõ
 20. 23. Îíãîö ÿàãààä íèñäýã þì áîë …
 21. 24. Îíãîöîîð ÷è õààøàà àÿëàõ âý?
 22. 25. Õýðõýí îíãîö õèéõ âý? Á¿òýýöãýýå </li></ul>
 23. 26. <ul><li>ªíãèéí öààñàà ñîíãîí àâíà. </li></ul>
 24. 30. Íóãàëñàí öààñàà îíãîöòîé òºñººòýéãýýð õýðõýí íóãàëæ äóóñãàõ âý? Õýí õàìãèéí ò¿ð¿¿íä õèéñýí áý?

×