Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Podpore za električno energijo,
proizvedeno v sončnih elektrarnah
Alenka Domjan, Javna agencija RS za energijo
Celje, 17. ...
Uvod
Pregled zakonodaje
Namen podpor
Referenčni stroški in njihovo znižanje v primeru prejetih drugih
javno-finančnih viro...
Zakonodaja (1)
Neposredno:
Energetski zakon, Uradni list RS, 27/07 (EZ-UPB2), 70/08 (EZ-C),
22/10 (EZ-D) 37/11 (odločba US...
Zakonodaja (2)
Posredno:
Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru
električne energije, Uradni ...
Namen podpor
Zakaj država dodeljuje podpore za električno energijo,
proizvedeno iz OVE ?
- nadomestitev razlike med strošk...
RSEE – Referenčni stroški (1)
Kaj so referenčni stroški sončnih elektrarn?
- predstavljajo celotne letne stroške obratovan...
RSEE - Referenčni stroški (2)
Znižanje referenčnih stroškov zaradi prejetih drugih subvencij!
- stroški iste naložbe se la...
RSEE - Referenčni stroški (3)
A anuitetni faktor pri 15-letni ekonomski dobi naložbe in diskontni
stopnji, pri čemer se up...
RSEE - Referenčni stroški (4)
Izračun A:
r je diskontna stopnja (trenutno veljavna 2,38 %)
n je obdobje upravičenosti do p...
Vrste podpor?
17. 9. 201210 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
Center za podpore
Električna...
Odločba o dodelitvi podpore (1)
17. 9. 201211 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
Pogoji:
• ...
Odločba o dodelitvi podpore (2)
• vstop v podporno shemo z mesecem, ki sledi mesecu izdane odločbe
• Center za podpore pre...
Sončne elektrarne v “številkah”
- izrazit porast gradnje sončnih elektrarn v zadnjih treh letih
Razlog: okoljska osveščeno...
Sončne elektrarne v “številkah”
17. 9. 201214 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
Delež izpl...
Dodatne informacije
• Spletna stran agencije
www.agen-rs.si (Električna
energija – Energija iz
obnovljivih virov in
soproi...
Hvala za pozornost !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah, Alenka Domjan, javna agencija rs za energijo

589 views

Published on

Konferenca Združenja slovenske fotovoltaične industrije 2012

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah, Alenka Domjan, javna agencija rs za energijo

 1. 1. Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah Alenka Domjan, Javna agencija RS za energijo Celje, 17. september 2012
 2. 2. Uvod Pregled zakonodaje Namen podpor Referenčni stroški in njihovo znižanje v primeru prejetih drugih javno-finančnih virov Vrste podpor Postopek pridobitve podpore Sončne elektrarne v podporni shemi 17. 9. 20122 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
 3. 3. Zakonodaja (1) Neposredno: Energetski zakon, Uradni list RS, 27/07 (EZ-UPB2), 70/08 (EZ-C), 22/10 (EZ-D) 37/11 (odločba US), 10/12 (EZ-E) Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11 in 43/12 17. 9. 20123 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
 4. 4. Zakonodaja (2) Posredno: Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, Uradni list RS, št. 8/09, 45/12 Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije, Uradni list RS, št. 33/09 Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore, Uradni list RS, št. 21/09 in 33/10 Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, Uradni list RS, št. 83/09, 94/11 (Napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo) 17. 9. 20124 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
 5. 5. Namen podpor Zakaj država dodeljuje podpore za električno energijo, proizvedeno iz OVE ? - nadomestitev razlike med stroški proizvodnje in prihodki - spodbuda investitorjem - nacionalni cilji - Smernice skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja (2008/C 82/01) Osnovno načelo pri dodeljevanju podpor proizvodnim napravam OVE: podpora se lahko dodeli če stroški proizvodnje električne energije v teh proizvodnih napravah presegajo doseženo ceno električne energije iz teh naprav na prostem trgu 17. 9. 20125 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
 6. 6. RSEE – Referenčni stroški (1) Kaj so referenčni stroški sončnih elektrarn? - predstavljajo celotne letne stroške obratovanja elektrarne nespremenljivi del + spremenljivi del(pri sončnih elektrarnah jih ni) - izraženi so v EUR/MWh proizvedene električne energije - njihova opredelitev temelji na tehnoloških in obratovalnih parametrih ter anuitetni metodi določanja investicijskih stroškov - upoštevani so stroški investicije in obratovanja (amortizacija, obratovanje, vzdrževanje, zavarovanje) - upoštevan donos na kapital - za sončne elektrarne 6,4 % - predstavljajo izhodišče za opredelitev vrednosti podpore Opredeljuje jih Metodologija določanja referenčnih stroškov električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Sprejeti_predpisi/M et_RS_OVE_2009.pdf 17. 9. 20126 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
 7. 7. RSEE - Referenčni stroški (2) Znižanje referenčnih stroškov zaradi prejetih drugih subvencij! - stroški iste naložbe se lahko iz javnih virov krijejo do zgornje meje intenzivnosti pomoči - RSEE (kumulacija pomoči) - 15. člen uredbe o podporah zavezuje prejemnike podpor, da sporočijo morebiti prejeta druga javna sredstva - RSEE se v tem primeru znižajo po formuli: H so obratovalne ure iz metodologije določanja RSEE (1050) 17. 9. 20127 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
 8. 8. RSEE - Referenčni stroški (3) A anuitetni faktor pri 15-letni ekonomski dobi naložbe in diskontni stopnji, pri čemer se upošteva naslednje: • za vse proizvodne naprave se kot diskontna stopnja uporabi splošna diskontna stopnja, določena v uredbi, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, razen za proizvodne naprave OVE iz točke c) prvega odstavka 3. člena te uredbe, kjer je diskontna stopnja pet odstotnih točk nižja od splošne diskontne stopnje; • če je diskontna stopnja iz prejšnje alinee višja od diskontne stopnje iz izračuna referenčnih stroškov, se za določitev anuitetnega faktorja A uporabi diskontna stopnja iz izračuna referenčnih stroškov; • če je diskontna stopnja iz prve oziroma druge alinee nižja od referenčne diskontne stopnje za izračune državne pomoči v kreditih ali drugih finančnih instrumentih, ki se izplačujejo v obrokih, se za določitev anuitetnega faktorja A uporabi referenčna diskontna stopnja, ki je za Republiko Slovenijo objavljena v Uradnem listu EU. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html 17. 9. 20128 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
 9. 9. RSEE - Referenčni stroški (4) Izračun A: r je diskontna stopnja (trenutno veljavna 2,38 %) n je obdobje upravičenosti do podpore (15 let) 17. 9. 20129 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
 10. 10. Vrste podpor? 17. 9. 201210 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah Center za podpore Električna energija Zagotovljen odkup Center za podpore Električna energija Obratovalna podpora Prodaja na trgu Lastni odjem
 11. 11. Odločba o dodelitvi podpore (1) 17. 9. 201211 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah Pogoji: • veljavna deklaracija za proizvodno napravo; • izvedene meritve neto proizvedene električne energije (N=B-LR); • starost proizvodne naprave mlajša od 15 (OVE) Vloga za pridobitev odločbe o dodelitvi podpori: • podatki o proizvajalcu (lastniku ali najemniku) proizvodne naprave • ocena proizvodnje, podatki o začetku obratovanja • podatki o števcih, ki merijo neto proizvedeno električno energijo • podatki o vseh prejetih subvencijah • vrsta zaprošene podpore • Kopija pogodbe o dostopu Odločba (možnost pritožbe) Pogodba – Center za podpore
 12. 12. Odločba o dodelitvi podpore (2) • vstop v podporno shemo z mesecem, ki sledi mesecu izdane odločbe • Center za podpore predložiti pogodbo o zagotavljanju podpore v 15- tih dneh po dokončnosti odločbe • možnost odpovedi pravici do pritožbe (ZUP) • menjava vrste podpore prvič po dveh letih, naslednje spremembe možne vsako tretje leto • omejitev 5 MW za sončne elektrarne, ki niso postavljene na stavbah, je v letih 2012 in 2013 dosežena 17. 9. 201212 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
 13. 13. Sončne elektrarne v “številkah” - izrazit porast gradnje sončnih elektrarn v zadnjih treh letih Razlog: okoljska osveščenost ali donosi, večji od zajamčenih ??? - do junija 2012 inštaliranih 170 MW sončnih elektrarn Nacionalni akcijski načrt predvideva do 2020 140 MW (že presegamo) 17. 9. 201213 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
 14. 14. Sončne elektrarne v “številkah” 17. 9. 201214 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah Delež izplačanih podpor in proizvedene električne energije v sončnih elektrarnah glede na vso proizvedeno energijo in vsa izplačana sredstva v okviru podporne sheme
 15. 15. Dodatne informacije • Spletna stran agencije www.agen-rs.si (Električna energija – Energija iz obnovljivih virov in soproizvodnje) • E-novice • Informacije s področja obnovljivih virov in soproizvodnje na telefonski številki (02) 234 03 00 • info@agen-rs.si 17. 9. 201215 Podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah
 16. 16. Hvala za pozornost !

×