Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

complete

1,249 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

complete

 1. 1. TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond InformaatikainstituutKURSUSTE HALDAMISSÜSTEEMI ITERATIIVNE ARENDUS Bakalaureusetöö Üliõpilane: Kadri Säde Üliõpilaskood: 990791LAP Juhendaja: Mart Roost Tallinn 2004
 2. 2. AutorideklaratsioonDeklareerin, et käesolev lõputöö on minu töö tulemus ja seda ei ole kellegi teise poolt varemkaitsmisele esitatud............................... ...............................(kuupäev) (lõputöö kaitsja allkiri) 2
 3. 3. SisukordSissejuhatus............................................................................................6 1. Taust ........................................................................................................................7 1.1 Visioon ................................................................................................ 7 1.2 Iteratiivne arendusprotsess ............................................................. 9 2. Planeerimise dokumentatsioon ............................................................12 2.1 Sõnastik ............................................................................................ 12 2.2 Nõuded ja vajadused ...................................................................... 12 2.2.1 Eesmärgid.......................................................................................................12 2.2.2 Kasutajad .......................................................................................................12 2.2.3 Põhiobjektid ...................................................................................................13 2.2.4 Põhilised sündmused ......................................................................................14 2.2.5 Funktsionaalsed nõudmised...........................................................................14 2.2.6 Mittefunktsionaalsed nõudmised...................................................................15 2.2.7 Riskid..............................................................................................................15 2.2.8 Turvalisus .......................................................................................................16 2.3 Kasutusjuhud kõrgformaadis ........................................................ 17 2.3.1 Kasutusjuhtude diagramm ............................................................................17 2.4 Domeenimudel................................................................................. 20 2.5 Arendusplaan................................................................................... 21 2.5.1 Esimene iteratsioon ........................................................................................21 2.5.2 Teine iteratsioon.............................................................................................21 2.5.2 Kolmas iteratsioon .........................................................................................22 2.5.3 Neljas iteratsioon............................................................................................22 2.5.4 Viies iteratsioon ..............................................................................................22 2.6 Arendusvahendid ............................................................................ 23 2.6.1 Rational Suite Enterprise tarkvara ...............................................................23 2.6.2 Oracle veebipõhine andmebaasi arendusvahend ..........................................23 2.6.3 PL/SQL...........................................................................................................24 3. Esimese iteratsiooni dokumentatsioon ...........................................25 3.1 Iteratsiooni plaan ja riskianalüüs ................................................ 25 3.2 Analüüsi dokumentatsioon ............................................................ 25 3.2.1 Tehnoloogia valik ...........................................................................................25 3.2.2 Kasutusjuhtude diagramm ............................................................................27 3.2.3 Kasutusjuhud laiendatud formaadis .............................................................27 3.2.4 Täpsustatud domeenimudel ...........................................................................29 3.2.5 Avalduse sisestamise tegevusdiagramm ........................................................30 3.2.6 Avalduse olekudiagramm ..............................................................................31 3.3 Disaini dokumentatsioon ............................................................... 31 3.3.1 Paketidiagramm .............................................................................................31 3.3.2 Komponendidiagramm ..................................................................................32 3.3.3 Reaalsed kasutusjuhud ..................................................................................33 3.3.4 Avalduse tekitamise kood ..............................................................................34 3
 4. 4. 3.3.5 Füüsiline andmemudel ...................................................................................36 3.4 Realisatsioon ................................................................................... 37 3.5 Iteratsiooni tulemused.................................................................... 374. Teise iteratsiooni dokumentatsioon ..................................................39 4.1 Iteratsiooni plaan ja riskianalüüs ................................................ 39 4.2 Analüüsi dokumentatsioon ............................................................ 39 4.2.1 Kasutusjuhtude diagramm ............................................................................39 4.2.2 Kasutusjuhud laiendatud formaadis .............................................................40 4.2.3 Kursuslase olekudiagramm ...........................................................................41 4.3 Disaini dokumentatsioon ............................................................... 41 4.3.1 Reaalsed kasutusjuhud ..................................................................................41 4.3.2 Füüsiline andmemudel ...................................................................................42 4.4 Realisatsioon ................................................................................... 43 4.5 Iteratsiooni tulemused.................................................................... 435. Kolmanda iteratsiooni dokumentatsioon.......................................44 5.1 Iteratsiooni plaan ja riskianalüüs ................................................ 44 5.2 Analüüsi dokumentatsioon ............................................................ 44 5.2.1 Kasutusjuhtude diagramm ............................................................................44 5.2.2 Kasutusjuhud laiendatud formaadis .............................................................45 5.2.2 Kursuslase olekudiagramm ...........................................................................46 5.3 Disaini dokumentatsioon ............................................................... 47 5.3.1 Reaalsed kasutusjuhud ..................................................................................47 5.3.2 Füüsiline andmemudel ...................................................................................48 5.4 Realisatsioon ................................................................................... 48 5.5 Iteratsiooni tulemused.................................................................... 496. Neljanda iteratsiooni dokumentatsioon ..........................................50 6.1 Iteratsiooni plaan ja riskianalüüs ................................................ 50 6.2 Analüüsi dokumentatsioon ............................................................ 50 6.2.1 Kasutusjuhtude diagramm ............................................................................50 6.2.2 Kasutusjuhud laiendatud formaadis .............................................................51 6.2.3 Täpsustatud domeenimudel ...........................................................................52 6.2.4 Kursuse sisestamise tegevusdiagramm..........................................................53 6.3 Disaini dokumentatsioon ............................................................... 54 6.3.1 Reaalsed kasutusjuhud ..................................................................................54 6.3.2 Füüsiline andmemudel ...................................................................................56 6.4 Realisatsioon ................................................................................... 56 6.5 Iteratsiooni tulemused.................................................................... 577. Viienda iteratsiooni dokumentatsioon ............................................58 7.1 Iteratsiooni plaan ja riskianalüüs ................................................ 58 7.2 Analüüsi dokumentatsioon ............................................................ 58 7.2.1 Kasutusjuhtude diagramm ............................................................................58 7.2.2 Kasutusjuhud laiendatud formaadis .............................................................58 4
 5. 5. 7.2.3 Täpsustatud semantika ..................................................................................59 7.2.3 Kursuse laiendatud olekudiagrammid ..........................................................61 7.3 Disaini dokumentatsioon ............................................................... 63 7.3.1 Reaalsed kasutusjuhud ..................................................................................63 7.3.2 Füüsiline andmemudel ...................................................................................64 7.4 Realisatsioon ................................................................................... 65 7.5 Iteratsiooni tulemused.................................................................... 65 8. Arengukava .......................................................................................................66Kasutatud kirjandus .............................................................................68Kokkuvõte............................................................................................69Summary ..............................................................................................70 5
 6. 6. SissejuhatusKäesolev bakalaureusetöö kirjeldab arendusetapis olevat reaalset veebiliidest, milleeesmärgiks on hõlbustada kursustele registreerumine ja kursuste haldamine koolitusegategelevas ettevõttes.Koostatava dokumentatiooni põhjal loodav rakendus on veebipõhine. Internet on tänapäevaligapäevaelu loomulik abivahend. Ühest küljest on veebipõhine kursustele registreerimisesüsteem konkreetne lahendus koolitusettevõtte klientidele, mis tekitab klientides usaldust,andes koolitusfirmale mitmeid marketingieeliseid teiste koolitust pakkuvate ettevõtete ees.Lisaks on taolise lahenduse puhul tagatud andmete erinevad haldamisvõimalused kursustekorraldajale. Varasem kursuste haldussüsteem ei rahuldanud enam koolitusettevõttekasvavaid vajadusi kursuste hulga suurenemise tõttu, mis tingis elektroonilisehaldamissüsteemi loomise vajalikkuse. Seega on loodavale veebiliidesele seatavaks oluliseksnõudmiseks CRM (Customer Relationship Management) ehk kliendihalduse võimalus. Seetähendab, et loodav rakendus peab võimaldama kliendi andmete kogumist ja haldamist nii, ettekiks ülevaade kursustele registreerunud klientidest ja nende arvetest.Töö keskendub lisaks iteratiivse arendusmeetodi käsitlemisele antud rakenduse arendamiselORACLE veebipõhise andmebaasi arendusvahendi tundmaõppimisele, sisaldades veebiliidesearendamisvõimaluse analüüsi, lähtudes valitud veebipõhise arendusvahendi spetsiifikast.Kokkuvõtlikult on antud bakalureusetöös peatähelepanu keskmes järgmiste tulemustesaavutamine:1) omandada praktiline iteratiivse arendusprotsessi kasutamise kogemus Craig Larmani järgiantud lõputöös käsitletava veebiliidese arendamisel2) arendada oskusi kasutada analüüsil ja modelleerimisel CASE (Computer Aided SoftwareDesign) vahendit ja UML (Unified Modeling Language) diagramme Rational RoseEnterprise tarkvaraga.3) õppida tundma üht veebipõhist arendusvahendit, milleks on siin valitud ORACLEveebipõhine andmebaasi arendusvahend.4) ehitada kursuste haldamissüsteemi veebiliides 6
 7. 7. 1. Taust1.1 VisioonEAIE-sse (European Association for International Education) kuuluvad teabe- jatestimiskeskuseid on üle maailma kokku ligi 400. Ligi pooled neist viivad läbirahvusvaheliselt sertifitseeritud keeletestide ettevalmistuskursusi. Kursused on erinevakestuse ja mahuga. Paralleelselt toimub enamasti 2-5 kursust.Veebipõhise kursuste haldamissüsteemi väljatöötamisest on huvitatud Eesti teabekesus,täpsemalt Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus Tallinna Tehnikaülikoolis, kes soovibesialgset arendust esitleda EAIE nõustajate konverentsil augustis 2004.Kursuste haldamise süsteem luuakse peamiselt teabekeskuse kursuste ja kursuslastehaldamise töö lihtsustamise eesmärgil. Sama oluline on pakkuda kursuslastele kaasaegsetkursustele registreerimise võimalust.Teabekeskuse infosüsteemi moodustavad erinevad teenused ja tegevused, mille ülevaade onantud järgmisel joonilisel nr 1. osaleb Konsultatsioon osaleb organiseerib Admi nistreerija haldab Koolitus müüb Raamat on korra ldab ostab on vä ljastab tasub Töötaja Nõustaja Arve Klient on nõustab osaleb Testimine Juhataja sõlmib vajab vahendab Stipendium kirjuta b koostab Eelarve Aruanne TöölepingJoonis 1. Teabekeskuse lihtsustatud infosüsteem 7
 8. 8. Teabekeskuses on kolm täiskohaga töötajat, kes on juhataja, administreerija ja nõustaja.Juhataja koostab eelarveid, kirjutab aruandeid ja sõlmib töölepinguid. Nõustaja organiseeribkonsultatsioone, müüb raamatuid, väljastab arveid, nõustab testimisega seonduvat, vahendabstipendiumiinfot ja korraldab koolitusi, mida administreerija haldab ja millel klient osaleb.Klient osaleb konsultatsioonidel, testimistel, vajab stipendiume ja ostab raamatuid. Nõustajaväljastab raamatute ja koolituste eest kliendile tasumiseks arveid. Siin ongi tarvidusinfosüsteem ümber korraldada, et nõustaja töö mahtu vähendada. Ühe mahukama osa tööstmoodustab kursustega seonduv. Kui kursuste haldamisel saaks kasutada süsteemi, mislihtsustaks tunduvalt kursuste korraldamisega seotud tööd ja millele ei pea palka maksma, siisümberkorraldusteks ressurside olemasolu korral tuleb seda võimalust ka kasutada.Kavandatav kursuste haldamissüsteem peab esmalt võimaldama teabekeskuse administreerijalhallata kursuseid. Oluline on kursuste veebipõhisesse andmebaasi lisamise võimalus, etteabekeskuse kliendid saaksid registreeruda kursusele niipea, kui see on välja kuulutatud.Süsteem peab tagama igale süsteemi kasutajaks registreerunud kliendile veatu avaldusesisestamise kursustel osalemiseks ja tagastama arve numbri, mis tuleb tasuda kindlaksmääratud maksetähtaja jooksul. Administreerija kontrollib antud rakenduse välisestraamatupidamissüsteemist arvete laekumisi ja saab kursuste haldamissüsteemis arvetetasutuks märkimisega anda kursuslasele ligipääsu kursuse keskkonda.Kursuslane peab saama lisaks avalduste esitamisele kursustel osalemiseks näha ja otsida omakasutajakontol olevaid kursuseid, arveid ja sisestatud avaldusi. Samuti on administreerijaloluline näha ja otsida kursuslaste, arvete ja kursuste infot. 8
 9. 9. 1.2 Iteratiivne arendusprotsessTarkvaraprojektide arendusmaastikul on iteratiivse arendusprotsessi mõiste tuntud ja ettevõtteäriprotsesside interpreteerimisel laialdaselt kasutusel. Iteratiivsusena käsitletakse antud töökontekstis tarkvaraarenduprotsessi tsüklilisust. Järgnevalt on kirjeldatud ülevaatlikultiteratiivse arendusprotsessi sisu. Iteratiivsele arendusprotessile on iseloomulik erinevatearendustsüklite sees samade süsteemiarenduse tegevuste kordamine, mis on tuntud kosemudelist, kus süsteemiaernduse tegevusteks on klassikaliselt analüüs, disain ja realiseerimine,mida iteratiivses arendusprotsessis korratakse tsükliliselt. Niisiis laiendab iga tsükkel vaatluseall olevat süsteemi ja kõik tsüklid kokku annavad lõpptulemusena tervikliku süsteemi.Üks levinumaid iteratiivseid arendusprotsesse on UP (Unified Process). UP, on RUPi(Rational Unified Process) lihtsustatud ja üldisem mudel, kus projekti arendamine läbib neljasuuremat faasi, millest iga faas sisaldab vähemalt ühte iteratsiooni. Need faasid on algfaas,viimistlemine, ehitamine ja üleminek.[1]Alfaasi põhiülesanneteks on anda edasi süsteemi visioon ja ligikaudsed hinnangudressurssidele ja ajale. Algfaasi eesmärk on panna paika projekti kontseptsioon, mida süsteempeab tegema, millised on nõudmised ja riskid ning koostatakse esialgne plaan projektiläbiviimiseks.Järgnevas viimistlusfaasis realiseeritakse tehnilisest ja ärilisest funktsionaalsusest lähtuvaltkõige olulisem süsteemi osa. Keskendutakse prioriteetidelt kõige kõrgema riskantsusegaiteratsioonidele, kus tehakse kindlaks kõik süsteemile esitatavad nõudmised ja leitaksevõimalusi riskide vähendamiseks. Viimistlusfaasis stabiliseeritakse arhitektuur, mis jäetakseseejuures külmutamata, et edaspidi säilitada vajalike täienduste võimalikkus.Ehitusfaas koosneb tavaliselt samuti mitmest iteratsioonist, mille eesmärgiks on ehitadalõppkasutajale üleandmiseks valmis terviksüsteem. Ka ehitusfaasis tegeldakse madalamateallesjäänud riskidega.Viimases üleminekufaasis antakse kasutajale valmis süsteem, mis hõlmab süsteemijuurutamist ja kasutaja koolitamist. Üleminekufaas võib koosneda mitmest iteratsioonist.Praktikas paraku on viimane faas alahinnatud, kuid süsteemi kasutusele võtmisel onüleminekufaasil tähtis roll.Iteratiivne arendusmudel on juhitud konkreetsete kasutusjuhtude (Use-Case Driven) jastabiilse arhidektuuri poolt. Inglise keelne mõiste Use-Case Driven tähendab siin, etkasutusjuhtude funktsionaalsuste arendamisele on määratud prioriteedid riskantsuse järgi.Süsteemiarenduse algfaasis määratletakse süteemi valmimise ja valmis süsteemiga seostuvad 9
 10. 10. riskid. Riskidena käsitletakse olukordi, mis takistavad projekti eesmärkide saavutamist.Riskid, mis otseselt mõjutavad süsteemi loomist, võivad olla seotud süsteemi nõudmistevalesti mõistmisega või üldse süsteemist selge ettekujutuse puudumisega, nõudmistemuutumisega, ebasobiva tehnoloogia valikuga või süsteemi jõudluse probleemidega, misvõivad ilmneda alles süsteemi arendamise lõppfaasides, kui mitte kasutada iteratiivsetarendusprotsessi.Arenduse käigus vähendataksegi süsteemi riske tsüklilise detailanalüüsi, disaini jarealiseerimise kaudu.Esimesestes iteratsioonides võetakse vaatluse alla kõrgeima prioriteediga riskid, mismõjutavad süsteemi valmimist kõige rohkem. Järgmistes iteratsioonides keskendutaksemadalama prioriteediga riskidele ja nende vähendamise meetoditele. Arenduse käigusdefineeritud riskid määravad järgmiste iteratsioonide sisu ja kestuse. Seejuures iteratsioonidearv ei ole fikseeritud, vaid vareerub projektiti. [2]Iteratiivse arenduse tsükliline sieloom avaldub kõige paremini selles, et korraga ei tehta kogutoote lõplikku analüüsi, vaid analüüsi ühe sammuga läbitakse mitu etappi, mille jooksulsüsteemi täiendatakse. Iga iteratsioon lõpeb tehtud töö analüüsimisega. Selleks planeeritakseiga iteratsiooni jaoks tulemused, mis peavad töös oleva arendustsükli lõppedes saavutatudolema. Ühe iteratsiooni lõppedes püstitatakse järgmise iteratsiooni eesmärgid.Projekti iteratsiivne arendustsükkel võimaldab projekti muutunud nõudmistest või arendamisekäigus avastatud ning teha vajalikke muudatusi eelmistes iteratsioonides. Kuigi kirjeldatudolukorras iteratiivne arendusprotsess aitab vältida suuremahulisi muudatusi hilisematesarendusetappides, on kasulik enamus projekti kitsaskohti ja riske defineerida kohe esimesteiteratsioonide käigus.Üks iteratsioon käsitleb lõppprojekti teatud funktsionaalsusi. Igas iteratsioonis läbitaksevaadeldava tükelduse analüüsi-, disaini- ja realiseerimisetapp. Iga iteratsiooni tulemusekssaadakse täienenud funktsionaalsusega süsteem, milles on vähendatud süsteemi algfaasisdefineeritud või süsteemi arendamisel avastatud riske.Iga iteratsioon keskendub vähemalt ühele kasutusjuhule või kasutusjuhtude grupile, midanimetatakse ka süsteemi tükeldseks. Kasutusjuhu kõrgema keerukuse korral uuritakselihtsustatud kastusjuhtu ühes iteratsioonis ja jagatakse kasutsjuhuga seotud funktsionaalsusmitme iteratsiooni vahel. Vastavalt eespool mainitule, käsitletakse esimestes iteratsioonideskõige riskantsemaid kasutusjuhte, mis otseselt mõjutavad süsteemi loomist kõige rohkem.Iga arendustsükli jaoks valitakse nõudmised, mida hakatakse täitma ja määratakse ajaperiood,mille jooksul iteratsioon läbi viiakse. Ajaperiood peab olema määratud optimaalseim, et ei 10
 11. 11. tekiks ajapuudust, mille tõttu ei suudeta kõiki eesmärke täielikult täita ega aja üleküllust, kussüsteemi viimistletakse liigselt selle keerukuse kasvuni, mis ei vasta planeeritule. Mõlemaljuhul on risk, et järgmised arendustsüklid võivad hilineda.Vastupidiselt kose mudelile, kus kõik vajalikud nõudmised läbitakse vaid ühekordselt kõigisüsteemi nõudmiste suhtes, viiakse igas iteratsioonis läbi väike osa süsteemi nõudmistest.Eeliseks on, et süsteemi arendamine on kergelt hallatav, sest kõiki nõudmisi ei ei käsitletakorraga, mistõttu süsteem ei kasva keerukaks ning raskelt mõistetavaks. Samuti on iteratiivsearenduse tulemused selgemini näha ehk nn läbipaistvamad, sest vaheversioonid võimaldavadsaada tagasisidet õigeaegselt.Iteratiivse arendustsükli õigeks mõismiseks ja probleemideta kasutamiseks on tähtis justesimeste iteratsioonide käigus kavandada süsteemi ehitamise plaan, teha kindlaks nõudmisedja leida peamised riskid. Kui neid samme teha erinevates iteratsioonides, peab tõenäoliseltalustama korduvalt algusest. Edasimineku tagamiseks järgmistesse iteratsioonidesse tulebpaika panna igale iteratsioonile plaan, milliseid tulemusi iteratsiooni käigus saavutama peab.Juhul kui iteratsioon osutub liiga mahukaks, on vajalik valida osa, mis realiseeritakse javähem kriitilisem osa on mõtekas paigutada järgmisesse iteratsiooni. Oluline on ka riskideidentifitseerimine ja prioriteetide määramine, et vältida kõrgema taseme riskide tähelepanualla sattumist alles süsteemiarenduse viimastes etappides. [3]Käesoleva töö korral on iteratsioonide läbiviimisel ja dokumentatsiooni koostamisel aluseksvõetud Craig Larmani poolt raamatus “Applying UML and Patterns: An introduction toobject-oriented analysis and design and Unified Process” [2] välja pakutud lahendus.Iteratsiooni alguses koostatakse plaan ja püstitatakse eesmärgid, mida iteratsioonidetulemustena saavutada soovitakse. Analüüsietapis võetakse vaatluse alla süsteemi laiendatudkasutusjuhud, tehakse täiendusi domeenimudelis vastavalt iteratsioonis vaadeldud objektideleja tuuakse ära mõned põhiobjektide olekudiagrammid. Disainimise käigus võetakse vajaduselvaatluse alla süsteemi arhitektuur, kirjeldatakse reaalsed kasutusjuhud ning täiendatakseandmebaasimudelit. Realiseerimise osas antakse ülevaade, milliste vahenditega süsteemivaheversioon realiseeritakse ja milline süsteem üldiselt välja hakkab nägema. Arendusetapisantakse järgmiste võimalike ja vajalike iteratsioonide lühikirjaldus. Iteratsioonidedokumentatsioon peaks andma piisavalt tõepärase ülevaate süsteemi arendamise jarealiseerimise kulgemisest. 11
 12. 12. 2. Planeerimise dokumentatsioon2.1 SõnastikKursus – Koolitusega tegeleva ettevõtte teenus. Antud juhul rahvusvaheliselt sertifitseeritudkeeletestide ja akadeemilise võimekuse testide ettevalmistuskursus, mille eest saadudainepunkte aktsepteerivad kokkuleppete kohaselt erinevad Eesti kõrgemad õppeasutused jaülikoolid.Kasutaja – Süsteemi kasutaja, kellel on kas süsteemi administreerija st haldaja võiregistreeruja ning edaspidi kursuslase õigused.Administreerija – Süsteemis kursuste ja kursuslaste haldaja.Registreeruja – Süsteemi kasutaja, kes soovib saada kasutaja õigusi, et sisestada kursuseavaldusi ja saada kursuslase õigused.Kursuslane – Süsteemi kasutaja, kes on juba registreerunud süsteemi ja sisestanud avaldusi.Omab õigusi teha kursuslase pädevusalasse kuuluvaid toiminguid.2.2 Nõuded ja vajadused 2.2.1 EesmärgidEesmärgid, mille süsteem peab täitma: • loob tervikliku veebipõhise andmebaasi kursustest ja kursuslastest • annab kasutajale võimaluse siseneda kursuste registreerumise keskkonda • võimaldab kasutajatel registreeruda kursustele • annab kasutajale ülevaate, milliseid kursuseid ta on valinud • võimaldab kasutajal otsida avaldusi ja kursuste arveid • võimaldab süsteemi administreerijal hallata kursusi, kursuslasi, arveid ja ligipääse 2.2.2 KasutajadSüsteemil on kolme tüüpi kasutajaid:Administreerija – Infotöötaja, kes omab süsteemi haldamise õigusi, sealhulgas kursuste jakursuslaste haldamise õigusi. 12
 13. 13. Registreeruja – Registreeruja, kes soovib saada süsteemi kasutaja õigusi. Omab kursuseleavalduse sisestamise õigust, mille järgselt saab kursuslase õigused.Kursuslane - Kursuslane, kes omab kursusele uute avalduste sisestamise õigust kursustelosalemiseks, valitud kursuste, arvete ja avalduste otsimise ja vaatamise õigust ning kursuseveebikeskkonda ligipääsu pärast saadud arve maksmist.Administreerija staatus lubab süsteemi haldajal teha tüüptoiminguid andmebaasi kursustega.Administreerija saab kursusi lisada, muuta ja erijuhtudel kustutada. Samuti on võimaliklisatud kursuseid otsida ja vaadata. Arvete sisestamine ja ligipääsude andmine pärast arvemaksmise kontrollimist süsteemiväliselt on süsteemi administraatori ülesanne.Admistreerijaõigused annavad loa peale kursuslaste otsimise ka erijuhtudel kursuslasi lisada, kustutada võikursuslase andmeid muuta. Administraator saab luua erinevaid raporteid, näiteks kursustelelaekunud avalduste ja kursuslaste kohta.Registreeruja on registreeruja kuni avalduse sisestamiseni, mille järgselt temast saabkursuslane.Kursuslase staatus annab süsteemi kasutajaks registreerunul õiguse sisestada süsteemiavaldusi kursustest osavõtmise sooviga. Lisaks lubab otsida ja vaadata lisatud avalduseandmeid, valitud kursuseid ja kursuste arveid. 2.2.3 PõhiobjektidSüsteemi põhiobjektid on:Kasutaja – süsteemi kasutavad isikud;Kursuslane – kasutaja, kellel on kursuse õigused; kursustele registreeruja/regisreerunu;Avaldus – registreerumise vorm kursuste valimiseks ja isikuandmete sisestamiseks;Kursus – koolitus, millele kursuslased saavad registreeruda esitades avalduse;Arve – teatis, mis viitab kursuse eest tasumisele ja selleks vajalikele andmetele;Administreerija– kasutaja, kellel on süsteemi haldaja õigused;Kursuse periood – kursuse toimumise kindlaksmääratud ajavahemik;Valitud kursus – kursus, millele kursuslane on avaldust lisades registreerunud;Arve numbrite vahemik – vahemik, mis on kursusele määratud arve numbreid tähistama. 13
 14. 14. 2.2.4 Põhilised sündmusedTegevused, mida kasutajad kõige sagedamini süsteemis sooritavad: • Kursuse andmete sisestamine. Administreerija sisestab kursuse andmed ja kirjelduse, kursuse perioodi andmed ning kursusega seotud arve numbrite vahemikud ja arvete andmed. • Kursuse keskkonna kasutajaks registreerumine. Kursustele registreeruda soovija registreerib oma andmed avalduse sisestamiseks ja kasutajakonto saamiseks. • Kursuse avalduse lisamine. Registreeruja täidab avalduse vormil nõutud isikuandmed, maksja andmed, valib kursuse, millel soovib osaleda ning kas ta soovib ainepunkte lisades lõpuks kogu avalduse täitmise vältel tehtud valikud andmebaasi. • Valitud kursuste otsimine ja vaatamine. Registreerujal on võimalik valitud kursusi erinevate parameetrite järgi otsida ja vaadata. • Arvete otsimine ja vaatamine. Registreeruja saab otsida konkreetset arvet või kõiki arveid tema poolt määratud otsingukriteeriumide järgi. • Maksete tasutuks märkimine. Administreerija määrab makstud arved tasutuks ja kursuslane saab automaatselt sisenemisõiguse tema poolt valitud kursuse keskkonda. 2.2.5 Funktsionaalsed nõudmisedSüsteem peab võimaldama järgmiseid üldiseid funktsionaalsusi:Administreerija – kursuste, kursuslaste, arvete ja ligipääsude haldamine;Registreeruja – kursustele registreerimine ja ligipääs kursuse veebikeskkonda.Detailsemalt peab süsteem vastama funktsionaalsetele nõudmistele, mis on järgnevad:Kasutaja kursuste haldussüsteemi sisenemine;Registreeruja:Registreerumine;Kursuslane:1) Avalduse sisestamine/muutmine;2) Avalduse vaatamine/otsing;3) Arve vaatamine/otsing;4) Valitud kursuse vaatamine/otsing;Administreerija:1) Kursuse sisestamine/otsimine/muutmine; 14
 15. 15. 2) Kursuslase sisestamine/otsimine/muutmine;3) Arve otsimine/tasutuks märkimine/vaatamine/annulleerimine;4) Ligipääsu tekitamine/eemaldamine. 2.2.6 Mittefunktsionaalsed nõudmised Süsteemi kasututusmugavust, töökindlust, jõudlust ja toetatavust : • Süsteem peab kergesti olema kättesaadav kõigile soovijatele, esitamata suuri nõudmisi kliendi riist- või tarkvarale, mis puudutab süsteemi veebikeskkonna kasutamist; • Kasutajaliidese ekraanivormide laadimisaeg peab olema lühike; • Süsteem peab olema kergelt hallatav, muudetav ja laiendatav • Süsteem peab tagama kasutajate isiklike andmete varjatuse; • Kasutajaliidese ekraanivormid peavad olema lihtsad ja arusaadavad; • Kasutajaliidese navigatsioon peab olema lihtsalt mõistetav – kasutaja peab otsitava kergelt leidma ja sisestatavaid välju üheselt mõistma; • Juhised vormide täitmiseks peavad olema piisavad; • Sisestatud andmetel peavad kehtima piirangud (põhiliselt andmetüüp ja pikkus); • Süsteem peab olema võimeline sisestatud andmeid mõningal määral kontrollima. 2.2.7 RiskidRiskianalüüs kujutab endast esmalt võimalike riskide identifitseerimist.Potensiaalsed riskid on järgmised:1) kasutajapoolsed riskid: a) süsteem ei ole kasutajale lihtsalt arusaadav ja hõlpsasti kasutatav; b) kasutaja andmed on avalikud ja nähtavad teistele süsteemi kasutajatele;2) nõudmistest põhjustatud riskid: a) Süsteemi kasutusse võtjal ei pruugi olla visiooni loodavast süsteemist või kui on, siis võib kasutaja ettekujutus loodavast süsteemist arendamise käigus muutuda. b) Süsteemi kasutusse võtja ei pruugi olla üldse huvitatud süsteemi arenduse protsessis osalemisest, mis raskendab pideva tagasiside olemasolu, mis on aga oluline tingimus süsteemi iteratiivsel arendamisel. 15
 16. 16. 3) tehnoloogiast tulenevad riskid: a) Süsteemi kasutusse võtja tehnoloogilised eelistused või erinevate tehnoloogijate kasutusvõimalused on muutunud.Riskide minimeerimiseks on võimalik kasutada järgmiseid meetodeid: • Kasutajapoolsete riskide üheks vähendamise meetodiks on vaheversioonide loomine, et oleks võimalik saada kasutajatelt tagasisidet. Otstarbekas on juba esimesel võimalusel disaini algfaasis süsteemi tulevaselt administreerijalt ja kasutajapoolselt testijalt uurida, milline lahendus ekraanivormide puhul nende arusaamade kohaselt on kõige kasutajasõbralikum. • Nõudmistest tulenevate riskide lahendamiseks on tarvis luua vaheversioone süsteemi kasutusse võtjale esitamiseks ja süsteemi arendamisel kasutada iteratiivset arendusprotsessi, mis kõige efektiivsemalt aitab ennetada tõsiseid vigu, kui süsteemi arendamise algfaasis pole suudetud kokku leppida süsteemile vastavates nõudmistes ja tingimustes arendaja ja süsteemi tulevase kasutuselevõtja vahel. [2] • Tehnoloogiariskide lahendamiseks tuleb uurida ja analüüsida tulevaste administreerijate ja kasutajate nõudmisi ja tegelikke võimalusi. Võimalikult varajases süsteemi planeerimise etapis tuleb välja selgitada süsteemi arhitektuur ja sobivaim tehnoloogia ning kooskõlastada süsteemi tulevase haldajaga valikud ja muudatused igas süsteemi arendamise etapis.Peamiseks tehnoloogijariskide vähendamise abinõuks on valida sobiv tehnoloogia, mis onvõimalikult universaalne ja standardiseeritud, kusjuures standardid ei uuene tihedalt egamuuda seega süsteemi pidevat muutmist uuele standardile vastavaks omaette tülikaksprotsessiks. 2.2.8 TurvalisusLoodava süsteemi turvalisuse nõuded eeldavad, et süsteemis registreerunud kasutajateandmed on kaitstud teiste kasutajate eest. Süsteemi registreerunud kasutajad on sisestanudoma isikuandmeid, sealhulgas isikukoodi, aadressi, telefoni ja e-maili.Kasutaja õiguste kontrollimiseks on mõistlik lahendus kasutajakonto loomine, kus kasutajaidentifitseeritakse kasutajanime ja parooli alusel. 16
 17. 17. Vähemalt sama oluline on, et kliendikonto omanik ei oma ligipääsu veebiliidese osale, mishõlmab süsteemi administreerimise toiminguid. Sellest tulenevalt on vajadus eraldi määratakursuslase ja administreerija õigused.2.3 Kasutusjuhud kõrgformaadis 2.3.1 Kasutusjuhtude diagramm Kursuse Admini streerij a sisestamine/otsimine/muutmine Kursuslase Andmete korrektsuse kontroll sisestamine/otsimine/muutmine Arve tasutuks määramine/otsimine Registreerumine Avalduse sisestamine/muutmine Registreeruja Avalduse vaatamine/otsing Kursuslane Arve va atamine/o tsi ng Kasuta ja kontro ll Valitud kursuse vaatamine/otsingJoonis 2. Algfaasi kasutusjuhtude diagrammKasutusjuht: RegistreerumineTegutsejad: Registreeruja 17
 18. 18. Kirjeldus: Registreeruja sisestab oma andmed ja kasutajanime ning parooli. Süsteemsalvestab need, tekitab uue kasutaja ning kuvab registreeruja isikuandmed ja edasi võimaldabkoheselt pääsu süsteemi avalduse esitamiseks jm toiminguteks.Kasutusjuht: Avalduse sisestamine/muutmineTegutsejad: RegistreerujaKirjeldus: Kursuslane täidab kursuse avalduse vormi, kuhu sisestab oma isikuandmed.Süsteem kuvab aktiivsed kursused. Registreeruja valib kursuse ja kas ta soovib ainepunkte(ülikoolidega on leping, mis võimaldab kursuslasele ainepunkte anda). Süsteem kuvab maksjaandmete vormi. Registreeruja määrab maksja andmed. Süsteem kuvab sisestatud andmed jatehtud valikud. Kursuslane kinnitab lõplikult avalduse lisamise. Süsteem tekitab kursuslase,avalduse, seostab kursuslasega arve ja kursuslase valitud kursuse. Süsteem kuvab, et klient onkursusele registreeritud ja kursuse veebikeskkonnale ligipääsu saamiseks tuleb maksta teatudkuupäevade jooksul arve. Avalduse muutmine on võimalik kuni lõpliku kinnitamiseni.Kasutusjuht: Avalduse vaatamine/otsingTegutsejad: RegistreerujaKirjeldus: Registreeruja otsib avaldust erinevate otsingu parameetrite järgi. Süsteem tagastabvastava(d) avalduse(d).Kasutusjuht: Valitud kursuse vaatamine/otsingTegutsejad: RegistreerujaKirjeldus: Registreeruja otsib valitud kursusi erinevate parameetrite järgi. Süsteem kuvabvastava(d) kursuse(d).Kasutusjuht: Arve vaatamine/otsingTegutsejad: RegistreerujaKirjeldus: Registreeruja otsib valitud kursusi erinevate parameetrite järgi. Süsteem kuvabvastava(d) arve(d).Kasutusjuht: Kasutaja kontrollTegutsejad: SüsteemKirjeldus: Süsteem kontrollib vormi kuvamisel, kas tegemist on õige kasutajaga. 18
 19. 19. Kasutusjuht: Andmete korrektsuse kontrollTegutsejad: SüsteemKirjeldus: Süsteem kontrollib, kas kasutaja on sisestanud kõik andmed ja kas need onkorrektsed.Kasutusjuht: Kursuse sisestamine/otsimine/muutmineTegutsejad: AdministreerijaKirjeldus: Administreerija sisestab algatatava kursuse andmed, sisestab kursuse perioodi, jaarve numbri vahemiku. Süsteem näitab tehtud valikuid ja palub neid kinnitada.Administreerija kinnitab sisestatud andmed. Süsteem tekitab kursuse, kursuse perioodi ja arvenumbri vahemiku ning salvestab sisestatud andmed.Kasutusjuht: Kursuslase sisestamine/otsimine/muutmineTegutsejad: AdministreerijaKirjeldus: Administreerija saab süsteemist otsida kursuslasi erinevate parameetrite järgi.Süsteem kuvab otsitud kursulase(d).Kasutusjuht: Arve otsimine/tasutuks märkimine/vaatamine/annulleerimineTegutsejad: AdministreerijaKirjeldus: Administreerija otsib arveid erinevate parameetrite järgi. Süsteem kuvabvastava(d) arved(d). Administreerija märgib arve(d) tasutuks. Süsteem lisab muudatuse jatekitab kursuslasele valitud kursuse veebikeskkonna lingi tema kasutaja alla.Administreerija võib erandjuhul arveid tühistada. Süsteem kustutab arve vastava kasutaja alt.Kasutusjuht: Ligipääsu eemaldamineTegutsejad: AdministreerijaKirjeldus: Administreerija otsib kursuse valinud kursuslasi. Süsteem kuvab kursuslased.Administreerija saab märkega eemaldada kursuslaste ligipääsud kursuse keskkonda. Süsteemeemaldab kasutaja(te)lt lingi(d) antud kursuse veebikeskkonna aadressiga. 19
 20. 20. 2.4 Domeenimudel Avaldus Maksja_eesn imi : Stri ng Maksja_perenimi : String Registreeruja Maksja_isikukood : Integer Olek : Boole an Kasutaja esitab Kasu tajanimi : Stri ng seotu d Tuup : Boole an Oi gused : String Parool : String Arve Eesn imi : String Arve_nr : Integer Pereni mi : Stri ng Koostamise_kp : Date E-mail : String Summa : Integer Telefon : Stri ng Maksetahtaeg : Date Aadress : String Makseviis : String Isi kukood : Integer Tasutud_kp : Date sisestab Olek : Boolean Admi ni streerij a vastab Kursus Nimetus : String Keskkond : String Kirjeldus : String Olek : BooleanJoonis 3. Algfaasi lihtsustatud domeeni eskiismudel Kursuse periood Arve nr vahemik Piirang : Integer Nr_algus : Integer Tahtaeg : Date Nr_lopp : Integer Algus : Date Valitud kursus Nr_viimane : Integer Lopp : Date Algoritm : Integer Ainepunktid : Boolean Hind : Integer Ainepunkte : Integer Programm : String Ainepunkte : Integer sisaldab vastab sisaldub Arve sisaldab Avaldus Arve_nr : Integer Koostamise_kp : Date Kursus Maksja_eesnimi : String seo tud Summa : Integer Maksja_perenimi : String Nimetus : String Maksetahtaeg : Date Maksja_isikukood : Integer Keskkond : String Makseviis : String Olek : Boolean Kirjeldus : String Tasutud_kp : Date Olek : Boolean Olek : Boolean esitab sisestab Kasutaja Kasutajanimi : String Tuup : Boolean Oigused : String Parool : String Eesnimi : String Perenimi : String E-mail : String Telefon : String Aadress : String Isikukood : Integer Re gistreeruj a AdministreerijaJoonis 4. Algfaasi domeeni eskiismudel 20
 21. 21. Administreerija on süsteemi kasutaja, kes sisestab süsteemi kursuse, mis sisaldab kursuseperioodi. Registreeruja on kasutaja, kes sisestab süsteemi avalduse, mis sisaldab valitudkursust. Avaldus on seotud arvega, mis on võetud arve numbri vahemikust. Arve on seotudkursuse perioodiga. Algfaasi domeeni eskiismudel ei ole külmutatud ja seda arendatakseiteratsioonide käigus edasi.2.5 Arendusplaan 2.5.1 Esimene iteratsioonEsimeses iteratsioonis võetakse vaatluse alla süsteemi põhifunktsionaalsusest kursuslaseavalduse sisestamise ja muutmisega seotud kasutusjuhud. Lisatakse vormide täitmise juhendidja andmete sisestamise kontroll. Arendustsükli eesmärgiks on leevendada süsteemikasutajapoolseid riske, mis on seotud kasutaja arusaamisest, kuidas süsteemis teha temapädevusalale vastavaid toiminguid. Tehnoloogiaga seotud riskide vähendamiseksprojekteeritakse süsteemi esialgne arhitektuur ning ehitatakse süsteemi vaheversioon, misaitab süsteemi tulevasel kasutusele võtjal saada ettekujutuse arendaja poolt loodavastsüsteemist ja läbi viia esmased kasutajapoolsed testid, et vähendada nõudmistega seotud riske.Lisatakse veebikeskkonna kujunduslikud elemendid.Kestvus: üks nädalDokumentatsioon: Kursuslase avalduse sisestamise ja muutmise kasutusjuhud, täpsustatuddomeenimudel ja esialgne arhitektuur, avalduse olekudiagramm ja avalduse sisestamisetegevusdiagramm. [7]Süsteemi vaheversioon: Kursuslase avalduse sisestamise ja muutmise liides. 2.5.2 Teine iteratsioonTeise iteratsiooni ülesandeks on lisada süsteemi turvalisus. Käsitletakse registreeruja süsteemiregistreerumise kasutusjuhtu. Teises iteratsioonis lisatakse süsteemi kasutaja (esmaltregistreeruja) tuvastamise mehhanism. Kavandatakse vormide täitmise juhendid ja piirangudandmete sisestamisel.Kestvus: üks nädalDokumentatsioon: Süsteemi registreerumise kasutusjuht. Piirangute ja turvalisusedokumentatsioon, kursuslase olekudiagramm. 21
 22. 22. Süsteemi vaheversioon: Registreeruja süsteemi registreerumise liides. Süsteemi lisataksekasutaja autentimine ja süsteemi sisenemise ja registreerumise liides ning registreeruja jakursuslase liideste täiendused andmete sisestamise korrektsuse ja kasutaja kontrolliga. 2.5.2 Kolmas iteratsioonKolmandas iteratsioonis võetakse vaatluse alla süsteemi põhifunktsionaalusest kursuslaseavalduse, valitud kursuse ning arve vaatamise ja otsimisega seotud kasutusjuhud. Luuaksevaheversioon kasutajapoolsete testide läbiviimiseks, et vähendada nõudmistega seotud riske.Täiendatakse süsteemi vormide täitmise juhendeid ja piiranguid andmete sisestamisel.Kestvus: üks nädalDokumentatsioon: Kursuslase avalduse, valitud kursuse ja arve vaatamise ja otsimisegaseotud kasutusjuhud.Süsteemi vaheversioon: Kursuslase avalduse, valitud kursuse ja arve vaatamise ja otsimiseliides. 2.5.3 Neljas iteratsioonNeljanda iteratsiooni ülesandeks on arendada administreerija allsüsteemi, kus vaatluse allavõetakse kursuse sisestamise, otsimise ja muutmise kasutusjuhud. Täiendataksenavigatsiooniskeemi ja luuakse administreerija kasutajaliides. Testitakse vaheversiooniadministreerija liidese toimimist.Kestvus: üks nädalDokumentatsioon: Administreerija kursuse sisestamise, otsimise ja muutmise kasutusjuhud,kursuse täiendatud olekumudel ja kursuse sisestamise tegevusdiagramm ja füüsilineandmemudel.Süsteemi vaheversioon: Süsteemi lisatakse administreerija kasutusjuhte hõlmav liides. 2.5.4 Viies iteratsioonViienda iteratsiooni ülesandeks on arendada administreerija allsüsteemi, kus vaatluse allavõetakse arve otsimise, tasutuks märkimise, vaatamise ja annullerimise ning ligipääsueemaldamise kasutusjuhud. Täiendatakse vormide täitmise juhendeid ja piiranguid andmetesisestamisel. Testitakse administreerijaliidese toimimist. Täiendatakse süsteemi navigeerimiseplaani. 22
 23. 23. Kestvus: üks nädalDokumentatsioon: Arve otsimise, tasutuks märkimise, vaatamise ja annullerimise ningligipääsu eemaldamise kasutusjuhud, täiendatud domeenimudel ja navigeerimise plaan.Süsteemi vaheversioon: Süsteemi administreerija liides koos täiendustega.2.6 Arendusvahendid 2.6.1 Rational Suite Enterprise tarkvaraRational Suite Enterprise tarkvara liides Rational Rose on tarkvara projekteerimiseks mõeldudCASE (Computer Aided Software Design) vahend, mis võimaldab modelleerida UML(Unified Modeling Language) vahenditega.Mudel on reaalsuse lihtsustus, mis kirjeldab süsteemi mingist vaatenurgast täielikult. Mudeliteehitamine aitab komplekssetest süsteemidest paremini aru saada. Tarkvara modelleeriminestandardset modelleerimiskeelt (nt. UML) kasutades garanteerib, et kõik arendustöös osalejad,(antud juhul on arendajaks ja realiseerijaks töö kirjutaja ühes isikus) üheseltmõistetavalt omaotsuseid üksteisele teatavaks teha.Suur osa UPist puudutab arendatava süsteemi mudelite loomist ja haldamist. UP on arendatudkäsikäes UMLiga. UML on graafiline keel tarkvarapõhise süsteemi tehiste visualiseerimiseks,spetsifitseerimiseks, konstrueerimiseks ja dokumenteerimiseks. [6] 2.6.2 Oracle veebipõhine andmebaasi arendusvahendSeoses interneti kiire kasvuga on kursuste haldamissüsteem realiseeritud veebiliidesena.Kasutatud on Oracle Corporation’i poolt pakutud erinevate infosüsteemide väljatöötamisevõimalusi ja laiendusi. HTML DB veebipõhine andmebaasi arendusvahend võimaldabsüsteemi ehitada kasutades ainult veebibrauserit.Vabavarana saadaval oleva arendusvahendi andmebaasi suurused on 2, 5, 50 ja 100megabaiti. Suuremate vajaduste korral on Oracle Corporation käesoleval 2004. aastal turuletoonud uue toote, milleks on Portal, kus suuremaid võimalusi pakuvad HTML DBveebipõhise andmebaasi arendusvahendi laiendus koos Oracle 10g andmebaasiserveriga.HTML DB arendusvahendisse on integreeritud kõigi kolme tarkvara kihi, milleks onandmebaasi, äriloogika ja andmete esitluskihi realiseerimise võimalused. 23
 24. 24. Application Builder SQL Workshop Data Workshop AdministrationJoonis 5. Oracle HTML DB veebipõhise arendusvahendi põhikomponendid. [4]HTML DB põhikomponendid on jaotunud järgnevalt:Rakenduse ehitamine(Application Builder) – Rakenduse ehitus, mis hõlmab kasutajaliidestelehekülgede menüüde, regioonide, väljade, nuppude, protsesside, piirangute, turvalisuse jamuu sarnase määramist.SQLi kirjutamine (SQL Workshop) – SQL käskude protsessor, skriptid, dll-d; andmetebrauser sisaldab funktsioonide, protseduuride, indeksite, tabelite, trigerite, vaadete loomisevõimalusi.Andmetega toimingud (Data Workshop) – andmete eksportimine ja importimine teksti ja xmlkujul.Administreerimine (Administration) – kasutajate, logide, sessioonide monitooring ja raportid.HTML DB veebipõhises andmebaasi arendusvahendis on plussiks, et rakendust on võimalikkoheselt käivitada ja igas ehitamise etapis tehtud muudatust näha. Välistatud on mittetöötavate funktsioonide või protseduuride sattumine andmebaasi, sest arendus toimubiteratiivsele arendusprotsessile omaselt tsüklitena, mis ei luba järgmisesse faasi liikuda, kuieelmine ei ole lõplik või eesmärk pole saavutatud. 2.6.3 PL/SQLSQL on standardkeel andmete lugemiseks, lisamiseks, muutmiseks ja kustutamiseksandmebaasist. PL/SQL (Procedural Languages/ Structured Query Language) on Oraclelaiendus SQLile. PL/SQL lisab protseduuridele programmeerimiskeele omadused nagutsüklilause, hargnemislause, muutujate deklareerimine ja vigade töötlus. Esmakordselttutvustas Oracle seda 1988. aastal ja sellest ajast peale on seda pidevalt edasi arendatud jaarendatakse ka tulevikus.Kuna PL/SQLi kompileeritakse ja hoitakse andmebaasis, siis annab see eelised kiirusele. Seeei nõua käitusaegset kompileerimist ega interpreteerimist. Samuti puudub veebilehe 24
 25. 25. kuvamisel serveri ja baasi vahel edasi-tagasi käimine, kui JSP, ASP või Perliga tehtud lehepuhul võib skript käia korduvalt andmebaasi ja serveri vahel, siis PL/SQLi puhul seda eitoimu, sest PL/SQL asub ise andmebaasis. Kiiruse vahe ilmneb eriti suuremate andmehulkadetöötlemisel. [5]3. Esimese iteratsiooni dokumentatsioon3.1 Iteratsiooni plaan ja riskianalüüsEsimeses iteratsioonis viiakse läbi süsteemi kursuslase põhifunktsionaalsuse analüüsi-,disaini- ja realisatsioonietapid. Põhifunktsionaalsus hõlmab avalduse sisestamist ja muutmist.Iteratsioonis võetakse ühe nädala kestusel vaatluse alla järgmised kasutusjuhud:1) Avalduse sisestamine/muutmine;2) Andmete korrektsuse kontroll.Esimeses iteratsioonis käsitletakse planeerimise dokumentatsioonis identifitseeritud riske (vtp. 2.2.7). Kasutajapoolsetest võetakse vaatluse alla risk, kus süsteem ei ole kasutajale lihtsaltarusaadav ja hõlpsasti kasutatav;Nõudmistest tulenevatest riskidest püütakse kindlaks teha, kas süsteemi kasutusse võtja omabmuutumatut visiooni loodavast süsteemist ja kas süsteemi kasutusse võtja on üldse huvitatudsüsteemi arenduse protsessis osalemisest.Antud riskide vähendamiseks kasutatakse süsteemi vaheversiooni loomist, mis aitab süsteemikasutusele võtjal olla kursis arendustööga, et oleks varakult võimalus vajadusel lisada võitäpsustada süsteemile esitatavaid nõudmisi.3.2 Analüüsi dokumentatsioon 3.2.1 Tehnoloogia valikKasutatava tehnoloogia valikul tuli otsustada, millist tüüpi rakendus süsteemi loomiselehitada, milline server, programmeerimiskeel js andmebaas rakenduse aluseks valida.Kõige praktilisem on antud süsteem luua veebipõhisena, et kursustele registreerumist olekskõigil soovijatel mugav läbi interneti teostada. Samuti on süsteemi haldamine läbi interneti 25
 26. 26. tänapäeva mobiilses töökeskkonnas juba levinud lahenduseks, kus töökoht ei pea asumatingimata kontoris, vaid pigem internetis.Antud süsteemi realiseerimiseks osutus sobivaks ja esialgu ka piisavaks lahenduseks Oracleveebipõhine andmebaasi server, mis serveri programmeerimise keeleks pakub PL/SQL-i.Oluline, on et PL/SQL päringud ei pea võtma korduvalt ühendust andmebaasiga.PL/SQL võimaldab sarnaselt PostgreSQLile: 1) alampäringute sooritamist; 2) trigerite kirjutamist; 3) tabelite vaheliste relatsioonide kasutamist; 4) salvestatud protseduuride kirjutamist; 5) vaadete loomist.Samuti võimaldab Oracle veebipõhise andmebaasi arendusvahend lihtsalt luua ekraanivormenii administreerimise kui ka registreerumise liidesele. Antud projekti puhul kasutasinpõhiliselt standardpäringuid ja aruandeid (reports) otsinguprotsesside käivitamiseks jakuvamiseks.Tehtud otsuste põhjal näeb süsteemi arhitektiuur piltlikult välja joonisel 3. esitatud kujul.Joonis 6. Jäme süsteemi arhitektuur 26
 27. 27. 3.2.2 Kasutusjuhtude diagramm Kursuslane Aval duse sisestam ine/ muutm ine (f rom Actors) Andmete korrektuse kontrollJoonis 7. Esimese iteratsiooni kasutusjuhtude diagramm. 3.2.3 Kasutusjuhud laiendatud formaadisKasutusjuht: Avalduse sisestamine/muutmineTegutsejad: RegistreerujaEesmärk: Võimaldada kursuslasel sisestada avalduse kursusel osalemiseksKirjeldus: Kursuslane täidab kursuse avalduse vormi, kuhu sisestab oma isikuandmed.Süsteem kuvab aktiivsed kursused. Registreeruja valib kursuse ja kas ta soovib ainepunkte(ülikoolidega on leping, mis võimaldab kursuslasele ainepunkte anda). Süsteem kuvab maksjaandmete vormi. Registreeruja määrab maksja andmed. Süsteem kuvab sisestatud andmed jatehtud valikud. Kursuslane kinnitab lõplikult avalduse lisamise. Süsteem tekitab kursuslase,avalduse, seostab kursuslasega arve ja kursuslase valitud kursuse. Süsteem kuvab, et klient onkursusele registreeritud ja kursuse veebikeskkonnale ligipääsu saamiseks tuleb maksta teatudkuupäevade jooksul arve. Avalduse muutmine on võimalik kuni lõpliku kinnitamiseni.Eeltingimused: Administraator on eelnevalt sisestanud aktiivseid kursusi.Järeltingimused: Tekitatud on kursuslane, avaldus, valitud kursus ja arve.Stsenaarium:Kasutaja Süsteem1. Sisestab avalduse andmed. 2. Kasutab kasutusjuhtu korrektsete andmete kontroll. Kuvab aktiivsete kursuste loetelu.3. Valib kursuse ja kas soovib ainepunkte. 4. Kuvab maksja andmete vormi.5. Sisestab maksja andmed. 6. Kasutab kasutusjuhtu korrektsete andmete kontroll. Kuvab tehtud valikud.7. Kinnitab valikud. 8. Tekitab uue kursuslase, avalduse ja valitud kursuse, seostab arvega ning salvestab lisatud 27
 28. 28. andmed andmebaasi. 9. Kuvab kursuse lisamise kinnituse ja arve numbri.2,4 Käivitab kasutusjuhu andmete korrektuse kontroll.Alternatiivid: Juhul kui kasutaja soovib andmeid muuta on võimalik eelmistele vormideletagasi liikuda. Süsteem uuendab andmeid vaatel. Juhul kui kasutaja ei soovi avalduse täitmistjätkata saab ta selle igas etapis katkestada.Kasutusjuht: Andmete korrektsuse kontrollTegutsejad: SüsteemEesmärk: kindlustada võimalikult korrektsete andmete andmebaasi sattumineKirjeldus: Süsteem kontrollib sisestatud andmeid. Kui andmete sisestamise väli või väljad ontäitmata või ei vasta standardile, kuvab süsteem veateate ja ei luba edasi liikuda enne kui vigaon korrigeeritud. Isikukoodi sisestamisel kontrollitakse välja pikkust ja teisendatakse seda kakuupäevaks.Eeltingimused: Kasutaja on sisestanud andmeid.Järeltingimused: Andmebaasi on lisatud kontrollitud ja korrektsed andmed.Stsenaarium:Kasutaja Süsteem1. Sisestab avalduse andmed. 2. Andmete kontroll. Leiab vea.3. Parandab vea. 4. Kuvab aktiivsete kursuste loetelu.5. Valib kursuse ja kas soovib ainepunkte. 6. Kuvab maksja andmete vormi.7. Sisestab maksja andmed. 8. Andmete kontroll. Leiab vea.9. Parandab vea. 6. Kasutab kasutusjuhtu korrektsete andmete kontroll. Kuvab tehtud valikud.7. Kinnitab valikud. 8. Tekitab uue kursuslase, avalduse ja valitud kursused ning salvestab lisatud andmed andmebaasi. 9. Kuvab kursuse lisamise kinnituse ja arve numbri. 28
 29. 29. Alternatiivid: Juhul kui kasutaja soovib andmeid muuta on võimalik eelmistele vormideletagasi liikuda. Süsteem uuendab andmeid vaatel. Juhul kui kasutaja ei soovi avalduse täitmistjätkata saab ta selle igas etapis katkestada. 3.2.4 Täpsustatud domeenimudelKäesoleva peatüki domeenimudelil on ära toodud esimeses iteratsioonis käsitletavadkontseptid. Mudelile on täpsustatavalt lisatud atribuudid ja kontseptide vahelisedassotsiatsioonid. Vali tud kursus Avaldus Kurs us Vali tud_id (PK) : Integer Maksja_eesni mi : Stri ng sisald ab määrab Nimetus : String Aval dus_i d (FK) : Integer Maksja_pere nim i : String Keskkond : String Peri oodi _id (FK) : Integer Maksja_isikukood : Integ er Kirjeldus : String 1 1..* Ainepunktid : Bo olea n 1..* 1 Ol ek : Boolean Olek : Boolean Ainepunkte : Intege r 1..* 1 on seotud 1..* 1 sisa ldub e sitab 1 Arve 1 1 Arve_nr : Integer Kursuslane Koostamise_kp : Date Summa : Integer vastab Olek : Boolean Registreerimise kp : Date Maksetahtaeg : Date Makseviis : String 1 ..* Tasutud_kp : Date 1 Olek : Boolean esineb 1 Kasutaja Kasutajanimi : String Tuup : Boolean Oigused : String Parool : String Eesnimi : String Perenimi : String E-mail : String Telefon : String Aadress : String Isikukood : Integer Registreeruj a Joonis 8. Esimese iteratsiooni täpsustatud domeenimudel. Süsteemi registreerunud kasutaja esineb kursuslasena, mis tähendab, et ta omab kursuslase õigusi. Kursuslane esitab kursusel osalemiseks avalduse, mis sisaldab valitud kursusi. Valitud kursus määrab kursuse, millel süsteemi registreerunud kursuslase õigusega kasutaja soovib osaleda. Igale kursusele vastab arvete hulk. Arves sisalduvad valitud kursused arve ridadena. Avaldusega on seotud arve, mida kursuslane omab ja on kohustatud kursuse eest tasuma. 29
 30. 30. 3.2.5 Avalduse sisestamise tegevusdiagramm Uue avalduse sisesta mise valim ine Avalduse vormi kuvamine Avalduse andm ete Väljad täitmata / ei ole korrektsed sise stam ine Viga parandatu d Ei lisa ja annab veateate Aktiivseid kursuseid ei ole Kursuse valik Viga p arand atud Ei lisa ja annab info aktiivsete kursuste puudumisega Maksja andmete Väljad täitmata / ei ole korektsed sisestamine Ei lisa ja annab veateate Aval duse valikute Viga parandatu d kuvamine Aval duse valikute Kasutaja poolne katkestamine kinnitamine Ei lisa ja katkestab Viga p aranda tud Kursuslase, avalduse ja valitud kursuse tekitamine Aval duse lisam ise kii nitus e j a arve numbri kuvamineJoonis 9. Avalduse sisestamise tegevusdiagrammMärkus: Kuni avalduse valikute kinnitamiseni on võimalik iga tegevuse täitmise järel liikudaeelnevalt sooritatud tegevuse juurde tagasi ja vaadata üle või teha täidetud vormidelmuudatusi. 30
 31. 31. 3.2.6 Avalduse olekudiagramm Kasutaja sisestab avalduse andmed / kontrollitakse avalduse andmeid Kasutaja sisestatab ebakorrektseid andmeid / kuvatakse veateade Esialgsed avalduse andmed Kasutaja salvestab avalduse / avalduse andmed salvestatakse Kasutaja muudab andme id / andm eid m uudetakse Salvestatud avalduse andmed Kasutaja kustutab a valduse / aval duse andm ed kustutatakseJoonis 10. Avalduse olekudiagramm.Märkus: Kasutaja on esmakordel avalduse sisestamisel registreeruja, edaspidi kursuslane jakursuslase õigustega.3.3 Disaini dokumentatsioon 3.3.1 Paketidiagramm Kasutajaliides Kursuslane Admini streerij a Süsteemi Registreeruja toimimine Suhtlus andmebaasiga PL/SQL andmebaas is AndmebaasJoonis 11. Arhitektuuri paketidiagramm. 31
 32. 32. Antud töö arhitektuuri loogika lähtub Oracle HTML DB loogikast. Niisiis asub suhtlusandmebaasiga andmebaasis sees, sest süsteemi toimimiseks PL/SQL ei käi kasutajaliidesevaadete veebis kuvamisel korduvalt andmebaasi ja serveri vahel ega vaja käitusaegsetkompileerimist või interpreteerimist. Täpsemalt on PL/SQL-ist osas 2.6.3.Süsteemi toimimiseks on administreerijal, kursuslasel ja registreerijal kasutajaliidesed veebis.Registreerija liides on sisuliselt süsteemi sisenemise liides. Administreerija liidesel saab tehakursuste haldamisega seotud tegevusi administreerija õigustega kasutaja ja kursuslane saaboma liidesel teha oma pädevusalasse kuuluvaid tegevusi. Süsteemi toimimises on seessüsteemi äriloogika, mis sisaldab süsteemi põhifunktsionaalsusi. 3.3.2 Komponendidiagramm Registreerumise Administreeruja Kursuse vorm avaleht sisestamise vorm Kursuslase otsimise vorm Arve otsimi se vorm Kursuse Kurs uslas e otsimise vorm aval eht Avalduse otsimise vorm Kursuse keskkonda sisenemise vorm Valitud kursuse otsimise vorm Avalduse Andme baas sisestamise vormJoonis 12. Komponendidiagramm.Komponendidiagramm käsitleb osa kasutajaliidesest üldiselt. Andmebaasiga on seotud veelerinevad protsesside, trigerite, funtsioonide ja protseduuride komponendid. 32
 33. 33. 3.3.3 Reaalsed kasutusjuhudJoonis 13. Avalduse andmete sisestamise vorm.Kasutusjuht: Avalduse sisestamine (vormid antud joonistel 13, 15 ja 16.)Tegutsejad: Kursuslane (esmakordsel avalduse sisestamisel registreeruja, sest kursuslast poleveel loodud)Kirjeldus: on kirjeldatud punktis 3.2.3Käivitatav sündmus: Kursuslane soovib sisestada uue avalduse kursusele registreerumiseks.Eeltingimused: Administraator on eelnevalt sisestanud aktiivseid kursusi.Järeltingimused: Tekitatud on kursuslane, avaldus, valitud kursus ja arve.Seotud kasutusjuhud: Andmete korrektsuse kontroll (käivitub vormidel 13, 15 ja 16).Lisamärkus: Kasutusjuht avalduse sisestamine on realiseeritud multivormidel.Joonis 14. Kursuse valiku vorm.Joonis 15. Maksja andmete sisestamise vorm. 33
 34. 34. Joonis 16. Kokkuvõtte ehk avalduse andmete lõpliku sisestamise vorm.Peale kinnitust järgneb ekraanil kuvatud avalduse kinnitus ja arve nr. 3.3.4 Avalduse tekitamise koodPärast kokkuvõtte ehk avalduse lõplikku kinnitamist ja sisestamist toimub avaldusetekitamine. Järgnevalt on esitatud avalduse tekitamise kood, kus esmalt deklareeriaksemuutujad, seejärel juhul kui kursuslaste ei eksiteeeri tekitatakse kursuslane, tekitatakseavaldus, lisatakse valitud kursus ja ainepunktid ning seostatakse avaldusega arve. Tabelid onkoondatud pakettidesse.declare sAinepunktid varchar2(4); sArve_nr varchar2(40); rAV ARVE_NR_VAHEMIK%rowtype; nSumma number:=0; nKURSUSLANE_ID number; nAVALDUS_ID number; nARVE_ID number; 34
 35. 35. aPer_id HTMLDB_APPLICATION_GLOBAL.VC_ARR2; aAP HTMLDB_APPLICATION_GLOBAL.VC_ARR2;begin /* Tekitan kursuslase kui teda veel ei ole, kui on siis võtan muutujast */ if v(G_KURSUSLANE_ID) is null then nkursuslane_id:=AVALDUSE_TEKITAMINE.Tekita_kursuslane( v(G_KASUTAJA_KASUTAJANIMI), v(G_KASUTAJA_EESNIMI), v(G_KASUTAJA_PERENIMI), v(G_KASUTAJA_ISIKUKOOD), v(G_KASUTAJA_TELEFON), v(G_KASUTAJA_E_MAIL)); htmldb_util.set_session_state(G_KURSUSLANE_ID,nKursuslane_id); else nKursuslane_id:=v(G_KURSUSLANE_ID); end if; nAvaldus_id:=AVALDUSE_TEKITAMINE.Tekita_avaldus ( nKursuslane_id, v(P60_EESNIMI), v(P60_PERENIMI), v(P60_ISIKUKOOD), v(P60_TOOKOHT_KOOL), v(P60_AADRESS), v(P60_TELEFON), v(P60_E_MAIL), v(P62_MAKSJA_EESNIMI), v(P62_MAKSJA_PERENIMI), v(P62_MAKSJA_ISIKUKOOD)); aPer_id:=HTMLDB_UTIL.STRING_TO_TABLE(v(P61_VALITUD_KURSUS)); aAP :=HTMLDB_UTIL.STRING_TO_TABLE(v(P61_VALITUD_AINEPUNKTID)); for c1 in 1..aPer_id.count loop sAinepunktid:=E; for c2 in 1..aAP.count loop if aAP(c2)=aPer_id(c1) then sAinepunktid:=J; exit; end if; end loop; AVALDUSE_TEKITAMINE.Kursuse_perioodid ( aPer_id(c1), nAvaldus_id, sAinepunktid, nSumma, sArve_nr); end loop; 35
 36. 36. nArve_id:=AVALDUSE_TEKITAMINE.Tekita_arve (nSumma); /* Tekitatud avaldusega seostan arve numbri. */ if aPer_id.count=1 then update arve set arve_nr=sArve_nr where arve_id=nArve_id; update avaldus set arve_nr=sArve_nr where avaldus_id=nAvaldus_id; htmldb_util.set_session_state(P63_ARVE_NR,sArve_nr); else update arve set arve_nr=nArve_id where arve_id=nArve_id; update avaldus set arve_nr=nArve_id where avaldus_id=nAvaldus_id; htmldb_util.set_session_state(P63_ARVE_NR,nArve_id); end if; commit;exception when others then rollback; raise;end; 3.3.5 Füüsiline andmemudel Kasutaja Kasutajanimi (PK) : String Tuup : Boolean Oigused : String Kursuslane Parool : String Kursuslane_id (PK) : Integer Eesnimi : String Kasutajanimi (FK) : String Perenimi : String Olek : Boolean 1 1 E-mail : String Registreerimise kp : Date Telefon : String Aadress : String 1 Isikukood : Integer 1..* Avaldus Aval dus_i d (PK) : Integer Valitud kursus Kursus lane _id (FK) : Integ er Valitud_id (PK) : Integer Arve_nr (FK) : Integ er Avaldus_id (FK) : Integer Ma ksja_eesni mi : String Perioodi_id (FK) : Integer 1 Ma ksja_perenim i : String 1 1..* Ainepunktid : Boolean Ma ksja_is iku kood : Integ er Ainepunkte : Integer Ol ek : Boo lean 1 1 1 Arve Kursuse periood Arve_id (PK) Perioodi_id (PK) : Integer Kursus Kursuse_id (FK) : Integer Arve_nr : Integer Kursus e_id (PK) : Integ er Piirang : Integer Koostamise_kp : Date Ni metu s : String Tahtaeg : Date Summa : Integer Keskkon d : String Algus : Date Maksetahtaeg : Date 1..* 1 Kirjel dus : Stri ng 1 1 Lopp : Date Makseviis : String Ol ek : Boo lean Hind : Integer Tasutud_kp : Date Olek : Boolean Programm : String Ainepunkte : IntegerJoonis 17. Esimese iteratsiooni füüsiline andmemudel. 36
 37. 37. 3.4 RealisatsioonEsimese iteratsiooni raames loodi süsteemi esimene vaheversioon, milles realiseeritiiteratsiooni käigus teostatud detailanalüüsi ning disaini tulemused rakendusepõhifunktsionaalsusest kursuslase avalduse sisestamise ja muutmise kohta.Realiseerimisetapi alguses kaalutleti millised ekraanivormid peaksid välja nägema. Sellekspakkus Oracle HTML DB välja oma standardiseeritud mooduli, kus andmete sisestamise saabvormide täitmise lihtsuse huvides jagada osadeks, mille vahel on võimalik navigeerida, etkontrollida andmed üle ja teha soovi korral muudatusi. Kujunduselt oli võimalik valida mitmeerineva malli vahel.Andmete sisestamisel on kirjutatud kontrollfunktsioonid, mis ei luba enne järgmisele vormileedasi liikuda, kui kõik kohustuslikud väljad on täidetud. Sama kehtib piirangute kohta, mis onkirjutatud trigeritesse ja kontrollivad andmete õigsust. Toimub esmatähtis isikukoodi pikkuseja õigsuse kontroll, kus on minimeeritud valede ja väärtusetute andmete andmebaasisattumist.Esialgu lisati kursuse andmed andmebaasi käsitsi, kuna administreerija liidest pole veelarendatud.3.5 Iteratsiooni tulemusedIteratsiooni läbiviimiseks kulus antud töö teostajal täpselt üks nädal nagu planeeritud. Töökäigus viidi läbi detailanalüüsi- ja disainietapid vaatluse all oleva funktsionaalsuse kohta jarealiseeriti analüüsitud ja disainitud osa süsteemist.Vaheversiooni valmimisel näidati seda tulevasele süsteemi kasutuselevõtjale. Seninirealiseeritud funktsionaalsusega oldi rahul ega esitatud lisasoove. Kasutajale teeb võimalusliikuda avalduse täitmise ajal erinevate sisestusvormide vahel avalduse täitmise mugavaks jakäepäraseks. Kogu täidetud avalduse kuvamine enne lõplikku sisestamist annab kasutajalevõimaluse vaadata üle sisestatud andmed, mis aitab garanteerida ainult korrektsete andmeteandmebaasi sattumise. Edaspidi arendatakse loodudud kursuslase kasutajaliidest edasi jalisatakse sinna süsteemi põhifunktsionaalsusest tulenevaid tegevusi.Järgmistes iteratsioonides on tarvis kindlustada, et ülejäänud kursuslase kasutajaliideselvõimalikud tegevused toimuksid ainult selle kasutaja andmetega, kes on parajasti süsteemisisenenud. 37
 38. 38. Tehnoloogijariski vähendamiseks vaadati iteratsiooni käigus üle esialgne süsteemi arhitektuurning otsustati, millised võiksid olla võimalikud vahendid süsteemi realiseerimiseks. Selleks,et töö oleks arendajale uudne ja huvitav, valiti täiesti uus vahend – Oracle HTML DBveebipõhine andmebaasi arendusvahend. Samas on sellisel juhul risk alles, mis on uuesüsteemi mitte tundimine, kuid antud töö teenib eelkõige õppimise eesmärki. 38
 39. 39. 4. Teise iteratsiooni dokumentatsioon4.1 Iteratsiooni plaan ja riskianalüüsTeise iteratsiooni ülesandeks on lisada süsteemi turvalisus. Oluline on eraldadaadministraatori ja kursuslase õigused, et kursuslane ei saaks mingil juhul ligipääsu kursuste,arvete või teiste kursuslaste andmete juurde. Tingimata on tarvis kindlustada, et kursuslasekasutajaliidesel võimalikud tegevused toimuksid ainult selle kasutaja andmetega, kes onparajasti süsteemi sisenenud.Käsitletakse registreeruja süsteemi registreerumise kasutusjuhtu. Lisatakse süsteemi kasutajatuvastamise mehhanism, vormide täitmise juhendid ja piirangud andmete sisestamisel.Süsteemi vaheversiooni loomine on oluline kasutaja õiguste määramise seisukohast, etvähendada süsteemi turvalisuse riske. Süsteemi lisatakse kasutaja autentimine ja süsteemisisenemise ja registreerumise liides ning registreeruja ja kursuslase liideste täiendusedandmete korrektsuse kontrolli (3.2.3) ja kasutaja kontrolliga (4.2.2).4.2 Analüüsi dokumentatsioon 4.2.1 Kasutusjuhtude diagramm Administreerija Andmete korrektuse kontroll (f rom Actors) Registreerumine Kasutaja kontroll Registreeruja (f rom Actors)Joonis 18. Teise iteratsiooni kasutusjuhud. 39
 40. 40. 4.2.2 Kasutusjuhud laiendatud formaadisKasutusjuht: RegistreerumineTegutsejad: Registreeruja, administreerija; üldisemalt kasutaja.Eesmärk: Tekitada uus kursuslase või administreerija õigustega kasutaja.Kirjeldus: Kasutaja sisestab oma andmed, kasutajanime ning parooli. Süsteem salvestabneed, tekitab uue kasutaja ning kuvab registreeruja isikuandmed ja edasi võimaldab koheseltpääsu süsteemi avalduse esitamiseks ja muudeks toiminguteks.Administreeruja puhul toimub süsteemi kasutaja õiguste saamine samal põhimõttel, kuidvorm on kättesaadav salastatud aadressilt ja lisaturvalisuse jaoks on paroolid määratudkindlaks tööandja poolt.Eeltingimused: -Järeltingimused: Tekitatud on kasutaja.Stsenaarium:Kasutaja Süsteem1. Sisestab uue kasutaja loomiseks andmed 2. Kontrollib kas kõik nõutud väljad on määratud käivitades kasutusjuhu andmete korrektsuse kontroll (vt 3.2.3). 3. Kontrollib kasutaja poolt sisestatud andmeid käivitades kasutusjuhu andmete korrektsuse kontroll. 4. Tekitab uue kasutaja ja salvestab lisatud andmed andmebaasi.Kasutusjuht: Kasutaja kontrollTegutsejad: SüsteemEesmärk: Andmebaasi peavad sattuma võimalikult täielikud ja korrektsed andmed.Kirjeldus:.Süsteem kontrollib, kas kasutaja andmed on õiged süsteemi sisenemisel. 40
 41. 41. 4.2.3 Kursuslase olekudiagramm regi streeruja regi streerib süsteem i / regi streeruja saab kasutajaõ iguse d sü stee mi s sisestatakse ebakorrektsed andm ed/ kuvata kse veateade Registreeruja kasutaja lisab avalduse/ esimesel korral tekitatakse/edaspidid lisatakse uus kasutaja andmeid muudetakse / kirje muudetakse Kursuslane administreerija kustutab kursuslase/ kursuslane kustutatakseJoonis 19. Kursuslase olekudiagramm4.3 Disaini dokumentatsioon 4.3.1 Reaalsed kasutusjuhudJoonis 20. Süsteemi registreerumise vorm.Lisamärkus: Registreeruja või kursuslane näeb üleval paremal ainult linki Sisenemine. Antudvorm on esialgne administreeruja ekraanivorm, kus on näha üleval paremal kaadministreerimise ja kursuslase liidese lingid Administreerimine ja Kursuslane. 41
 42. 42. Kasutusjuht: RegistreerumineTegutsejad: Kursuslane (esmakordsel avalduse sisestamisel registreeruja, sest kursuslast poleveel loodud), administreerija.Kirjeldus: Registreeruja sisestab oma andmed, kasutajanime ning parooli. Süsteem salvestabneed, tekitab uue kasutaja ning kuvab registreeruja isikuandmed ja edasi võimaldab koheseltpääsu süsteemi avalduse esitamiseks ja muudeks toiminguteks. Edaspidi pole tarvis sisestadamuud kui vaid kasutajanimi ja parool.Administreeruja puhul toimub süsteemi kasutaja õiguste saamine samal põhimõttel, kuidvorm on kättesaadav salastatud aadressilt ja lisaturvalisuse jaoks on paroolid määratudkindlaks tööandja poolt.Käivitatav sündmus: Kursuslane soovib siseneda avalduse kursusele registreerumiseks.Eeltingimused: -Järeltingimused: Tekitatud on kasutaja.Seotud kasutusjuhud: Andmete korrektsuse kontroll (3.2.3) ja kasutaja kontroll (4.2.2). 4.3.2 Füüsiline andmemudel Kurs uslan e Kursuslane_id (PK) : Integer Kasutajanimi (FK) : String Olek : Boolean Registreerimise kp : Date 1 1 Kasutaja Kasutajanimi (PK) : String Tuup : Boolean Kursus Oigused : String Kursuse_id (PK) : Integer Parool : String Ni metus : Stri ng Eesnimi : String Keskkond : Stri ng Perenimi : String 1 0..* Kirjel dus : Strin g E-mail : String Ol ek : Bool ean Telefon : String Aadress : String Isikukood : Integer Registreeruja Administreerija 42
 43. 43. Joonis 21. Teise iteratsiooni andmemudel.4.4 RealisatsioonTeise iteratsiooni raames loodi süsteemi teine vaheversioon, milles realiseeriti iteratsioonikäigus teostatud detailanalüüsi ning disaini tulemused rakenduse turvalisuse kohta kasutajasüsteemi registreerumise ja sisenemise osas.Realiseerimisetapi alguses kaalutleti, kuidas kasutajate turvalisust kõige paremini turvata.Määrati globaalselt kasutaja õigused, mis lubavad kursuslasel ja administreerijal sisenda vaidneile vastavasse süsteemi osasse ja kasutajaliidesesse.Täiendati süsteemi juhiste regiooni lisamisega. Info all on kirjeldatud, mida antudkasutajaliidese vormil tuleb teha ja millised on alterantiivsed toimingud. Samuti on võimalikiga välja nimetuse juures klõpsates saada süsteemi poolt infot, mida tuleks konkreetseleväljale sisestada.4.5 Iteratsiooni tulemusedTeine iteratsioon õnnestus mahutada ettemääratud ajalistesse raamidesse. Iteratsiooniläbiviimiseks kulus antud töö teostajal nädal nagu planeeritud. Töö käigus viidi läbidetailanalüüsi- ja disainietapid vaatluse all oleva funktsionaalsuse kohta ja realiseeritianalüüsitud ja disainitud osa süsteemist.Vaheversiooni valmimisel näidati süsteemi tulevasele kasutuselevõtjale. Realiseeritudfunktsionaalsusega oldi rahul ega esitatud mingeid lisasoove. Üldiselt ei ole süsteemitulevasel kasutusele võtjal erilisi nõudmisi süsteemi suhtes, vaid süsteemiarendajale on antudvaba tee tegutseda oma äranägemise järgi. Raskusi tekitatab asjaolu, et süsteemi tulevaselkasutajal puuduvad igasugused teadmised, millise infoga peab süsteemi arendajatkindlustama, et süsteemis oleks lõpuks kõik nõutud kriteeriumid täidetud. Seega tulebsüsteemi projekteerijal väga täpselt formuleerida kõik küsimused süsteemi tulevaselekasutajale mistahes süsteemi osa nägemuse osas.Antud iteratsiooni põhieesmärk süsteemis kindlustatada, et kursuslase kasutajaliideselvõimalikud tegevused toimuvad ainult selle kasutaja andmetega, kes on parajasti süsteemisisenenud, on iteratsiooni lõppedes saavutatud ja võib minna edasi järgmiste iteratsioonidejuurde. 43
 44. 44. 5. Kolmanda iteratsiooni dokumentatsioon5.1 Iteratsiooni plaan ja riskianalüüsKolmanda iteratsiooni ülesandeks on edasi arendada süsteemi kursuslase osa, kus vaatlusealla võetakse põhifunktsionaalusest kursuslase avalduse, valitud kursuse ning arve vaatamiseja otsimisega seotud kasutusjuhud. Samuti käsitletakse kasutaja kontrolli kasutusjuhtu, mis onjuba eelpool defineeritud (vt. 2.3.1). Luuakse vaheversioon kasutajapoolsete testideläbiviimiseks, et vähendada nõudmistega seotud riske. Täiendatakse süsteemi navigeerimiseplaani, vormide täitmise juhendeid ja piiranguid andmete sisestamisel.Iteratsioonis võetakse ühe nädala kestusel vaatluse alla järgmised kasutusjuhud:1) Avalduse vaatamine/otsing;2) Arve vaatamine/otsing;3) Kursuse vaatamine/otsing.Kolmandas iteratsioonis käsitletakse planeerimise dokumentatsioonis identifitseeritud riske(vt p. 2.2.7). Kasutajapoolsetest võetakse vaatluse alla risk, kus süsteem ei ole kasutajale,antud iteratsiooni korral kursuslasele, lihtsalt mõistetav.Antud riskide vähendamiseks kasutatakse järjekordselt süsteemi vaheversiooni loomist, misaitab süsteemi kasutusele võtjal olla kursus arendustööga.5.2 Analüüsi dokumentatsioon 5.2.1 Kasutusjuhtude diagramm Arve vaatamine/otsing Kursuslane Avaldus e vaatamine/otsimine (f rom Actors) Kasutaja kontroll Valitud kursuse vaatamine/ots ingJoonis 22. Kolmanda iteratsooni kasutusjuhud. 44
 45. 45. 5.2.2 Kasutusjuhud laiendatud formaadisKasutusjuht: Avalduse vaatamine/otsingTegutsejad: RegistreerujaEesmärk: Avalduse otsingu tulemuse kuvamineKirjeldus: Registreeruja otsib avaldust erinevate otsingu parameetrite järgi. Süsteem tagastabvastava(d) avalduse(d).Eeltingimused: -Järeltingimused: -Stsenaarium:Kasutaja Süsteem1. Kursuslane otsib avaldust etteantud 2. Süsteem kuvab otsitud avalduse(d).parameetrite järgi.Kasutusjuht: Valitud kursuse vaatamine/otsingTegutsejad: RegistreerujaEesmärk: Valitud kursuse otsingu tulemuste kuvamine.Kirjeldus: Registreeruja otsib valitud kursusi erinevate parameetrite järgi. Süsteem kuvabvastava(d) kursuse(d).Eeltingimused: -Järeltingimused: -Stsenaarium:Kasutaja Süsteem1. Kursuslane otsib oma valitud kursusi 2. Süsteem kuvab otsitud valitud kursuse(d).etteantud parameetrite järgi.Kasutusjuht: Arve vaatamine/otsingTegutsejad: RegistreerujaEesmärk: Arve otsingu tulemuste kuvamine.Kirjeldus: Registreeruja otsib valitud kursusi erinevate parameetrite järgi. Süsteem kuvabvastava(d) arve(d).Eeltingimused: -Järeltingimused: - 45
 46. 46. Stsenaarium:Kasutaja Süsteem1. Kursuslane otsib oma arvet etteantud 2. Süsteem kuvab otsitud arve(d).parameetrite järgi.Kasutusjuht: Kasutaja kontroll (vt 4.2.2). 5.2.2 Kursuslase olekudiagramm Registreeruja registreerib süsteemi / registreeruja saab kasutajaõigused süsteemis Registreeruja sisestatab ebakorrektsed andmed / kuvatakse veateade Registreeruja Registreeruja siseneb süsteemi / kontrollitakse kursuslase olemasolu Kursuslane Kursuslane muudab andmeid või sisestab uue avalduse/ muudatused salvestatakse Kursuslast ei eksisteeri/ luua k kursu s e se lan Uu s Kursuslane eksisteerib/ kontrollitakse kursuslase andmeid Olemas olev kursu slan e kursuslane Kursuslase andmed aeguvad / kursuslane kustutatakseJoonis 23. Kolmanda iteratsiooni täpsustatud kursuslase olekudiagramm. 46
 47. 47. 5.3 Disaini dokumentatsioon 5.3.1 Reaalsed kasutusjuhudJoonis 24. Kursuslase veebiliidese avaleht.Lähtuvalt arve ja valitud kursuse otsingu sarnasest ekraanivormi ülesehituse loogikast onjärgnevalt piirdutud avalduse otsimise ekraanivormi näitega.Joonis 25. Avalduse otsimise ekraanivorm.Kasutusjuht: Avalduse vaatamine/otsimine.Tegutsejad: KursuslaneKirjeldus: Kursuslane sisestab oma otsingu parameetrid, süsteem kuvab otsitud andmed.Käivitatav sündmus: Kursuslane soovib otsida sisestatud avalduse andmeid.Eeltingimused: -Järeltingimused: - 47

×