Successfully reported this slideshow.
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН   ВЕСТНИК                                                 С...
2  ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК                                                  ...
3  ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК                                               АК Т У...
4  ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК                                                  ...
5  ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК                                                  ...
6  ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК                                                РЕ(д)...
7  ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК                                                  ...
RAYLWAY NEWSPAPEER Br. 3(6) 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RAYLWAY NEWSPAPEER Br. 3(6) 2012

1,349 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RAYLWAY NEWSPAPEER Br. 3(6) 2012

 1. 1. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК София, ул. Ивайло № 15 тел: 02/ 852-07-57Седмично издание на Сдружение “Български Локомотивен Форум” Година 2, Бр. 3(6) 16.01.2012 г. - 22.01.2012 г. А В Р Ъ Т К БИВШ БДЖ ШЕФ ВЗЕЛ КОЛЕТ-Иво Климентов:DB Schenker 86 014-7 - НАТА СЛУЖБА В ЖЕЛЕЗНИЦИТЕпоредният модел на БГподвижен състав в Бившият управител на “БДЖ-Пътнически превози” Георги Панчев станал изпълните- Амащаб 1:87 лен директор на новото дружество за багажна и колетна дейност в железницата т а н а Екип ЖВ тивна и губеща” за желез- – едно , предложено от с На стр.8 ниците. Същата е дадена „БДЖ-Пътнически пре- Г ъ Зад оператора на ко- на създадената на 15 вози” ЕООД и едно, пред- л ъ б летната дейност на же- март 2011 г., „Парселс де- ложено от „Тип-топ кури- о в лезниците се оказа, че ливъри” с предмет на дей- ер”, която от документа, седи бившият управител на пътническите превози ност „Извършване на услуги по възлагане съг- разбираме, че е съучре- дител на новото акцио- БДЖ пуска два нови Георги Панчев, показа наша справка в Търговс- ласно Чл. 22 от Закона за пощенските услуги, спе- нерно дружество с капи- тал 50 000 лв. На „Пар- влака между гаритеЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ОБ- кият регистър. През 2011 диторска, консултантска селс деливъри” е пред- Генерал Тодоров и г., той бе в шефския борд дейност, търговско пред- адена цялата колетно-ба-ЩНОСТ СЕ ПРЕНЕСЕ И на дружеството „БДЖ- ставителство, отдаване гажна дейност в гарите Петрич Пътнически превози” под наем на машини и заедно със служителите,ВЪВ “ФЕЙСБУК” ЕООД и по време на него- вия мандат стана аутсор- оборудване и др.”. Съг- ласно учредителния акт заети в нея. В ЖП сре- дите се говори, че новата На стр. 2 сването на колетната на дружеството, то се фирма може да вземе и На стр.6 дейност като „неефек- представлява от две лица билетоиздаването. ПАВЕЛ ВЪЛЧЕВ помощник редактор в ТИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН     ЪК 13- НА ПЕТ ВЕСТНИК ТРАМВАЙ НАЦЕЛИ ЗАЩО В БЪЛГАРИЯ НАГЛА МАРШРУТКА ТР Я Б В А Д А И М А Фото: Иван ПанайотовРАЗРУХА:БЕЗХАБЕРИЕТО С ЛО- ГЛАД ЗА ЛОКОМО- На стр. 2 ЖЕЛЕЗНИЦИ? ТИВИ В ЕВРОПАКОМОТИВ 42 077.8 РЕВЕРАНС КЪМ СТУДЕНТИ И ТУРИСТИ На стр.5 - 6 На стр. 7 На стр. 8 ОЩЕ ЕДИН ЧИФТ ВЛАКОВЕ ЗА ТРОЯН ВИЦ НА БРОЯ В ПЕТЪК И НЕДЕЛЯ ПУСНА БДЖ Пътничка се кара на Марио Евстатиев в Централния Балкан. кондуктора във Това е възможно поради влака: Е ТЕ МА От петък, пътуващите факта, че “БДЖ-Пътни- -Какво е това безоб- С ЛО Ж ЕК ЛА от София за Троян вече могат да пътуват с бър- чески превози” ЕООД удължи маршрута на разие, още не е тръгнал влакът, а на АР зият влак със задължи- движение на пътничес- мен ми откраднаха АТ телна резервация кия влак Левски - Ловеч, “Златни пясъци” и да заминаващ в 10:40 ч от куфара?! АШ Т УК пристигнат по обяд в гара Левски. Вече, вла- -Ами госпожо, това В За контакти: китния балкански град, който е отправна точка кът ще се движи до гара Троян, където ще при- е бърз влак. - отго- ворил кондукторът. тел: 0886 559 230 за десетки известни ту- стига в 12:35 ч. e-m@il: press.blf@gmail.com ристически дестинации Още на стр.3 association.blf@gmail.com
 2. 2. 2 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК  АК Т УА Л Н О АТРАКЦИЯ: БДЖ ПОДОБРЯВА ТРАНСПОРТНОТО ПАРЕН ВЛАК ПО ТЕС- НОЛИНЕЙКАТА ПРЕЗ ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТУВАЩИТЕ ФЕВРУАРИ МЕЖДУ ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ И ПЕТРИЧ С Атракционно пътуване с парен ло- цел да се подобри об- От гара Петрич в 06:40 ч. ще „Информация” и билетнитекомотив и ретро-композиция ще се служването на клиен- заминава пътнически влак за каси в съответките гари. С до-проведе от 19-ти до 21-ви февруари. тите на националния Генерал Тодоров, който ще пълнителните влакове, отПътуването е поръчано от група не- ЖП оператор, от 12-ти януари пристига на крайната си гара “БДЖ-Пътнически превози”мски туристи и в него ще участва пар- се пуска допълнителен чифт в 06:55 ч В обратно направ- ЕООД целят да се оптими-ният локомотив 609-76 и композиция влакове между гарите Гене- ление, влакът ще потегля в зира транспортното обслуж-от три ретро-вагона. На 19-ти, влакът рал Тодоров и Петрич в су- 07:10 ч. и ще пристига в Пет- ване най-вече на пътниците,ще пътува от Септември до Велин- трешните часове, гласи рич в 07:25 ч. За повече ин- пътуващи до учебните заве-град, където туристите ще бъдат на- прессъобщение на интернет- формация, пътниците могат дения и работните си места встанени в хотели до следващия ден, страницата на компанията. да се обърнат към гишетата двата града.когато влакът ще продължи до гараДобринище и обратно до Велинград. ПЕТЪК 13-ТИ ТРАМВАЙ НАЦЕЛИ НАГЛА МАРШРУТКАНа третия ден, влакът ще тръгне отВелинград за Септември. Атракцион-ното пътуване по живописната желез-ница съвпада с организираната от„Българската асоциация за лекаавиация” международна балон-фие- Марио Евстатиев мин. от графика си. Пристигна-ста, която ще се проведе в градовете лият на място екип на КАТ-Банско, Добринище и Разлог с уча- Нагъл водач на маршрутка СДВР освободи трамвайнатастието на 30 от най-добрите украин- се натресе в трамвайна мо- мотриса да продължи по мар-ски пилоти на балони с горещ въздух, триса, пътуваща по линия 22 в шрута си, а от Столичен елек-които се очаква да пристигнат у нас с София навръх черния според тротранспорт организирахапоне шест „огнедишащи звяра”. окултистите Петък 13-ти. смяна на ватманите, тъй като Около 18:45 ч. на спирката бе необходимо изясняване на на трамваи 20, 22 и 23 при На- След каръшкия удар, по трамвай- ситуацията около ПТП. Инци-БДЖ ВРЪЩА ВИЛА- ционалната опера и балет в ната мотриса нямаше и драскотина, не така обаче стоеше въпроса с мар- дентите с участие на мар- посока гара Подуяне, водачът шрутката. Снимка: ЖВ шрутни таксита в София не саДЖИЙСКИ ВЛАК ЗА на пътнически микробус реагира светкавично, поради прецедент, което предизвика и “ПЕЖО”, обслужващ мар- което щетите се равняваха решение на СОС за забранаПЕРНИК ПРЕЗ ВОЛУЯК шрутна линия №9 предприе неправилна и опасна маневра, само на спукана броня и пот- рошен ляв заден стоп на мар- на движението им в идеалния център на града. При друг ин- Николай Колев последствие от която бе удар шрутката - камикадзе. цидент през миналата година от идващия откъм кръстови- В резултат на пътния инци- пък трамвай с отказала спи- От тази събота, “БДЖ-Пътнически щето на ул. Раковска и бул. дент, трамваите с номера 20, рачка размаза маршрутка напревози” ЕООД връща и виладжий- Дондуков трамвай. Ватманът 22 и 23 закъсняха с около 15 столично кръстовище.ският влак № 60275 София - Перникпрез Волуяк и Разменна. Влакът вечеще се движи в почивни, празничнидни и в ден сряда през лятото. От ВЛАКОВЕТЕ НА СОФИЙСКОТОСофия влакът ще тръгва в 8:10 и щепристига в Перник в 9:39. След голямата вълна от спрени МЕТРО С НОВА ЦВЕТОВА СХЕМАвлакове през Номеври 2011 г., в учас- Марио Евстатиев запознати. Впослед-тъка от София за Перник през Волуяк ствие, идеята за про-и Разменна остана да се движи само С нова цветова мяна на цвета сеедин влак , а в обратна посока, те схема ще бъдат мет- харесала на директора ибяха два. Спирането на сутрешният ровлаковете от пър- се пръкнали още тривлак там предизвика остра реакция вата доставка в “посребрени” мотриси.на жителите на селата в участъка Во- Софийския метрополи- Сега, всеки влак, преми-луяк - Разменна - Перник. Сред недо- тен, разбра “ЖЕЛЕЗО- наващ през голям ре-волните бяха и големия брой ПЪТЕН ВЕСТНИК” от монт ще бъде оцветявансобственици на вили в района. В сигурен източник. в новата схема, обясня-крайна сметка, удобният превоз бе Доставените през ват още спецовете.възстановен. 90-те години руски мотриси тип тор на метрополитена инж. Мотрисните влакове 81- За повече информация, пътни- 81-717 ще посрещат своите Стоян Братоев. Първата среб- 717/714 са в работа вече 14 го-ците могат да се обръщат към пътници в сребристи тонове, риста мотриса от метрополи- дини. Столичното метро беслужба “Информация” и билетните вместо досегашния син цвят. тена е била специално пуснато официално на 30-тикаси в гарите. Заповедта за пребоядисването пребоядисана за заснемането януари 1998 г. между Люлин и била на изпълнителния дирек- на филма “Кодът”, обясняват Центъра с общо 5 станции. Седмично издание на Сдружение “Български Локомотивен Форум” РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Вътрешни новини: Павел Вълчев - valtchev.pavel@gmail.com Главен редактор: Иван Кацев - vatreshni@gmail.com Марио Евстатиев Международни и бизнес новини: Иван Кацев, Николай Колев evstatiev.mario@gmail.com Коректор: Николай Колев, Графично оформление: Марио Евстатиев Кореспонденти: Бургас и региона: Иван Ангелов - burgas.angelov@gmail.com Електронна поща: press.blf@gmail.com Габрово, Велико Търново и региона: Николай Колев - saruman_1989@yahoo.comАдрес на редакцията: 1517 София, България, ул. Витиня 21Б, ет.3, стая 60
 3. 3. 3 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК  АК Т УА Л Н О НАКРАТКО ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИНКЖИ ПРЕМАХВАНАМАЛЕНИЯ НА ОЩЕ ЕДИН ЧИФТ ВЛАКОВЕ ЗА ТРОЯН В ПЕТЪК И НЕДЕЛЯ ПУСНА БДЖСКОРОСТТА ПО От стр. 1 значително подобри въз-МРЕЖАТА СИ можностите на туристите ОТ СОФИЯ ЗА ТРОЯН ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ПЪТУВА В обратна посока, пъту- за кратки екскурзии до ващите от Троян за Троянския Балкан, а БЪРЗО И КОМФОРТНО Тенденция към ре- Левски и Свищов ще имат също така улесни студен-монти на проблемни още една алтернатива в тите и учениците, коитоместа и премахване петъчните и неделните се прибират по роднитена ограниченията на дни - влакът Ловеч - Сви- си места за уикендите искоростта при тях се щов вече пътува от гара празниците. Повече ин-наблюдава в послед- Троян като заминава в формация, пътницитените месеци. Нацио- 12:55 ч. могат да получат от гише-налната компания С удължаването на мар- тата “Информация” и би-“Железопътна ин- шрута на тези два влака в летните каси в гарите илифраструктура” се е най-натоварените дни от на интернет-страницатасправила с голяма седмицата, реално БДЖ на БДЖ.част забавящи влако- Снимка: Български Локомотивен Форумвете намаления наскоростта по главната СЛЕД 15 ГОДИНИ БЕЗНАКАЗАНО РАЗГРАБВАНЕ ЛУКС - МОТРИСА ОТ МИНА-ЖП линия София -Карлово в участъкаМусачево - Христо Да-ново. Премахване нанамаления на ско- ЛОТО ОТИВА НА СКРАП . . .ростта се забелязва ипо други ЖП линии.ИЗЛЕЗЕ ЕВРО-ДОКЛАДЪТ ЗАБДЖ Марио Евстатиев вено електрозахран- ване от дизелов гене- Още една инте- ратор, разположен в През миналата сед- ресна единица под- машинното отделе-мица бе публикуван вижен състав на БДЖ ние на мотриснияофициално докладът отива на боклука. влак. Интересно е, чена Европейската ко- Преустроеният в спе- командния вагон намисия(ЕК) за “Българ- циализиран мотри- влакът е взет отските държавни желе- сен влак 18.011 на друга мотриса отзници”. В доклада се БДЖ след дълги го- серия 18 - 18.006.разглежда предложе- дини гниене и раз- Причината е браку-нието за държавната грабване на колово- ване на команднияпомощ за БДЖ на зите в депо Подуяне, вагон на 18.011 следБългария и реше- във Вторник (10.01.), тежка повреда. Така е изглеждал мотрисният влак след преустройствотонието на Комисията за бе откаран на пло- Влакът е из- си в специален. На снимката, влакът в локомотивно депозащита на конкурен- щадката за рязане на ползван само ня- София през 90-те години.цията за допускане на Снимка: Стефан Деянов подвижен състав в колко пъти, следдържавно подпома- депо София със спе- което е стационирангане на закъсалото циален влак. на коловозите в локо-дружество на прин- Мотрисният мотивно депо София,ципа “един път - по- влак 18.011 е преуст- където престоява доследен път”. роен през 80-те го- 1995 г., когато е пре- ЕК е изразила ста- дини на ХХ в. в местен на гараж в де-новище, че България Локомотивно депо пото в Подуяне. Там сследва да представи София от колектив на години, той бива под-аргументи и информа- депото в специален ложен на ограбване иция относно исканата влак за обслужване разруха, които взе-мяр-ка за държавно на специалните пъту- мат своя пик презсубсидиране на БДЖ вания на ръководст- 2009 г., когато наглов едномесечен срок от вото на бившето ЖП бива изтърбушенодатата на получаване управление София. цялото вътрешно Така изглежда влакът в последните си дни преди да сена доклада. Влакът е разполагал оборудване под превърне в тонове безформено желязо. Тя напомня, че неп- със салони за хра- очите на охраната на Снимка: Марио Евстатиевравомерно отпусната нене и заседания, депото. За скандал-държавна помощ под- спални кабини, кух- ното разграбванележи на връщане от ненски бокс, скла- обаче както под- УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,страна на получателя дови помещения за обава, виновни и на- Вашите мнения, предложения и препоръки от-и. провизии и собст- казани няма. носно изданието, приемаме на е-пощата на редак- цията: press.blf@gmail.com
 4. 4. 4 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК  Н А ПЪТ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК” ПЪТУВА С ЕДИН ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ВЛАКОВЕ НА БДЖ С “БЕЛИЯ КОН” ОТ СОФИЯ ДО ВРАЦА Марио ЕвстатиевР ешихме отново да началник на влака и кон- видени за движение със наоколо. evstatiev.mario@gmail.com качим редакцията дуктор, е съставена из- скорости до 140 км/час. През прозореца вече се на колела - този цяло от жени. Млада и трическо - основното е с До 2002 г., този влак с виждаше Врачанскиятпът в бързият влак със за- симпатична кондукторка луменисцентни лампи, а право е бил наричан Балкан - величествен идължителна резервация пърхъше като пчела - ра- допълнителното - с лампи “фирмен”. Бели подглав- побелял от сняг. Нейде“ПЛОВДИВ”, пътуващ от ботничка от купе на купе, с нажежаема жичка. Ори- ници, перденца с логото долу в полите му натрап-Пловдив до Враца и об- хвърляйки по една ус- гинално, на багажните по- на БДЖ, килимчета в ку- чиво стърчаха коминитератно. Отиваме на сто- мивка на всеки път- лици са били петата и коридорите, ра- на бившия химическиличната гара “Подуяне” и ник подканваше монтирани диоговорителка и музи- комбинат на Враца - гро-си вземаме билет за “Моля, билети и лампи с насо- кално оформление са зен спомен за разсипиятавлака, който е съставен карти за про- чена светлина посрещали пътниците, в България, продължа-изцяло от първокласни верка!”. Тук- за четене, но качили се във вагоните, ваща вече 22 години.вагони. Закъснение няма, там някой при смяната блестящи от чистота. Из- Всъщност тепърва ще ус-дори пристига с минутка недоспал път- на оригинал- пънатите като по конец тановя колко променена епо-рано. ник се нуж- ните багажни униформи на кондукто- Враца от последните ми Съставът на влака е ка- даеше от второ полици, израбо- рите и стюардесите пък посещения.мерен - три първокласни подканване, но нере- тени от алуминий са били задължителни. Влакът забавя ход, вли-вагона, населеността на довни нямаше. “Отми- със стандартни метални, Споменах стюардеси, да, заме във Враца. Извед-които е около 60%. Във нали са времената, когато тези лампи са премах- не съм се объркал. Във нъж задрямалитевлака е топло и чисто, не студенти-тарикати се кач- нати. Отоплението на ва- влака е имало две стюар- пътници се разбудиха исе усеща неприятна ми- ваха на този влак, защото гоните е електрическо деси, които са предла- бързо заеха позиции приризма от санитарните не спира никъде до Враца канално. Централният гали и разнасяли вратите на вагона. Всекивъзли. Въпреки камерния и не можем да ги сва- отоплителен агрегат е директно по купетата бързаше да слезе.състав, слагаме положи- лим.”, обяснява превоз- разположен под рамата храни и напитки на пътни- Пристигнахме точно нателна оценка до тук. ната бригада. на вагона. Предвидена е ците. В годините след време, от тук част от път- В София, влакът при- Влак “ПЛОВДИВ”, на- и възможност за парно прехода, тази дейност е ниците останаха на га-стига отново с минутка ричан от пътници и желез- отопление, при което ка- дадена на частната плов- рата, за да изчакат своятааванс, тук общо взето ничари жаргонно “Белият лориферният вентилатор дивска фирма АГС-Сър- връзка за Криводол, Бой-80% от пътуващите се кон” е един от елитните обдухва една серпентина, висис. След като фирма- чиновци и Монтана. Катосменят, тоест между влакове на БДЖ. Прозви- монтирана в общия отоп- та прекратява договора споменахме Монтана,Пловдив и Враца по наши щето му идва от изцяло лителен блок. За сядане си с БДЖ, стюардесите и редно е да вметнем, ченаблюдения пътуват 20 белите вагони, с които на пътниците, във всяко радио-говорителките във този влак в началото на- 30 души, което за той се движи от пус- купе са предвидени по влака са минало. От 90-те години е ходил и досредата на работ- кането си до сега с шест ергономични крес- славното време на “ЕКС- там - тогава Михайлов-ната седмица е малко прекъсване ла, изтеглящи се напред с ПРЕС ПЛОВДИВ” (както град. Доста удобнанормално. през 2000/2001 г., цел ре- се е казвал до връзка, но незнайно Докато стоим когато за кратко г у л и - 2005 г.), сега защо, тя не се запазва.на централната получава състав р а н е са останали Решихме да се разхо-гара в София, от новорецикли- ъгъла само белите дим из града, който кактопрез влака мина рани безкупейни на обле- подглавници споменах по-горе се беедин от онези вагони, които галките. на креслата в променил коренно. Ня-разносвачи на след това отиват На всяко купетата, пер- маше ги грозните сергиивестници и спи- по другите екс- кресло денцата с ло- по стъргалото, алеята,сания, които на преси, а “Белият са превидени по две ла- гото на БДЖ и свързваща гарата с пло-моменти са дори кон” отново полу- кътни облегалки. През килимчетата - вече поиз- щад “Суми” бе спретнатадосадни. В случая чава обичайния си деня, естественото освет- белели и овехтели от го- и чиста, със кошчета заобаче, визитата му състав. ление в купетата, сани- дините. Въпреки това, боклук и здрави пейки,бе доста полезна за Самите вагони са тарните възли и коридора този влак си остава все самия площад “Суми”неуспелите в бързината произведени в Герман- се осъществява през ши- така приветлив и уютен. също бе обновен. Градада се снабдят с четиво за ската демократична ре- роки двуделни прозорци Нашето пътуване е към бе добил наистина евро-продължаващия малко публика - вагонен завод със стъклопакети от секу- своя край. “Белият Кон” е пейски облик, поне в цен-над час и тридесет ми- “Бауцен”. Те са с първок- ритно стъкло. Прозорците сменил спокойния ход с търа си. За малкотонути път до Враца. Дори ласно разпределение на в купетата и коридора по “галоп” в последните време, което прекарахмеда не разполагаш с че- местата - по шест в купе, конструкция са иден- шестнадесет километра там, останахме с многотиво обаче, по пътя имаш с общо девет купета. В тични. Горната им част е до градът под вр. Вола. добри впечатления, кактокакво да видиш - влакът двата края на вагона са сваляема надолу. В затво- Тук-там проблясва и от града, така и от прият-преминава през величест- предвидени по една тоа- рено положение, тя се слънце, но облаците ното пътуване с един отвения Искърски пролом, летна с достъп откъм чел- фиксира от ключалка с бързо пресичат стара- легендарните експресипрез който като змия, ната платформа и едно пружинно напрегнат зъб. нията му да огрее и стопи на Българските държавниследвайки коритото на умивално помещение с Ходовата част на вагона малкото сняг, който има железници.река “Искър” се вие и же- достъп откъм коридора. В се състои от две двуоснилезопътната линия последствие при един от талиги “Гьорлиц V” с дву-София-Мездра-Варна. ремонтите на тези вагони, степенно ресорно окач- ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР От София потегляме умивалните помещения ване и калодкова спирач- приема Вашите мнения, критики, сигнали и запит-навреме. Бях забелязал, са премахнати. Осветле- на система. Конструк- вания на електронна поща:че превозната бригада - нието на вагоните е елек- тивно, вагоните са пред- evstatiev.mario@gmail.com
 5. 5. 5 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК  АН А Л ИЗИ КАЗАНО В БРОЯЗАЩО В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИМА ЖЕЛЕЗНИЦИ? НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н ЙОРДАН НЕДЕВ! ЗАРАДИ ШИРЕЩАТА СЕ НЕКОМ- Павел Вълчев В края държава и с хилядите от- н а valtchev.pavel@gmail.com автогарите), съвместяват блъскващи и НЕнасърчи- ПЕТЕНТНОСТ ПО СРЕДНИТЕ ЕТАЖИ 2011-а телни коментари от близ- г. в Българиястанахме свидетели на се разписанията по спра- ведлив начин, уреждат се ки, приятели, медии и др. за това как работата в же- НА ВЛАСТТА В Б Д Ж , самите трансфери и би-дълги стачни действия всферата на железниците, лети (казвам и билети, за- лезницата е равносилна на недостойна и мизерна ЛОКОМОТИВИ-УНИКАТИкоито от своя страна по-родиха какви ли не диску- щото към момента цените на редовните билети за такава. И това пораснало и трезво мислещо дете ИЗГНИВАТ ПО ДЕПАТА!сии и раздори средполитическите слоеве, влак и автобус са почти еднакви) и по този начин вече се е отказало от своята мечта. А защо Марио Евстатиев БДЖ, вкоито четат тези ници дирекцията на съм убеден, че ще се по- evstatiev.mario@gmail.com рапорти, изпълнени ссиндикалните и жп ли- трябва да е така? А колкодери, както и сред самото стигне една много добра щеше да е хубаво, тази откровени глупости и Собщество. Приведоха се и и оптимална транспортна чаровна професия да кандално и по- лишени от смислено съ-какви ли не аргументи за схема в България. Стига бъде сравнявана с тази зорно е отноше- държание. Как можахатова, че нашата желез- отделните собственици на пилота например. И с нието на БДЖ да станат част от добреница, както и нейните на транспортни компании нейната атрактивност и към поредната частица аранжираната задку-служители въобще не са да си стиснат ръцете в блясък. Истинските вла- от сто и двадесет годиш- лисна игра за обслуж-ефективни и едва ли не името на тази разумна и кове са присъствали ви- ната си история(виж ване на личнитетози тип транспорт (визи- доходоносна за всички наги в детската и юноше- стр. 7). Скандални и по- интереси на един на-рам пътническите пре- кауза. И тогава всички ще ска възраст и под друга зорни са и действията глец и неговата любов-вози) е пред фалит и за обичаме и влаковете, и форма. Много бащи про- на хора от средния ръ- ница. В крайна сметка,по-лесно да бъде закрит. автобусите – защото те дължават да водят своите ководен ешалон на ком- ние се оказахме по-За щастие това не се съвместно ще ни закар- малки мъже по гарите, панията, които с силни и се наложи наслучи. И нямаше логика ват до почти всяка точка само и само да могат да инсинуации, манипула- чиновниците - букво-да се случи. на България. видят как преминават ции и задкулисни игри ядци да ни молят да “за- В цяла Европа държав- В следващите редове тези така интересни ва- компрометираха и опо- ровим томахавките”,ниците и обществото са бих искал да споделя гони, закачени за машини, рочиха проекта за из- защото очевидни бяхапризнали железопътния моята лична позиция за които свирят по още по- правянето на крака на последиците, ако самотранспорт като много по- това защо наистина интересен начин. И ако този последен мохикан едно от нашите изложе-рационален за сметка на трябва да има железница случайно през тази гара на най-красивата серия ния по скалъпените ис-автобусния, само ние в в България. И защо ви- мине по една или друга електровози в исто- тории бе видяло бялБългария пак се опитахме наги досега е имало, тя е причина парен локомо- рията на железниците у свят - щеше да имада докажем обратното, да била малко или много тив, е тогава настава ис- нас. Простотията на вълна от дисципли-обърнем всякакви прин- обичана и защо ще про- тинска наслада и купон за средния и нисък ръково- нарни уволнения околоципи на транспорта и ико- дължава да я има. Тази тези деца. Защото това е ден ешалон в БДЖ, наз- Дунава. В крайнаномиката и за пореден моя позиция е на един като по филмите, както начен незнайно по какви сметка, протакането напът да направим най-лес- млад човек, който не е казват те. А по филмите критерии (вероятно по същинската работа наното и за жалост най-не- професионалист, а по- винаги дават все пак ин- глупост и некадър- екипа по организиранедостойното - а именно да скоро обича да пътува тересни „играчки” и ност) буквално изригна на възстановяването назапратим железницата и много с влак из цяла герои....Поредното дока- около този проект. По- локомотива не даде ре-нейните трудови хора в България и който винаги е зателсво за този феномен зорно е в ХХІ-ви век, ня- зултат и ние продъл-девета глуха и да я плюем имал и продължава да бяха големите група деца какъв провинциален жихме яростно дадо насита. А в същото има будна гражданска (а и не само деца), които началник под носовете натискаме БДЖ да из-време в Централна и За- съвест. За някои тази по- ни очакваха по много от на своите шефове да даде заповедта за въз-падна Европа се говори, зиция може да се стори гарите по Ловешко, когато организира събрания и становителен ремонт. Сно и работи сериозно и много алтернативна и не- преминавахме с атрак- клики, в които единстве- часове висяхме предцеленасочено по ско- обичайна, но мисля, че ционен влак през 2007 г. ната тема да е как да се вратите на всевъзможниростни отсечки, „летящ” съдържа и много логика. Влакове трябва да има противопоставят на шефове, които обеща-подвижен състав, вся- А логиката в нашия живот не само заради социал- една идея, имаща за ваха ли обещаваха. Ко-какви екстри за пътниците дотук винаги е показвала, ната ангажираност на Ре- цел да спаси от унищо- гато локомотивът бевъв вагоните и разбира се че когато много мъже са публика България по жаване поредния исто- изхвърлен от склада напо така важния интермо- били още деца, те са си линия на този транспорт, рически локомотив. Да държавния резерв, ниедален транспорт. За който играели с влакчета и са а и защото самите желез- се чуди човек, машинис- отново алармирахмеу нас не се смее и да се искали да карат тези ници поне в България ви- тите са умни хора, как БДЖ, че последният отзаговори, недай си боже влакчета. И много деца наги са били много тоя феодал успя да спе- серията може да пост-да не се засегне някое преследват тази своя значим социален фактор чели една групичка от рада, получихме дежур-лоби на автобусен прево- мечта дълги години и и често са се свързвали с тях на своя страна, да ния отговор “Ще вземемзвач. А е толкова лесно искат да усетят и в ре- много от емоциите на хо- им диктува ред по ред мерки.” и така се стигнапостижимо и щадящо за ални условия специфич- рата. Оказва се, че ос- смехотворните рапорти до момента, в който ръ-цялата ни нация и иконо- ния чар на влака, поглед- новно хубави. Надали срещу екипа, дошъл да ководството се смени, амика – прави се една нат през кабината на ло- друг обществен транс- си свърши работата по новото не желае дадобра координация комотива. Ала за жалост порт досега в България е огледа и описването на влезе в диалог с желе-между железопътен и ав- достигат в една възраст, в успявал да превози тол- локомотива, който е зопътно-историческитетобусен транспорт (да не която се сблъскват с кова много багажи и ко- предложен за възстано- НПО и нехае за исто-говорим, че в България българската действител- лети за любимите ни хора вяване. Да се чуди рията на железниците вповечето жп гари са в не- ност, със сивотата на тази из цялата страна, заедно човек и на тия чинов- България.посредствена близост до професия в нашата с което да изпрати и
 6. 6. 6 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК  РЕ(д)АКЦИЯПАВЕЛ ВЪЛЧЕВ ЖП линия Габрово - Царева ЛивадаЗАЩО В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ИМА ЖЕЛЕЗНИЦИ? 100 години, да ама НЕ! Самите гари пък, с много добре знаят люби- Николай Колев ложба на снимки в чакал- От стр. 5 всичките свои отпъту- телите на влаковете, по Saruman_1989@yahoo.com нята на Габрово. Голямдългоочаквани подаръци ващи хора или посре- цял свят има хиляди по- спор бе с началника на га-от цялата страна и чуж- щачи, са се превръщали в читатели на т.нар трейнс- На 12 януари, 42-ра ЖП рата, дали официалнотобина особено по време на муза за текстове на много потинг. Смея да кажа, че и линия Габрово - Царева откриване е било на 12-типразници. И в тази връзка песни, сюжети на разкази аз съм един от тях и за Ливада навърши 100 го- или на 29-ти януари. Вдано добрата практика и и филми. Не само у нас, а мен е истинско удовол- дини от официалното от- крайна сметка излезе, четрадиция с фургоните в по цял свят. Надали има ствие да правя снимки на криване на линията от официалното откриване еБДЖ да бъде запазена...а човек, който да не е из- жп тематика. Но за да цар Фердинанд през да- било на 12-ти, а пуска-не неглижирана за поре- питвал и малко удовол- бъде обективен анализа лечната 1912 година и по- нето на пътническите вла-ден път. Ще си позволя да ствие от това да купи своя на горепосочената тема, теглянето на първият кове е било на 29-ти.навляза и в още една со- билет, да отдели малко ще се въздържа от при- специален влак, който Да се надяваме, чециална тематика, в която време за кафе или чай на стастие, като само спо- превозва официалните поне от БДЖ ще органи-голям принос винаги са перона, да прегърне мена, че през същата гости от Царева Ливада зират някакво мероприя-имали железниците – за- своите изпращачи и да се 2007 г. по време на атрак- до Габрово. За това съби- тие на датата, коятопознанствата и разгово- се понесе на железните ционните пътувания с тие нямаше организирано според тях е официалнарите с най-различни и колела из красивата ни парни влакове из Бълга- никакво мероприятие, ня- за откриването на ли-интересни хора по влако- страна. Казвам красива, рия имаше дори гости (за- маше дори и една из- нията – 29-ти януари.вете, обгръщащи цялата не само защото нашата бележете) от...Австралия.страна. Може би защото и природа е прелестна, а и Това само по себе си го-аз съм имал такива. Из- защото нашите влакове вори за това, че в Бълга- ГЛАС НАРОДЕНлишно е да подчертавам, малко или много преми- рия наистина има press.blf@gmail.comособено в миналото, нават и през много кра- интересни локомотиви и,колко любовни трепети и сиви участъци (като че както можем да пече- Пътничка:връзки са се пораждали ландшафт, архитектура и лим от морски, ски и СПАименно в тези ту много т.н) и въпреки, че за жа- туризъм, така ние може “БОЙКО, БЪЛГАРИЯ НЕ Е САМО СОФИЯ!”студени, то много горещи лост скоростта на пъту- да осигурим много при- Бойко, дай пари и за железопътния транспорт,вагони, докато хиляди ване често е плачевна, ходи и от железопътен ту- стига само магистрали и то само около София,души са пътували или влаковете винаги досега ризъм. Стига да има България не е само София. Искаме да пътуваме нор-към планината, или към са обогатявали общата желание, добра воля и мално, удобно и бързо. Не може, бързият влак да семорето. И като загово- култура на нас българите, правилно експлоатиране движи по-бавно от пътническия, да закъсняваме за-рихме за туризъм, не мога благодарение на тях сме на ретро локомотивите ради ремонти, които повече приличат на археоло-да на припомня едно научавали за много кра- ни. И тогава за разлика от гически разкопки, да мръзнем по гарите и да сестаро правило за ком- сиви курорти или град- другите видове туризъм, тъпчем в препълнени влакове.форта и удобството и с чета, както и за много ние ще виждаме по на-какво се измерват те на проходи и тунели, които шите земи и много „екзо- Автор: ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИКпърво място в един хотел са и част от нашата исто- тични” туристи, които са инапример. С площта на рия. Заедно с това, са- далеч по-платежоспо-стаята. Ето, в случая едно мото пътуване във собни. Ето затова в Кондуктори от Стара Загора:купе във вагон, заедно с вагоните винаги ще дава България трябва да имаприлежащата му част от възможност на фотогра- железница. И това не “ДА СПИМ В ПЛОВДИВ Е НЕВЪЗМОЖНО!”коридора дават много по- фите любители да снимат трябва да подлежи на Уважаема редакция, прочетохме Вашия ма-вече пространство и удоб- спокойно всякакви инте- съмнение. Темата е отво- териал относно условията в стаите за почивка вство от „лукзосното” ресни райони и обекти по рена за всякакви раз- Пловдив и искаме да споделим и нашите впечатле-иначе място във между- време на самата им оби- мисли и аргументи, като ния. Миналата събота и неделя(7-ми и 8-ми б.р.),градския автобус. Ала не- колка – а някои от тях искрено се надявам колеги се оплакаха, че не е имало никакво отоплениезнайно защо пътуването с остават извън нашия зри- моята позиция да е била и са мръзнали като кучета. Там редовно е така, ко-автобус в България про- телен обсег, когато пъту- интересна и да Ви е нака- гато администрацията я няма, няма никакводължава да се води за по- ваме с кола или автобус. рала да погледнете на парно, а през седмицата го пускат за час - два.елитно... И все пак, ще Споменах и фотогра- влаковете под един друг,видим докога. фията. Неслучайно. Както „по-житейски” ъгъл. Автор: ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ОБЩНОСТ СЕ ПРЕНЕСЕ И ВЪВ “ФЕЙСБУК” УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, изразете Вашето мнение по актуалните теми и съ- Все по-голяма част от соченост, които имат ВЕСТНИК” също се радва бития чрез нашата постоянна читателска рубрикаЖП любителите изпол- средно по 70 членове. Го- на голям интерес сред “ГЛАС НАРОДЕН” - колонките, които правите Вие, чи-зват социалната мрежа ляма част от аудиторията участниците в мрежата, тателите. Разкажете ни за това, което Ви е впечат-„Фейсбук” за да споделят членува в повече от една като дневно в нея се лило, огорчило, ядосало или изненадало приятно вс приятели и съмишле- група. Най-популярни са пишат множество комен- железниците, разкажете, как се случват нещата вънници актуални теми, групите за синдикална за- тари, а материалите ни от България. Ние Ви даваме трибуната - свободна ивидео или снимки на же- щита на работниците от получават все повече ха- независима!лезопътна тематика, по- националната компания ресвания. Най-четени иказват наши наблюдения. „Железопътна инфра- коментирани естествено За връзка с нас:В момента в социалната структура” и пътническото са разследващите теми, e-mail: press.blf@gmail.comмрежа има поне шест предприятие на БДЖ. Гру- както и скандалните раз- (За рубриката “ГЛАС НАРОДЕН”)групи с железопътна на- пата на „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН крития, които правим.
 7. 7. 7 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК  Р ЕПО Р ТАЖ АЗР УХА РЗАРАДИ БЕЗХАБЕРИЕТО В БДЖ,МУЗЕЕН ЛОКОМОТИВ СЕ РАЗГРАБВАИ РАЗПАДА В РУСЕНСКОТО ДЕПО След две години писане на доклади и предложения, локомотивът станал източник на части за гробници на по 40 години! Фото: Веселин Малинов Марио Евстатиев, на локомотива. По-рядко Горна Оряховица и фи- за локо- означава об- Светослав Дешев наблюдаваните и изпол- лиал Каспичан. През 2002 мотива, ричане на звани елементи са изне- г., БДЖ предприема и из- ч и и т о бавно унищо- сени на панели на пълнява кампания по оце- номер до жаване на по- задните стени на двете няване и масово тогава от с л е д н и я кабини. Оборудването на бракуване на локомотиви депо Русе оригинален кабините е принципно ед- от серията, при което “под р е в - локомотив от накво. В първа кабина е ножа” падат принципно ностно серия 42. монтиран регистрира- годни машини, докато та- пазеха. На 29-ти щият скоростомер (тахог- кива с множество повреди На 10-ти август същата март същата година, ог- Две години, БДЖ не си раф) “Хаслер”, а във и “забележки” продължа- година, двучленен екип от леда е извършен и екипътмръдна пръста поне да втора - хладилникът и кот- ват да обслужват влакове Българският локомотивен си заминава за София,опази от разграбване, лонът. и до днес. Именно такива форум (тогава все още не където ден по-късно док-обявената за музейна ма- През 1985 г., железопът- са “модернизираните” ма- съществуваше сдруже- ладва пред Изпълнител-шина 42 077.8. Това е по- ният завод “Г. Димитров” шини, които буквално на нието) след получено от ния директор на БДЖследният запазен в София, започва програма магия дърпат влакове по БДЖ разрешение влиза в тогава - Пенчо Попов. Воригиналната си конфигу- за модерниза- родните ЖП склад “Долапите” и извър- общи линии, докладътрация локомотив от се- ция на локомо- линии. Ня- шва неекспертен оглед и гласи “Незначителнирията, доставяна за БДЖ тивите, при колко ориги- описване на липсите. липси, годен за възстано-през 1964 - 1970 г. от чеш- която освен за- нални машини Този оглед става и осно- вяване!” След внасянеките заводи “Шкода” - мяната на неуп- са унищожени вата за искане месеци по- на доклада е дадено уве-Пилзен. Доставени са равляемите в периода късно от страна на рение, че локомотивът щеобщо 90 локомотива. Ло- спомагателни 2003 - 2006 г., Сдружение “Български бъде възстановен.комотивите от серия 42 то к о и з п р а в и - една от тях - Локомотивен Форум” на Междувременно,значително се отличават тели с управ- 42 072.9, по експертен предремонтен кликата в Русе се е задей-по дизайн от основната ляеми и према- инициатива на оглед с контролни измер- ствала и срещу екипа за-линия за елетрическия хване на кон- началника на вания на определени ве- почват атаки с рапорти доподвижен състав на БДЖ. такторната ав- локомотивно личини. С писмо № най-високо ниво за измис-Коша е изпълнен с мо- томатика, се депо Дупница 019-Ж/17.03.10 г., СБЛФ лени случки и ситуации,дерна ареодинамична заменят и кабините за уп- е спасена от ножа и пред- иска експертен оглед и нямащи нищо общо с ис-форма, челните стъкла на равление със стандар- адена на Висшето транс- достъп до склад “Дола- тината. Целта е да се ком-кабините са панорамни, тните метални, заменя се порто училище “Тодор пите”. Десет дни по-късно прометира работата пообшивката на коша е из- и цяата обшивка на коша. Каблешков” за стацио- на база писмо № 96-00- проекта или поне да бъдепълнена от стъклоплас- Пултовете вече са под- нарно експониране и 586/26.03.10 г. на управи- забавена. От стрес и при-тов ламинат, кабините са обни на тези при серия учебни цели. До 2000 г., в теля на “БДЖ-Тягов под- теснение, един от члено-модулни. С този дизайн, 43. Премахнати са редица локомотивно депо Русе вижен състав” ЕООД, вете на екипа се разболя-чешките заводи “ШКОДА” от удобствата за маши- работи друга оригинална екип от двама души от ва и влиза в болница.печелят през 60-те години ниста, които са били на- машина - 42 077.8. През Сдружение “БЛФ” зами- Това забавя работата пона ХХ в., първа награда лични при оригиналното 1999 г., в депото и е из- нава за Русе и извършва проекта. Година и поло-за ди- изпъл- вършен голям периоди- оглед и измервания. Меж- вина продължава борбатазайн на нение. чен ремонт с боя, след дувременно, отзвукът от на СБЛФ с БДЖ за въз-подви- С тази който до средата на 2000 първия оглед на радете- становяването на тази ма-ж е н б е з - г. работи влакова служба . лите за железопътната шина, разходите по коетосъстав умна Тогава, поради износване история вече е дал своя са не по-големи от тези зана пре- “ м о - на бандажите на коле- отзвук - в локомотивно де- планов ремонт на елек-стижно дерни- лата, локомотивът е по Русе се е организи- тровоз в експлоатация.между- зация” спрян в очакване на нови рала група на недоволни През 2010 г., по искане нан а - се пос- бандажи. През м. октом- срещу идеята за вземане Държавния резерв, локо-родно тавя и ври същата година, локо- и възстановяване на ло- мотивът е изваден отизло- нача- мотива е преместен в комотива, в която освен склада и откаран в депотожение. лото на унищожаването склада на Държавния ре- машинисти и хора, непод- в Русе, където вместо да Работното място на ма- на най-красиваият и ерго- зерв на гара Долапите. озиращи, че са изпол- се съхрани е оставен нашиниста на тези локомо- номичен електровоз на По-късно бива включен в звани по гнусен начин е и открито и става източниктиви е изпълнено с БДЖ. Към 2000 г., немо- обхвата на Заповед № самият началник на де- на резервни части заергономичен трапецови- дернизирани и работещи 200 /1993 г. за музейните пото тогава. Причината други машини. Въпрекиден пулт за управление с са няколко локомотива от единици подвижен състав разбираме по-късно. Не- сигналите ни, никой отразположени на него най- серията - 42 054.7 във на БДЖ и обявен за му- говата идея за локомо- БДЖ не взема мерки даважните елементи за кон- Варна, 42 077.8 в Русе, зеен. тива била да се се опази последния пред-трол, управление и както и няколко локомо- През 2009 г., в интер- стационира в музея на ставител на серия 42.сигнализация на работата тива в локомотивно депо нет-форумите се заговаря транспорта в Русе, което Коментар по темата, четете на стр. 5

×