Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
!НОВО!            ÑËÎÂÈÖÀ     ÍÀ ÊÐÚÑÒÎ      ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÒÎ ÏÅÐÎ Â ÆÅËÅÇÍÈÖÈÒÅÓÂËÅÊÀÒÅËÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ  ...
2 ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ                                                   ...
АКТУАЛНО                                                 ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒ...
4 ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ                                                   ...
ТЕМА НА БРОЯ                                                       ...
6 ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ                       РЕПОРТАЖ       ГЛАС НАРОДЕН30 МЛН. ТОНА ЛИГНИТНИ...
Broj8(11) 2012
Broj8(11) 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Broj8(11) 2012

2,302 views

Published on

Брой 8(11) на ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК, независимото издание за релсов транспорт на Сдружение "Български локомотивен форум".

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Broj8(11) 2012

 1. 1. !НОВО! ÑËÎÂÈÖÀ ÍÀ ÊÐÚÑÒÎ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÒÎ ÏÅÐÎ Â ÆÅËÅÇÍÈÖÈÒÅÓÂËÅÊÀÒÅËÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ ЦЕНА: гр. София, ул. Ивайло № 15 тел. 02/ 852 07 57, 0895 514 110 e-m@il: uriahh@abv.bg Година 2 0,60 лв Седмичник за релсов транспорт на Сдружение “Български Локомотивен Форум” Брой 7(10) 21-27.02.2012 г. БДЖ ШЕФ КАМЪНИ УНГАРЦИ ОСТАВИ СИРАК СПРЯХА ВЛАКА ВНЕДРЯВАТ НА УЛИЦАТА ЗА БАНСКО НОВА СИСТЕМА ЗА БДЖ  Стр. 5  Стр. 2  Стр. 3СРИНА СЕ “ЦИРКЪТ” НА СОФИЯНСКИ ÑÊÀÍÄÀË ЗАТРИХА И ПОСЛЕДНИЯ ЖП ЗАВОД ВПРЕД ЦЕНТРАЛНА ГАРА-СОФИЯ БЪЛГАРИЯ ñòð. 2 Смехотворната тента пред ротондата на централна гара-София замалко не взе човешки жертви. ÆÏ ÑÒÐÀÑÒ ГЕРМАНЕЦ ЩЕ Марио Евстатиев на атмосферните условия. „Цирковата шатра” както я СПАСИ ТЕСНОЛИ- С мощен тътен в събота наричат повечето столичани НИЕЙКАТА НИвечерта се скъса тентовата бе построена по времето наконструкция, покриваща ро- мандата на Стефан Софиян-тондата пред централна гара ски като столичен кмет. ОщеСофия и за малко да рани, тогава експерти бяха скеп-а може би и убие няколко тични към ефективността играждани, преминаващи под безопасността на съоръже-нея по това време. Причина- нието, а всяка зима, районата за инцидента е натрупа- под тентата бе затварян за- ñòð. 4лия се върху тентата сняг, ради падащи от нея огромникойто е натежал и е причи- снежни късове. През лятото ÓÄÀÐÍÈÖÈнил скъсването на съедини- пък, конструкцията събира- МИНИтелните нишки, най-вероят- ше значително количество Грозотията, сложена от бившия столичен кмет Софиянски “МАРИЦА ИЗТОК”но изгнили под влиянието дъждовна вода. Стр. 2 аха да утрепе минувачите. ФОТО: Марио Евстатиев ПРЕВОЗИХА 30 ЦИГАНИ БЕЗНАКАЗАНО ОПОСКВАТ МЛН. ТОНА ВЪГЛИ- ЩА ЗА ТЕЦ-ОВЕТЕ ГАРА ПОДУЯНЕ-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ÒÒðàíñïîðòíà ïîëèöèÿ íåõàå çà íàãëîòî îãðàáâàíå ñòð.6 íà æåëåçîïúòíîòî èìóùåñòâî â ãàðàòà. Апаши разграбват необез- ни читатели на „ЖЕЛЕЗО- пост на НК „Железопътна спокоявано и безнаказано ПЪТЕН ВЕСТНИК” в петък. инфраструктура”. След като бившата експлоатационно- Допреди няколко месеца, закриват експлоатационното административна сграда на в сградата се помещавали звено и сградата остава без гара Подуяне-разпределител- търговските канцеларии на наблюдение, апашите още в на, известна сред железнича- обявеното за приватизация първите дни я опожаряват, ри като „средния район”. За дружество „БДЖ-Товар- а в последствие системно я това сигнализираха потресе- ни превози” и диспечерски ограбват. Стр. 3
 2. 2. 2 ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ АКТУАЛНОСРИНА СЕ “ЦИРКА” НА СОФИЯНСКИПРЕД ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ ЗАТРИХА И ПОСЛЕДНИЯ ЛОКОМОТИВЕН ЗАВОД В БЪЛГАРИЯ - ЛВЗ “ВАСИЛ КОЛАРОВ” РУСЕОт стр. 1 нея огромни снежни късове. През лятото пък, конструк- С мощен тътен в цията събираше значителносъбота вечерта се скъса количество дъждовна вода итентовата конструкция, по- отново ставаше причина за След 146 години съществуване, частни интереси и държавно безхабериекриваща ротондата пред неколкократното затваряне сложиха край на историята на локомотивно-вагонния завод в Русецентрална гара София и на подлеза отдолу. В поне- Иван Ангелов фиктивно. Масова практика ремонт е бомба със закъсни-за малко да рани, а може делник, работници на сто- burgas.angelov@gmail.com става да се издават протоко- тел! Това е бумеранга, кой-би и убие няколко гражда- личните почистващи фирми ли за движение с надпробег то се връща за съжаление ини, преминаващи под нея с помощта на автовишка за- “Локомотивен и и то голям на локомотиви. върху главите на пътниците.по това време. Причината почнаха ръчно почистване вагонен завод” – ЕАД Занемарената поддръжка Попитахме г-н Иванов как- и ремонт довеждат до по- во е актуалното състояниеза инцидента е натрупалия на натрупалия се върху кон- гр. Русе(ЛВЗ) е създа-се върху тентата сняг, кой- струкцията сняг. стоянни аварии и повреди. на ЛВЗ към този момент? ден през 1866 г. за из- Това е “едно от злото”, което Отговорът беше повече отто е натежал и е причинил Междувременно пък, във вършване на ремонт от своя стра- покъртителенскъсването на съединител- връзка с инцидента, столич-ните нишки, най-вероят- ния кмет Йорданка Фандъ- на подвижния железо- на доведе до : “ЛВЗ не ра-но изгнили под влиянието кова обяви, че се обмисля пътен състав, доста- намаляване боти, работятна атмосферните условия. цялостна реконструкция на вен за обслужване на на обема на само скрапа- работа на джийските„Цирковата шатра” както предгаровия площад и при- първата ЖП линия вя наричат повечето столи- лежащите му територии, а ,,ЛВЗ”, тъй фирми, които България и на Балка- като ,,БДЖ” оголват цехо-чани бе построена по вре- в плановете е залегнало и ните: Русе-Варна. Със беше основ- вете, но наймето на мандата на Стефан премахването на грознотоСофиянски като столичен и опасно съоръжения. Не е своето технологично ният клиент точната думакмет. Още тогава експерти ясно ще бъде ли търсена от- оборудване и производ- на завода. е ,,оглозгва-бяха скептични към ефек- говорност от Стефан Софи- ствени мощности ЛВЗ Така то се не” . Халетата нареди в са празни итивността и безопасността янски във връзка с договора ЕАД извършва теку-на съоръжението, а всяка за монтирането на тентата, редицата стават за де- щи, средни, капитални от ,,Пред- кори на фил-зима, района под тентата бе плащанията по него и узако- ремонти и модерниза- приятия със ми!” За крайзатварян заради падащи от няването и. ция на дизелови и елек- затихващи на разговораКАМЪНИ ПАК СПРЯХА трически локомотиви, фун кц и и ”. електромотрисни вла- Броят на ра- го помолихме да каже две-ТЕСНОЛИНЕЙКАТА кове, товарни, пътни- ботещите в Един от последните ел.локомотиви три ,,ЛВЗ-ЕАД” в цеховете на завода пради да бъде хубави думи,а отгово- Марио Евстатиев полита в дерето”, обясняват чески вагони и друга жп мина под увищожен Снимка: Марио Евстатиев рът беше:”На локомотивни машинисти, и пътнотранспортна критичния мен ми дай да Паднали скални маси обслужващи пътническите техника както и про- минимум за самоиздръжка ремонтирам ,,ТПС” ,праз-извадиха от релсите ранния влакове Септември-Добри- изводство на резервни и завода бавно пое към ,,дъ- ни приказки всеки може дапътнически влак от Добри- нище. Сериозни инциденти части за тях. ното”. Най лошото е , че той приказва.” На 15.12.2011нище за Септември, а зале- тук са рядкост обаче, тъй можеше всичко , притежава- всички служители на ЛВЗдена стрелка пък изхвърли като кантонерите, чиято за- ше всякакви металообработ- получават своя “КОЛЕДЕН Но уви, всичко по-от релсите локомотив на дача е да правят пеши обхо- ващи машини и съораже- ПОДАРЪК” - заповед за нагоре изброено, остава въвгара Банско, обслужващ ди на участъци от линията и ния. Проведохме разговор уволнение, да за уволнение, миналото! На 15.12.2011г.пътнически влак Септември своевременно да уведомя- с г-н Иванчо Иванов имащ тъй като последно всички са освободени всички слу-– Добринище миналата сед- ват близките гари за препят- 30 годишен стаж в систе- бяха преназначени на изпи- жители на предприятието.мица. След като преди дни ствия, си вършат работата мата на ,,БДЖ” - работил в тателен срок” а не съкра- Завод със 145 годишна исто-огромните преспи вслед- безупречно и не „кръшкат”, Лок. Депо Русе, ЛВЗ-Русе, тени. Сега дългогодишни рия бива затрит с лека ръка.ствие обилния снеговалеж споделят още специалисти- ,,БДЖ-Трансимпекс”-АД. и уважавани специалисти Тежките дни за “ЛВЗ” започ-и последвалите снегонавя- те. Попитахме го : Защо се като последните работници ват още през 2000-та годи-вания спряха движението Не е било застраше- стигна до тук? Защо ЛВЗ от завода и като г-н Иванчо на. Тогава започва осезаемомежду Банско и Добрини- но движението на специ- затвори врати? Защо състо- Иванов са останали без ра- да намалява обема работа.ще, сега след като започна алния атракционен влак, в янието на локомотивите на бота, а локомотивите про- БДЖ,което е основен клиентснеготопенето, линията се който пътува кандидатът за БДЖ е плачевно? дължават да се палят и раз- на завода намалява драстич-изправи пред другия сери- концесия на атрактивната Защо всеки ден има падат по време на движение! но финансите си предвиде-озен проблем – срутването линия Армин Гьотц. Влакът оставени или отменени Последните ел.локомотиви ни за ремонт и поддръжкана скалите, покрай които са е заминал от гара Велинград влакове поради липса на и ЕМВ-та като 44-088, 44- на подвижен състав, започ-разположени релсите. „Вся- безпроблемно. Превантивна изправни локомотиви? От- 179, 32-137/138, 32-069/070 вайки да извършват сами го-ка пролет при топенето на мярка е предприета обаче, говорът който получихме излезли от територията на лемите ремонти, от Подеменснеговете, тук има свлачища за да няма неприятни изне- беше следният: “Болният завода показват какво може- ремонт нагоре /Средни и Ка-и работата ни става много нади и на чело на влака е въпрос са заводските ремон- ше до последно да се ремон- питални / без необходимитеопасна. Отваряме си очи- бил прикачен дизелов локо- ти, там закъсва БДЖ. Всеки тира качествено въпреки за тях резервни части самоте на четири, иначе влакът мотив. просрочен или фиктивен трудностите. ПЕЧАТ: Главен редактор: Марио Евстатиев ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ Редакционна колегия: Вътрешни новини: Павел Вълчев, Николай Колев, Иван Ангелов; e-mail: ÂÅÑÒÍÈÊ e-mail: vatreshni@gmail.com Международни новини: Иван Кацев, Николай Колев evstatiev.mario@gmail.com ISSN: 1314 - 5495 e-mail: bgracer2010@gmail.com Графично оформление: Адрес на редакцията: Кореспонденти: гр. София, Марио Евстатиев София, ул. Витиня № 21Б, ет. 3, ст. 60 Бургас и региона: Иван Ангелов - burgas.angelov@gmail.com бул. Шипченски проход № 69 Коректор: e-mail: press.blf@gmail.com Габрово и региона: Николай Колев - gabrovo.kolev@gmail.com тел.0878 718 246, 0878 933 742 Светослав Дешев
 3. 3. АКТУАЛНО ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ 3 НАКРАТКОГОРЯ ЛОКОМОТИВ ÓÍÃÀÐÑÊÀ ÈÍÎÂÀÒÈÂÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ЦИГАНИ БЕЗНАКАЗАНО ОПОСКВАТ ÂÍÅÄÐßÂÀÒ Â ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈ ÍÀ ÁÄÆ ГАРА ПОДУЯНЕ-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАНА БУЛМАРКЕТ Електрически ло-комотив серия 86 начастния ЖП оператор“Булмаркет-ДМ” горя в Марио Евстатиев обратни съобщения към ло- От стр.1 ция на западната част на га-четвъртък на гара Пол- комотивния машинист – на- рата, което командва стрелкиски Тръмбеш, русенско. Унгарската компания пример, диспечерът може да Апаши разграбват и сигнали от западната частПо първоначални сведе- “PROLAN” в партньорство изпрати корекция в разписа- необезспокоявано и безна- на „Подуяне-пътническа”ния, причините за пожа- с българската „Електрик нието, която машиниста ще казано бившата експлоата- до централната част на гарара са късо съединение в сити” стартираха пилотна види на дисплеия, разполо- ционно-административна „Разпределителна”. За да неел. оборудването на ма- програма за тестово внедря- жен на пулта за управление сграда на гара Подуяне-раз- попадне и това помещениешината и запалване на ване на компютърна систе- в кабината. При возене на пределителна, известна сред под апашките удари, от НКтрансформаторно масло. ма за контрол и диагности- пътнически влакове, със- железничари като „средния „ЖИ” монтирали сигнално-Пристигналите на място ка в локомотиви на холдинг тавени от вагони, снабдени район”. За това сигнали- охранителна техника, но тядве пожарни коли са по- „БДЖ” ЕАД. За целта са из- с информационна система зираха потресени читате- не пречи по няколко пътитушили огъня и сериозни брани три различни типа ма- за пътниците, оборудване- ли на „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН месечно, скъпо струващиматериални щети по ло- шини – електровоз от серия то чрез GPRS може да дава ВЕСТНИК” миналия петък. кабели да изчезват мисте-комотива не са нанесени. 44, дизелов маневрен локо- информация за разписание- Допреди няколко месеца, в риозно. Пристигналият наСпоред представители на мотив от серия 52 и дизе- то на влака и към пътници- сградата се място ре-собственика, след малък лов магистрален локомотив те. Съществената и можеби помеща- портер серемонт, машината отново от серия 06. „ON-BOARD най-важна функция на но- вали тър- свърза сще пътува. компютърът за вото оборудване говските национал- всеки от три- е, че то може по- канцеларии ния центърБАБА ПРОФУЧА ПРЕД те локомотива добно на „черни- на обявено- за спешниЕДИН ВЛАК, УДАРИ Я е предоставен те кутии” на са- то за при- повиква-ВТОРИ безвъзмездно за молетите да пази ват и з а ц и я ния „теле- срок от 6 месе- информация за друже ство фон 112” Несъобразителна баба ца на БДЖ. След настъпилите в „ БД Ж - То - Като сцена от филм на Хичкок изглежда за да съ-блокира за два часа дви- този период, ако последните 72 варни пре- територията на гара Подуяне-разпреде- общи зажението на влаковете в системата пока- часа събития. вози” и ди- лителна. ФОТО: Авторът кражбата,гара Враца след като се же ефективност Освен всички спечерски извърш-опита да премине пред и бъде осигуре- тези функции, пост на НК „Железопътна ваща се и в момента. Тойзаминаващ влак. Тя се но финансиране, PROLAN-LOC инфраструктура”. След като бе пренасочен към „Транс-изплъзнала от премина- тя ще се внедри дава към ди- закриват експлоатационното портна полиция”, от където Дисплеят на машиниста е раз-ващата през другия коло- на всички серии положен точно над скоросто- спечерските и звено и сградата остава без започнаха да обясняват, че ввоз композиция, но била локомотиви на мера. ФОТО: Авторът м о н и т о р и н го - наблюдение, апашите още в гарата работят техническиударена от заминаващия ко м п а н и я т а . ” вите центрове първите дни я опожаряват, екипи, въпреки настоятел-в същото време пътни- обясни за „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН постоянна информация за а в последствие системно и ните ни обяснения, че тех-чески влак от Мездра за ВЕСТНИК” Николай Илиев енергийните разходи на ежедневно орди от цигани, ническите екипи надали саЛом. Поради тази причи- – управител на „Електрик локомотива(електроенергия въоръжени с всевъзмож- мургави люде, всеки от тяхна, бързият влак Видин сити”. Този тип оборудва- и разход на горива). Така, ни инструменти разкостват въоръжен с кирки и лостове- София стоя 120 мину- не от 3 години е внедре- осезаемо ще бъдат намале- сградата, видя репортер на тип „кози крак”.ти на гара Бели Извор, а но във всички локомотиви ни разходите вследствие на „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТ- След като настояхме,влакът ударил възрастна- на Унгарските железници, злоупотреби с дизелово го- НИК”. В момента, в напад- от управлението на „Транс-та дама останал на мес- монтира се и на локомоти- риво и отчитане на изразход- натата от апаши сграда все портна полиция” обещахатопроизшествието почти ви на Руските железници, ваната ел. енергия от енер- още се намира функциони- да изпратят кола, каквато до90 минути. както и на такива на ЖП горазпределителите. Освен ращото релейно помещение 10:30 часа не пристигна на администрации от бившия това, системата дава още на осигурителната инстала- мястото.СТРЕЛОЧНИК НАМЕРИ Съветски съюз. Системата едно предимство – невъз-КОНСКА ГЛАВА В PROLAN-LOC осигурява можността за неоторизира-ПЛОВДИВ Стрелочник от пловдив- онлайн мониторинг върху но стартиране и придвижва- локомотиви и друг вид пре- не на локомотива. Подобно возни железопътни средства на луксозните автомобили, Ресторант ÀÌ-ÃÚË София, бул. Мадрид №53ската гара се натъкна на в реално време чрез предава- машинистът трябва първо (на спирката на автобуси 11, 75 и 404)зловеща гледка при при- не на информация за основ- с индивидуална чип-картаемане на дежурството си ните параметри, скоростта, да активира системата и чак  02/846 88 76, моб. 0878 719 582 моментния разход на гориво след това може да управлява ТАЛОНв петък. Докато оглеждалрайона си, той забелязал и електроенергия, работ- машината. Благодарение наотрязана конска глава. ното време на машиниста. тези чип-карти пък ще стане Това е възможно благодаре- и по-ефективен контролът 30%Веднага съобщил на на-чалника на гарата, който ние на GPS-GPRS проследя- върху работата и работнотосе обадил и в полицията. ването и трансфер на данни. време на самите машини-По първоначални данни За целта, в диспечерските сти, което е още едно голя-става дума за удареноот преминаващ товаренвлак животно, чиито соб- пунктове и определени мес- мо предимство за ЖП опе- та в централата на БДЖ са раторите. разположени сървъри, ко- Предвижда се, тес- отстъпка за всичко от менютоственик още не е иденти- ито освен, че обработват и тово системата да бъде вне- от 18 до 22 часа всеки денфициран, съобщиха наши съхраняват информацията, дрена и на един исторически (при представяне на настоящия талон)източници. може да се използват и като дизелов локомотив серия 64 терминали за предаване на извън системата на БДЖ.
 4. 4. 4 ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ НА ПЪТ ГЕРМАНЕЦ НАПРАВИ АТРАКЦИЯ ЗА ДА ПОКАЖЕ КРАСОТИТЕ НА НАШАТА ТЕСНОЛИНЕЙКА, ЗАСТРАШЕНА ОТ ЗАКРИВАНЕ на три дни от 19-ти до 22-ри През цялото време, с група- та ЖП авантюра на Гьотц в дадоха още източници на февруари, той и доведената та пътуваше и управителка- България. През 2007 г., чрез “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТ- от него туристическа група та на “Тандем травъл” Да- своя туристически клуб, той НИК”. Очаква се на едно от пътуваха от Септември до ниела Стоева, която освен проведе мащабно пътуване тези пътувания отново да Велинград, от Велинград за нормалното протичане с 10 вагонна композиция, присъства Армин Гьотц, за до Добринище и обратно с на пътуването и доброто об- пристигнала от Германия и който зевзеците казват, че е атракционна композиция, служване на тури- влюбен в нашата 760Армин Гьотц пристига на съставена от единствения стите, следеше и мм железница, койтогарата в Септември. действащ теснопътен парен за това да не бъдат по красотата си може ФОТО: Авторът локомотив на БДЖ № 609.76 допускани външ- да се сравнява с по- Марио Евстатиев и три ретро-вагона, от които ни лица да пътуват добни линии в Швей- един сервизен и два пътни- с влака и по този цария. Именно заради Германският пред- чески. Организатор от бъл- начин да пречат красивите местностиприемач Армин Гьотц, ЖП гарска страна на пътуването на пътуващите. и добрите условия заентусиаст и председател на е туристическата компания Любопитни фе- развиване на железо-железопътния туристически „Тандем-травъл”. Въпреки, нове често правят пътен туризъм, Гьотцклуб „IGE-Bahntouristik” че пътуването бе затворено опити да се качат проявява интересNuernberg дойде в България, за медиите, “ЖЕЛЕЗОПЪ- “гратис” на атрак- към концесия и ин-за да пропътува с ретро-ком- ТЕН ВЕСТНИК” бе допус- ционните влакове Туристите се радват на красивата природа вестиции в развитиепозиция цялото разстояние нат да отрази събитието бла- само да се повозят край ЖП линията. ФОТО: Авторът на линията, която запо теснопътната ЖП линия годарение на съдействието или пък да напра- местните жители пъкС ептември-Добринище. от страна на местните же- вят по някоя снимка. Не вся- обслужвана на наша терито- е с особено голямо социал-Името на Гьотц се спрягаше лезничари и ръководството ка туристическа група обаче рия от действащите тогава но значение. Спирането нав ЖП средите по повод кон- на локомотивното депо в гр. приема тези запалянковци парни локомотиви 01.23 и един чифт пътнически вла-цесията на атрактивната пла- Септември. Гьотц и негова- радушно. Преди години за- 16.01, останало в ЖП ис- кове по нея буквално взри-нинска железница. От сигу- та група имаха на разполо- ради това, че персоналът торията като пътуването на ви региона и се инициирахарен източник стана ясно, че жение и автобус, койтио ги във влака пуснал местен големия германски влак. подписки за възстановяванеслуховете са верни и Армин превозваше в определени ентусиаст да се повози, пос- Тогава той отново бе наел на движението на влаковете,Гьотц има интерес към взе- участъци за да заснемат ат- ледвали шумни скандали. теснопътното влакче в учас- с които работниците отиватмането на железницата на ракционния влак от места, От тогава, БДЖ също из- тъка Септември-Велинград. и се връщат от работа, а жи-концесия и развиване на ту- които по това време на годи- праща свой представител на През пролетта предстои телите на по-малките насе-ристическа дейност с ретро ната се невъзможни за дос- всяко пътуване. Това атрак- искински бум на атракци- лени места пътуват за про-подвижен състав. В рамките тигане откъм ЖП линията. ционно пътуване не е първа- они по теснолинейката, из- дукти до градовете.ВРЕМЕННО СПИРАТ 19 ВЛАКА, БДЖ ВЪВЕЖДА ПРОМЕНИ ВПУСКАТ ЕДИН ОТ СПРЕНИТЕ 138 РАЗПИСАНИЯТА НА ДВА ВЛАКАНиколай Колев влака в края на миналата Марио Евстатиев от Русе в 03:05 ч., ще пъту- сегашния си график. година. Пътническият влак ва по обичайния си график До 9-ти април пъкБДЖ спира 19 пътнически 82212 Долна Махала – Кар- С цел подобряване до гара Горна Оряховица. е удължен периода на про-влака поради липса на под- лово се назначава от 23 фев- на обслужването на пътни- От гарите в участъка между мените в графика на всич-вижен състав до 1-ви април руари и ще пътува всеки ците, холдинг “БДЖ” про- Горна Оряховица и Левски ки влакове, пътуващи презтази година, обявиха от хол- ден. От Долна Махала ще меня разписанието за дви- влакът ще тръгва с 5 мину- участъка Михайлово - Ка-динговото дружество. Ос- тръгва в 18:53 ч., а в край- жение на два влака - един ти по-рано от редовното си лояновец. Причината зановната причина за мярката ната си гара Карлово ще международен бърз и един разписание, като ще зами- това са ремонтни дейностие изваждането на старите пристига в 19:33 ч.. Пуска- пътнически, съобщи прес- нава от Горна Оряховица в по инфраструктурата, пред-електромотриси серия 32 от нето му е с цел подобряване центъра на дружеството. 05:10 ч. От гара Левски този приети от НК “Железопът-експлоатация, както и теж- транспортното обслужване До 8-и декември 2012 г. ще влак ще продължи своето на инфраструктура”. Някоиките зимни условия, които между Пловдив и Карлово. бъдат въведени промени в пътуване по досегашния си влакове от влаковете, коитодоведоха до повреди на го- Последният влак по това разписанията на два вла- график и ще пристига в Со- преминават през този учас-ляма част от локомотивите направление беше 82210: ка на „Холдинг Български фия в 07:15 ч.; тък, ще заминават от опре-на компанията, което доведе Пловдив 16:30 ч. – Карлово държавни железници” ЕАД. • Пътническият влак делени гари по своя марш-дори до отмяна на влакове 18:00 ч. За да има по-удобна Промените в графика за № 20110 от Горна Оряхо- рут с от 1 до 23 минутипо основни линии, тъй като късна връзка влак 82230, за- движение на тези влакове се вица за София, който оби- по-късно от обичайното синямаше годен локомотив, с минаващ от Пловдив в 18:00 налагат във връзка с техно- чайно тръгва в 05:55 ч., ще разписание, а други – с откойто да бъдат обслужвани. ч. и пристигащ в Долна логична необходимост. заминава от гара Горна Оря- 1 до 17 минути по-рано. ЗаПрез месец март, повреде- Махала в 18:47 ч., ще вози Влаковете, които ще ховица с 35 минути по-рано подробна информация кли-ните машини ще бъдат ре- директна мотриса за влак се движат с променени раз- от редовното си разписание, ентите на „Холдинг Българ-монтирани. В същото време 82212. За повече информа- писания са следните: т.е. в 05:20 ч. От гара Ме- ски държавни железници”обаче от „БДЖ Пътнически ция се обърнете на билетни • М е ж д у н а р од н и я т здра и всички останали гари ЕАД могат да се обръщатпревози” връщат поредният каси в гарите, както и към бърз влак № 383 от Москва и спирки по своя маршрут към гишетата „Информа-от списъка с 138-те спрени гишета информация. за София, който заминава влакът ще се движи по до- ция” и билетните каси.
 5. 5. ТЕМА НА БРОЯ ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ 5Светлин Пашов е на 37години, завършил среднообразование и специали- БДЖ ШЕФОВЕ ОСТАВИХА КАЗАНА ДУМА КРЪГЪЛ СИРАК НА УЛИЦАТАзирал през 2002 г. “Би-лето-багажен касиер” РОДНАТА ПОЛИЦИЯ НИ ПАЗИ...и “Ръководител тър- Роми безнаказано разграбват гара Подуяне-говска експлоатация”, разпределителна(виж стр. 3)а през 2008 г. постига от влакови билети имечтата си и завърш- глоби, те съкраща- Ако сме в друга държава, да се чудим. Но в Бъл- гария открай време една етническа група, самоопреде-ва успешно курс за вла- ват Светлин, като му ляща се като малцинство безчинства и живее на гърбаков кондуктор в София. връчват заповедта на данъкоплатци и институции, покровителствата онЧака да бъде назначен веднага след като законодателната и изпълнителна власт. Поредния при-до м. декември 2010 г., се прибрал от тежко мер за това, как тези хора биват едва ли не закриляни откогато най-сетне полу- нощно дежурство. полицията във вършенето на престъпления и вандали- зми е случващото се на гара Подуяне-разпределителначава заветното място в Потърсил помощ от в столицата. Посред бял ден, разни люде, въоръжени спревозна служба “Плов- синдикатите, но те “мечи лапи” и прочее инструменти, буквално разруша-див”. Заради съкращава- Препатилият бивш кондуктор не знае какво му казали, че имат ват сградата на гарата за да извлекат я някое старо чер-нето от работа остава да прави от тук на сетне. ФОТО: Авторът договорка с ръко- чеве, което да ползват за огрев, я накой и друг кабел,и без покрив. объркали датата на влака водството да не за- който да дадат в близкия пункт за вторични суровини и да си купят бутилка пърцуца, с която да се наквасят Марио Евстатиев – тази на билета бе вярна, щитават съкратени, защото здраво, да бъдат окрилени от силата на алкохола и яevstatiev.mario@gmail.com но на влака не. Не я глобих не трябвало да се пречи на да пребият Айшето, я да строшат на някое от многото и свалих, но като се качи реформите. Така без работа “чавета” главата, я да извадят нож и да разпорят съсе-“Още в началото към мен се контрола, аз го отнесох. и с реалната опасност да ос- да си. Ако бъде спипан обаче “в крачка” докато крадедържаха особено, защото Дебнеха ме за всичко, сякаш тане без покрив над главата кабелите, мургавелкото ще започне да разтяга сълзли- ви истории как няма с какво да си нахрани децата, какбях от онези подготвените, преча на някой” продължава си, Светльо тръгва да тър- няма с какво да се огрее. Въобще жив да го оплачеш.не както повечето от курс покъртителната си история си справедливост в София. Нищо, че всеки месец взема “социал” от държавата,да не зная нищо.” започва ис- бившият кондуктор. В края Решен е да се срещне с из- нищо, че наесен е получил и топливо, което отдавнаторията си Светльо, с който на миналата година, шефо- пълнителния директор на обаче е продал и изпил...се срещаме в София. Намира вете в Пловдив му казали, Холдинг „БДЖ” ЕАД и да За това, полицията да си влезе в ролята и да прати тия господа където им е мястото - в трудовиконтактите на нашата редак- че или трябва да приеме му разкаже патилата си. На- общежития, хем на топло, хем да изкарат поне частция чрез своите приятели, да напусне доброволно по шата редакция му помогна от това, което държавата им дава. Пък да си поми-които в желанието си да му чл. 331 срещу шест брутни да получи приемен час при слят да крадат следващия път.помогнат взривиха социал- заплати, или пак ще го съ- управителите на „БДЖ-Път-ната мрежа „Фейсбук”. Той кратят, но без обезщетение. нически превози” ЕООД,е тихо и срамежливо момче, Обяснил им, че тази работа след като историята му бе НЕ СЕ НАУЧИХА ТЕЗИ ХОРАдори в началото се притес- му е нужна – Светльо жи- предадена в пресцентъра наняваше от репортерския фо- вее на общежитие, жилище дружеството. Все още няма Баба-камикадзе прелетя пред един влак, за да я ударитоапарат, но в последствие няма, няма и живи роднини. точен ден на срещата, но на втори(виж стр. 3)свикна с него. Разказва ни Последният жив от семей- нея всички, най-вече Свет- Не се научиха тези хора, че влакът не е лекаоще как в първите четири ството – майка му напуснала лин, се надяваме, той да по- кола и спирачния път тук е доста по-голям. Не се и на-месеца на своята служба, този свят през 2006 г. Въпре- лучи така желаната си рабо- учиха, че ЖП линията се пресича само на указаните запроверителите го дебнели и ки трогателната му история та отново и да популяризира целта места, а не се скача директно върху релсите, къ-наказвали за щяло и нещя- и факта, че той не е участ- добрите обноски на превоз- дето някой машинист да се чуди теб ли да пази, влакало. Получил „забележка” и вал в стачката през ноември ния персонал с пословична- ли да си кара. В нормалните държави, ако стъпиш на коловоза те чака глоба в стотици Евро, която се налага„предупреждение за увол- 2011 г., началниците проявя- та си вежливост към пътни- мигновено и на никой не му пука от каква социалнанение” заради добротата си ват коравосърдечие и въпре- ците, за която свидетелстват група си. Там правилата важат еднакво за всички и закъм пътниците. „Качиха се ки, че няма и ден болнични, и негови колеги, които го това няма подобни “самоубийци”, обикалящи по рел-от Пазарджик хора, но на както и, че е на девето място подкрепят в борбата с чи- сите така сякаш се разхождат по алеите на градскатаедна жена, на касата бяха в целия регион по приход новническата неправда. градина. И тук е време, транспортна полиция вместо да гони фотографите-любители по гарите, да вземе да си спретне една акция “камикадзе”, в която да УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ, глобява директно взеки, дръзнал да стъпи на рел- сите. Пък да видим ще има ли ефект! ВСЕКИ, СКЛЮЧИЛ АБОНАМЕНТ ЗА “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК” ЗА ПЕРИОД ОТ МИНИМУМ 6 МЕСЕЦА, ЩЕ ПОЛУЧИ ПОДАРЪК - КАЛЕНДАР ЗА 2012 г. НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ ЛОКОМОТИВЕН ФОРУМ” . ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ ЗА КОНТАКТИ: обявява Станко Симеонов - 0895 514 112, Атанас Гълъбов - 0896 658 600, СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА НОВИ РЕКЛАМОДАТЕ- Борислав Апостолов - 0888 749 810, е-m@il: press.blf@gmail.com ЛИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА МИНИ- МУМ 10 ПУБЛИКАЦИИ Брой публи- Цветност Размер в Цена в лева ТАЛОН кации милиметри без ДДС за абонамент за “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК” 10 4 цвята 85 х 105 332 лв Име и фамилия на получателя ........................................................................................ Пощенски адрес ................................................................... Пощ. код........................ 20 4 цвята 85 х 105 598 лв 10 2 цвята 85 х 105 270 лв Желая да се абонирам за срок от ................. месеца, считано от ........... 2012 г. 20 2 цвята 85 х 105 416,85 лв ЖЕЛАЯ / НЕ ЖЕЛАЯ да получавам съобщения относно развитието и проектите на изданието 10 2 цвята 165 х 45 246,50 лв на електронната си поща. 20 2 цвята 165 х 45 435,70 лв Ел. поща: ............................................................ *) Рекламните материали, отпечатани в 2 цвята се публикуват във вътрешна страница по избор на клиента. Попълнените талони изпращайте в едно с пощенски запис за сумата, съответстваща на сто- За контакти: press.blf@gmail.com, тел. 0886 559 230, 0898 260 076 йостта на абонамента на адрес: 1517 София, ул. Витиня 21Б, ет. 3, ст. 60 и на адрес: 1517 София, ул. Витиня 21Б, ет.3, ст. 60 (За редакцията на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК”)
 6. 6. 6 ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ РЕПОРТАЖ ГЛАС НАРОДЕН30 МЛН. ТОНА ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА СА ПРЕВОЗИЛИ ПОСРЕД БЯЛ ДЕН, В РАЙОНА НА ПОДУЯНЕ-МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД С ЖП ТРАНСПОРТА СИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ТЪРШУВАТ АПАШИ!Цяла железопътна система оперира в мините. Три локомотивни депа УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ, поддържат над 50 електрически и 10-на дизелови локомотива. Смятам, че вашият вестник е най-подходящото място Марио Евстатиев конактната мрежа е разпо- време за товарене и пода- да публикувам своите възмущения от случващото се в ложена странично от коло- ване на въглищата към ТЕЦ района на гара Подуяне-разпределителна. Мащабна транспорт- воза. Самото товарене на въ- „Марица-изток 2”, който е ина дейност по железница глищата става посредством най-големият на Балканския От любопитство вчера минах по пасарелката в средниякипи в едно от най-трудно огромни товарачни съоръ- полуостров. Работата тук е район на бившата вече гара, за да видя дали нещо седостъпните и охранявани у жения – гъсенични багери, непрекъсната – движение случва. Е, случва се... гарата се оглозгва от тълпи роми.нас места – откритите руд- пред които, локомотивът, а и има постоянно. Железопът- Сградата на диспечерите е почти разграбена - празниници в района на източно- целият влак изглеждат като ната система на рудниците прозoрци зеят, а стените са опушени от скорошен пожар,маришкото въглищно на- детска играчка. Всеки багер по нищо не се различава от най-вероятно възникнал при някое от вандалските по-ходище. Достъп до тук се може да товари едновремен- една нормална магистрална сегателства. Докато вървях по пасарелката, група ромиполучава но две ком- ЖП линия – влакови диспе- изнасяше някакви метални парчета и радостно чурули-след провер- п о з и ц и и . чери, ръководители по дви- каше, явно доволна от “урожая”.ка от специ- За да се из- жение, сигнализация със Единствено засега са запазени помещенията на самитеален отдел и ползва тази светофори, взаимствана от диспечери (големите прозорци), но докога може само дасъгласуване възможност Германия. Машинистите се гадае. От гаровите коловози се ползват само севернатас дирекция- обаче тряб- имат постоянна радио-връз- и южната околовръстна, и тези към депото. Другото ета на поли- ва изключи- ка както с ръководителите покрито със сняг и явно не е ползвано. На три или чети-цията в Ста- телен син- на движението, така и с вла- ри коловоза има все още останали неизтеглени вагони.ра Загора. Локомотиви EL2 в рудник “Тро- хрон между ковите диспечери, под чието Всичко друго е пусто.Причинат а яново-север” ФОТО:Авторът о п е р ат о р а ръководство ежеминутно сее, че това е на багера движат поне 3 композиции Поредният пример за разхищаване на държавно имуще-един от няколкото обекта с и машинистите на локомо- в направление. Само за ми- ство, градено с години и много финансови средства, ин-изключително значение за тивите, което поради ко- налата година, железопът- телектуален и физически труд. Уви!”националната сигурност на муникацията чрез звукови ния транспорт в рудника естраната. Целта на посеще- сигнали е трудно. За това, превозил над 30 млн. тона Сигурен съм, уважаемата редакция на вестника ще запоз-нието е запознаване от бли- колективът на депото в руд- лигнитни въглища за ТЕЦ нае обществеността с този наистина сериозен проблем.зо с железопътната дейност ник „Трояново-север” се за- „Марица-изток 2”. Зарадив района. Двата открити ема да разработи система за тежката зима, тази година, С уважение,рудника – „Траоново север” далечно командване на локо- рудничните железничарии „Трояново 1” имат собст- мотива в зоната на натовар- очакват нов рекорд. Въпре- Вл. Колеввени локомотивни депа и ване на въглищата чрез бор- ки интензивната работа тук,вагоно-ремонтни цехове, дови компютър и безжична машинистите успяват да По сигнала на г-н Колев, “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТ-а общата дължина на же- връзка, базирана на WiFi. поддържат зачислените им НИК” извърши проверка, резултатите от коятолезопътните линии е над Първият та- машини в са публикувани на страници 1 и 3. Ще следим раз-100 километра. 90% от ЖП къв локомо- безупречен витието на случая и реакцията на службите!мрежата е електрифицирана тив показва вид, коетоза постоянно напрежение з а д о в о л и - се дължи не1600 V. Рудниците разпола- телни резул- само на от-гат с общо 59 локомотива тати, но и говорносттатип EL2, произвеждани от определени им, а и на1967 до 1990 г. в източно- недо статъ- въведенатагерманските локомотивни ци на систе- В кабината на локомотив EL2 преди десет-заводи LEW (Lokomotive мата, които на мините. ФОТО:Авторът ки годиниElektrotechnishe Werke). се вземат „прикрепе-Тези локомотиви значително под внимание и изчист- на езда” – няколко локомо-се различават от познаните ват. В момента, в депото се тивни машинисти работятни стандартни електровози, модернизира втори такъв само на един локомотив.които често срещаме по ЖП локомотив – машината е с Така, въпреки възрастта си,мрежата на страната. Те ос- номер EL2-108 и се очак- локомотивите EL2 в откри-вен основните токоснемате- ва до пролетта да излезе в тите рудници “Марица-из- “Широкоъгълен поглед в кабината на машиниста” е съв-ли (пантографи) имат такива работа. При успех на тази ток” ще работят още дълги местна инициатива на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК” ии за странично разположена система, предстои всички години и ще снабдяват с въ- агенция “Булфото”. На поредната снимка от серията смеконтактна мрежа, тъй като локомотиви да се съоръжят глища най-големият енерги- представили обзорен поглед върху кабината на промиш-в районите, където се до- с нея. Това ще намали зна- ен комплекс не само в Бъл- лен локомотив EL2. ФОТО: Марио Евстатиевбиват и товарят въглищата, чително технологичното гария, но и на Балканите.ПОСЕТЕТЕ ПЪРВИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЖП ФОТОГРАФИЯ! раз- не, то пътува Вашите писма за рубриката “Глас народен” очакваме с нас ваше дло-Споделете тории, пре на редакционната електронна поща или на адреса на ин тересни искажете ни редакцията. Може да ни пишете и в нашата рут.жете марш “Фейсбук” група. www.trainspotters.tk Ние ще Ви отговорим!

×