Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

1,280 views

Published on

The materials when I just started to head the Demand Side Management Unit in Malaysia to increase awareness on energy management at the public sector.
The focus was to get them to understand the overall policies and legal status related to energy efficiency in Malaysia

Published in: Business, Technology
 • Be the first to like this

Pengenalan Kepada Sektor Tenaga, Polisi Dan Perundangan Kecekapan Tenaga Elektrik

 1. 1. Oleh:ZAINI ABDUL WAHABKetua Unit Demand Side ManagementJabatan Kawalselia Ekonomi dan Pembangunan IndustriSURUHANJAYA TENAGATarikh: 26 Ogos 2008Tempat : Institut Pembangunan Kompetensi JPS, IpohPENGENALAN KEPADA SEKTOR TENAGA,POLISI DAN PERUNDANGANKECEKAPAN TENAGA ELEKTRIKENERGY EFFICIENCY INFORMATIONSHARING SERIES
 2. 2. SKOP KANDUNGAN SUMBER DAN PENGGUNAAN TENAGA STRUKTUR INDUSTRI TENAGA ELEKTRIK SURUHANJAYA TENAGA DAN FUNGSI-FUNGSINYA POLISI-POLISI TENAGA DAN KECEKAPAN TENAGA PERUNDANGAN BERKAITAN PENGGUNAAN TENAGAELEKTRIK DENGAN CEKAP CADANGAN PENGENALAN PERATURAN-PERATURANPENGURUSAN TENAGA ELEKTRIK DENGAN CEKAP PROGRAM KECEKAPAN TENAGA YANG DILAKSANAKANOLEH KERAJAAN
 3. 3. PERGERAKAN HARGAMINYAK MENTAH DUNIA
 4. 4. PERGERAKAN HARGA GAS ASLI
 5. 5. PERGERAKAN HARGAARANG BATU DUNIA
 6. 6. DATA-DATA UTAMA EKONOMI DAN TENAGA
 7. 7. CORAK KDNK, BEKALAN TENAGA UTAMA DANPERMINTAAN TENAGA
 8. 8. CORAK KDNK DAN PENGGUNAAN ELEKTRIK
 9. 9. CORAK BEKALAN TENAGA KOMERSIL
 10. 10. PENGGUNAAN TENAGA MENGIKUT SEKTOR
 11. 11. PENGGUNAAN TENAGA MENGIKUTJENIS BAHAN API
 12. 12. PENGELUARAN DAN SIMPANAN MINYAKSETAKAT 1 JANUARI 2006
 13. 13. PENGGUNAAN MENGIKUT JENISPRODUK PETROLEUM 2006
 14. 14. SIMPANAN DAN PENGELUARANGAS ASLI 2005
 15. 15. PENGGUNAAN GAS ASLI DI MALAYSIA 2006
 16. 16. PENGGUNAAN GAS ASLI MENGIKUT SEKTOR
 17. 17. PENGELUARAN DAN SIMPANAN ARANGBATU SETAKAT 31 DISEMBER 2006
 18. 18. PENGGUNAAN ARANG BATU DI MALAYSIA(TAN METRIK) PADA 2006
 19. 19. KAPASITI TERPASANG TENAGAELEKTRIK SETAKAT 31 DISEMBER 2006 (MW)
 20. 20. PECAHAN TENAGA ELEKTRIK (PENJANAAN,PENGGUNAAN, PEMINTAAN PUNCAK DAN MARGIN SIMPANAN)
 21. 21. PENGGUNAAN ELEKTRIKMENGIKUT SEKTOR PADA 2006
 22. 22. CORAK PENGGUNAAN ELEKTRIKMENGIKUT SEKTOR
 23. 23. STRUKTUR INDUSTRI TENAGA ELEKTRIKPENJANAANPENGHANTARANPENGAGIHANTNB,PENJANA BEBAS,SESCOTNB,SESB,SESCO‘SURUHANJAYA TENAGA (SEMENANJUNG,SABAH), MERINYU PEMERIKSA ELEKTRIK(SARAWAK)SEKTOR INDUSTRI,BANGUNANKOMERSIL &DOMESTIKLOSSES LOSSESLOSSES
 24. 24. PENUBUHAN SURUHANJAYA TENAGA Akta Suruhanjaya Tenaga diluluskan di perlimen pada tahun 2001 untuk menyediakanSuruhajaya Tenaga yang bebas untuk mengambilalih fungsi yang dijalankan oleh Jabtan BekalanElektrik dan Gas. Suruhanjaya Tenaga ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Tenaga 2001 pada 1 Mei 2001 dabmula beroperasi sepenuhnya pada 2 Januari Bertanggungjawab dan berperanan untuk mengawalselia aktiviti perbekalan tenaga,menguatkuasakan undang-undang perbekalan tenaga dan menggalakkan pembangunan yanglebih pesat dalam industri tenaga. . VisiMenjadi badan kawalselia yang diiktiraf efektif serta berpengaruh dalam hal ehwal tenagasecara berterusan. MisiUntuk mengimbangi keperluan pengguna dan pembekal tenaga serta memastikan pembekalanyang selamat dan berdaya harap pada harga yang berpatutan, melindungi kepentingan awam,menggalakkan pembangunan ekonomi dan persaingan dalam persekitaran yang sihat.
 25. 25. PERANAN DAN TANGGUNGJAWABSURUHANJAYA TENAGA1. KAWALSELIA EKONOMISokongan terhadap penjanaan, penghasilan, penghantaran, pengagihanbekalan dan penggunaan elektrik secara efisien dan ekonomikal termasukjuga dalam industri bekalan gas serta penggunaan bekalan gas melaluisaluran paip: Memangkin serta menjaga saingan;Mewujudkan pasaran tenaga yang efisien dan saksama atau dalamsituasi tiada saingan dalam pasaran tenaga, tidak berlaku kesmemonopoli dalam aspek penjanaan, penghasilan, pengagihan, dalamindustri bekalan elektrik dan gas. Pengeluaran lesen, penguatkuasaansyarat lesen dan aplikasinya, serta memastikan peraturan dipatuhi.2. TARIFBertanggungjawab untuk memastikan tarif elektrik adalah berpatutanserta tidak membebankan pengguna, sektor industri dan komersil.
 26. 26. PERANAN DAN TANGGUNGJAWABSURUHANJAYA TENAGA3. KAWALSELIA TEKNIKALUntuk mencapai sistem yang boleh harap, sistem yang selamat, amalanyang telus dan adil dipraktis oleh operator pengagihan dan grid.Peraturan ini juga dikenalkan bagi pembangunan dan penguatkuasaanstandard dan kod etika teknikal.4. PERLINDUNGAN PENGGUNAMementingkan kuasa pengguna dan pada masa yang sama memastikanterdapat prosedur perlindungan dalam kes-kes bermasalah sepertikemampuan pengguna terhadap perkhidmatan dan kewujudannya.3. PERATURAN KESELAMATANMelindungi seseorang dari bahaya yang bakal wujud dari penjanaan,penghasilan, penghantaraan dan pengagihan bekalan elektrik sepertitermaktub dalam akta bekalan elektrik. Ia juga bertujuan melindungiseseorang dari bahaya yang bakal wujud dari penghantaran bekalan gasmelalui saluran paip dan pengunaan gas seperti yang termaktub di bawahakta bekalan gas.
 27. 27. POLISI TENAGA KEBANGSAAN OBJEKTIF PERBEKALANUntuk mempastikan peruntukan bekalan yang mencukupi,terjamin dan berkesan dari segi kos melalui pembangunan sumbertenaga sedia ada merangkumi tenaga yang tidak bolehdiperbaharui(fossil fuels) dan tenaga boleh diperbaharuimenggunakan pilihan kos yang terkini dan kepelbagaian bekalandari dalam dan luar negara. OBJEKTIF PENGGUNAANUntuk mempromosi penggunaan tenaga yang cekap dan tidakmenggalakan pembaziran dan corak penggunaan yang tidakproduktif OBJEKTIF ALAM SEKITARUntuk meminimumkan kesan-kesan negatif daripada pengeluaran, pemindahan, penukaran , penggunaan tenaga terhadap alamsekitar.
 28. 28. POLISI GUNA HABIS/PENGURANGANKEBANGSAAN (NATIONAL DEPLETION POLICY)Polisi ini diperkenalkan dalam tahun 1980 untuk melindungi simpanan minyakyang semakin berkurangan dan tujuan-tujuan utamanya yang lain ialah :- Untuk lapangan-lapangan minyak utama yang mempunyai lebih daripada400 juta tong minyak yang sedia ada menghadkan pengeluaran sehingga1.75% daripada minyak sedia ada. Pada tahun 1985, polisi ini disemaksemula dan had dinaikkan kepada 3%. Hasil daripada polisi ini, jumlahpengeluaran minyak mentah dihadkan kepada lebih kurang 650,000 tongsehari. Dengan kadar pengeluaran semasa, jumlah simpanan minyak yangdikenalpasti dijangka akan bertahan sehingga 16 tahun lagi (tanpapenemuan sumber-sumber simpanan minyak baru Polisi tersebut kemudiannya telah dipanjangkan daripada minyak mentahke simpanan gas asli. Had atas sebanyak 2000 juta kaki padu standardsehari dikenakan di Semenanjung Malaysia. Pada kadar pengeluaransekarang, simpanan gas asli yang diketahui dijangka akan bertahansehingga kira-kira 70 tahun.
 29. 29. RANCANGAN MALAYSIA KE-9(2006-2010) Bab 19 : Pembangunan Tenaga Lestari (Kecekapan Tenaga)Menekankan kepentingan inisiatf kecekapan tenaga treutamanaya dalamsektor industri dan komersilPrgogram-program yang dirancangn dalam RMK9 Penggunaan lampu dan sistem penyaman udara cekap tenaga yang lebih meluas di sektorindustri dan komersil Mengadakan sistem pengurusan tenaga untuk bangunan Pengenalan dan penguatkuasaan Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik Dengan Cekap Pindaan terhadap Undang-Undang Bangunan Seragam(UBBL) untuk memasukkan ciri-cirikecekapan tenaga Menambahkan pelabelan cekap tenaga untuk kelengkapan elektrik Promosi dan kempen untuk penggunaan motor cekap tenaga (HEMs) yang lebih meluas Menjalankan audit tenaga ke atas bangunan kerajaan dan promosi penggunaan yang lebihmeluas untuk lampu dan sistem penyaman udara cekap tenaga Penambahbaikan insentif fiskal dan kewangan yang sedia ada seperti elaun pelaburan, tarafperintis, pengecualian cukai jualan dan duti import. Pembangunan kursus-kursus yang sesuai berkenaan kecekapan tenaga di IPT Pembangunan kursus khas untuk meningkatkan keupayaan syarikat perkhidmatan tenaga (ESCO)atau profesional dalam bidang pengurusan tenaga Inisiatif dan sokongan untuk membangunkan kepakaran tempatan dan pembuatan kelengkapandan mesin cekap tenaga sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi
 30. 30. AKTA SURUHANJAYA TENAGA 2001 Seksyen 14 (1)Suruhanjaya hendaklah mempunyai segalafungsi yang dipertanggungjawabkan di bawah undang-undangpembekalan tenaga dan hendaklah juga mempunyai fungs-fungsi berikut:(g) menggalakkan kecekapan, keekonomian dan keselamatandalam penjanaan, pengeluaran, penghantaran, pengagihan,pembekalan dan penggunaan elektrik dan dalam pembekalangas melalui talian paip dan penggunaan gas yangdibekalkan melalui talian paip.(i) menggalakkan penggunaan tenaga dapat diperbaharui danpenjimatan tenaga tidak dapat diperebaharui.
 31. 31. AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 Bahagian II - Fungsi, tugas dan kuasa SuruhanjayaSubseksyen 4 (la) - untuk menggalakkan penggunaanelektrik dengan cekap
 32. 32. AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 Bahagian VA - Penggunaan Elektrik Dengan CekapSeksyen 23A : Menteri boleh, dari masa ke semasa, menetapkanstandard, spesifikasi, amalan dan langkah yang hendaklah diterimadan diamalkan dan apa-apa perkara lain berkenaan denganpenggunaan elektrik dengan cekap.
 33. 33. AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 Bahagian VA - Penggunaan Elektrik Dengan CekapSeksyen 23B : Tiada seorang pun boleh menggunakan ataumengendalikan mana-mana pepasangan melainkan jika pepasanganitu memenuhi kehendak sebagaimana ditetapkan berkenaan denganpenggunaan elektrik dengan cekap
 34. 34. AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990 Bahagian VA - Penggunaan Elektrik Dengan CekapSeksyen 23C : Tiada seorang pun boleh mengilang, mengimport,menjual atau menawarkan untuk menjual atau memajakkan mana-mana kelengkapan melainkan jika kelengkapan itu memenuhikehendak sebagaimana yang ditetapkan berkenaan denganpenggunaan elektrik dengan cekap
 35. 35. PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994 Peraturan 46 – Kelayakan Menjadi Jurutera PerkhidmatanElektrikSubperaturan 46 (2) Sebelum sesuatu Perakuan Kekompetenansebagai seorang Jurutera Perkhidmatan Elektrik dikeluarkankepada seseorang, dia hendaklah menghadiri temuduga profesionalyang dijalankan oleh Suruhanjaya dan hendaklah memuaskan hatiSuruhanjaya bahawa –(a) dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentangpenyenggaraan dan pembaikan, baik pulih dan servis,penentukuran, ujian dan melengkapkan kelengkapan, termasuklahprinsip-prinsip pengendalian kelengkapan yang digunakan untukpenjanakuasaan, penghantaran, pengagihan, penggunaan,perlindungan dan pemeteran dalam pepasangan elektrik danpengurusan tenaga dengan cekap
 36. 36. PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994 Peraturan 47 - Kelayakan Untuk Menjadi Jurutera ElektrikKompetenSubperaturan 47 (2) Sebelum sesuatu Perakuan Kekompetenansebagai seorang Jurutera Elektrik dikeluarkan kepada seseorang,dia hendaklah menghadiri temuduga profesional yang dijalankanoleh Suruhanjaya dan hendaklah memuaskan hati Suruhanjayabahawa –(a) dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang amalankejuruteraan elektrik moden , termasuklah prinsip-prinsippengendalian kelengkapan yang digunakan untuk penjanakuasaan,penghantaran, pengagihan, penggunaan, perlindungan danpemeteran dalam pepasangan elektrik dan pengurusan tenagadengan cekap
 37. 37. PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994 Peraturan 48 – Kelayakan Untuk Menjadi Penyelia ElektrikSubperaturan 48 (2) Sebelum sesuatu Perakuan Kekompetenansebagai seorang Penyelia Elektrik dikeluarkan kepada seseorang,dia hendaklah menghadiri temuduga yang dijalankan olehSuruhanjaya dan hendaklah memuaskan hati Suruhanjaya bahawa–(a) dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang amalankejuruteraan elektrik moden , termasuklah prinsip-prinsippengendalian kelengkapan yang digunakan untuk penjanakuasaan,penghantaran, pengagihan, penggunaan, perlindungan danpemeteran dalam pepasangan elektrik dan pengurusan tenagadengan cekap
 38. 38. CADANGAN PENGENALAN PERATURAN-PERATURANPENGURUSAN TENAGA ELEKTRIK DENGAN CEKAP Pemegang-pemegang lesen perbekalan/pengguna elektrik melaporkankepada Suruhanjaya Tenaga mana-mana pepasangan yang mengggunakantenaga elektrik melebihi jumlah tertentu Pemegang-pemegang lesen pepasangan penjanaan elektrik melaporkankepada Suruhanjaya Tenaga sekiranya kuantiti yang dijana telah melebihijumlah tertentu Keperluan pemegang-pemegang lesen untuk melantik pengurus tenaga dipepasangan masing-masing Tanggungjawab pengurus tenaga yang dilantik untuk menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan berkaitan penggunaan tenaga dengan cekap Keperluan mengemukakan laporan berkenaan kecekapan tenaga dipepasangan kepada Suruhanjaya Tenaga
 39. 39. PROGRAM KECEKAPAN TENAGAYANG DILAKSANAKAN OLEH KERAJAAN1. PELABELAN CEKAP TENAGA OLEH SURUHANJAYA TENAGA Wajib: Ujian dan label SIRIM prestasi tenaga kelengkapanelektrikBallast lampu kalimantangKipas domestik Sukarela : Label cekap tenaga kelengkapan dan peralatan olehpengeluarMotor cekap tenaga (HEM)Penarafan “STAR” untuk peti sejuk domestik
 40. 40. PROGRAM KECEKAPAN TENAGAYANG DILAKSANAKAN OLEH KERAJAAN2. PENYEDIAAN DAN PENERBITAN BUKU PANDUAN KECEKAPANTENAGA Panduan Audit Tenaga untuk indusri dan bangunan komersil olehPusat Tenaga Malaysia(PTM). Panduan Kecekapan Tenaga Peralatan Elektrik Untuk Industri(transformer, motor, pam, kipas, blower,air compressor,chiller, cooling tower,lampu) oleh PTM. Panduan Kecekapan Tenaga Peralatan Thermal Untuk Industri(boiler,thermal oil heater, liquid absorption chiller, heatexchanger, cogeneration system) oleh PTM. Panduan kecekapan tenaga di rumah dan pejabat olehSuruhanjaya Tenaga.
 41. 41. PROGRAM KECEKAPAN TENAGAYANG DILAKSANAKAN OLEH KERAJAAN3. PEMBINAAN BANGUNAN DENGAN REKABENTUK CEKAP TENAGA Bangunan Low Energy Office(LEO) Kementerian Tenaga, AirDan Komunikasi, Putrajaya Bangunan Zero Energy Office (ZEO) Pusat Tenaga Malaysia,Bangi Bangunan “Diamond” Ibu pejabat Suruhanjaya Tenaga ,Putrajaya Pembinaan bangunan baru kerajaan dengan ciri-ciri cekaptenaga oleh JKR
 42. 42. PROGRAM KECEKAPAN TENAGAYANG DILAKSANAKAN OLEH KERAJAAN4. PROMOSI DAN KEMPEN KESEDARAN Artikel Dan Iklan Dalam Akhbar-akhbar Utama Penganjuran Energy Month oleh KTAK Suruhanjaya Tenaga:-Kempen Penggunaan HEM dan peti sejuk cekap tenaga denganlabel STAR di semua mediaCeramah kecekapan tenaga untuk semua sektorPameran kecekapan tenaga
 43. 43. HUBUNGI KAMI Alamat :Suruhanjaya TenagaTingkat 13, Menara TH PerdanaMaju Junction, 1001Jalan Sultan Ismail50250 Kuala Lumpur Tel: 03 2612 5400/5536/5532 Faks: 03 26951776 Laman web: www.st.gov.my E-mel: info@st.gov.myzaini.wahab@st.gov.my
 44. 44. SOAL - JAWAB?

×