Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vindikasi terhadap ilmu kalam

404 views

Published on

PPPH1143 Ilmu Kalam

Published in: Education
 • Be the first to comment

Vindikasi terhadap ilmu kalam

 1. 1. PPPH1143 Ilmu Kalam Page 1
 2. 2. IISSII KKAANNDDUUNNGGAANN Page 2 Pandangan Ulama Imam Abu al-Hasan al-Ash’ari Imam Abu Hanifah
 3. 3. PPaannddaannggaann UUllaammaa Page 3
 4. 4. Page 4 Antara ulama mengharuskan Ilmu Kalam ialah al-Hasan al-Basri, Jaafar al- Sadiq dan Imam Abu Hanifah Yahya Hashim Hasan Farghal
 5. 5. Ilmu Kalam juga disokong oleh al-’Amiri, al-Subki, Ibn ‘Asakir dan al-Bayadi Page 5 Syeikh Hasan bin Mahmud bin Abdul Latif as-Syafi`i al-Azhari
 6. 6. Maqam & Masjid Imam Abu Hanifah, Baghdad, Iraq Page 6
 7. 7. Saya mengkaji al-Kalam sehingga mencapai kemahiran Imam Abu Hanifah Page 7
 8. 8. Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Zufar dan Hammad adalah kaum yang berbahas menggunakan Kalam dan mereka adalah Page 8 Imam-imam Ilmu Imam Kamal al-Din Ahmad al-Bayadi
 9. 9. PPaannddaannggaann IImmaamm AAbbuu aall--HHaassaann aall--AAsshh’’aarrii Page 9
 10. 10. Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari Page 10
 11. 11. Page 11
 12. 12. Sesungguhnya sekumpulan manusia menjadikan kejahilan modal mereka dan merasa beban untuk menggunakan nazar dan bahas terhadap perkara agam serta cenderung kepada rukhsah dan taqlid Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari Page 12
 13. 13. Apakah Nabi (s.a.w) menyatakan bahawa sesiapa yang membahaskan tentang Kalam dan memperkatakannya menjadi bidah sesat? Lazimlah kamu (penentang Ilmu Kalam) menjadi bidaah sesat kerana memperkatakan sesuatu yang tidak diperkatakan Nabi dan menghukum sesat orang yang tidak dihukumkan Nabi. Imam Abu al-Hasan al-Asy’ariPage 13
 14. 14. Nabi tidak jahil tentang Ilmu Kalam sekalipun tidak memperkatakannya secara khusus. Demikian para Sahabat. Semua perkara Ilmu Kalam ada usulu-usulnya dalam al-Quran dan al-Sunnah dalam jumlah yang tidak terkira. Imam Abu al-Hasan al-Asy’ariPage 14
 15. 15. Nabi mengetahui mawduk-mawduk Ilmu Kalam. Namun tiada peristiwa yang memerlukan Nabi berkata mengenainya sekalipun usul dan prinsipnya ada dalam al-Quran dan al-Sunnah Imam Abu al-Hasan al-Asy’ariPage 15
 16. 16. Tidak semua persoalan hukum Syariah mahupun akidah ada nas dalam al-Quran dan al-Hadith Imam Abu al-Hasan al-Asy’ariPage 16
 17. 17. Jika benar bidaah sesat itu ialah melakukan apa yang tidak ada nas daripada Nabi, maka apakah ada nas daripada Nabi yang menyuruh Imam Malik al-Thawri, al-Shafi’I dan Abu Hanifah melakukan kerja yang dilakukan mereka (hadith dan fiqh). Imam Abu al-Hasan al-Asy’ariPage 17
 18. 18. PPaannddaannggaann IImmaamm AAbbuu HHaanniiffaahh Page 18
 19. 19. Maqam & Masjid Imam Abu Hanifah, Baghdad, Iraq Page 19
 20. 20. Kata-kata Imam Abu Hanifah adalah imam Mutakallim pertama dari Ahli Sunnah ialah Abu Hanifah, mengarang Fiqh Akbar dan Risalah untuk menyokong Sunnah dan berdebat dengan puak Khawarij, Syiah, Qadariah dan Dahriah Abu Hanifah adalah mutakallim umat ini pada zamannya dan faqih mereka pada halal dan haram Page 20 kepada kalam Ahli Tawfiq Imam Kamal al-Din Ahmad al-Bayadi
 21. 21. Yang mengata bahawa Nabi dan Sahabat tidak tahu Ilmu Kalam adalah golongan Hasyawiyah. Nabi dan Sahabat tidak libat dalam Ilmu Kalam kerana tiada keperluan. Namun zaman kemudian muncul macam-macam puak, maka perlu kepada Kalam. Malah Saidina Ali dan ramai Sahabat berkalam. Imam Abu Hanifah Page 21
 22. 22. Sentiasa ada satu kumpulan di kalangan umatku yang perjuang kebenaran sehingga Hari Kiamat. Perjuangan 2 bentuk: hissiyah guna senjata dan ma’nawiyyah guna kata-kata dan penulisan Page 22 (seperti Mutakallimun). Imam Abu Hanifah
 23. 23. Abu Hanifah hanya larang anaknya bermunazarah secara salah iaitu dengan bertujuan mengalahkan Imam-imam Mazhab menentang Kalam ahli bidaah dan ahwa seperti Muktazilah, Qadariah dan Semua mutakallimun tidak menambah apa yang ada dalam al- Quran dan banyak ayat dalam al- Quran berkenaan apa yang dibincangkan al-Kalam Page 23 lawan dan menghukum kafir. Jahmiyyah sahaja Imam Kamal al-Din Ahmad al-Bayadi
 24. 24. Page 24
 25. 25. Page 25

×