Po

300 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Po

 1. 1. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim22222.....00000PPPPPEEEEENNNNNGGGGGUUUUURRRRRUUUUUSSSSSAAAAANNNNNOOOOORRRRRGGGGGAAAAANNNNNIIIIISSSSSAAAAASSSSSIIIII2.1PENUBUHANDANKEPIMPINANORGANISASI2.1.1ProsespenubuhandankepimpinanorganisasiPengurusanadalahmerujukkepadasatusetkegiatanyang
 2. 2. direkabentukuntukmengarahkanbagaimanasesuatutugasataukerjadilakukan.Manakalaorganisasisecaraumumnyadidefinisikansebagaisatukumpulanbersifatsosialyangmanaahlinyaakanmelakukanaktivitibersamadansalingbergantungandanbekerjasamaantarasatusamalainbagimencapaimatlamatyangdipersetujuibersama.2.1.2PerlembagaanorganisasiSecaraumumnyaperlembagaanpersatuanperlumempunyaibeberapaperkaraseperti:•Nama•Matlamat•Keahlian
 3. 3. •Jawatankuasapersatuan•Kewanganpersatuan•Pembatalandanpembubaranpersatuan•Pindaanperlembagaanpersatuan•Mesyuaratpersatuan2.1.3KaedahperlantikanahlijawatankuasaSecaraumumnyaterdapatduacaraperlantikanjawatankuasasesuatupersatuaniaitu:i)MesyuaratAgungMenerusimesyuaratini,pencalonan,pemilihandanperlantikanakandilakukandanjawatanyangdipertandingkanadalah:•Pengerusi•Naibpengerusi•
 4. 4. Setiausaha•Bendahari•AhliJawatankuasaKerja(AJK)
 5. 5. Pengurusan Organisasi : AR201 Kokurikulum IIDisediakan oleh : Nurul Esly Sabiran, Zurya Alias & Md. Nor Abdul Halim2ii) Perlantikan oleh pihak tertentuTerdapat juga ahli jawatankuasa yang dilantik oleh pemimpin atau pihak berkuasasesuatu organisasi hanya menerusi ujian tertentu, perbincangan atau pencapaiantertinggiseseorang individu itu. Berikut merupakan carta organisasi yang asas dalampenubuhan ahlijawatankuasa. Ia boleh ditambah mengikut keperluan semasa persatuan tersebut.CARTA ORGANISASI2.1.4 Bidang tugas ahli jawatankuasai) PenaungPenaung hanya bertindak sebagai penasihat pada sesuatu organisasi.ii) PengerusiMemainkan peranan utama dalam organisasi di mana bertindak sebagai tenagapenggerak mengurus dan mentadbir organisasi mengikut perlembagaan organisasi.iii) Naib PengerusiMembantu pengerusi dalam pengurusan organisasi dan menjalankan tugas(memangku) sekiranya ketiadaan pengerusi serta menjalankan ketetapan dalamperlembagaan persatuan.NAIB PENGERUSIPENGERUSIBENDAHARI SETIAUSAHAAJK AJK AJKPENASIHATAJK
 6. 6. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimiv)SetiausahaBertanggungjawabdalamurusansuratmenyuratdenganpihakluardanahlidalamorganisasi.Menjemputdanmengedarsuratuntukpanggilanmesyuaratkerja,agung,luarbiasaatautergempar.v)BendahariBendahariterlibatsecaralangsungdalampengurusankewangankelab.
 7. 7. vi)AhliJawatankuasaKerja(AJK)Mengetuaisatukumpulankecilahlibagimelaksanakansesuatutugasyangditetapkanmengikutportfoliomasing-masing2.1.5Ciri-ciripemimpinAntarakualitiasasyangperluadadalamdiriseorangpemimpinseperti:•mempunyaiwawasan•mengambilrisiko•menggunadanmelatihpemimpinyanglain•menurunkankuasa•menerimatanggungjawab•tegas(konsisten)
 8. 8. 2.1.6Gayakepimpinani)PendekatanautokratikPemimpinjenisinitidakakanmelibatkanorang-orangbawahannyadalampembuatankeputusan.ii)PendekatandemokratikGayakepimpinanjenisinilebihberorientasikanhubunganantaramanusiadimanasetiapahlidalamorganisasiakanterlibatdalampembuatankeputusan.iii)PendekatanLaissezFaireGayapemimpinjenisinimemberisepenuhnyakebenarankepadapekerjabawahannya
 9. 9. untukmembuatkeputusansendiritanpamerujukkepadapihakpengurusan.
 10. 10. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim2.2KAEDAHPENULISANSURATRASMIDANPENGURUSANSISTEMFAIL2.2.1MenulissuratrasmiPengenalanSurat•menyuratberperanansebagaialatperhubungandalamsemuaurusanrasmibagimana-manainstitusiatauorganisasi.Perancanganperludibuatdenganteratursebelumsesuatusuratdirangkasepertikandungansurat
 11. 11. danbutiran.KaedahMenulisSuratRasmiRujukcontohsuratrasmi.
 12. 12. Pengurusan Organisasi : AR201 Kokurikulum IIDisediakan oleh : Nurul Esly Sabiran, Zurya Alias & Md. Nor Abdul Halim5CONTOHRuj. Kami : PMM PMM/KOKU/16/03 Jld.2 (25)Tarikh : 27 Januari 2011Pengarah,Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan,Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan,Aras 6, Wisma Persekutuan,Jalan MITC, Hang Tuah Jaya75450 Ayer Keroh, Melaka.u.p : Ms. Tan Giok TiuTuan,LAWATAN AKADEMIK KELAB PENGGUNA (KOKURIKULUM 2) KE KPDNKK MELAKABerhubung dengan perkara di atas, pelajar Kelab Pengguna (Kokurikulum 2)Politeknik Merlimau,bercadang untuk mengadakan lawatan akademik ke organisasi tuan. Butir-butirlawatan adalahseperti berikut:Tarikh : 10 Februari 2011 (Khamis)Masa : 8.30 pagiBil. Pelajar : 40 orangBil . pensyarah : 2 orang2. Lawatan ini bertujuan untuk memberi pendedahan serta pengetahuan kepada parapelajardengan terperinci berkenaan kepenggunaan. Maklumat yang di berikan kepadapelajar amatkami hargai sebagai pegetahuan baru kepada pelajar. Untuk sebarang maklumatlanjut, tuanboleh menghubungi Saudara Aimanezmir Bin Othman di talian 013-646 3865.3. Adalah diharapkan hasrat ini tidak menjadi halangan kepada pihak tuan.Kerjasama danperhatian tuan, kami dahului dengan ucapan terima kasih.Sekian.Saya yang menjalankan tugas,•••••••••••..(MD. NOR ABDUL HALIM)Ketua Unit Sukan & Kokurikulum,Politeknik Merlimau,Melaka.Contoh Surat Rasmi
 13. 13. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim2.2.2MelaksanakansistemfailyangsistematikFail:TajukBesar/Perkara/AktivitiContoh:PMM/KOKU/16KOKURIKULUMPMM/KOKU/16/01AMPMM/KOKU/16/02PASUKANBERUNIFORMPMM/KOKU/16/03KELAB&PERSATUANPMM/KOKU/16/04MAJLISSUKANPMMPMM/KOKU/16/05MAJLISSUKANPOLITEKNIKSEMALAYSIA(MSP)PMM/KOKU/16/06SUKANPMM/KOKU/16/07MESYUARATPEGAWAI
 14. 14. SUKAN&KOKURIKULUMPMM/KOKU/16/08POLIBRIGEDPrinsipDalamSistemFaili.Rekodyangtersusun.ii.Tidakbanyakmenggunakanruangdanmenggunakankulitnipis.iii.Mudahdisediadandisimpan.iv.Carayangmudahdiperolehdandipakaiberterusan.v.Mudahdicari,dirujukdandikesan.vi.Mempunyairekodpenyimpanandanpengeluaran.PengkelasanFailFailbolehdikelaskanberdasarkan:
 15. 15. i.Abjadii.Perkaraiii.Angka/Nomboriv.TempatdankawasanPenutupanFaili.Failhendaklahditutupsetelahmengandungisekurang-kurangnyaataulebihdaripada100kandungan(1inci)ii.Setelahfailpenuh,catatkanJilid1.Contoh:PMM/KOKU/16/01Jld.1
 16. 16. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimKaedahMemfailkanSuratKertasMinitKertasMinitdisematkandisebelahkirifailbagimerekodsurat-menyurat.Suratyangditerimadicatatkandengandakwatmerahpadakertasminit.Manakalasuratyangdikirimkankeluarditulisdengandakwatbiruatauhitam.
 17. 17. Contohcatatankertasminit:SuratmasukSuratbertarikh:...............................daripada................................................................................No.Ruj:........................................................................................dikdgpada.............................SuratkeluarSuratbertarikh:...............................dihantarkepada..................................................................Perkara:.......................................................................................dikdgpada...............................7
 18. 18. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim2.3PENGURUSANMESYUARATDefinisimesyuaratMesyuaratadalahperbincanganformaldiantaraduapihakataulebihuntukmencapaiobjektifbersamamelaluiproseskomunikasi.Mesyuaratberbezadiantarasatudenganyanglainmengikutkeahlian,organisasidanobjektifnya.2.3.1Tujuanmesyuarat,
 19. 19. jenis-jenismesyuaratTujuanmesyuarati.Menyelesaikanmasalah.ii.Merancangsesuatukerja.iii.Memantaupelaksanaankerja.iv.Mencariidea.v.Membentanglaporan.vi.Membuatkeputusan.Jenis-JenisMesyuaratMesyuaratbolehdiklasifikasikankepadabeberapajenismengikutobjektifdankeperluan.Diantarajenismesyuaratialah:i.MesyuaratAgungii.MesyuaratTergempariii.MesyuaratLuarBiasaiv.MesyuaratJawatankuasa2.3.2Prosessebelum,semasa
 20. 20. danselepasmesyuaratTindakansebelummesyuarat•Menentukanagenda,tarikh,masadantempatmesyuarat•Membuattempahanbilikmesyuarat•Menentukankertaskerjadisediakanuntukperbincangan•Menghantarsuratjemputanmesyuarat•Memastikanpersediaankemudahan-kemudahanbilikmesyuarat•Menentukankehadiran•Perbincanganpramesyuarat
 21. 21. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimTindakansemasamesyuarat•Catatanminitmesyuarat•Senaraikehadiran•Perkarapentingyangdibincangkan•Keputusanyangdibuat•TindakansusulanyangperludiambilTindakanselepasmesyuarat•Penyediaanminit•Susunannamaahli-ahlimesyuarat•Catatan
 22. 22. perbincangan2.3.3MenjalankanmesyuaratdanminitmesyuaratPengerusiPengerusimesyuaratmerupakanorangpalingpentingdalamsesuatumesyuarat.SetiausahaSetiausahaakanterlibatsepenuhnyabagitugas-tugassebelum,semasadanselepasmesyuarat.AgendaMesyuaratDalamsuratpanggilanmesyuaratiniagendamesyuaratmestidimuatkan.Contohagendamesyuarat:i.PerutusanPengerusi/Kata-kataaluanPengerusiii.Pengesahan
 23. 23. minitmesyuratyanglaluiii.Perkara-perkaraberbangkitiv.Perkara-perkarabaruuntukperbincanganv.Pembentangankertas-kertaskerjavi.Hal-hallainii.PenutupEtikamesyuarat•Jangantibalewat•Elakkangangguantelefonkecualiperkaraterpenting•Tidakmeninggalkanbilikmesyuarattanpakebenaran•Elakkancaradudukyangtidakbersopandanmenunjukkankurangminat•Mendengardenganaktifdanmemberiperhatian•Memberisumbangan
 24. 24. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim•Memberitumpuansupayaobjektifmesyuarattercapai•Mencariperkara-perkarayangpositif•Mencubamenjadiahlimesyuaratyangaktif.MinitMesyuaratMinitmesyuaratharusmengandungiperkara-perkaraberikut:-Namamesyuarat,bilangandantahun-Tarikh,masadantempat-Senaraikehadirandansenaraihadirbersama
 25. 25. -Susunannamahendaklahmengikutkekananan-PerutusanPengerusi-PengesahanMinitMesyuarat-Perkara-perkaraberbangkit-Perbincanganperkarabaru:susunantajukadalahmengikutagendamesyuarat.-Perbincangankertaskerja-Hal-hallain-Penutup-Namasetiausaha/urussetiayangmencatatkanmini-Tarikh
 26. 26. ContohFormatMinitMesyuaratContohFormatMinitMesyuaratPengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimMINITMESYUARATKELABPENGGUNA(KOKURIKULUM2)POLITEKNIKMERLIMAUBIL1/JULAI2011Tarikh:30Julai2011Masa:2.30petangTempat:BilikSeminar,JabatanPerdaganganKehadiran1.2.AGENDAPERKARATINDAKAN1.0UcapanaluanPengerusi
 27. 27. 2.0AgendaCONTOH3.0Hal-HalLain4.0PenangguhandanPenutupMesyuaratditangguhkanpadapukul5.15petang.DisediakanolehDisahkanoleh•••••••••••••••••••••••••••()()SetiausahaPengerusi11
 28. 28. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim2.4PENGURUSANKEWANGAN2.4.1KepentinganpengurusankewanganPengurusankewanganmelibatkanprosesperancangan,perlaksanaandanpengawalansumber-sumberkewangan.Iaperludiurusdenganbaikkeranasumber-sumberkewanganadalahterhadberbandingdengankeperluanyangsentiasabertambah.Setiapperuntukanperludibelanjakandenganpulanganyangmaksimumdan
 29. 29. memberimanfaatkepadasemuaahli.TugasBendaharidanPenolongBendaharii.MenyediakanBukuTunai/AliranTunai,BukuResit,BorangPesananBarangdanBorangBaucerBayaran.ii.Menyediakansebuahfailkewangandanjugatempatmenyimpanfail,bukuresit,baucarbayaran,borangpesanandanbil-bilyangsempurna.iii.Mencatatsegalaperkarayanghendakdibeli/dipesandenganmengisiBorangPesanan.iv.Mempastikanpengerusi/setiausaha
 30. 30. telahmembukaakaunpersatuan.v.Membuatpungutanyuran/dermakeahliandansumbangankhususbagimenjalankansesuatuaktiviti.2.4.2KemahiranpengurusanakaunorganisasiContohBukuTunaiBukuTunaiKelabPenggunaSesiJulai2011WangMasukRMWangKeluarRM20112011Jul20Bakib/bXJul24BelianminumanXOgos1YuranahliXSuratkhabarXYuranmasukX
 31. 31. ATAUBukuTunaiKelabPenggunaSesiJulai2011TarikhButir-butirWangMasuk(Debit)WangKeluar(Kredit)JumlahJul20Bakib/bXXYuranAhliXXJul24BelianminumanXX12
 32. 32. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimAkaunPenerimaanDanPembayaranAkauninimerupakansaturingkasanBukuTunaiuntuksesuatutempohperakaunan.SegalapenerimaanmodaldanhasildicatatkandisebelahdebitAkaunPenerimaanDanPembayaranmanakalasegalaperbelanjaanmodaldanhasildicatatkandisebelahkreditakaunini.
 33. 33. Formatakaun:AkaunPenerimaandanPembayaranbagitahunberakhir31Disember2010WangMasukRMWangKeluarRM20102010Jan1Bakib/bXDis31BelianminumanXDis31YuranahliXSuratkhabarXYuranmasukXBiasiswaXYuranpertandinganXHadiahdan
 34. 34. pialaXKutipandermaXAlatansukanXSewalokarXBelanjaamXJualanmejapingpongXCenderamataXGajipekerjaXXXXX2011Jan1Bakib/bX
 35. 35. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimAkaunPerdaganganMaklumat-maklumatyangperluadadalamakaunperdaganganadalah:i.Stokawaldanstokakhirii.Beliantunai&beliankredit#jumlahbelianiii.Jualantunai&jualankredit#jumlahjualaniv.Belanja-belanjayangterlibatdalam
 36. 36. pengendaliankelabFormatAkaun:AkaunPerdaganganbagitahunberakhir31Disember2011StokawalCampurbelianRMRM8602430JualanRM*5610KosbarangutkdijualTolakstokakhir3290910KosJualanUpahLesenperniagaan12304023801270Untung3650196056105610*Jualankredit+Jualantunai=4410+1200=
 37. 37. 5610
 38. 38. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimAkaunPendapatanDanPerbelanjaanKeuntungan/kerugiandariAkaunPerdagangankemudiandipindahkankeakaunpendapatandanperbelanjaan.FormatAkaun:AkaunPendapatan&Perbelanjaanbagitahunberakhir31Disember2010RMRMPerbelanjaanPendapatanUntung1960
 39. 39. KunciKira-KiraKuncikira-kiraperludisediakanjikakelab/persatuanmempunyaiasetdanliabiliti.Kuncikira-kiraPada31Disember2010RMRMAsetBukanSemasaLiabilitisemasaKelengkapanperniagaan7600Pemiutang480AsetSemasaStokakhir910Penghutang5702.4.3TatacaraPerolehanDanPengurusanStokDasardanTatacaraPerolehandiMalaysiaditadbirdibawah:•
 40. 40. AktaTatacaraKewangan1957(Disemak1972)•PerintahMenteri-MenteriKerajaanPersekutuan•AktaPerwakilanKuasa1956(Disemak1988)•AktaKontrakKerajaan1949(Disemak1973)•ArahanPerbendaharaan(AP)•SuratPekelilingPerbendaharaan(SPP)
 41. 41. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimKategoriPerolehani.Bekalanii.Perkhidmataniii.KerjaKaedahPerolehani.PanjarWangRuncitii.KontrakPusatiii.PembelianTerusiv.Requisition(untukperolehankerja)v.SebutHargavi.Tendervii.PerolehanDaruratviii.PelaksanaanProjekKecil
 42. 42. SecaraGotong-Royongix.PerolehanmelaluiJabatanTeknik(JKR&JPS)PengurusanStokIaakanmelibatkantugas-tugasseperti:i.Penerimaanii.MerekodStokiii.Penyimpananiv.Pengeluaranv.Pemeriksaanvi.KeselamatandanKebersihanvii.Pelupusanviii.KehilangandanHapusKiraDefinisiStorTempatbagimelaksanakanpenerimaan,perekodan,penyimpanan,penyelenggaraan,pengendaliandanpengeluaranstok.DefinisiStok
 43. 43. Stokbermaksudbarang-barangbelumgunadanperludisimpanuntuktujuanoperasiataupenyelenggaraantermasukbekalanpejabat,ubatubatan,alatganti,keselamatan,makmal,bengkel,dapur,sukan,pertanian,latihan,penyiaran,domestik,dokumenataubukuyangdikawaldansebagainya.
 44. 44. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimObjektifPengurusanStorPengurusanStorhendaklahdilaksanakansecarateratur,cekapdanberkesanbagimemastikan:i.Stoksentiasaadaapabiladikehendakidanmenepatikehendakpelangganii.Kualitistoksentiasaterjamindengancaramemberiperlindungan,penjagaandanpenyelenggaraanyangsewajarnya
 45. 45. semasadalamsimpanan.FungsiStorFungsistorialahmemberiperkhidmatanbekalankepadapelanggandenganmelaksanakantugas-tugasberikut:i.Menerimabarang-barangyangdipesandenganmengesahdanmemperakuserahanbarang-barangolehpembekalii.Menyimpanstokmengikutkaedahdanlokasi-lokasiyangditetapkandenganmenggunakanruangstorsecaraoptimumiii.Menjagadanmenyelenggarastoksupayasentiasadalamkeadaanbaikdanbolehdigunakaniv.Mengeluarkan
 46. 46. stokmengikutkeperluanpelangganv.Menyelenggararekod-rekodbagisetiaptransaksikeluarmasukstoksecaratepat,teraturdankemaskinivi.Merancangdanmenguruspenokokanstokbagimemastikankedapatanstokmengikutparasyangditetapkanvii.Mengendalipembungkusandanpenghantaranstokkepadapelangganviii.Menjalankanpemeriksaanbagimengesandanmengenalpastisebarangkelemahanyangmenyebabkanberlakuperselisihanstok,stokrosak,usang,luputtempohpenggunaandantidakbergerakix.
 47. 47. Menyediakansistemkawalankeselamatandankebakaransertapenyelenggaraankebersihanstorx.Mengambiltindakanpelupusankeatasstokyangusang/obselete,rosak,luputtempohpenggunaan,tidakbolehdigunakan,tidakdiperlukan,tidakbergerakataumelebihikeperluansupayaprestasistortidakterjejasdanmengelakkanpembaziranruangpenyimpananxi.Menguruskantindakanhapuskirakeatasstokyanghilang.
 48. 48. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim2.5PENGELOLAANAKTIVITI2.5.1Kepentinganmerancangaktiviti•Memastikanmatlamatatauobjektifyangdisasarkandapatdicapai.•Garispanduandalammelaksanakanaktivitiagarselaridenganmatlamatdanobjektiforganisasi.•Memudahkanpihakorganisasimembuatlangkahkawalandalampengurusanaktivitisekiranyaterdapatkesilapan
 49. 49. sertatindakanpembetulandapatdilakukan.2.5.2Kaedahpenyediaankertaskerja1.Tajuk-kebiasaanyadiletakkanpadamukahadapankertaskerjabersama-samamaklumatsepertitema,tarikh,tempat,anjurandanlogoinstitusi.2.Pendahuluan-memberisedikitgambaranmengenailatarbelakangprogramyangakandilaksanakandanjustifikasiprogramjikaiaadamelibatkanpihakdariluarinstitusi.3.Objektifdanmatlamat-menerangkantujuanataumatlamatsesuatu
 50. 50. progranatauaktivitiyangingindijalankan-sekurang-kurangnya4objektifprogramdinyatakanbagimembuktikankewajaransesuatuprogramitudilakukan.4.Tema(sekiranyaada)-Contoh:ProgramDiSemaiKasihDiTaburBudi5.Tarikhdantempohperlaksanaan-Letakkanhari/namabulan/tahun.6.Tempat-Nyatakandenganterperincisepertinamatempat,mukim,daerah,negeri.-Contoh:DewanPlatinum,PoliteknikMerlimau,
 51. 51. Melaka.7.Jemputanperasmian(jikaada)-namadanjawatanyangakanhadir8.Bilanganpenyertaandankategori-anggaranbilanganpesertadanmaklumatpesertadarikelas/jabatan/institusiyangterlibat
 52. 52. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim9.Syarat-syaratpenyertaan(jikaada)10.SenaraiAhliJawatankuasa-senaraiAJKyangbertanggungjawabmengikutportfolioataubiromasing-masing11.Tentatifprogram-senaraiaktivitiyangakandijalankansepanjangsesuatuprogramberlangsungdenganmenyatakantempat,tarikh,masadanaktivitisecara
 53. 53. terperinci-bolehdisediakandalambentukjadual12.Anggaranperbelanjaan-nyatakanjumlahperuntukanyangdiperlukandaripihakinstitusi,pihakluar,penajaaanyangdiperolehiatauyuranpenyertaanyangdikenakanpadapeserta.-nyatakandenganterperinciagihanperbelanjaansepertimakanan,logistik,cenderamata,publisiti13.Penutup/Cadangan-sekiranyamempunyaisyorataucadangansilanyatakandenganjelasagarkelulusandapatdiberiolehpihak
 54. 54. pengurusan14.Pengesahankertaskerja-Tandatangan,tarikhdannamaPengarahProgramyangmenyediakankertaskerja-Tandatangan,coprasmi,tarikh,nama,jawatan,danjabatanPensyarahKursusyangbertindaksebagaifasilitatoryangmenyemakkertaskerja.-Tandatangan,coprasmi,tarikh,namadanjawatanbagiJabatanSukan,KokurikulumdanKebudayaanyangbertindaksebagaimenyokongaktivitiKursusKokurikulumBerkredit-Tandatangan,coprasmi,tarikh,
 55. 55. namadanjawatanbagiTimbalanPengarahSokonganAkademikyangmeluluskankertaskerja.15.Lampiran(yangberkaitan)Sekiranyapermohonankertaskerjatelahmendapatkelulusandaripihakpengurusan,terdapatgarispanduanperludiikutidalampelaksanaanaktivitimengikutbeberapaperingkatsepertiprapelaksanaan,semasapelaksanaanaktivitidanselepaspelaksanaanaktiviti.Inibagimemastikansemuaaktivitiyangdirancangdapatdilaksanakanmengikutperancangandankeberkesanansesuatuprogram
 56. 56. dapatdicapai.
 57. 57. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim2.5.3MenulislaporanaktivitiAntaramaklumatyangperluadadalamlaporanadalah:•Pendahuluan•Tarikhpelaksanaan•Bilanganpenyertaan•Prosedurdanjadualkerja•Jemputanyanghadir(jikaada)•Jawatankuasakerja•Aturcaradanaktiviti
 58. 58. yangdilaksanakan•Kewangan•Laporanjawatankuasakecil•Maklumbalasdanpenilaianmenyeluruhaktiviti•Masalahyangtimbul•Pandangandancadanganmemperbaikidanmengatasinya•PenutupLaporanyangtelahlengkapakandibentangkankepadasemuajawatankuasakerjadalamsesimesyuaratakandatang.
 59. 59. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimContohPenulisanKertasKerjaSSSSSEEEEELLLLLLLLLLIIIIINNNNNGGGGGPPPPPRRRRRAAAAACCCCCTTTTTIIIIICCCCCEEEEECCCCCHHHHHAAAAALLLLLLLLLLEEEEENNNNNGGGGGEEEEECONTOHAAAAAnnnnnjjjjjuuuuurrrrra
 60. 60. aaaannnnn:::::KKKKKEEEEELLLLLAAAAABBBBBKKKKKEEEEEUSUSUSUSUSAAAAAHHHHHAAAAAWWWWWAAAAANNNNNAAAAANNNNN(((((RRRRR22222000000000011111)))))PPPPPooooollllliiiiittttteeeeekkkkknnnnniiiiikkkkkMMMMMeeeeerrrrrllllliiiiimmmmmaaaaauuuuuMMMMMeeeeelllllaaaaakkkkkaaaaaSSSSSeeeeesssssiiiiiJJJJJuuuuulllllaaaaaiiiii22222000001
 61. 61. 111100000TTTTTaaaaarrrrriiiiikkkkkhhhhh:::::3333300000----3333311111JJJJJuuuuulllllaaaaaiiiii22222000001111100000
 62. 62. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim1.0PENGENALANKertaskerjainidikemukakanbagimemohonkelulusandanperuntukankewangandalammenjayakanSellingPracticeChallengeyangbakaldianjurkanolehahli-ahliKelabKeusahawanan(R2001)bagisesiJulai2010.IadiadakanbersempenadenganMajlisKonvokesyenke-7PoliteknikMerlimauyangakanberlangsung
 63. 63. pada30hingga31Julai2010ini.ProgramsebeginidilihatdapatmendedahkanduniakeusahawanansecarateoridanamalikepadaparapelajaryangsedangmengikutikursusR2001yangberminatuntukberkecimpungdalamduniaperniagaan.Selainitu,programkeusahawananinijugamenyediakanruangdanpeluangbagipelajaruntukberkomunikasi,berunding,mengadaptasi,menyelesaimasalahdanmembuatkeputusandalammenguruskanperniagaansemasamenjalankanSellingPracticeChallenge
 64. 64. ininanti.Diharapkanhasildaripadaprograminidapatmemberipengetahuandanpengalamankeusahawanankepadapelajar-pelajarKelabKeusahawanan(R2001)danseterusnyamencetusminatmenceburkandiridalamduniaperniagaanselepasmenamatkanpengajiandiPoliteknikkelak.CONTOH2.0OBJEKTIFi.Memberipendedahanpraktikalbidangkeusahawanankepadapelajar.ii.Memupuksemangatkerjasamadantolongmenolongsesamaahlikumpulan.iii.Mencungkilbakat-bakatkepimpinandan
 65. 65. ciri-cirikeusahawananiv.Membangunkankemahiraninterpersonaldankomunikasipelajar.3.0PELAKSANAANPROGRAMTarikh:30-31Julai2010Hari:Jumaat-SabtuMasa:8.00pagi•10.00malamTempat:DataranMilenium,JabatanPerdagangan.4.0PENGLIBATAN30orangahliKelabKeusahawanan.(Lihatlampiran1)5.0PENDAPATANDANPERBELANJAAN(Lihatlampiran2)
 66. 66. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim6.0PENUTUPAdalahdiharapkanprograminiberjayamendapatkelulusandandanayangdiperlukansertadapatmencapaiobjektifyangdisasarkandanmendapatsokonganpadudaripadapihakpentadbiranPoliteknikMerlimau.Segalaaktivitiyangberjalansemasaprograminidiadakandapatmembantupelajardalammemahamidan
 67. 67. mempelajaribidangkeusahawanandenganlebihmendalam.Semogaprogramsepertiinimenjadiplatformdalammembangunkansemangatdanciri-cirikeusahawanandalamdiripelajar.Disediakanoleh,..........................(NOORSUZILAWATIBINTIMOHDYUSOF)SetiausahaKelabKeusahawanan(R2001)SesiJulai2010.Disemakoleh,CONTOH.........................(ZURYABINTIALIAS)PensyarahKursusKelabKeusahawananR2001SesiJulai2010.
 68. 68. Disokongoleh,.........................(MDNORBINABDULHALIM)KetuaUnitSukandanKokurikulumPoliteknikMerlimauMelaka.Diluluskanoleh,..........................(NORMAHBINTIJANTAN)TimbalanPengarah(SokonganAkademik),PoliteknikMerlimauMelaka.
 69. 69. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimLampiran1SENARAINAMAAHLIKELABKEUSAHAWANANYANGTERLIBATDALAMPROGRAMSELLINGPRACTICECHALLENGEBIL.NAMAAHLI1.MuhammadFaizZikribinMuhri.2.MohdKhirulHilmibinSulaiman.3.NoorSuzilawatibintiMohdYusof.4.NoorElly
 70. 70. AsmidarbintiNordin.5.ZuhalbinSaari.6.ZulfadzlibinAb.Halim.7.MohdHambalibinMohdHanafi.8.UmiLatifahBteMohdKidam.9.AtikahbteMohdMohed.10.NurulSakinahbteMdZdullkepele.11.SyaznibintiSubar.12.SyazanabintiMohdShahruddin13NurulAfiqahbtRahman.14NorSofiabintiAli.CONTOH15NurAi•nabtMohdFadil.16Hairanibt
 71. 71. MohdTolah17NurfaraheinbtRafie.18NurulAzreenbtMdIshak.19FatinNabilabtHarun.20FaizatulAzmabtAbdulMajid.21MuhamadNabilFakhribinMohdAzmi.22IzwanRuznorbinRuslan.23NoorAkidahbtRamly.24NurmaslinabtM.Sani25DaraNashwaSorayabtAbdRahim.26FarahAzureenbtZalani.27EzzaHafizabtJohari.28Atiyahbt
 72. 72. Zainal.29MuhammadNazuarbinRauzan.30MasuriyahbintiAbdWahab24
 73. 73. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimLampiran2ANGGARANPENDAPATANDANPERBELANJAANSELLINGPRACTICECHALLENGEBILPERKARABELANJAWANPENDAPATANPERBELANJAAN1.WangAktivitiPelajar(RM19.00X30pelajar)RM570.002.CONProgramJualanProaktif-BelanjaKosOperasi(3kumpulan)-SewaTapakKhemah
 74. 74. -Pengangkutan-PromosiTOHRM280.00RM230.00RM30.00RM30.00JumlahRM570.00RM570.0025
 75. 75. ContohLaporanAktivitiContohLaporanAktivitiPengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimLAPORANPROGRAM:SELLINGPRACTICECHALLENGE1.0PengenalanProgramSellingPracticeChallengeyangtelahdianjurkanolehahli-ahliKelabKeusahawanan(R2001)bagisesiJulai2010bersempenadenganhariMajlisKonvokesyenke-7PoliteknikMerlimauMelakayangberlangsungpada30hingga31
 76. 76. Julai2010lalu.MelaluiprograminidilihatparapelajartelahmendapatpendedahandalamduniakeusahawanansecarateoridanamalikepadaparapelajaryangsedangmengikutikursusR2001yangmemangberminatberkecimpungdalamduniaperniagaan.CONTOHProgramkeusahawananinijugadilihatmenyediakanruangdanpeluangbagipelajaruntukberkomunikasi,berunding,mengadaptasi,menyelesaimasalahdanmembuatkeputusandalammenguruskanperniagaansemasamenjalankan
 77. 77. SellingPracticeChallengeini.Hasildaripadaprograminidapatdiharapdapatmemberipengetahuandanpengalamankeusahawanankepadapelajar-pelajarKelabKeusahawanan(R2001)danseterusnyamencetusminatmenceburkandiridalamduniaperniagaanselepasmenamatkanpengajiandipoliteknikkelak.2.0PelaksanaanprogramTarikh:30-31Julai2010Masa:8.00pagi•10.00malamTempat:DataranMilenium,JabatanPerdaganganPelajar
 78. 78. yangterlibat:30orangpelajar(lihatlampiran1)3.0PerbelanjaanyangterlibatBILPERKARABELANJAWANPENDAPATANPERBELANJAAN1.WangAktivitiPelajar(RM19.00X30pelajar)RM570.002.ProgramJualanProaktif-BelanjaKosOperasi(3kumpulan)-SewaTapakKhemah-Pengangkutan-PromosiRM280.00RM230.00RM30.00RM30.00JumlahRM570.00RM570.00
 79. 79. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalim4.0MaklumbalasprogramDaripadamaklumbalasyangtelahdijalankan,semuapesertamenyatakanSellingPracticeChallengeinitelahberjayamemberipendedahankepadamerekadariaspekpengurusanperniagaaan,pelanggandanpengurusankewangan.Kemahiranberkomunikasi,prosesmembuatkeputusandanpenyelesaianmasalahdalamperniagaandapat
 80. 80. diaplikasikanolehpesertasemasamenjalankanaktivitiini.5.0CadangandanKesimpulanProgramseumpamainidilihatsebagaiplatformyangtepatdalamusahamenghasilkangolonganusahawandikalanganbakalpelajarPoliteknikselepasmenamatkanpengajianpadamasaakandatang.DiharappadamasaakandatangprogramseumpamainidapatdiperbanyakkanolehpihakinstitusidalammelengkapkanpelajarPoliteknikdenganaspekkemahirantambahanselepasmenamatkanpengajian.CONTOH
 81. 81. Disediakanoleh(NOORSUZILAWATIBINTIMOHDYUSOF)SetiausahaKelabKeusahawanan(R2001)SesiJulai2010.Tarikh:Disemakoleh(ZURYABINTIALIAS)PensyarahKursusKelabKeusahawananR2001SesiJulai201Tarikh:Disahkanoleh,(MDNORBINABDULHALIM)KetuaUnitSukandanKokurikulumPoliteknikMerlimauMelaka.
 82. 82. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimLampiran1SENARAIPELAJARBAGIPROGRAMSELLINGPRACTICECHALLENGESESIJULAI2010BIL.NAMAAHLI1.MuhammadFaizZikribinMuhri.2.MohdKhirulHilmibinSulaiman.3.NoorSuzilawatibintiMohdYusof.4.NoorEllyAsmidarbintiNordin.5.
 83. 83. ZuhalbinSaari.6.ZulfadzlibinAb.Halim.7.MohdHambalibinMohdHanafi.8.UmiLatifahBteMohdKidam.9.AtikahbteMohdMohed.10.NurulSakinahbteMdZdullkepele.11.SyaznibintiSubar.12.SyazanabintiMohdShahruddin13NurulAfiqahbtRahman.14NorSofiabintiAli.15NurAi•nabtMohdFadil.CONTOH16HairanibtMohdTolah17Nurfarahein
 84. 84. btRafie.18NurulAzreenbtMdIshak.19FatinNabilabtHarun.20FaizatulAzmabtAbdulMajid.21MuhamadNabilFakhribinMohdAzmi.22IzwanRuznorbinRuslan.23NoorAkidahbtRamly.24NurmaslinabtM.Sani25DaraNashwaSorayabtAbdRahim.26FarahAzureenbtZalani.27EzzaHafizabtJohari.28AtiyahbtZainal.29MuhammadNazuar
 85. 85. binRauzan.30MasuriyahbintiAbdWahab28
 86. 86. PengurusanOrganisasi:AR201KokurikulumIIDisediakanoleh:NurulEslySabiran,ZuryaAlias&Md.NorAbdulHalimBIBLIOGRAFIAb.AlimAbdulRahim.(1996).PengurusanKokurikulumDanBadanBeruniform.PenerbitFajarBaktiSdnBhd.AhmadAtoryHussain.(2002).PengurusanOrganisasi.KualaLumpur:UtusanPublications&DistributiorsSdn.Bhd.AngHuatBin.(2005).Pengurusan
 87. 87. Perniagaan.PenerbitFajarBaktiSdnBhd.JamilHashim.(2006).TatacaraMengendalikanMajlis.KualaLumpur:GoldenBooksCentreSdn.Bhd.MohdAbdullahJusoh.(2007).PengurusanKewanganOrganisasiPendidikan.TanjungMalim:PenerbitanProfesionalBaharuMohamadKayumA.Badarudin.(2006).MesyuaratEfektif.KualaLumpur:PTSProfessionalPublishingSdn.Bhd.OmardinAshaari.(2002).PegurusanPejabat.KualaLumpur:UtusanPublications&
 88. 88. DistributionSdn.Bhd.PekelilingPerbendaharaanBil.5Tahun2009SabriHjHussin,RaidaAbuBakar,MohdRadzuanB.RahiddanRuhanaBusu.(2004).Pengurusan.ThompsonLearning.SamsudinWahab.(2003).MengurusMajlis&AcaraRasmi.PTSPublications&DistributorsSdnBhd.SuratPekellllngPerbendaharaanBil.5Tahun2009

×