Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Basic Sqlite in Android

12,570 views

Published on

Descriptions of the basic working of Sqlite in android!
Explanation of class SqliteOpenHelper.

Published in: Technology
 • sqlite trong Android http://histudycode.com/android/xu-ly-luu-tru-database-voi-sqlite/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Basic Sqlite in Android

 1. 1. SQLite in Android
 2. 2. Nội dung • SQLite là gì? • Cài đặt và sử dụng SQLite trong Android • Cách Update DB (có data) khi cấu trúc bảng thay đổi
 3. 3. SQLite là gì? + SQLite là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu SQL nhưng không giống như hầu hết các cơ sở dữ liệu SQL khác, SQLite không có một máy chủ riêng biệt để xử lý + Đặc điểm: SQLite là gọn, nhẹ, đơn giản. Chương trình gồm 1 file duy nhất, không cần cài đặt, không cần cấu hình mà có thể sử dụng ngay. Dữ liệu database cũng được lưu ở một file duy nhất. Không có khái niệm user, password hay quyền hạn trong SQLite database.
 4. 4. Cài đặt và sử dụng SQLite trong Android • SQLiteOpenHelper: Một lớp trợ giúp để hỗ trợ việc tạo ra CSDL và quản lý phiên bản cho chúng. • SQLiteDatabase: Lớp chứa các phương thức dùng để quản lý CSDL như INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT …
 5. 5. SQLiteOpenHelper Constructor super(context, DB_NAME, null, DB_VERSION); onCreate(SQLiteDatabase db) Cài đặt các thông tin : +Tên file DB +Version … Được gọi khi DB được tạo ra lần đầu tiên. Nơi tạo ra các bảng, và các khởi tạo ban đầu cho chúng onOpen(SQLiteDatabase db) Được gọi khi CSDL được mở onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) Được gọi khi version thay đổi. Dùng để tạo thay đổi cho cấu trúc CSDL khi cần nâng cấp
 6. 6. `
 7. 7. Một số chú ý • Version: Phải bắt đầu từ > 0 (throw IllegalAgrumentException) • DB_NAME: Nếu thay đổi tên db sẽ gọi lại onCreate() và tạo 1 db mới • Hàm onCreate() chỉ được gọi khi file db được tạo mới • Hàm onUpgrade() chỉ được gọi khi version có sự thay đổi so với phiên bản hiện tại

×