Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tlodi Materol : blwyddyn ariannol hyd at 2018

30 views

Published on

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cynhyrchu data am blant mewn tlodi materol ac aelwydydd incwm isel yn ôl ardal. Gwneir hyn ar sail cyn costau tai.

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tlodi Materol : blwyddyn ariannol hyd at 2018

  1. 1. Tlodi Materol Blwyddyn ariannol hyd at 2018
  2. 2. Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cynhyrchu data am blant mewn tlodi materol ac aelwydydd incwm isel yn ôl ardal. Gwneir hyn ar sail cyn costau tai. Maent hefyd yn cynhyrchu ffigurau ar bensiynwyr mewn tlodi materol yn ôl ardal. Gellir cael rhagor o wybodaeth am dlodi materol yng Nghymru o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Tlodi Materol
  3. 3. Canran y plant a oedd yn byw mewn amddifadedd materol ac aelwydydd incwm isel (cyn costau tai), cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol % 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2011 i 2014 2012 i 2015 2013 i 2016 2014 i 2017 2015 i 2018
  4. 4. Roedd 12 y cant o blant sy'n byw yng Nghymru mewn cartrefi incwm isel a thlodi materol • Roedd 12 y cant o blant sy'n byw yng Nghymru mewn tlodi materol a chartrefi incwm isel rhwng 2015-16 a 2017-18. • Golyga hyn eu bod heb fynediad i nifer penodol o nwyddau a gwasanaethau a bod cyfanswm incwm y cartref yn is na 70 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU – cyn talu costau tai. • Mae hyn i fyny o’r 10 y cant a adroddwyd y llynedd. • Mae'r gyfradd hon bellach yn gyfartal â'r ffigurau cyfatebol a welir yn Lloegr. Y ffigurau ar gyfer yr Alban a Gogledd Iwerddon yw 11 a 8 y cant yn ôl eu trefn. • Yn y cyfnod mwyaf diweddar (2015-16 i 2017-18), roedd holl ranbarthau Lloegr ac eithrio’r Dwyrain, Ddwyrain Canolbarth Lloegr, Allanol Llundain, De-ddwyrain a De- orllewin gyda chanran uwch o blant mewn amddifadedd materol ac aelwydydd incwm isel na Chymru.
  5. 5. Roedd 9 y cant o bensiynwyr sy'n byw yng Nghymru mewn tlodi materol • Mae hyn yn golygu bod 9 y cant o bensiynwyr sy’n byw yng Nghymru mewn aelwyd heb fynediad i nifer penodol o nwyddau a gwasanaethau. Mae hyn yn yr un cyfradd a adroddwyd blwyddyn diwethaf. • Mae’r gyfradd wedi sefyll ar 9 y cant ar gyfer y chwech or saith cyfnod rhwng 2009-10 i 2011-12 a 2015-16 i 2017-18. • Yn yr Alban mae’r ffigur hwn yn 6 y cant, yr un peth a gofnodwyd y llynedd. Yng Ngogledd Iwerddon mae'r ffigur yn 6 y cant, i lawr o’r 7 y cant a gofnodwyd y llynedd tra bod y ffigur am Loegr wedi gostwng o 8 y cant a gofnodwyd y llynedd i 7 y cant.

×