Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol

Ad

Tlodi incwm cymharol
Nodweddion teuluol

Ad

Aelwydydd rhieni sengl oedd y math o deulu a oedd
fwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol
• Yr oedd 46 y cant o bobl...

Ad

Canran y bobl ym mhob math o deulu yng Nghymru, a oedd yn byw
mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 2014-15 i 2016...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 8 Ad
1 of 8 Ad

Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol

Download to read offline

Mae person mewn tlodi incwm cymharol pan ei bod yn byw mewn cartref lle’r oedd cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif).

Mae person mewn tlodi incwm cymharol pan ei bod yn byw mewn cartref lle’r oedd cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif).

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru (20)

Advertisement

Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol

  1. 1. Tlodi incwm cymharol Nodweddion teuluol
  2. 2. Aelwydydd rhieni sengl oedd y math o deulu a oedd fwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol • Yr oedd 46 y cant o bobl mewn aelwydydd rhieni sengl a 31 y cant o bobl mewn aelwydydd menywod sengl heb blant yn byw mewn tlodi incwm cymharol ar ôl costau tai yn y cyfnod 2014-15 i 2016-17 (cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol). • Mewn cymhariaeth, roedd 15 y cant o bobl a oedd yn byw mewn aelwydydd cyplau heb blant yn byw mewn tlodi incwm cymharol.
  3. 3. Canran y bobl ym mhob math o deulu yng Nghymru, a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 2014-15 i 2016-17 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 15 18 19 22 24 30 31 46 0 10 20 30 40 50 Cwpwl heb blant Dyn sengl sy'n bensiynwr Cwpwl sy'n bensiynwyr Cwpwl â phlant Menyw sengl sy'n bensiynwraig Dyn sengl heb blant Menyw sengl heb blant Unig riant
  4. 4. Pa fath o deuluoedd sy'n byw mewn tlodi? • Yn y gorffennol, roedd y rhan fwyaf o bobl a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn cartrefi â phlant. • Fodd bynnag, mae'r patrwm bellach yn llai clir gyda chyfran debyg o'r rhai sy'n byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn cartrefi â phlant a heb blant. Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP Y bobl yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl math o deulu, 2014-15 i 2016-17 Nodyn Mae teuluoedd yma yn cynnwys pobl sengl 19 47 34 Teuluoedd pensiynwyr Teuluoedd gyda phlant Teuluoedd heb blant
  5. 5. Yr oedd bron i hanner y plant a oedd yn byw mewn teuluoedd un rhiant yn byw mewn tlodi incwm cymharol • Yr oedd 47 y cant o blant a oedd yn byw mewn teuluoedd un rhiant yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn y cyfnod diweddaraf, 2014-15 i 2016- 17. Nid yw'r ffigwr hwn wedi newid o'r cyfnod diwethaf yn diweddu 2015-16 ar ôl cynyddu'n gyson ers 2010-11 i 2012-13. • Er, yn gyffredinol, fod plant mewn aelwydydd â chyplau hanner cant y cant mor debygol o fod mewn tlodi incwm cymharol â’r rhai mewn aelwydydd un rhiant, ymddengys y caiff hyn ei yrru’n llwyr gan statws gwaith. Hynny yw, mae’r risg o dlodi incwm cymharol ar gyfer plant mewn aelwydydd lle ceir cyplau nad ydynt yn gweithio yn debyg i’r rhai mewn aelwydydd rhiant sengl heb fod yn gweithio, sef oddeutu dwy ran o dair*. * Er bod y ffigwr diweddaraf yn cael ei atal oherwydd maint sampl fach, dyma'r patrwm a welwyd yn y blynyddoedd blaenorol.
  6. 6. Roedd plant sy'n byw mewn cartrefi lle'r oedd y plentyn ieuengaf rhwng 0 a 4 oed yn cyfrif am ychydig llai na hanner yr holl blant a oedd mewn tlodi incwm cymharol Plant yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl oedran plentyn ieuengaf y teulu, 2013-14 i 2016-17 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP Oedran plentyn ieuengaf y teulu 80,000; 44% 50,000; 28% 40,000; 22% 10,000; 6% 0-4 oed 5-10 oed 11-15 oed 16-19 oed
  7. 7. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r gwahaniaeth yn nhebygrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol rhwng teuluoedd mwy a llai wedi lleihau tipyn • Yn y cyfnod mwyaf diweddar (2014-15 i 2016-17), roedd y tebygrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol yn debyg i'r plant hynny oedd yn byw mewn cartref gydag un, dau a thri o blant yn byw ynddynt. • Fodd bynnag, mewn cyfnodau blaenorol roedd plant mewn teuluoedd mwy (tri neu fwy) yn fwy tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol ac roedd y bwlch rhwng y ffigurau hyn yn llawer mwy. • Yn ystod y cyfnod 2011-12 i 2013-14, roedd 48 y cant o blant o gartrefi â thri neu ragor o blant yn byw mewn tlodi incwm cymharol o'i gymharu â 28 a 22 y cant o blant mewn tlodi incwm cymharol o aelwydydd gydag un neu ddau o blant yn y drefn honno.
  8. 8. Canran y plant ym mhob maint teulu yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 0 10 20 30 40 50 60 2007 i 2010 2008 i 2011 2009 i 2012 2010 i 2013 2011 i 2014 2012 i 2015 2013 i 2016 2014 i 2017 Un plentyn Dau blentyn Tri neu fwy o blant

×