Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd

96 views

Published on

Mae person mewn tlodi incwm cymharol pan ei bod yn byw mewn cartref lle’r oedd cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif).

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd

  1. 1. Relative income poverty ethnicity and disability Tlodi incwm cymharol Ethnigrwydd ac anabledd
  2. 2. Mae ethnigrwydd heb fod yn wyn yn gysylltiedig â thebygolrwydd uwch o dlodi incwm cymharol • Yn y cyfnod diweddaraf (2012-13 i 2016-17, cyfartaledd 5 mlynedd ariannol), yr oedd oedolion o oedran gweithio a oedd yn byw mewn aelwydydd lle’r oedd y pen teulu o grŵp ethnig heb fod yn wyn yn fwy tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol o’i gymharu â’r rhai lle yr oedd y pen teulu o grŵp ethnig gwyn. • Roedd tebygolrwydd o 36 y cant bod oedolion oedran gweithio o grŵp ethnig heb fod yn wyn yn byw mewn tlodi incwm cymharol o'i gymharu â 23 y cant o debygrwydd i'r rheiny o grŵp ethnig gwyn yn 2012-13 i 2016-17. • Yr oedd plant o aelwydydd lle’r oedd y pen teulu o grŵp ethnig heb fod yn wyn ddwywaith yn fwy tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol, ar ôl costau tai o’i gymharu â’r rhai lle yr oedd y pen teulu o grŵp ethnig gwyn. Gellid esbonio hyn yn rhannol drwy wahaniaethau mewn statws cyflogaeth (http://llyw.cymru/statistics-and-research/review-evidence-inequality- wales/?lang=cy) rhwng grwpiau ethnig gwyn a heb fod yn wyn.* • Fodd bynnag, oherwydd bod gan y mwyafrif helaeth o aelwydydd yng Nghymru ben teulu sydd o grŵp ethnig gwyn, roedd y rhan fwyaf o bobl (96 y cant) a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn dod o aelwydydd o’r fath. Hefyd nodwch os gwelwch yn dda bod rhaid bod yn ofalus wrth ddehongli rhai ffigurau yn y tablau cysylltiedig oherwydd nifer isel y samplau. Am y rheswm hwn, nid oeddem yn gallu cynhyrchu ffigurau dibynadwy ar gyfer pensiynwyr yn ôl ethnigrwydd y pen teulu . * Er bod y ffigwr diweddaraf yn cael ei atal oherwydd maint sampl fechan, dyma'r patrwm a welwyd yn y blynyddoedd blaenorol.
  3. 3. Mae byw gyda pherson ag anabledd yn gwneud tlodi incwm cymharol yn fwy tebygol ar gyfer plant a phobl o oedran gweithio • Yn y data, caiff pobl anabl eu dehongli fel pobl sy’n adrodd unrhyw gyflwr corfforol neu feddyliol neu salwch y disgwylir iddo bara am 12 mis neu fwy, ac sy’n cyfyngu ar eu gallu i gyflawni gweithgareddau bob dydd, boed ychydig neu lawer iawn. Mae hyn yn unol â diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb. • Yn y cyfnod diweddaraf, 2014-15 i 2016-17, yr oedd 34 y cant o blant a oedd yn byw mewn aelwyd lle yr oedd rhywun ag anabledd mewn tlodi incwm cymharol o’i gymharu â 26 y cant mewn aelwydydd lle nad oedd unrhyw un yn anabl. • Yr oedd 33 y cant o oedolion o oedran gweithio a oedd yn byw mewn aelwyd lle yr oedd rhywun ag anabledd mewn tlodi incwm cymharol o’i gymharu â 19 y cant o’r rhai a oedd yn byw mewn aelwyd lle nad oedd neb yn anabl.

×