Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth

110 views

Published on

Mae person mewn tlodi incwm cymharol pan ei bod yn byw mewn cartref lle’r oedd cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif).

Published in: Data & Analytics
 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ who helped me write my research paper. The final result was amazing, and I highly recommend ⇒ www.WritePaper.info ⇐ to anyone in the same mindset as me.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth

 1. 1. Tlodi incwm cymharol Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth
 2. 2. Deiliadaeth tai
 3. 3. Yr oedd pobl a oedd yn byw mewn tai cymdeithasol ar rent yn fwy tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai) • Yr oedd 48 y cant o’r rhai a oedd yn byw mewn tai cymdeithasol ar rent yng Nghymru mewn tlodi incwm cymharol rhwng 2014-15 a 2016-17 (cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol), ar ôl talu eu costau tai megis taliadau llog morgais/rhent a threthi dŵr. • Mae hyn yn golygu eu bod yn byw mewn cartrefi lle yr oedd cyfanswm incwm yr aelwyd yn is na 60 y cant o gyfartaledd incwm aelwydydd y DU (fel y nodir gan y canolrif). • Mewn cymhariaeth, yr oedd 42 y cant o bobl a oedd yn byw mewn cartrefi preifat ar rent a 13 y cant o bobl a oedd yn berchen-feddianwyr mewn tlodi incwm cymharol ar ôl costau tai.
 4. 4. Canran y bobl yng Nghymru yn ôl deiliadaeth tai, a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 2014-15 i 2016-17 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 48 42 13 0 10 20 30 40 50 60 Rhentu cymdeithasol Rhentu preifat Perchen-feddiannwr
 5. 5. • Fodd bynnag, gan ystyried y 720,000 o bobl mewn tlodi incwm cymharol yng Nghymru fel grŵp, yr oedd mwy ohonynt yn byw mewn cartrefi perchen-feddianwyr (270,000) nac yn y naill na’r llall o’r categorïau rhentu tai. • Mae hyn oherwydd bod y rhan fwyaf o gartrefi yng Nghymru yn eiddo i berchen-feddianwyr, tua dwy ran o dair yn ôl y Cyfrifiad diwethaf Pobl yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl deiliadaeth tai, 2014-15 i 2016-17 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 240,000; 34% 210,000; 29% 270,000; 38% Rhentu cymdeithasol Rhentu preifat Perchen- feddiannwr
 6. 6. Statws economaidd, a math o gyflogaeth
 7. 7. Yr oedd y rhan fwyaf o blant a oedd mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn aelwydydd lle yr oedd rhywun yn gweithio • Yn y cyfnod diweddaraf (2014-15 i 2016-17), yr oedd 64 y cant o blant a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn aelwydydd lle yr oedd o leiaf un person yn gweithio. Mae hyn wedi cynyddu am y ddau gyfnod diwethaf o 60 y cant yng nghyfnod 2012-13 i 2014-15.
 8. 8. Plant yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl statws economaidd yr aelwyd, cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 21 23 19 21 24 30 33 31 29 31 39 42 37 30 28 33 50 46 42 37 40 40 39 36 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2007 i 2010 2008 i 2011 2009 i 2012 2010 i 2013 2011 i 2014 2012 i 2015 2013 i 2016 2014 i 2017 Aelwydydd heb waith O leiaf un oedolyn yn gweithio, ond nid pob un Pob oedolyn yn gweithio Canran
 9. 9. • Wrth ystyried pob plentyn yng Nghymru, mae'r tebygolrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol yn llawer mwy, ac mae'r bwlch yn cynyddu i'r rhai sy'n byw mewn cartref di-waith o'i gymharu â byw mewn cartref sy'n gweithio (lle’r oedd o leiaf un o'r oedolion yn gweithio) . • Roedd 72 y cant o blant sy'n byw mewn cartref di-waith mewn tlodi incwm cymharol o'i gymharu â 21 y cant a oedd yn byw mewn cartref sy'n gweithio yn 2014-15 i 2016-17. Roedd bron i dri chwarter y plant mewn cartrefi di-waith yn byw mewn tlodi incwm cymharol
 10. 10. Ar gyfer oedolion o oedran gweithio, y mae byw gyda phobl sy’n gweithio yn lleihau’r tebygrwydd o fyw mewn tlodi incwm cymharol • Rhwng 2014-15 a 2016-17, yr oedd oedolion o oedran gweithio a oedd yn byw mewn aelwydydd lle nad oedd neb yn gweithio, dros 7 gwaith yn fwy tebygol o fod yn byw mewn tlodi incwm cymharol na'r rhai a oedd yn byw mewn aelwydydd lle yr oedd pawb yn gweithio’n llawn-amser. • Fodd bynnag yr oedd amcangyfrif o 50,000 o oedolion o oedran gweithio a oedd yn parhau i fod mewn tlodi incwm cymharol er gwaethaf y ffaith eu bod yn byw mewn aelwydydd lle yr oedd pawb yn gweithio’n llawn amser.
 11. 11. Canran yr oedolion o oedran gweithio yn ôl math o gyflogaeth yr aelwyd yng Nghymru, a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 2014-15 i 2016-17 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 7 10 26 34 30 54 0 10 20 30 40 50 60 Pob un amser llawnCwpwl - un amser llawn, un rhan- amser Un neu fwy yn hunangyflogedig Cwpwl - un amser llawn, un ddim yn gweithio Neb amser llawn, un neu fwy yn rhan- amser Heb waith

×