Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llesiant Cymru 2017-18 Beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?

258 views

Published on

Mae’r sleidiau hyn yn crynhoi rhai o’r prif
negeseuon am lesiant plant yn adroddiad
Llesiant Cymru 2017-18.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llesiant Cymru 2017-18 Beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?

 1. 1. Beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant? #llesiantcymru Llesiant Cymru 2017-18
 2. 2. Mae’r sleidiau hyn yn crynhoi rhai o’r prif negeseuon am lesiant plant yn adroddiad Llesiant Cymru 2017-18.
 3. 3. #llesiantcymru Gwelwyd gwelliannau hirdymor o ran dechrau iach i fywyd, gyda nifer y babanod pwysau geni isel yn gostwng, gwelliannau mewn iechyd deintyddol a mwy yn bwydo ar y fron dros y degawd diwethaf. Mae nifer y plant ifanc sydd wedi derbyn brechlyn yn dal i fod yn uchel ac yn gyson. Canran y plant 5 oed â phydredd dannedd Canran y babanod a gafodd eu bwydo ar y fron adeg eu geni Ffynonellau: Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru, Cronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol 0 20 40 60 80 100 2015-162011-122007-082005-062003-04 0 20 40 60 80 100 2006 2017 Diffiniad newydd o bwydo ar y fron yn 2012
 4. 4. #llesiantcymru Yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol uwchradd, mae llesiant plant a'u hadroddiadau eu hunain am eu hiechyd a'u ffyrdd o fyw, yn newid yn syfrdanol. Yn 11 oed, mae adroddiadau merched a bechgyn am eu llesiant a'u hiechyd yn weddol debyg, ond erbyn cyrraedd 16 oed, mae bwlch wedi dod i'r amlwg, gyda'r merched yn dweud nad yw eu llesiant na'u hiechyd gystal. Canran y plant sy’n fodlon iawn â’u bywydau, 2013/14 Ffynhonnell: Ymddygiadau Iechyd Plant Oedran Ysgol, 2013/14 0 20 40 60 80 100 Blwyddyn 7 Blwyddyn 8 Blwyddyn 9 Blwyddyn 10 Blwyddyn 11 Blwyddyn Ysgol Bechgyn Merched
 5. 5. #llesiantcymru Mae’r cyfraddau smygu ac yfed wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd ymysg y rheini sy’n 11-16 oed. Fodd bynnag, mae nifer y plant sy’n iach o ran eu ffordd o fyw yn gostwng yn sylweddol yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol uwchradd. Ffynhonnell: Ymddygiadau Iechyd Plant Oedran Ysgol Canran y plant 11-16 oed sy’n dilyn ymddygiadau iechyd penodol 0 5 10 15 20 25 30 35 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 Ysmygu o leiaf unwaith yr wythnos Yfed yn wythnosol o leiaf
 6. 6. Mae astudiaethau Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn dangos bod perthynas rhwng profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a chanlyniadau hirdymor negyddol. #llesiantcymru Q1 1999 Q2 2017 Ffynhonnell: Profiadau Niweidiol Mewn Plentyndod (ACE) Cymru Ffeithlun gan Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru
 7. 7. #llesiantcymru Plant yw'r grŵp mwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol, gyda'r data diweddaraf yn dangos bod 28 y cant yn byw mewn tlodi incwm. Mae hyn wedi syrthio dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Canran sydd mewn tlodi cymharol o ran incwm 1994-97 2013-16 Ffynhonnell: Aelwydydd Islaw’r Incwm Cyfartalog 0 10 20 30 40 50 1994 to 1997 1998 to 2001 2002 to 2005 2006 to 2009 2010 to 2013 2014 to 2017 Pensiynwyr Plant Oedolion o oedran gweithio Pob unigolyn
 8. 8. #llesiantcymru Mae llai o blant yn byw mewn aelwydydd heb waith, gyda’r nifer wedi syrthio dros y flwyddyn ddiwethaf a dros y tymor canolig. Canran y plant ar aelwydydd heb waith 1994-97 2013-16 Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth 0 10 20 30 40 50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Blwyddyn yn dod i ben ar 31 Rhagfyr Cymru DU
 9. 9. Mae data newydd asesiadau ar fynediad i’r Cyfnod Sylfaen yn dangos sut mae plant wedi datblygu cyn dechrau yn yr ysgol. #llesiantcymru Q1 1999 Q2 2017 Ffynhonnell: Asesiadau dechreuol, Llywodraeth Cymru Asesiadau dechreuol disgyblion dosbarth derbyn 0 10 20 30 40 50 60 Wedi datgymhwyso Absennol Is na 1 Deilliant 1 Deilliant 2 Deilliant 3 Deilliant 4+ Bechgyn Merched Pawb
 10. 10. #llesiantcymru Mae cyrhaeddiad ysgolion cynradd ac uwchradd wedi codi dros y blynyddoedd diwethaf, er bod rhywfaint o amrywiad rhwng grwpiau economaidd-gymdeithasol. 1994-97 2013-16 Ffynhonnell: Cronfa Ddata Arholiadau Cymru, Llywodraeth Cymru 0 20 40 60 80 100 2006/07 2009/10 2012/13 2015/16 Disgyblion 15 oed Disgyblion Blwyddyn 11 Canran y disgyblion sy’n llwyddo i gyrraedd trothwy Lefel 2 gan gynnwys TGAU Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg a mathemateg 54.6 28.6 20.6 11.7 0 20 40 60 80 100 Holl ddisgyblion Disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim Plant ag anghenion addysgol arbennig Pob plentyn sy’n cael gofal a chymorth Blwyddyn academaidd 2016/17
 11. 11. Mae nifer y bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar ôl oedran addysg orfodol wedi codi dros y blynyddoedd diwethaf. #llesiantcymru Q1 1999 Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth Canran y bobl ifanc mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant 0 20 40 60 80 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 16-18 oed 19-24 oed
 12. 12. #llesiantcymru Mae presenoldeb a chyfranogiad mewn digwyddiadau celfyddydol wedi cynyddu dros y degawd diwethaf. Canran y plant (7 i 18 oed) a fu’n bresennol mewn digwyddiad celfyddydol o leiaf unwaith y flwyddyn 1994-97 2013-16 Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 13. 13. #llesiantcymru Mae un o bob tri o ddisgyblion ysgol uwchradd yn teimlo’n unig o leiaf rywfaint o’r amser. Mae ffigurau ar gyfer Cymru yn debyg i rhannau arall o’r DU, ond mae merched yn fwy tebygol o deimlo'n unig na bechgyn. 1994-97 2013-16 Ffynhonnell: Astudiaeth Carfan y Mileniwm Canran y plant ysgol uwchradd sy’n teimlo’n unig yn ystod gwyliau’r haf, 2017 41.0 27.0 15.0 10.0 7.0 0 20 40 60 80 100 Byth Anaml Weithiau Yn aml Drwy’r amser
 14. 14. #llesiantcymru Mae un o bob deg disgybl ysgol uwchradd yn cael ei fwlio'n wythnosol, ac mae'r ffigurau hyn yn gymharol uchel yn y DU. Canran y disgyblion ysgol uwchradd sydd wedi cael eu bwlio, 2017 1994-97 2013-16 Ffynhonnell: Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion, 2017 0 20 40 60 80 100 Ddim yn y deufis diwethaf Unwaith neu ddwy mewn deufis 2 neu 3 gwaith y mis Tua unwaith yr wythnos Sawl gwaith yr wythnos
 15. 15. Mae adroddiad Llesiant Cymru yn cynnwys….. #llesiantcymru
 16. 16. Adroddiad sy’n crynhoi gwybodaeth am lesiant plant #llesiantcymru
 17. 17. Adroddiadau ar ein cynnydd cenedlaethol tuag at pob nod llesiant #llesiantcymru
 18. 18. Data ar gyfer y 46 dangosydd cenedlaethol #llesiantcymru
 19. 19. Ble gallwch weld adroddiad Llesiant Cymru? #llesiantcymru Adroddiad Llesiant Cymru / Beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant? http://gov.wales/statistics-and-research/well-being-wales/?lang=cy Mapio’r dangosyddion cenedlaethol i’r nodau http://gov.wales/statistics-and-research/national-indicators-mapping-well- being-goals/?lang=cy
 20. 20. @ystadegaucymru Desg.ystadegau@llyw.cymru Cysylltwch â ni #llesiantcymru

×