Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llesiant Cymru 2017-18

270 views

Published on

Mae’r sleidiau hyn yn crynhoi rhai o’r prif
negeseuon am gynnydd Cymru tuag at ei
7 Nod Llesiant o adroddiad Llesiant Cymru
ar gyfer 2017-18.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llesiant Cymru 2017-18

 1. 1. Mesur cynnydd tuag at y nodau llesiant cenedlaethol #llesiantcymru Llesiant Cymru 2017-18
 2. 2.  Yn achos llawer o ddangosyddion, rydym yn disgwyl iddi gymryd rhai blynyddoedd cyn i’r newidiadau gael eu gweld.  Nid yw pob dangosydd yn cael ei ddiweddaru’n flynyddol. Felly, bydd rhai negeseuon yn union fel yr oeddynt y flwyddyn flaenorol. Mae’r sleidiau hyn yn crynhoi rhai o’r prif negeseuon am gynnydd Cymru tuag at ei 7 Nod Llesiant o adroddiad Llesiant Cymru ar gyfer 2017-18
 3. 3. #llesiantcymru Mae disgwyliad oes wedi bod yn cynyddu dros y tymor hir ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r cynnydd hwnnw wedi arafu, a hyd yn oed stopio. Mae’r cyfnod a dreulir mewn iechyd da wedi bod yn cynyddu, ond mae anghydraddoldeb yn parhau ar draws y gwahanol grwpiau. Bwlch rhwng disgwyliad oes iach yr ardaloedd mwyaf a lleifaf difreintiedig Menywod 18.2 mlynedd Dynion 18.7 mlynedd Disgwyliad oes mewn blynyddoedd 2013-152001-03 Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru 50 60 70 80 90 100 2001-03 2014-16 Dynion Menywod
 4. 4. #llesiantcymru Yn gyffredinol, mae un o bob deg person yn dilyn llai na dau ymddygiad iach o ran eu ffordd o fyw, ac ychydig o newid a welwyd yn unrhyw un o'r pum prif ymddygiad iach dros y flwyddyn ddiwethaf. Canran yr oedolion sy’n ysmygu Canran yr oedolion sy’n ordew Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru ac Arolwg Iechyd Cymru 0 10 20 30 40 50 60 70 2003/04 2010 2015 2017/18 Newid i’r Arolwg Cenedlaethol yn 2015 0 10 20 30 40 50 60 70 2003/04 2010 2015 2017/18 Newid i’r Arolwg Cenedlaethol yn 2015 Dros bwysau / Gordew Gordew
 5. 5. Gwelwyd cynnydd da dros y tymor canolig mewn meysydd fel bwydo ar y fron ac iechyd deintyddol, ond mae gordewdra ymysg plant yn parhau i fod yn her, ac wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf. #llesiantcymruFfyhonnell: Arolwg o Iechyd y Geg Plant 5 Oed, Prifysgol Caerdydd a’r Rhaglen Mesur Plant, Iechyd Cyhoeddus Cymru Canran y plant (4-5 oed) sy’n ordew Canran y plant (5 oed) gyda phydredd dannedd 0 10 20 30 40 50 60 70 2015-162011-122007-082005-062003-04 0 10 20 30 40 50 60 70 2016/172015/162014/152013/142012/132011/12 Dros bwysau / Gordew Gordew
 6. 6. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae perfformiad cyffredinol marchnad lafur Cymru wedi parhau i fod yn gryf, gyda bylchau rhwng cyfraddau cyflogaeth ac anweithgarwch Cymru a'r DU yn parhau i fod yn isel mewn termau hanesyddol. Fel sy'n wir am economi'r DU yn ehangach, mae twf cyflogau wedi parhau i fod yn wan o gymharu â'r tuedd tymor hir. #llesiantcymru Employment rate (per cent) Q1 1999 Q2 2017 Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ch.1 1999 Ch.1 2005 Ch.1 2010 Ch.1 2015 Ch.1 2018 DU Cymru Cyfradd cyflogaeth (y cant)
 7. 7. #llesiantcymru Mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau wedi parhau i leihau, ac mae bellach ar y lefel isaf ar gofnod yng Nghymru. Ond mae ein dangosydd yn dynodi bod benywod yn llai debyg na gwrywod i fod mewn gwaith o ansawdd da. Mae bwlch sylweddol o hyd mewn canlyniadau cyflogaeth i bobl anabl. Cyfradd cyflogaeth pobl anabl mewn pwyntiau canran Gwahaniaeth rhwng cyflog amser llawn fesul awr y ddau ryw Ffynonellau: Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth £0.00 £0.50 £1.00 £1.50 £2.00 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2016 35 34 35 34 35 0 20 40 60 80 100 2014 2015 2016 2017 2018
 8. 8. Mae cyrhaeddiad addysgol yn parhau i godi, ac mae mwy o bobl ifanc mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Mae anfantais economaidd-gymdeithasol yn parhau i fod yn un o'r prif resymau dros anghydraddoldebau ar gyfer rhai canlyniadau fel cyrhaeddiad addysgol. #llesiantcymru Q1 1999 Ffynhonnell: Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion, Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth Canran y bobl ifanc mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant Canran y disgyblion sy’n cyflawni trothwy Lefel 2 gan gynnwys TGAU Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg a mathemateg. 0 20 40 60 80 100 2004 2017 16-18 oed 19-24 oed 54.6 28.6 20.6 11.7 0 20 40 60 80 100 Pob disgyblion Disgyblion sydd yn gymwys ar gyfer cinio ysgol am ddim Disgyblion gyda Anghenion Addysgol Arbennig Pob plenty sydd yn derbyn gofal a chefnogaeth blwyddyn academaidd 2016/17
 9. 9. #llesiantcymru Mae tlodi incwm cymharol wedi parhau'n gyson ers dros ddegawd, ac mae ar ei uchaf ymysg plant. Amcangyfrifir bod llai o bobl mewn amddifadedd materol na tlodi incwm cymharol. Canran sydd mewn tlodi cymharol o ran incwm 1994-97 2013-16 Ffynhonnell: Aelwydydd Islaw’r Incwm Cyfartalog 0 10 20 30 40 50 1994 i 1997 1998 i 2001 2002 i 2005 2006 i 2009 2010 i 2013 2014 i 2017 Pensiynwyr Plant Oedolion o oedran gweithio Pob unigolyn
 10. 10. #llesiantcymru Mae synnwyr pobl o gymuned a pherthyn yn dibynnu ar amrywiol ffactorau, er bod yr holl ddangosyddion yn gysylltiedig â statws economaidd-gymdeithasol neu amddifadedd. Yn gyffredinol, mae'r rhan fwyaf o bobl yn fodlon gyda'r ardal lle maent yn byw, er bod bron i un o bob pump yn teimlo'n unig. Canran o oedolion sydd a ymdeimlad o cymuned, 2016-17 Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru 36 52 0 20 40 60 80 Mewn amddifadedd materol Dim mewn amddifadedd materol 21 19 16 10 11 0 5 10 15 20 25 30 16-24 25-44 45-64 65-74 75+ Oedran Canran o oedolion sydd yn teimlo’n unig, 2017-18
 11. 11. #llesiantcymru Er gwaetha rhywfaint o gynnydd, mae pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn parhau i fod heb gynrychiolaeth ddigonol mewn gwleidyddiaeth. Mae hil yn parhau i fod yn elfen sy'n ysgogi bron i dri chwarter yr holl droseddau casineb, ac mae nifer yr achosion o droseddau yn ymwneud â hil sy'n cael eu cofnodi yn cynyddu. Ffynhonnell: Arolwg Ymgeiswyr Llywodraeth Leol a Thablau Troseddau Casineb a Gofnodwyd gan yr Heddlu Cyfran yr holl ymgeiswyr llywodraeth leol yn ôl ethnigrwydd Gwyn 98.2% Grwpiau ethnig eraill 1.8% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2011/12 2016/17 Troseddau casineb ar sail hil Pob trosedd casineb Nifer y troseddau casineb a gofnodwyd
 12. 12. #llesiantcymru Mae nifer o oedolion yn mynychu a chymryd rhan mewn digwyddiadau diwylliannol a chwaraeon ond mae hyn yn amrywio gyda oed a chefndir. Er bod newid i ffynhonnell y data, mae'r tueddiadau ar gyfer y ddau wedi bod yn codi. Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru Canran yn bresennol/cymryd rhan mewn gweithgareddau yn ymwneud â’r celfyddydau, diwylliant neu dreftadaeth o leiaf 3 gwaith yn y flwyddyn ddiwethaf Canran y rhai sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon 83 83 73 68 57 0 20 40 60 80 100 16 i 24 25 i 44 45 i 64 65 i 74 75+ Grŵp oedran 50 11 8 32 0 20 40 60 80 100 Llai nag unwaith yr wythnos Tua unwaith yr wythnos Tua dwywaith yr wythnos Tair gwaith yr wythnos neu fwy Amledd cyfranogaeth
 13. 13. #llesiantcymru Mae un o bob pump yn siarad Cymraeg a mae hyn wedi bod yn gyson dros blynyddoedd diweddar, er bod cynnydd yn nifer y rhai sy'n siarad “ychydig o eiriau”. Mae'r defnydd o'r iaith wedi aros yn gyson. Canran yr oedolion sy’n siarad Cymraeg Ffynhonnellau: Arolwg Cenedlaethol Cymru, Cyfrifiad y boblogaeth Canran oed 3 neu throsodd sy’n gallu siarad Cymraeg 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 Ni chafwyd cyfrifiad yn 1941 192020 1294 0 20 40 60 80 100 2017-182016-172014-15 Yn siarad ychydig o eiriau Gymraeg Yn siarad Cymraeg
 14. 14. #llesiantcymru Er bod allyriadau nwyon tŷ gwydr yn gostwng yn y tymor hir, mae'r data diweddaraf yn dangos cynnydd mewn allyriadau yn 2016 o gymharu â 2015. Mae llygredd aer yn parhau i fod yn fater iechyd sylweddol. Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Cilodunelli) Crynodiad NO2 cyfartalog mewn µg/m3 Ffynhonnell: Defra 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Base 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2007 2010 2013 2016
 15. 15. #llesiantcymru Gwelwyd cynnydd o ran cynhyrchu ynni adnewyddadwy, gan gynnwys dros y flwyddyn ddiwethaf. Ond mae ein hôl troed ecolegol yn awgrymu bod ein prif adnoddau naturiol yn cael eu defnyddio'n gynt nag y gellir eu hailgyflenwi. Canran gyfatebol o drydan a ddefnyddir o ynni adnewyddadwy Ffynhonnell: Cynhyrchu Ynni yng Nghymru 2016 11.2 12.2 15.7 16.0 17.7 19.2 20.5 32.3 36.7 42.8 0 20 40 60 80 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 16. 16. #llesiantcymru Er bod y dystiolaeth ddiweddaraf yn dangos rhai tueddiadau cadarnhaol mewn perthynas ag amgylchedd Cymru, mae'r asesiad cynhwysfawr diwethaf o Adnoddau Naturiol Cymru yn dangos bod amrywiaeth biolegol yn dirywio'n gyffredinol, ac nid oes modd dweud bod gan unrhyw ecosystem yng Nghymru yr holl nodweddion sydd eu hangen i wrthsefyll hyn. Ffynhonnell: Adroddiad Sefyllfa Adnoddau Naturiol Amodau mawndiroedd Cymru yn gwella Poblogaeth y glöynnod yn sefydlogi Mae poblogaethau 35 y cant o rywogaethau adar â blaenoriaeth yn dirywio Mae canran uchel o’r nentydd a gafodd eu profi mewn cyflwr ecolegol da, ond dim ond am 13 o byllau dŵr y gellir dweud hyn
 17. 17. Mae’r adroddiad Llesiant Cymru yn cynnwys….. #llesiantcymru
 18. 18. Adroddiadau ar ein cynnydd cenedlaethol tuag at pob nod llesiant #llesiantcymru
 19. 19. Adroddiad sy’n crynhoi gwybodaeth am lesiant plant #llesiantcymru
 20. 20. Data ar gyfer y 46 dangosydd cenedlaethol #llesiantcymru
 21. 21. Ble gallwch weld adroddiad Llesiant Cymru? #llesiantcymru Adroddiad Llesiant Cymru / Beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant? http://gov.wales/statistics-and-research/well-being-wales/?lang=cy Mapio rhyngweithiol y dangosyddion cenedlaethol i’r nodau http://gov.wales/statistics-and-research/national-indicators-mapping-well- being-goals/?lang=cy
 22. 22. @ystadegaucymru Desg.ystadegau@llyw.cymru Cysylltwch â ni #llesiantcymru

×