Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llesiant Cymru 2016-17

415 views

Published on

Adroddiad ar ein cynnydd fel cenedl yn erbyn y 7 nod llesiant.

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy'n cael ei wneud yng Nghymru tuag at gyflawni'r 7 nod llesiant drwy gyfeirio at 46 dangosydd cenedlaethol Cymru a rhywfaint o gyd-destun ychwanegol lle bo'n briodol.

Gosodwyd y 7 nod llesiant er mwyn gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Cytunodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru arnynt yn 2015, ac maent wedi'u gosod yn y gyfraith dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llesiant Cymru 2016-17

 1. 1. Llesiant Cymru 2016-17 Mesur cynnydd tuag at y nodau llesiant cenedlaethol #llesiantcymru
 2. 2. #llesiantcymru Gwelwyd cynnydd cyffredinol mewn disgwyliad oes, ac mae’r cyfnod o amser a dreulir mewn iechyd da wedi bod yn codi. Fodd bynnag, mae anghydraddoldebau yn parhau ar draws gwahanol grwpiau. Blwch rhwng disgwyliad oes iach yr ardaloedd mwyaf a lleifaf difreintiedig Benywod 18.2 years Gwrywod 18.7 years Disgwyliad oes mewn blynyddoedd 2013-152001-03 Ffynhonnell: SYG a Iechyd Cyhoeddus Cymru
 3. 3. #llesiantcymru Mae llai yn smygu ac yn yfed, ond yn gyffredinol mae un person o bob deg yn dilyn llai na dau ymddygiad iach o ran eu ffordd o fyw. Gwelwyd cynnydd mewn gordewdra ymysg oedolion dros y tymor hir. Canran yr oedolion sy’n ysmygu Toriant (Arolwg Cenedlaethol newydd) Percentage of adults who are obese Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru
 4. 4. Yn nhermau dechrau iach i fywyd, mae cynnydd da wedi bod mewn meysydd fel bwydo o’r fron a iechyd deintyddol, ond mae gordewdra yn parhau i fod yn her. #llesiantcymru
 5. 5. Mae pobl yn fwy tebygol nag erioed o fod mewn gwaith yng Nghymru, er bod heriau economaidd hanesyddol yn parhau. Er bod cael swydd yn lleihau'r siawns o fod yn dlawd, mae tlodi mewn gwaith yn cynyddu wrth i fwy o bobl ddechrau gweithio. Ystyrir bod dwy ran o dair o'r gweithwyr mewn "gwaith boddhaol". #llesiantcymru Cyfradd cyflogaeth (y cant) Ch.1 1999 Ch.2 2017 Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Poblogaeth
 6. 6. #llesiantcymru Fel yng ngweddill y DU, ychydig o welliant a fu o ran incwm pobl, er bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau wedi lleihau a chyrhaeddiad addysgol yn cynyddu. Canran o oedolion oed gwaith gyda cymwysterau lefel gradd Y gwahaniaeth rhwng ennillion llawn- amser fesul awr, dynion v menywod Ffynhonellau: Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion Arolwg Blynyddol o’r Poblogaeth
 7. 7. #llesiantcymru Mae tlodi incwm cymharol wedi parhau'n ystyfnig ac ar ei uchaf ymysg plant, er bod canran is o'r boblogaeth yn dweud eu bod mewn amddifadedd materol. Mae anfantais economaidd-gymdeithasol yn parhau i fod yn un o'r prif resymau dros anghydraddoldebau ar gyfer rhai canlyniadau fel cyrhaeddiad addysgol a disgwyliad oes. Canran mewn tlodi cymharol o ran incwm 1994-97 2013-16 Ffynhonnell: Aelwydydd Islaw’r Incwm Cyfartalog
 8. 8. #llesiantcymru Mae anghydraddoldebau yn parhau mewn gwahanol ddangosyddion ac ar draws gwahanol grwpiau o'r boblogaeth. Er enghraifft, mae pobl o gefndir du a lleiafrifoedd ethnig yn llai tebygol o ddweud eu bod yn teimlo eu bod yn perthyn i'r ardal leol, a menywod yn teimlo'n llai diogel yn eu cymunedau na dynion. Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru Y ganran o’r bobl sy’n teimlo’n ddiogel (cartef, wrth gerdded yn yr ardal leol, ac wrth deithio)
 9. 9. #llesiantcymru Mae synnwyr pobl o gymuned a pherthyn yn dibynnu ar amrywiol ffactorau. Yn gyffredinol, mae'r rhan fwyaf o bobl yn fodlon gyda'r ardal lle maent yn byw, er bod un o bob pump yn teimlo'n unig. Y ganran a gytunodd gyda’r datganiadau dilynol, 2016-17 Y ganran sydd yn unig, 2016-17 17% Pawb oed 16+ 20% Oed 16-24 11% Oed 65-74 10% 75 a throsodd Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru
 10. 10. #llesiantcymru Mae nifer o oedolion yn mynd i ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon neu’n cymryd rhan ynddynt, ac fe welwyd tuedd gyffredinol ar i fyny dros y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae cyfranogiad yn amrywio yn ôl oedran a chefndir. Y ganran a oedd yn bresennol mewn o leiaf un digwyddiad celfyddydau yn y flwyddyn diweddaraf, 2016-17 Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru
 11. 11. #llesiantcymru Un o bob pump sy'n siarad Cymraeg. Dros y blynyddoedd diwethaf mae'r data'n awgrymu bod cynnydd yn nifer y rhai sy'n siarad Cymraeg ond nid yn rhugl, ac mae'r defnydd o'r iaith wedi aros yn gyson. Canran oed 3 neu throsodd sy’n gallu siarad Cymraeg Ffynhonnell: Cyfrifiad y boblogaeth
 12. 12. #llesiantcymru Mae ansawdd dŵr ac ansawdd aer Cymru'n parhau i wella, ac allyriadau nwyon tŷ gwydr wedi syrthio. Fodd bynnag, mae llygredd aer yn parhau i fod yn fater iechyd sylweddol. Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Cilodunelli) Crynodiad NO2 cyfartalog mewn µg/m3
 13. 13. #llesiantcymru Gwelwyd cynnydd o ran cynhyrchu ynni adnewyddadwy. Ond mae ein hôl troed ecolegol yn awgrymu bod ein prif adnoddau naturiol yn cael eu defnyddio'n gynt nag y gellir eu hailgyflenwi. Canran y trydan sy'n cael ei gynhyrchu yng Nghymru o ffynonellau adnewyddadwy Ffynhonnell: Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol
 14. 14. #llesiantcymru Yn gyffredinol, mae amrywiaeth fiolegol yn dirywio, ac nid oes modd dweud bod gan unrhyw ecosystem yng Nghymru bob un o'r nodweddion sy’n angenrheidiol i fod yn gadarn. Ffynhonnell: Adroddiad Sefyllfa Adnoddau Naturiol
 15. 15. Mae’r adroddiad Llesiant Cymru yn cynnwys….. #llesiantcymru
 16. 16. Adroddiadau ar ein cynnydd cenedlaethol tuag at pob nod llesiant #llesiantcymru
 17. 17. Data ar gyfer y 46 dangosydd cenedlaethol #llesiantcymru
 18. 18. Ble gallwch weld adroddiad Llesiant Cymru? #llesiantcymru Adroddiad Llesiant Cymru http://gov.wales/statistics-and-research/well-being-wales/?lang=cy Mapio rhyngweithiol y dangosyddion cenedlaethol i’r nodau http://gov.wales/statistics-and-research/national-indicators-mapping-well- being-goals/?lang=cy
 19. 19. @ystadegaucymru Desg.ystadegau@llyw.cymru Cysylltwch a ni #llesiantcymru

×