Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019

20 views

Published on

Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019

 1. 1. Crynodeb o Berfformiad a Gweithgarwch y GIG Mehefin/Gorffennaf 2019 22 Awst 2019
 2. 2. Fe wnaeth perfformiad adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ôl y targed 4 awr ostwng rhywfaint y mis yma, a threuliodd mwy o gleifion dros 12 awr yn yr adrannau Damweiniau ac Achosion Brys. Roedd nifer y cleifion a oedd yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig wedi gostwng ond roedd y nifer a oedd yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi wedi cynyddu. Roedd canran y cleifion a oedd yn aros llai na 26 wythnos o’r cyfnod atgyfeirio i gael triniaeth wedi cynyddu ac roedd y nifer a oedd yn aros mwy na 36 wythnos wedi cynyddu. Roedd nifer cyfartalog yr atgyfeiriadau a oedd yn cael eu derbyn bob dydd wedi gostwng yn ystod y mis. Roedd canran y cleifion canser a oedd yn dechrau triniaeth o fewn yr amser targed wedi gostwng ar gyfer cleifion ar y llwybr brys ac nid drwy’r llwybr brys. Roedd cyfartaledd y galwadau dyddiol i’r gwasanaeth ambiwlans yn uwch na’r mis diwethaf; cyrhaeddwyd y targed, ond roedd perfformiad o dan 70% am y tro cyntaf ers mis Mawrth 2018. Roedd nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi gostwng y mis yma.
 3. 3. Dechreuodd 96.1% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ond nid ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (31 diwrnod), i lawr 0.4 pwynt canran ers mis Mai. Amser aros canser GIG Mehefin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Ebr- 19 Canranycleifion Canran y cleifion yn dechrau triniaeth o fewn amseroedd targed Nid fel achos brys posibl Fel achos brys posibl Ffynhonnell: Amseroedd aros canser,Byrddau Iechyd Lleol Cymru Dechreuodd 79.4% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (62 diwrnod), i lawr 0.2 pwynt canran o fis Mai a’r ganran isaf ers mis Tachwedd 2006.
 4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med- 11 Maw- 12 Ion- 13 Maw- 13 Med- 13 Maw- 14 Ion- 16 Maw- 15 Med- 15 Maw- 16 Ion- 19 Maw- 17 Med- 17 Maw- 18 Med- 18 Maw- 19 Llwybraucleifion Aros llai na 36 wythnos Aros llai na 26 wythnos Llwybraucleifionsy'narosi ddechrau triniaeth Ffynhonnell: Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Mehefin Roedd 13,260 o lwybrau cleifion wedi bod yn aros dros 36 wythnos i ddechrau triniaeth ym mis Mehefin, cynnydd o 862 ers mis Mai. Roedd 87.3% o lwybrau cleifion a oedd yn aros i ddechrau triniaeth ym mis Mai wedi bod yn aros am lai na 26 wythnos, cynnydd o 0.2 pwynt canran ers mis Mai.
 5. 5. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Hyd- 09 Ebr- 10 Hyd- 10 Ebr- 11 Hyd- 11 Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Ebr- 19 Niferycleifion Aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig Aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi Ffynhonnell: Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Nifer y cleifion sy'n aros dros amserau safonolar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapi Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Mehefin Roedd 3,337o gleifion yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig ym mis Mehefin, gostyngiad o 394 o’i gymharu â mis Mai. Bu 271 o bobl yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi ym mis Mehefin, cynnydd o 114 o’i gymharu â mis Mai.
 6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebr-12 Gor-12 Hyd-12 Ion-13 Ebr-13 Gor-13 Hyd-13 Ion-14 Ebr-14 Gor-14 Hyd-14 Ion-15 Ebr-15 Gor-15 Hyd-15 Ion-16 Ebr-16 Gor-16 Hyd-16 Ion-17 Ebr-17 Gor-17 Hyd-17 Ion-18 Ebr-18 Gor-18 Hyd-18 Ion-19 Ebr-19 Gor-19 Canranogleifion Amser a dreuliwydyn adrannaudamweiniauac achosionbrys GIG Llai na 12 awr Llai na 4 awr Ffynhonnell: Set ddata adran achosion brys (EDDS) Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Gorffennaf Treuliodd 4,922 o gleifion 12 awr neu fwy mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Gorffennaf, 721 yn fwy nag ym mis Mehefin Treuliodd 77.4% o gleifion lai na 4 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Gorffennaf, 0.2 pwynt canran yn llai na mis Mehefin
 7. 7. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 Oedi wrth drosglwyddo gofal: Hydref2004 i Gorffennaf 2019 Oediadau Cyfartaledd 3 mis blaenorol Ffynhonnell: Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) NODYN: Mae’n debyg bod y cynnydd yn Hydref 2009 yn rhannol oherwydd gweithdrefnau diwygiedig. Oedi wrth drosglwyddo gofal Gorffennaf Cofnodwyd 420 o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yng nghyfrifiad mis Gorffennaf 2019, i lawr o 433 ym mis Mehefin 2019.
 8. 8. Gwasanaethau ambiwlans Gorffennaf Roedd canran y galwadau coch a oedd yn cyrraedd y lleoliad cyn pen 8 munud ym mis Gorffennaf 2019 yn uwch na’r targed o 65%, ond yn is na’r mis blaenorol ac o dan 70% am y tro cyntaf ers mis Mawrth 2018.
 9. 9. Dolenni'r we Amser aros canser GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Gwasanaethau ambiwlans Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Oedi wrth drosglwyddo gofal Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Rhagor o wybodaeth Cyswllt: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

×