Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019

5 views

Published on

Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019

 1. 1. Crynodeb o Berfformiad a Gweithgarwch y GIG Medi/Hydref 2019 21 Tachwedd 2019
 2. 2. Y mis yma, gwelwyd gostyngiad ym mherfformiad adrannau Damweiniau ac Achosion Brys o’i gymharu â’r targed o 4 awr, ond roedd llai o gleifion wedi treulio dros 12 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys Roedd nifer y cleifion sy’n aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig wedi gostwng ond roedd y nifer sy’n aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi wedi cynyddu Roedd canran y cleifion sy’n aros llai na 26 wythnos rhwng atgyfeirio a thriniaeth wedi gostwng ond roedd y nifer sy’n aros dros 36 wythnos wedi gostwng Roedd nifer cyfartalog yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd bob diwrnod wedi cynyddu yn ystod y misRoedd canran y cleifion canser sy’n dechrau triniaeth o fewn yr amser targed wedi gostwng, a hynny ar gyfer cleifion ar y llwybr brys a’r rheini nad ydynt ar y llwybr brys Roedd nifer cyfartalog y galwadau i’r gwasanaeth ambiwlans wedi cynyddu ers y mis diwethaf; cyrhaeddwyd y targed ond roedd perfformiad yn is na 70% am y pedwerydd mis yn olynol Roedd nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi gostwng y mis hwn
 3. 3. Dechreuodd 96.2% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ond nid ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (31 diwrnod), i lawr 0.4 pwynt canran o fis Awst. Amser Aros Canser GIG Medi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Ebr- 19 Canranycleifion Canran y cleifion yn dechrau triniaeth o fewn amseroedd targed Nid fel achos brys posibl Fel achos brys posibl Ffynhonnell: Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru Dechreuodd 80.2% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (62 diwrnod), i lawr 1.5 pwynt canran o fis Awst.
 4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med- 11 Maw- 12 Med- 12 Maw- 13 Med- 13 Maw- 14 Med- 14 Maw- 15 Med- 15 Maw- 16 Med- 16 Maw- 17 Med- 17 Maw- 18 Med- 18 Maw- 19 Med- 19 Llwybraucleifion Aros llai na 36 wythnos Aros llai na 26 wythnos Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth Ffynhonnell: Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Medi Roedd 18,776 o lwybrau cleifion wedi bod yn aros dros 36 wythnos i ddechrau triniaeth ym mis Medi, gostyngiad o 324 ers mis Awst. Roedd 84.8% o lwybrau cleifion a oedd yn aros i ddechrau triniaeth ym mis Medi wedi bod yn aros am lai na 26 wythnos, 0.8 pwynt canran yn is na mis Awst.
 5. 5. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Hyd- 09 Ebr- 10 Hyd- 10 Ebr- 11 Hyd- 11 Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Ebr- 19 Niferycleifion Aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig Aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi Ffynhonnell: Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Nifer y cleifion sy'n aros dros amserau safonol ar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapi Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Medi Roedd 4,633 o gleifion yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig ym mis Medi, gostyngiad o 458 o’i gymharu â mis Awst. Bu 508 o bobl yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi ym mis Medi, cynnydd o 48 o’i gymharu â mis Awst.
 6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebr-12 Gor-12 Hyd-12 Ion-13 Ebr-13 Gor-13 Hyd-13 Ion-14 Ebr-14 Gor-14 Hyd-14 Ion-15 Ebr-15 Gor-15 Hyd-15 Ion-16 Ebr-16 Gor-16 Hyd-16 Ion-17 Ebr-17 Gor-17 Hyd-17 Ion-18 Ebr-18 Gor-18 Hyd-18 Ion-19 Ebr-19 Gor-19 Hyd-19 Canranogleifion Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Llai na 12 awr Llai na 4 awr Ffynhonnell: Set ddata adran achosion brys (EDDS) Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Hydref Treuliodd 5,581 o gleifion 12 awr neu fwy mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Hydref, 75 yn llai nag ym mis Medi. Treuliodd 75.3% o gleifion lai na 4 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Hydref, 0.1 pwynt canran yn llai na mis Medi.
 7. 7. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 Oedi wrth drosglwyddo gofal: Hydref 2004 i Hydref 2019 Oediadau Cyfartaledd 3 mis blaenorol Ffynhonnell: Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) NODYN: Mae’n debyg bod y cynnydd yn Hydref 2009 yn rhannol oherwydd gweithdrefnau diwygiedig. Oedi wrth drosglwyddo gofal Hydref Cofnodwyd 481 o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yng nghyfrifiad mis Hydref 2019, i lawr o 490 ym mis Medi 2019.
 8. 8. Gwasanaethau ambiwlans Hydref Roedd canran y galwadau coch a oedd yn cyrraedd y lleoliad cyn pen 8 munud ym mis Hydref 2019 yn uwch na’r targed o 65%, ond yn is na’r mis blaenorol ac o dan 70% am y pedwerydd fis yn olynol. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rha'15 Ion'16 Chw'16 Maw'16 Ebr'16 Mai'16 Meh'16 Gor'16 Aws'16 Med'16 Hyd'16 Tac'16 Rha'16 Ion'17 Chw'17 Maw'17 Ebr'17 Mai'17 Meh'17 Gor'17 Aws'17 Med'17 Hyd'17 Tac'17 Rha'17 Ion'18 Chw'18 Maw'18 Ebr'18 Mai'18 Meh'18 Gor'18 Aws'18 Med'18 Hyd'18 Tac'18 Rha'18 Ion'19 Che'19 Maw'19 Ebr'19 Mai'19 Meh'19 Gor'19 Aws'19 Med'19 Hyd'19 Canran Galwadau coch – % yr ymatebion mewn argyfwng sy’n cyrraedd o fewn 8 munud Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 9. 9. Dolenni'r we Amser aros canser GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Gwasanaethau ambiwlans Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Oedi wrth drosglwyddo gofal Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Rhagor o wybodaeth Cyswllt: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

×