Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019

43 views

Published on

Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019

 1. 1. Crynodeb o Berfformiad a Gweithgarwch y GIG Gorffennaf/Awst 2019 19 Medi 2019
 2. 2. Fe wnaeth perfformiad adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ôl y targed 4 awr ostwng rhywfaint y mis yma, a threuliodd llai o gleifion dros 12 awr yn yr adrannau Damweiniau ac Achosion Brys. Roedd nifer y cleifion a oedd yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig wedi cynyddu roedd y nifer a oedd yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi wedi cynyddu. Roedd canran y cleifion a oedd yn aros llai na 26 wythnos o’r cyfnod atgyfeirio i gael triniaeth wedi aros yr un peth cynyddu ac roedd y nifer a oedd yn aros mwy na 36 wythnos wedi Roedd nifer cyfartalog yr atgyfeiriadau a oedd yn cael eu derbyn bob dydd wedi cynyddu yn ystod y mis. Roedd canran y cleifion canser a oedd yn dechrau triniaeth o fewn yr amser targed wedi cynyddu ar gyfer cleifion ar y llwybr brys ac nid drwy’r llwybr brys. Roedd cyfartaledd y galwadau dyddiol i’r gwasanaeth ambiwlans i lawr na’r mis diwethaf; cyrhaeddwyd y targed, ond roedd perfformiad o dan 70% am yr ail fis yn olynol Roedd nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi cynyddu y mis yma.
 3. 3. Dechreuodd 97.4% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ond nid ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (31 diwrnod), i fyny 1.3 pwynt canran o fis Mehefin. Amser aros canser GIG Gorffennaf 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Ebr- 19 Canranycleifion Canran y cleifion yn dechrau triniaeth o fewn amseroedd targed Nid fel achos brys posibl Fel achos brys posibl Ffynhonnell: Amseroedd aros canser,Byrddau Iechyd Lleol Cymru Dechreuodd 79.8% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (62 diwrnod), i fyny 0.3 pwynt canran o fis Mehefin.
 4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med- 11 Maw- 12 Ion- 13 Maw- 13 Med- 13 Maw- 14 Ion- 16 Maw- 15 Med- 15 Maw- 16 Ion- 19 Maw- 17 Med- 17 Maw- 18 Med- 18 Maw- 19 Llwybraucleifion Aros llai na 36 wythnos Aros llai na 26 wythnos Llwybraucleifionsy'narosi ddechrau triniaeth Ffynhonnell: Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Gorffennaf Roedd 15,543 o lwybrau cleifion wedi bod yn aros dros 36 wythnos i ddechrau triniaeth ym mis Gorffenaf, cynnydd o 2,283 ers mis Mehefin. Roedd 87.3% o lwybrau cleifion a oedd yn aros i ddechrau triniaeth ym mis Gorffenaf wedi bod yn aros am lai na 26 wythnos, yr un peth o fis Mehefin. =
 5. 5. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Hyd- 09 Ebr- 10 Hyd- 10 Ebr- 11 Hyd- 11 Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Ebr- 19 Niferycleifion Aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig Aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi Ffynhonnell: Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Nifer y cleifion sy'n aros dros amserau safonolar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapi Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Gorffennaf Roedd 4,158 o gleifion yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig ym mis Mehefin, cynydd o 821 o’i gymharu â mis Mehefin. Bu 316 o bobl yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi ym mis Mehefin, cynnydd o 45 o’i gymharu â mis Mehefin.
 6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebr-12 Gor-12 Hyd-12 Ion-13 Ebr-13 Gor-13 Hyd-13 Ion-14 Ebr-14 Gor-14 Hyd-14 Ion-15 Ebr-15 Gor-15 Hyd-15 Ion-16 Ebr-16 Gor-16 Hyd-16 Ion-17 Ebr-17 Gor-17 Hyd-17 Ion-18 Ebr-18 Gor-18 Hyd-18 Ion-19 Ebr-19 Gor-19 Canranogleifion Amser a dreuliwydyn adrannaudamweiniauac achosionbrys GIG Llai na 12 awr Llai na 4 awr Ffynhonnell: Set ddata adran achosion brys (EDDS) Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Awst Treuliodd 4,847 o gleifion 12 awr neu fwy mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Awst, 71 yn llai nag ym mis Gorffennaf Treuliodd 77.2% o gleifion lai na 4 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Awst, 0.2 pwynt canran yn llai na mis Gorffennaf.
 7. 7. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 Oedi wrth drosglwyddo gofal: Hydref2004 i Awst 2019 Oediadau Cyfartaledd 3 mis blaenorol Ffynhonnell: Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) NODYN: Mae’n debyg bod y cynnydd yn Hydref 2009 yn rhannol oherwydd gweithdrefnau diwygiedig. Oedi wrth drosglwyddo gofal Awst Cofnodwyd 489 o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yng nghyfrifiad mis Awst 2019, i fyny o 420 ym mis Gorffennaf 2019.
 8. 8. Gwasanaethau ambiwlans Awst Roedd canran y galwadau coch a oedd yn cyrraedd y lleoliad cyn pen 8 munud ym mis Awst 2019 yn uwch na’r targed o 65%, ond yn is na’r mis blaenorol ac o dan 70% am yr ail fis yn olynol. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rha'15 Ion'16 Chw'16 Maw'16 Ebr'16 Mai'16 Meh'16 Gor'16 Aws'16 Med'16 Hyd'16 Tac'16 Rha'16 Ion'17 Chw'17 Maw'17 Ebr'17 Mai'17 Meh'17 Gor'17 Aws'17 Med'17 Hyd'17 Tac'17 Rha'17 Ion'18 Chw'18 Maw'18 Ebr'18 Mai'18 Meh'18 Gor'18 Aws'18 Med'18 Hyd'18 Tac'18 Rha'18 Ion'19 Che'19 Maw'19 Ebr'19 Mai'19 Meh'19 Gor'19 Aws'19 Canran Galwadau coch – % yr ymatebion mewn argyfwng sy’n cyrraedd o fewn 8 munud Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 9. 9. Dolenni'r we Amser aros canser GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Gwasanaethau ambiwlans Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Oedi wrth drosglwyddo gofal Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Rhagor o wybodaeth Cyswllt: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

×