Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019

Download to read offline

Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

  • Be the first to like this

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019

  1. 1. Crynodeb o Berfformiad a Gweithgarwch y GIG Ebrill/Mai 2019 20 Mehefin 2019
  2. 2. Bu cynnydd ym mherfformiad Damweiniau ac Achosion Brys yn erbyn y targed 4 awr y mis hwn, a threuliodd llai o gleifion fwy na 12 awr yno. Gwelwyd cynnydd yn nifer y cleifion yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig a gwelwyd cynnydd yn nifer y cleifion yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi hefyd. Gostyngodd canran y cleifion sy'n aros llai na 26 wythnos o'r atgyfeiriad i'r driniaeth a chynyddodd y nifer a oedd yn aros dros 36 wythnos. Yn ystod y mis, cynyddodd nifer cyfartalog yr atgyfeiriadau dyddiol a dderbyniwyd. Gostyngodd canran y cleifion canser a ddechreuodd driniaeth o fewn yr amser targed ar gyfer cleifion ar y ddau lwybr canser. Mae’r galwadau dyddiol cyfartalog i'r gwasanaeth ambiwlans wedi gostwng o gymharu â’r mis diwethaf; cyrhaeddwyd y targed, ond roedd ychydig yn arafach na’r mis diwethaf. Cynyddodd nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal y mis hwn.
  3. 3. Dechreuodd 96.4% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ond nid ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (31 diwrnod), i lawr 0.6 pwynt canran o fis Mawrth. Amser aros canser GIG Ebrill 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Ebr- 19 Canranycleifion Canran y cleifion yn dechrau triniaeth o fewn amseroedd targed Nid fel achos brys posibl Fel achos brys posibl Ffynhonnell: Amseroedd aros canser,Byrddau Iechyd Lleol Cymru Dechreuodd 84.9%r o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (62 diwrnod), i lawr 1.1r pwynt canran o fis Mawrth. r Diwygiwyd data mis Mawrth a mis Ebrill 2019 ar gyfer yr achosion brys amheuaeth o ganser ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar 21/06/2019 i gynnwys data a gollwyd yn ystod y prosesu.
  4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med- 11 Maw- 12 Ion- 13 Maw- 13 Med- 13 Maw- 14 Ion- 16 Maw- 15 Med- 15 Maw- 16 Ion- 19 Maw- 17 Med- 17 Maw- 18 Med- 18 Maw- 19 Llwybraucleifion Aros llai na 36 wythnos Aros llai na 26 wythnos Llwybraucleifionsy'narosi ddechrau triniaeth Ffynhonnell: Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Ebrill Roedd 11,043 o lwybrau cleifion wedi bod yn aros dros 36 wythnos i ddechrau triniaeth ym mis Ebrill, cynnydd o 2,058 ers mis Mawrth. Roedd 88.0% o lwybrau cleifion a oedd yn aros i ddechrau triniaeth ym mis Ebrill wedi bod yn aros am lai na 26 wythnos, gostyngiad o 1.1 pwynt canran o fis Mawrth.
  5. 5. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Hyd- 09 Ebr- 10 Hyd- 10 Ebr- 11 Hyd- 11 Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Ebr- 19 Niferycleifion Aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig Aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi Ffynhonnell: Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Nifer y cleifion sy'n aros dros amserau safonolar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapi Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Ebrill Roedd 3,271o gleifion yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig ym mis Ebrill, cynnydd o 490 o'i gymharu â mis Mawrth. Bu 45 o bobl yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi ym mis Ebrill, cynnydd o 41 o’i gymharu â mis Mawrth.
  6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebr-12 Gor-12 Hyd-12 Ion-13 Ebr-13 Gor-13 Hyd-13 Ion-14 Ebr-14 Gor-14 Hyd-14 Ion-15 Ebr-15 Gor-15 Hyd-15 Ion-16 Ebr-16 Gor-16 Hyd-16 Ion-17 Ebr-17 Gor-17 Hyd-17 Ion-18 Ebr-18 Gor-18 Hyd-18 Ion-19 Ebr-19 Canranogleifion Amser a dreuliwydyn adrannaudamweiniauac achosionbrys GIG Llai na 12 awr Llai na 4 awr Ffynhonnell: Set ddata adran achosion brys (EDDS) Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Mai Treuliodd 4,797 o gleifion 12 awr neu fwy mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Mai, 254 yn llai nag ym mis Ebrill. Treuliodd 78.0% o gleifion lai na 4 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Mai, 1.7 pwynt canran yn fwy nag ym mis Ebrill.
  7. 7. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 Oedi wrth drosglwyddo gofal: Hydref2004 i Mai2019 Oediadau Cyfartaledd 3 mis blaenorol Ffynhonnell: Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) NODYN: Mae’n debyg bod y cynnydd yn Hydref 2009 yn rhannol oherwydd gweithdrefnau diwygiedig. Oedi wrth drosglwyddo gofal Mai Cofnodwyd 414 o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yng nghyfrifiad mis Mai 2019, i fyny o 409 ym mis Ebrill 2019.
  8. 8. Gwasanaethau ambiwlans Mai Roedd canran y galwadau coch sy'n cyrraedd y digwyddiad o fewn 8 munud ym mis Mai 2019 yn uwch na'r targed o 65% ond wedi gostwng 0.05 pwynt canran o 70.3% ym mis Ebrill 2019.
  9. 9. Dolenni'r we Amser aros canser GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Gwasanaethau ambiwlans Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Oedi wrth drosglwyddo gofal Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Rhagor o wybodaeth Cyswllt: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Views

Total views

14

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×