Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Chwefror a Mawrth 2019

34 views

Published on

Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Chwefror a Mawrth 2019

 1. 1. Crynodeb o Berfformiad a Gweithgarwch y GIG Chwefror/Mawrth 2019 18 Ebrill 2019
 2. 2. Bu gostyngiad ym mherfformiad Damweiniau ac Achosion Brys yn erbyn y targed 4 awr y mis hwn, a threuliodd mwy o gleifion fwy na 12 awr yno. Gwelwyd gostyngiad yn nifer y cleifion sy'n aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig a gwelwyd gostyngiad yn nifer y cleifion sy'n aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi hefyd. Cynyddodd canran y cleifion sy'n aros llai na 26 wythnos o'r atgyfeiriad i'r driniaeth a gostyngodd y nifer a oedd yn aros dros 36 wythnos. Yn ystod y mis, cynyddodd nifer cyfartalog yr atgyfeiriadau dyddiol a dderbyniwyd. Gostyngodd canran y cleifion sy’n dechrau triniaeth o fewn yr amser targed ar gyfer cleifion ar y llwybr brys ac ar gyfer cleifion nad ydynt ar y llwybr brys. Mae’r galwadau dyddiol cyfartalog i'r gwasanaeth ambiwlans wedi gostwng o gymharu â’r mis diwethaf: Cyrhaeddwyd y targed, er i’r perfformiad fod yn fwy araf. Cynyddodd nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal y mis hwn.
 3. 3. Dechreuodd 85.2%o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (62 diwrnod), i lawr 0.3 pwynt canran o fis Ionawr Dechreuodd 97.5% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ond nid ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (31 diwrnod), i lawr 0.3 pwynt canran o fis Ionawr. Amser aros canser GIG Chwefror 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Canranycleifion Canran y cleifion yn dechrau triniaeth o fewn amseroedd targed Nid fel achos brys posibl Fel achos brys posibl Ffynhonnell: Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru
 4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med- 11 Maw- 12 Ion- 13 Maw- 13 Med- 13 Maw- 14 Ion- 16 Maw- 15 Med- 15 Maw- 16 Ion- 19 Maw- 17 Med- 17 Maw- 18 Med- 18 Llwybraucleifion Aros llai na 36 wythnos Aros llai na 26 wythnos Llwybraucleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth Ffynhonnell: Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru Roedd 88.6% o lwybrau cleifion a oedd yn aros i ddechrau triniaeth ym mis Chwefror wedi bod yn aros am lai na 26 wythnos, cynnydd o 0.9 pwynt canran o fis Ionawr. Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Chwefror Roedd 13,272o lwybrau cleifion wedi bod yn aros dros 36 wythnos i ddechrau triniaeth ym mis Chwefror, gostyngiad o 868 ers mis Ionawr.
 5. 5. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Hyd- 09 Ebr- 10 Hyd- 10 Ebr- 11 Hyd- 11 Ebr- 12 Hyd- 12 Ebr- 13 Hyd- 13 Ebr- 14 Hyd- 14 Ebr- 15 Hyd- 15 Ebr- 16 Hyd- 16 Ebr- 17 Hyd- 17 Ebr- 18 Hyd- 18 Niferycleifion Aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig Aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi Ffynhonnell: Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Nifer y cleifion sy'n aros dros amserau safonolar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapi Bu 77o bobl yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi ym mis Chwefror, 128 yn llai nag ym mis Ionawr. Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Chwefror Roedd 3,458o gleifion yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig ym mis Chwefror, gostyngiad o 534 o'i gymharu â mis Ionawr.
 6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebr-12 Gor-12 Hyd-12 Ion-13 Ebr-13 Gor-13 Hyd-13 Ion-14 Ebr-14 Gor-14 Hyd-14 Ion-15 Ebr-15 Gor-15 Hyd-15 Ion-16 Ebr-16 Gor-16 Hyd-16 Ion-17 Ebr-17 Gor-17 Hyd-17 Ion-18 Ebr-18 Gor-18 Hyd-18 Ion-19 Canranogleifion Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Llai na 12 awr Llai na 4 awr Ffynhonnell: Set ddata adran achosion brys (EDDS) Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Mawrth Treuliodd 78.7%o gleifion llai na 4 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Mawrth, 0.3 pwynt canran yn llai nag ym mis Chwefror. Treuliodd 4,472o gleifion 12 awr neu fwy mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Mawrth, 466 yn fwy nag ym mis Chwefror.
 7. 7. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 Oedi wrth drosglwyddo gofal: Hydref2004 i Mawrth2019 Oediadau Cyfartaledd 3 mis blaenorol Ffynhonnell: Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) NODYN: Mae’n debyg bod y cynnydd yn Hydref 2009 yn rhannol oherwydd gweithdrefnau diwygiedig. Oedi wrth drosglwyddo gofal Mawrth Cofnodwyd 455o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yng nghyfrifiad mis Mawrth 2019, i fyny o 450 ym mis Chwefror 2019.
 8. 8. Gwasanaethau ambiwlans Mawrth Roedd canran y galwadau coch sy'n cyrraedd y digwyddiad o fewn 8 munud ym mis Mawrth 2019 yn uwch na'r targed o 65% ond wedi gostwng 1.2 pwynt canran o 72.4% ym mis Chwefror 2019. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rha-15 Ion-16 Chw-16 Maw-16 Ebr-16 Mai-16 Meh-16 Gor-16 Aws-16 Med-16 Hyd-16 Tac-16 Rha-16 Ion-17 Chw-17 Maw-17 Ebr-17 Mai-17 Meh-17 Gor-17 Aws-17 Med-17 Hyd-17 Tac-17 Rha-17 Ion-18 Chw-18 Maw-18 Ebr-18 Mai-18 Meh-18 Gor'18 Aws-18 Med-18 Hyd-18 Tac-18 Rha-18 Ion-19 Che'19 Maw'19 Canran Galwadau coch – % yr ymatebion mewn argyfwng sy’n cyrraedd o fewn 8 munud Ffynhonnell: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 9. 9. Dolenni'r we Amser aros canser GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Gwasanaethau ambiwlans Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Oedi wrth drosglwyddo gofal Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Rhagor o wybodaeth Cyswllt: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

×