Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Beth yw tlodi incwm cymharol?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Llesiant Cymru 2022.pdf
Llesiant Cymru 2022.pdf
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 20 Ad

Beth yw tlodi incwm cymharol?

Download to read offline

Gall fod yn absoliwt h.y. nifer y bobl sy’n byw ar lai na £1 neu $1 y dydd (neu lai na’r swm sydd ei angen ar gyfer y safon byw safonol)

Gall fod yn absoliwt h.y. nifer y bobl sy’n byw ar lai na £1 neu $1 y dydd (neu lai na’r swm sydd ei angen ar gyfer y safon byw safonol)

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru (20)

Advertisement

Beth yw tlodi incwm cymharol?

 1. 1. Beth yw tlodi incwm cymharol?
 2. 2. Tlodi • Gall fod yn absoliwt h.y. nifer y bobl sy’n byw ar lai na £1 neu $1 y dydd (neu lai na’r swm sydd ei angen ar gyfer y safon byw safonol) • Neu’n gymharol – h.y. Mae modd i berson fod mewn tlodi cymharol os yw ei sefyllfa swm penodol yn is na’r cyfartaledd
 3. 3. Tlodi incwm cymharol • Y prif ffordd o fesur tlodi mewn gwledydd datblygedig yw tlodi incwm cymharol. • Rydym yn mesur nifer y bobl sy’n byw ar aelwyd lle mae incwm yr aelwyd yn llai na 60% o incwm canolrifol yr aelwyd yn y DU. • Dyma’r ffordd o fesur tlodi sy’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol.
 4. 4. Beth mae hyn yn ei olygu?
 5. 5. Dychmygwch fyd symlach: • Mae 100 o aelwydydd ac 1 person yn byw yno • Mae £10,000 i’w ennill yr wythnos £10,000100 o bobl
 6. 6. • Pe bai pawb yn ennill yr un faint byddai 100 o bobl yn ennill £100 yr wythnos £10,000 = £100 y person, yr wythnos 100
 7. 7. Beth felly fyddai’r canolrif? • Yr incwm canolrifol yw’r incwm yn y canol; mewn geiriau eraill, pe byddem yn ysgrifennu’r incymau o’r lleiaf i’r mwyaf, byddai’r incwm canolrifol yn y canol. £ £ £ £ £ £ £ £ £ Incwm canolrifolIncwm isaf Incwm uchaf
 8. 8. • Felly, yn y byd cyfartal, £100 yw’r incwm canolrifol wythnosol gan mai dyma y mae pawb yn ei ennill. • 60% o’r incwm canolrifol = 60% o £100 = £60 • Nifer y bobl sy’n ennill llai na £60 yr wythnos yw dim • Nid oes neb yn byw mewn tlodi incwm cymharol gan fod pawb yn ennill yr un faint.
 9. 9. Dosbarthiad incwm yn y byd damcaniaethol, cyfartal hwn Bandiau incwm wythnosol Nifer y bobl 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Llinell tlodi incwm cymharol Nid oes neb mewn tlodi incwm cymharol Mae pawb yn ennill yr un peth felly nid oes ond un bar 60% o’r incwm canolrifol = £60 Is na £10 £10 i £20 £21 i £30 £31 i £40 £41 i £50 £51 i £60 £61 i £70 £71 i £80 £81 i £90 £91 i £100 £100 i £110 £111 i £120 £121 i £130 £131 i £140 £141 i £150
 10. 10. Dychmygwch fod yr incwm wedi ei ddosbarthu ychydig yn wahanol yn ein byd symlach: • Mae 100 o aelwydydd ac 1 person yn byw yno o hyd • Mae £10,000 i’w ennill yr wythnos o hyd £10,000100 o bobl Mewn gwirionedd, mae pobl yn ennill symiau gwahanol - a yw hyn yn golygu y bydd pobl mewn tlodi incwm cymharol o hyd?
 11. 11. Fodd bynnag: 30 o bobl yn ennill £80 yr wythnos 40 o bobl yn ennill £100 yr wythnos 30 o bobl yn ennill £120 yr wythnos £100 yw’r incwm canolrifol o hyd (gweler sut y mae’r canolrif yn cael ei gyfrifo ar ddiwedd y cyflwyniad) Felly 60% o’r incwm canolrifol yw £60 o hyd Nid oes neb yn ennill llai na £60 yr wythnos – felly er bod pobl yn ennill symiau gwahanol nid oes neb yn byw mewn tlodi incwm cymharol o hyd.
 12. 12. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Dosbarthiad incwm yn y byd damcaniaethol hwn Bandiau incwm wythnosol Nifer y bobl Nid oes neb mewn tlodi incwm cymharol Llinell tlodi incwm cymharol 60% o’r incwm canolrifol = £60 Is na £10 £10 i £20 £21 i £30 £31 i £40 £41 i £50 £51 i £60 £61 i £70 £71 i £80 £81 i £90 £91 i £100 £100 i £110 £111 i £120 £121 i £130 £131 i £140 £141 i £150
 13. 13. Awn i’n byd symlach eto: • Mae 100 o aelwydydd ac 1 person yn byw yno o hyd • Mae £10,000 i’w ennill yr wythnos o hyd £10,000100 o bobl Beth sy’n digwydd os yw’r gwahaniaeth mewn incwm yn fwy?
 14. 14. Fodd bynnag, y tro hwn mae: • 3 o bobl yn ennill £30 yr wythnos • 7 o bobl yn ennill £50 yr wythnos • 20 yn ennill £80 • 40 yn ennill £100 • 30 yn ennill £130 £100 yw’r incwm canolrifol o hyd (gan fod 30 o bobl yn ennill llai na £100 a 30 o bobl yn ennill mwy na £100) Felly, £60 yw 60% o’r incwm canolrifol o hyd. Ond bellach, oherwydd y modd y mae’r incwm wedi ei ddosbarthu, mae 10 o bobl yn byw mewn tlodi incwm cymharol.
 15. 15. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Dosbarthiad incwm yn y byd damcaniaethol hwn Bandiau incwm wythnosol Nifer y bobl Mae’r bobl hyn mewn tlodi incwm cymharol Llinell tlodi incwm cymharol 60% o’r incwm canolrifol = £60 Is na £10 £10 i £20 £21 i £30 £31 i £40 £41 i £50 £51 i £60 £61 i £70 £71 i £80 £81 i £90 £91 i £100 £100 i £110 £111 i £120 £121 i £130 £131 i £140 £141 i £150
 16. 16. Casgliadau 1. Mae tlodi incwm cymharol yn fesur o anghydraddoldeb o ran incwm – Nid yw’n mesur p’un a yw incymau yn bodloni’r hyn sydd ei angen ar gyfer safon byw sylfaenol. 2. Os yw incymau’r aelwyd yn hynod debyg, bydd y gyfradd tlodi incwm cymharol yn isel, gallai hyd yn oed fod yn ddim. Mae hyn oherwydd ei fod yn mesur pa mor agos yw’r incymau at y cyfartaledd (fel y’i rhoddwyd gan y canolrif). Beth am edrych ar y dosbarthiad incwm gwirioneddol yn y DU . . .
 17. 17. Dosbarthiad incwm aelwydydd y DU, 2016/17 (cyn talu costau tai) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 60% o’r canolrif = £296 yr wythnos Nifer yr unigolion (miliynau) Cyfwerthedd incwm net yr aelwydydd (fesul wythnos) Nodiadau 1. Proses ystadegol yw cyfwerthedd sy’n caniatáu i rhywun wneud cymariaethau o ran unigolion o wahanol oedran ac aelwydydd o feintiau gwahanol. 2. Mae 5.7 miliwn o unigolion eraill nad ydynt ar y siart hwn oherwydd bod incwm eu haelwyd yn uwch na £1,000 yr wythnos 3. Mae yna far uwch ar bwynt sero oherwydd cymysgedd o ffactorau. Mae'r rhain yn cynnwys pobl hunangyflogedig sy'n cofnodi colled (y mae ei incwm wedi'i osod i sero pan fydd yn negyddol) a’r rheini heb incwm dros dro ar adeg y cyfweliad. Gall hefyd gynnwys aelwydydd sydd wedi cofnodi eu hincwm yn anghywir. Mae pawb sy’n is na’r trothwy hwn mewn tlodi incwm cymharol – oddeutu 10.4 miliwn o bobl neu 16% o boblogaeth y DU. Llinell tlodi incwm cymharol Incwm canolrifol = £494 yr wythnos
 18. 18. Yn olaf, beth sy’n digwydd i dlodi incwm cymharol os yw’r incwm cyfartalog yn gostwng? • 3 o bobl yn ennill £30 yr wythnos • 7 o bobl yn ennill £50 yr wythnos • 20 yn ennill £80 • 40 yn ennill £100 • 30 yn ennill £130 • Incwm canolrifol = £100 • 60% o’r canolrif = £60 • Mae 10 o bobl mewn tlodi incwm cymharol (y 7 o bobl sy’n ennill £50 yr wythnos a’r 3 o bobl sy’n ennill £30 yr wythnos). • 3 o bobl yn ennill £30 yr wythnos • 7 o bobl yn ennill £50 yr wythnos • 20 yn ennill £80 • 40 yn ennill £83 • 30 yn ennill £130 • Incwm canolrifol = £83 • 60% o’r canolrif = £49.8 • Bellach, does ond 3 o bobl mewn tlodi incwm cymharol (y 3 o bobl sy’n ennill £30 yr wythnos) Senario 1 Senario 2 Dychmygwch fod y cyfartaledd incwm yn gostwng ond bod popeth arall yn aros yr un fath: Mae canran y bobl mewn tlodi incwm cymharol yn gostwng, ond nid oes neb yn well eu byd o ran safon byw – i ddweud y gwir mae’r bobl hynny sy’n ennill yr incwm cyfartalog yn waeth eu byd. Gall hyn ddigwydd yn ystod dirwasgiad. Dyma pam ei bod yn bwysig rhoi ystyriaeth i ffyrdd eraill o fesur tlodi ochr yn ochr â thlodi incwm cymharol. . .
 19. 19. A fyddech yn hoffi rhagor o wybodaeth? Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn cyhoeddi dadansoddiad o ddosbarthiad incwm yn y DU a mesurau eraill o ran tlodi, fel tlodi incwm absoliwt, amddifadedd materol a thlodi parhaol. Hefyd, maent wedi cyhoeddi’r ffeithlun defnyddiol hwn. Gellir gweld Ystadegau tlodi ar gyfer Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae’r dudalen hon yn cynnwys cyfraddau tlodi incwm cymharol wedi eu rhannu yn ôl nodweddion amrywiol. Mae hefyd yn cynnwys mesurau eraill sy’n ymwneud â thlodi, fel amddifadedd materol a thlodi parhaol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw adborth, e-bostiwch: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru
 20. 20. Cyfrifo canolrif 100 o werthoedd Y canolrif yw’r gwerth canol pan fo’r gwerthoedd i gyd wedi eu hysgrifennu yn eu trefn 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 <DYMA’R CANOL> 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Nid oes un incwm penodol yn y canol gan bod 100 o werthoedd. I gael y canolrif rhaid cymryd y 50fed a’r 51fed gwerth, adio’r ddau a haneru’r cyfanswm. Yn yr achos hwn, felly, £100 yw’r 50fed a’r 51fed gwerth £100 + £100 = £200. £200 wedi’i rannu â 2 = £100 nôl

Editor's Notes

 • I don’t think its necessarily finaicial situation – that’s realtive income poverty but couldn’t you have other types relative social poverty/ relative health poverty?

×